Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zveřejňování osobních údajů podezřelých ze spáchání přestupku

 

 
 

Jelikož zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ani žádný jiný právní předpis neobsahuje podmínky zveřejňování osobních údajů podezřelých ze spáchání přestupků projednávaných obcí, je nutno dojít k závěru, že se na daný postup vztahuje obecná úprava nakládání s osobními údaji obsažená v zákoně č. 101/2000 Sb. Účastník řízení je s ohledem na výše uvedené jako správce osobních údajů podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. povinen nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny; zpracovávat osobní údaje k jinému účelu lze, jen pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas, případně pokud se na takové zpracování vztahuje některá z výjimek dle § 5 odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 101/2000 Sb. Současně je také správce povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektů údajů.

V případě účastníka řízení byla účelem zpracování osobních údajů podezřelých ze spáchání přestupků evidence těchto přestupků a jejich předání k vyřízení městu, přičemž zveřejněním osobních údajů prostřednictvím webových stránek byl tento účel zjevně překročen a osobní údaje byly současně zveřejněny bez souhlasu dotčených osob.

Tvrzení účastníka řízení, že se jedná v jeho případě o snahu o transparentnost, lze považovat za irelevantní, neboť i při zveřejňování informací o vynakládání veřejných prostředků, se kterými jako obec hospodaří, je povinen postupovat v souladu se všemi právními předpisy, a to včetně zákona č. 101/2000 Sb. Za účelem zajištění transparentnosti je tak účastník řízení oprávněn zveřejnit počty oznámených přestupků, případně částky vynaložené za jejich projednání městem, nikoliv však osobní údaje (údajných) pachatelů. K tomu je nutno uvést, že správní řízení, resp. řízení o přestupku je vedeno jako řízení neveřejné, tzn. záměrem zákonodárce zjevně nebylo, aby byli pachatelé přestupků (či dokonce údajní pachatelé) „trestáni“ zveřejněním svých osobních údajů. Pokud má dojít ke zveřejnění informací o spáchaných přestupcích nebo správních deliktech, zákon tak výslovně stanoví (srov. § 7 odst. 4 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů).

sp. zn. UOOU-06635/13

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.6.2014 / 18.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém