Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost

 

Kontrola zpracování osobních údajů získaných z Centrálního registru vozidel (Generální ředitelství cel) - archiv dokumentů

 
 
 

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů získaných hromadnou lustrací 113 registračních značek (RZ) vozidel parkujících v areálu GŘC v Registru silničních vozidel. Žádost o lustraci těchto RZ si vyžádal prostřednictvím Operačního centra GŘC zástupce generálního ředitele GŘC pro ekonomiku, a to na základě ústního požadavku generálního ředitele GŘC. Jako důvod provedení lustrace RZ vozidel GŔC uvedlo bezpečnostní situaci v republice a vyhodnocení rizik v objektu celní správy, s cílem zjistit oprávněnost majitelů vozidel parkovat na parkovišti v areálu GŘC. Z lustrovaných 111 RZ vozidel bylo 43 vozidel ve vlastnictví fyzických osob, u kterých GŘC provedenou lustrací shromáždilo osobní údaje (jméno a příjmení majitele vozidla a RZ vozidla) a dále přiřadilo údaj o tom, zda je majitel vozidla zaměstnancem celní správy a kód útvaru GŘC, do kterého je zaměstnanec zařazen.

Kontrolou bylo zjištěno, že GŘC v tomto případě nemělo zákonné zmocnění k vyžadování informací z Registru silničních vozidel, neboť se nejednalo o postup, který by bylo možné podřadit pod § 4 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky. GŘC tedy nedisponovalo zákonným zmocněním ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a), (zvláštní zákon jako právní titul pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb., tj. zpracovalo osobní údaje dotčených subjektů bez právního titulu. Co se týče zajištění bezpečnosti osobních údajů, které GŘC zpracovává, resp. k nim má umožněn přístup, bylo kontrolou zjištěno, že GŘC přijalo organizační a technická opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů v Registru silničních vozidel, a to včetně mechanismu kontrol plnění těchto opatření. Tím v obecné rovině splnilo své povinnosti stanovené v § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. I přes tato opatření nicméně došlo k popsanému zpracování osobních údajů (majitelů vozidel parkujících v areálu GŘC) bez relevantního právního titulu.

Kontrolující inspektorka konstatovala, že předmětné osobní údaje byly shromážděny v rozporu se zákonem č. 17/2012 a zákonem č. 101/2000 Sb. a v důsledku toho také v rozporu s příslušným vnitřním pokynem, v němž je uvedeno, že informační podpora je útvarům celní správy poskytována pouze na základě platných právních předpisů. GŘC tak svým jednáním porušilo také povinnost stanovenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolovaný podal proti kontrolnímu zjištění námitky, které předsedkyně Úřadu zamítla.

V návaznosti na provedenou kontrolu byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 40.000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 2. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů získaných z Centrálního registru vozidel (Generální ředitelství cel)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém