Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Informace o kontrolách

 
 
 

Inspektoři řídí kontrolu a provádějí další úkony, které jsou v působnosti Úřadu.

Inspektoři jsou jmenováni prezidentem republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky na období 10 let. V současné době jimi jsou:

MVDr. František Bartoš 

Mgr. et Mgr. Božena Čajková 

PhDr. Petr Krejčí 

JUDr. Jiřina Rippelová 

Mgr. Daniel Rovan 

PaedDr. Jana Rybínová 

Ing. Josef Vacula 


Průběh kontroly

Inspektoři provádějí

 • kontroly na základě kontrolního plánu, který je vypracováván ve spolupráci s předsedou Úřadu a schvalován na každý kalendářní rok,
 • kontroly incidenční, které jsou prováděny na základě podnětů a stížností subjektů údajů nebo na základě jiných podnětů (předání od dozorových úřadů jiných členských států Evropské unie, soudů, policie, upozornění ve sdělovacích prostředcích apod.),
 • kontroly na základě podnětu předsedy Úřadu.
Inspektor je zároveň kontrolujícím, který řídí kontrolu. Dalšími kontrolujícími jsou zpravidla pověření zaměstnanci Úřadu.

Zahájení kontroly musí být kontrolovanému oznámeno písemně nebo ústně na místě kontroly kontrolujícím, který se prokáže průkazem, jehož vzor byl upraven nařízením vlády, nebo předloží kontrolované nebo povinné osobě pověření ke kontrole.

Průběh kontroly se řídí především zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Práva kontrolujících
 • nařídit správci a zpracovateli (případně jejich zástupcům), aby mu poskytli veškeré informace, které potřebuje k plnění svých úkolů [čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679];
 • získat od správce a zpracovatele přístup ke všem osobním údajům a ke všem informacím, které potřebuje k výkonu svých úkolů [čl. 58 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679];
 • získat přístup do všech prostor, v nichž správce a zpracovatel působí, včetně přístupu k veškerému zařízení a prostředkům určeným ke zpracování údajů, v souladu s procesními předpisy [čl. 58 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679];
 • seznamovat se se všemi informacemi v rozsahu nezbytném pro dosažení kontroly, včetně  citlivých údajů resp. zvláštních kategorií osobních údajů (§ 37 zákona č. 101/2000 Sb.);
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby [§ 8 písm. c) kontrolního řádu];
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby součinnost potřebnou k výkonu kontroly [§ 8 písm. f) kontrolního řádu];
 • další práva kontrolujících jsou stanovena zejména v § 7 a 8 kontrolního řádu.

Povinnosti kontrolujících

Kontrolu nesmějí provádět ti kontrolující, u nichž jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo předmětu kontroly (§ 14 odst. 1 správního řádu).

Jakmile se kontrolující dozví o skutečnostech nasvědčujících o jeho podjatosti, je povinen to oznámit předsedovi Úřadu, který o námitce podjatosti bez zbytečného odkladu rozhodne. Do rozhodnutí o námitce podjatosti činí kontrolující pouze úkony, které nesnesou odkladu (§ 14 odst. 3 správního řádu).

Kontrolující jsou povinni šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby [§ 9 písm. b) kontrolního řádu] a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s kontrolou, a nezneužívat takto získaných informací (§ 20 odst. 1 kontrolního řádu). Povinnost mlčenlivosti přetrvává i po skončení pracovněprávního vztahu (§ 20 odst. 2 kontrolního řádu) a kontrolující jí může být zproštěn tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, anebo ve veřejném zájmu nadřízenou osobou (§ 20 odst. 3 kontrolního řádu).

Kontrolující jsou povinni vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech a neprodleně je vrátit kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich zajištění [§ 9 písm. d) kontrolního řádu].

V souvislosti s výkonem kontroly jsou kontrolující povinni zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady [§ 9 písm. a) kontrolního řádu].

Další povinnosti kontrolujících jsou upraveny zejména v § 9 kontrolního řádu.


Protokol o kontrole

Kontrolující jsou povinni vyhotovit protokol o kontrole, který vždy obsahuje alespoň (§ 12 odst. 1 kontrolního řádu): 

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
 • označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
 • označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
 • označení kontrolované osoby,
 • označení předmětu kontroly,
 • kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
 • kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
 • poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,
 • datum vyhotovení,
 • podpis kontrolujícího.


Práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob

Právům a  povinnostem kontrolujících odpovídají práva a povinnosti kontrolovaných a povinných osob, která jsou upravena zejména v § 10 kontrolního řádu.

Kontrolovaná i povinná osoba jsou povinny poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly (§ 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu).

Kontrolovaná osoba je zejména oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole [§ 10 odst. 1 písm. c) kontrolního řádu] a proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může podat písemné a odůvodněné námitky [§ 10 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu]. Námitky je nezbytné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší (§ 13 odst. 1 kontrolního řádu).

O námitkách může rozhodnout inspektor, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do 7 dnů ode dne jejich doručení předsedovi Úřadu, který jim vyhoví, částečně vyhoví nebo je zamítne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení. Ve zvlášť složitém případu se lhůta pro vyřízení námitek předsedou prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty bude kontrolovaná osoba předem vyrozuměna (§ 14 odst. 1 kontrolního řádu).

Níže jsou zveřejněny závěry významnějších kontrol v jednotlivých letech. Od roku 2017 jsou zveřejňovány závěry všech kontrol, které byly v daném pololetí ukončeny.

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Informace o kontrolách

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém