Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení

 

Kontrola zpracování osobních údajů v systému EURODAC

UOOU-02692/21

 
 
 

Kontrola byla zahájena na základě Kontrolního plánu Úřadu pro rok 2021. Eurodac je systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Na základě tohoto systémů je příslušným orgánům v členských státech Evropské unie umožněna identifikace žadatelů o azyl a také identifikace osob, které byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překročením vnější hranice Evropské unie. Úřad kontroloval zejména povinnosti přímo vyplývající z tzv. nařízení o Eurodac [1] .


Kontrolující nezjistili žádná pochybení z hlediska stanoveného rozsahu zpracovávaných údajů, ani z hlediska postupu při shromažďování a dalším zpracování osobních údajů. Kontrolující při ověřování této skutečnosti realizovali tři místní šetření na třech různých pracovištích.

Bylo zjištěno drobné pochybení v povinnosti nahlásit Komisi a agentuře eu-LISA všechny jednotky s přístupem k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodac. Kontrolovaná osoba však již v průběhu kontroly zahájila kroky vedoucí k nápravě stavu a o postupu v této věci Úřad dále informuje.


Částečné pochybení bylo shledáno též v oblasti poučení, kdy osobám, kterým jsou otisky prstů odebírány, nejsou předány veškeré informace stanovené nařízením o Eurodac. Také v tomto případě kontrolovaná osoba po ukončení kontroly avizovala práce na nápravě zjištěného stavu.


Kontrolovaná osoba proti protokolu o kontrole nepodala námitky. Jak je již uvedeno, v dané věci s Úřadem dále aktivně komunikuje s cílem zřídit nápravu zjištěných pochybení.


Doplňující informace:  Vytvořením schengenského prostoru došlo ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích schengenského území a tím i k odstranění překážek volného pohybu.   To nepochybně přispělo ke zjednodušení mezistátního pohybu občanů členských států a k užší spolupráci jednotlivých zemí, k zajištění efektivního fungování celého systému však bylo potřeba přijmout odpovídající pravidla, a to také v oblasti ochrany osobních údajů. 


Úřad plní v oblasti schengenské spolupráce úkol dozorového orgánu, který vykonává dohled nad dodržováním příslušných předpisů, a přispívá tak k ochraně základních práv osob, jejichž osobní údaje jsou předmětem zpracování v informačních systémech schengenského prostoru. Podrobnější informace jsou k této problematice dostupné zde:
https://www.uoou.cz/schengen-informacni-systemy-eu/ds-1887/p1=1887 .[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém