Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zveřejňování osobních údajů na internetu

 

 
 

Obviněný tím, že systematicky shromažďoval a zveřejňoval prostřednictvím internetových stránek, které spravuje, zápisy ze schůzí a usnesení rady města obsahující osobní údaje osob, jejichž záležitosti projednávala, tj. zpracovával osobní údaje ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., a to za účelem informovat o činnosti rady města, byl správcem těchto osobních údajů podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., neboť určil účel a prostředky zpracování osobních údajů, toto zpracování prováděl a tedy za něj odpovídal. Ze shora uvedeného dále vyplývá, že údaje obsažené ve zveřejněných dokumentech jsou osobními údaji podle § 4 odst. a) zákona č. 101/2000 Sb. a v některých případech i údaji citlivými ve smyslu § 4 odst. b) tohoto zákona. Vzhledem k velikosti města a počtu jeho obyvatel je zřejmé, že k identifikaci konkrétní osoby postačuje již i např. jméno, příjmení a vztah k radou města projednávané věci.

Každý správce osobních údajů je povinen osobní údaje zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., který za účelem provedení ochrany ústavně zaručeného práva na soukromí stanoví zákonné limity pro nakládání s osobními údaji. Základním předpokladem legálního zpracování osobních údajů je existence souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, a to souhlasu předcházejícího předmětnému zpracování a uděleného po poučení v rozsahu podle § 5 odst. 4 a § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Obviněný však existenci souhlasu se zpracováním osobních údajů těch, jejichž osobní údaje byly obsaženy v zápisech ze schůzí a v usneseních rady města, zveřejněním na internetových stránkách, neprokázal. Bez takového souhlasu je možné osobní údaje zpracovávat pouze, jedná-li se o některou z výjimek taxativně vyjmenovaných v § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb., z nichž ovšem žádnou nelze na předmětné zpracování osobních údajů, prováděné obviněným, aplikovat. Navíc v případě citlivých údajů je k jejich zpracování zapotřebí výslovný souhlas subjektu údajů podle § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., který obviněný též neprokázal, přičemž na předmětné zpracování citlivých údajů také nelze aplikovat žádnou z výjimek taxativně vyjmenovaných v § 9 písm. b) až ch) tohoto zákona.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stanoví zvláštní úpravu poskytování informací o činnosti zastupitelstev a rad územních samosprávných celků, kdy osoby vymezené v § 16 odst. 1 a 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb. (dále jen „občané obce“) jsou na základě § 16 odst. 2 písm. e) tohoto zákona oprávněny mj. nahlížet do usnesení a zápisů ze schůzí zastupitelstva obce a do usnesení rady obce a pořizovat si z nich výpisy. Uvedeným osobám tedy musejí být zpřístupněna usnesení rady, usnesení zastupitelstva města a zápis z jednání zastupitelstva města, a to v neanonymizované podobě, tj. včetně případných osobních údajů těch, o jejichž záležitostech bylo jednáno. Zákon č. 128/2000 Sb. tak upravuje právo konkrétně vymezeného okruhu osob (občanů obce) na zpřístupnění i takových informací (osobních údajů), které jsou obecně zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, chráněny. Skutečnost, že občané obce mají právo seznamovat se i s osobními údaji obsaženými v uvedených písemnostech, však nezakládá jejich oprávnění s takto nabytými informacemi dále volně nakládat.

Obdobně u obviněného, který jako zastupitel a člen rady města měl podle zákona č. 128/2000 Sb. právo přístupu k zápisům ze schůzí a usnesením rady města a právo seznamovat se s osobními údaji obsaženými v uvedených dokumentech, však toto právo nezakládalo jeho oprávnění s takto nabytými informacemi dále volně nakládat. Na další nakládání s osobními údaji, které občané obce a obviněný jako zastupitel a člen rady města uvedeným způsobem získají, je nutno dále aplikovat režim stanovený zákonem č. 101/2000 Sb.

Obec jako správce osobních údajů je plně odpovědná za dodržování zákona č. 101/2000 Sb., odpovědnost nesou také fyzické osoby uvedené v § 15 tohoto zákona, které v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce. Obviněný byl, jako zastupitel města, bezpochyby na základě zákona č. 128/2000 Sb. oprávněn se s předmětnými osobními údaji seznámit, již ale nikoli je dále zpřístupňovat prostřednictvím svých internetových stránek, tedy zcela neomezenému okruhu subjektů.

Dále byl obviněný povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přicházel do styku v rámci plnění zákonem č. 128/2000 Sb. stanovených oprávnění a povinností. Jak navíc vyplývá z písemného materiálu, zaslalo město obviněnému opakovaně upozornění na nezákonnost jeho jednání a dále rozeslalo zastupitelům k předmětné problematice vysvětlující dopis. Správní orgán se nemůže ztotožnit ani s názorem obviněného, že jeho jednání bylo vynuceným rizikem pro řádný výkon jeho funkce zastupitele vzhledem k jednání města. (zn. 2/06/PŘ)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém