Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zveřejňování rozhodnutí správních orgánů

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Na zpracování osobních údajů účastníků řízení o přestupku nebo správního řízení (fyzických osob) za účelem vedení tohoto řízení se vztahuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., tedy ustanovení umožňující zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů. Ke zpracování osobních údajů získaných za účelem vedení řízení o přestupku a správních řízení k jinému účelu, např. k informování veřejnosti zveřejněním případů na internetových stránkách nebo v tisku, se ovšem uvedená výjimka již nevztahuje a platí zde povinnost správce osobních údajů podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektů údajů (tj. účastníků řízení o přestupku a správních řízení).

Obdobně lze aplikovat výjimku podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona 101/2000 Sb. i v případě, kdy zvláštní zákon, zakládající pravomoc správce osobních údajů vést řízení o přestupku nebo správní řízení, současně stanoví povinnost zohlednit při ukládání sankce i případné předcházející delikty dotyčné osoby, tedy povinnost zpracovávat údaje o pachatelích přestupků a správních deliktů za tímto účelem. Využití těchto osobních údajů k jiném účelu, než je zohlednění dříve uložené sankce při stanovení výše pokuty v aktuálním řízení, by bylo ovšem opět možné pouze za předpokladu souhlasu dotčené osoby.

Pokud tedy žádný zákon neukládá správci osobních údajů povinnost zveřejňovat pravomocná rozhodnutí, a tedy i osobní údaje pravomocně potrestaných fyzických osob, neomezenému okruhu příjemců, tak jak k tomu dochází, jsou-li údaje umístěny na internetových stránkách, je takový postup nezbytné považovat za porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., tj. povinnosti zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku nebo správním deliktu nelze odůvodnit snahou o preventivní působení na širokou veřejnost. Účelem sankce uložené v přestupkovém či správním řízení není, narozdíl od trestů uložených podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, výchovné působení na všechny členy společnosti. V souladu s obecně menší závažností jednání naplňujících skutkové podstaty přestupků a správních deliktů, v porovnání s trestnými činy, je také řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zásadně neveřejné. Zveřejněním osobních údajů v souvislosti s informací o uložení pokuty za přestupek či správní delikt může dojít k poškození jména dotčené osoby v mnoha soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích, zvláště pokud tato informace byla zpřístupněna širšímu okruhu osob. Takový postup je možné považovat za opakovaný postih v téže věci, resp. postih nad rámec pravomocí konkrétního správního orgánu (zde účastníka řízení).

Ukládá-li zvláštní zákon správci osobních údajů poskytovat žadatelům informace o pravomocných rozhodnutích v řízení přestupku nebo správním řízení, je na místě zvážit minimální rozsah takto poskytovaných osobních údajů, který již naplní účel sledovaný zvláštním zákonem. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. by byla ideální informace v rozsahu, že v daném případě je pachatelem fyzická osoba, určená pouze obcí, ve které má adresu bydliště či místa podnikání, která se předmětného deliktu dopustila v rámci výkonu své podnikatelské činnosti či nikoli, v odůvodněných případech je ještě možné poskytnout jméno a příjmení dotyčné osoby. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. by již ovšem nebyl postup, kdy by byly žadateli zpřístupněny veškeré osobní údaje shromážděné v rámci řízení o přestupku nebo ve správním řízení, tj. přesná adresa bydliště a datum narození, popř. rodné číslo fyzické osoby (vždy je nutno vycházet z účelu, který poskytování informací sleduje, a kterým obvykle bývá preventivní působení nebo informování zainteresovaných subjektů).

K naplnění případné povinnosti správce osobních údajů aktivně informovat občany o své činnosti, musí být s ohledem na povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb. dostačující zveřejnění anonymizovaných případů. Takový postup ještě stále přináší žádoucí všeobecně preventivní účinek, neboť z hlediska nezainteresovaných subjektů jsou dostačující obecné informace o tom, k jakým deliktům v oblasti působnosti správce osobních údajů dochází a jaké sankce za ně hrozí. ( čj. 8/05/SŘ-OSČ )

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém