Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Matriky studentů, zveřejňování údajů studentů vysokých škol

 

 
 

Jednou z mediálních kauz, která byla základem stížnosti doručené Úřadu v roce 2010, byli „rychlostudenti" Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Stěžovatelka v souvislosti se svým studiem na Západočeské univerzitě v Plzni napadla zveřejnění svých osobních údajů v deníku MF DNES ze dne 23. ledna 2010. Zveřejněny byly její osobní údaje v rozsahu fotografie, jméno, příjmení, dřívější veřejná funkce, současné zaměstnání, studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni od - do, předchozí studium a její reakce na tyto údaje. Ve stejném rozsahu byly uvedeny osobní údaje dalších osmi osob a u tří osob nebyla zveřejněna fotografie. V dalších článcích byly uvedeny osobní údaje dalších třinácti osob v rozsahu jméno, příjmení, celková délka studia na Právnické fakultě, bývalá veřejná funkce, současné zaměstnání, doba studia od - do a vyjádření k údajům o studiu. Celkem byly zveřejněny osobní údaje dvacet pěti lidí. Ze zveřejněných informací je zřejmé, že autoři vycházeli ze záznamů o studiu vedených na základě zákona.

Údaje vypovídající o vysokoškolském studiu, které byly zveřejněny, prokazatelně pocházely z matriky studentů vedené Západočeskou univerzitou podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Univerzita tyto údaje prvotně zpracovává v interním automatizovaném informačním systému a dvakrát ročně předává na základě zákona a prováděcích pokynů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Ministerstvo"), pro něž databázi sdružených údajů z jednotlivých matrik ("databáze SIMS") zpracovává na základě smlouvy Masarykova univerzita v Brně. Ministerstvo je správcem databáze SIMS a na zpracování údajů z ní se samo také podílí.

Na základě stížnosti byly proto provedeny dvě kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů - v Západočeské univerzitě v Plzni a na Ministerstvu - a na jejich základě poté vedena tři správní řízení. V jedné z kontrol byly podány námitky. Všechny kontroly byly v roce 2010 pravomocně ukončeny.

Západočeská univerzita i Ministerstvo zpracovávaly osobní údaje studentů na základě povinností a oprávnění daných zákonem o vysokých školách. Jako správci osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů je tak mohly zpracovávat bez souhlasu subjektů údajů podle § 5 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, neboť prováděly zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.

V matrice studentů a sdružených údajích – databázi SIMS – mají být zapsáni všichni studenti studující na některé vysoké škole v České republice po 1. lednu 1999. Jako seznam vedený pro úřední potřebu na základě zákona jsou matrika a doklady o rozhodných událostech archiváliemi. Vysoká škola sdělí příslušný údaj z matriky tomu, kdo osvědčil právní zájem. Sdružené údaje matrik využívá Ministerstvo při výkonu své role ústředního orgánu státní správy.

Kontrolované osoby byly mj. povinny podle § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a podle 13 odst. 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů pořizovat elektronické záznamy, které by umožnily určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje v informačním systému univerzity a databázi SIMS vyhledávány a použity jinak než k aktualizaci. Rozsah a forma dokumentování použití osobních údajů z informačního systému univerzity i v databázi SIMS neumožnily zjistit za použití prostředků dostupných pro kontrolu, že by někdo v Západočeské univerzitě nebo na Ministerstvu porušil svoji povinnost podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (tj. povinnost zaměstnanců správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a dalších osob, které v rámci plnění zákonem o ochraně osobních údajů stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů). Zjištěn byl pouze zdrojový soubor zveřejněných osobních údajů o studiu na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, který vznikl výběrem z údajů matriky studentů - databáze SIMS, a užší okruh lidí, kteří prvotně měli po určitou dobu k souboru "rychlostudentů" přístup.

Pro zjištění zdroje úniku osobních údajů studentů bylo neúspěšně využito i oprávnění dané v § 39 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů (ukládá povinnost součinnosti). Zástupce vydavatelství MAFRA, a.s., vydavatele deníku Mladá fronta DNES, sdělil s odvoláním na ustanovení § 16 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, že informace o původu či obsahu informací zveřejněných v periodickém tisku /…/ nebudou poskytnuty.

Kontrolami nebylo zjištěno, že by k úniku osobních údajů studentů, které spravovaly kontrolované osoby, došlo vinou konkrétních osob. Bylo nicméně zjištěno, že ze strany kontrolovaných subjektů nebyly dostatečně plněny jejich povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 (jak byly výše odcitovány) a v odst. 4 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů. U Ministerstva bylo i po námitkách shledáno porušení povinnosti uložené v § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů tím, že neprověřovalo úplnost dat vkládaných do databáze SIMS a současně neprovádělo kontrolní opatření ke zjištění přesnosti zpracovávaných osobních údajů studentů. V důsledku toho nebyla databáze SIMS s to sloužit jako prostředek dosažení účelů sledovaných zpracováním, prováděným na základě zvláštního zákona.

Ve správním řízení byly uloženy pokuty všem třem institucím jako subjektům odpovědným za zpracování osobních údajů, z něhož v důsledku neodpovídajících a nedostatečně účinných bezpečnostních opatření byly nezjištěnou osobou dále předány informace o studentech práv na Západočeské univerzitě. Spolehlivě proto nemohl být zjištěn ani skutečný rozsah zpřístupnění takových údajů. S původním zdrojem informací o studiu - Západočeskou univerzitou v Plzni - a s Ministerstvem bylo vedeno a ukončeno správní řízení také pro porušení povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů (zpracovávat pouze přesné osobní údaje). Západočeská univerzita tuto povinnost porušila tím, že při vkládání údajů o studentech a jejich studiu do matriky studentů - databáze SIMS, zpracovávaných ve vnitřním informačním systému, nezavedla formálně logické kontroly přípustnosti určitých hodnot údajů v datových polích. V důsledku toho zapsala do svého informačního systému a do databáze SIMS předala údaje, že stěžovatelka absolvovala pětiletý studijní program formou prezenčního studia, a to zároveň s údajem o délce studia nedosahujícím hodnoty 1,5 roku, ačkoli v daném případě, nebylo ani uznáno žádné předchozí studium. Stejně postupovala nejméně u 21 dalších studentů, a to přinejmenším v období od 1. září 2006 do 4. května 2010.

Zjištěná pochybení jsou však jen okrajovými jevy celé kauzy zveřejnění osobních údajů studentů Západočeské univerzity v Plzni v tisku, a provedené kontroly tak nemohly dát odpovědi na všechny vznesené otázky. Ačkoli jádro společenského problému spočívá v jiných činnostech univerzity a vysokého školství v České republice, stěžovatelka postihla zjevný nedostatek ve zpracování osobních údajů, které je s formalizovaným vysokoškolským studiem spojeno takříkajíc z podstaty.

Zřejmě pod vlivem medializované kauzy Západočeské univerzity řešil Úřad v roce 2010 celou řadu podání a poskytoval konzultace k novele zákona o vysokých školách, konkrétně k povinnosti vysokých škol zveřejňovat s účinností od 1. ledna 2006 údaje vyjmenované v ustanovení § 47 b citovaného zákona - disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou škola spravuje. Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je jednoznačně aplikovatelný § 5 odst. 2 písm. a) umožňující zpracovávat osobní údaje v rozsahu předpokládaném zvláštním zákonem i bez souhlasu subjektu údajů – studenta. Navíc zákon o vysokých školách konstatuje, že autor příslušné práce jejím předložením souhlasí s jejím zveřejněním ve stanoveném rozsahu bez ohledu na výsledek obhajoby.

Jedním z cílů této novely zřejmě bylo umožnit potenciálním zaměstnavatelům kvalifikovanější výběr vhodných uchazečů. Iniciativy zaměstnavatelů zjišťovat si u vysokých škol, zda je zájemce o zaměstnání jejich absolventem, případně podrobnosti o průběhu studia, nemohly být s ohledem na dosavadní dikci zákona vyřizovány. Povinnost doložit nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání jako jeden ze základních kvalifikačních předpokladů ležela zcela na žadateli o zaměstnání. Argumenty některých zaměstnavatelů, že v této souvislosti dochází k podvodnému jednání, je nutno považovat za irelevantní. Takové skutečnosti mohly zakládat trestnou činnost, např. padělání a pozměňování úřední listiny, nemohou však být důvodem k porušení povinností uložených správcům a zpracovatelům osobních údajů zákonem. V tomto směru Úřad odpovídal vysokým školám i dalším institucím na dotazy a žádosti o stanovisko k dané problematice.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém