Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

č. 5/2001 - Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe - č. 5/2001

Při praxi, kterou studenti příslušných oborů absolvují např. ve zdravotnických zařízeních nebo v orgánech a zařízeních sociálně-právní ochrany, přicházejí do styku s osobními údaji pacientů nebo klientů těchto zařízení či institucí. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tak dochází ke zpracování osobních údajů za podmínek, pro jejichž zákonné naplnění jsou klíčové §§ 13 - 15 citovaného zákona. Tyto paragrafy stanoví povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů.

Podle § 13 je zmíněný orgán či zařízení jakožto správce osobních údajů povinen přijmout taková opatření, aby, mimo jiné, nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

V § 14 je zakotveno, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném.

Podle § 15 jsou pak všichni zaměstnanci i jiné fyzické osoby povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se praxe studentů uskutečňuje na základě smluv uzavřených mezi uvedenými orgány nebo zařízeními na straně jedné a jednotlivými studenty na straně druhé, vztahuje se na studenty v plném rozsahu zákonná povinnost mlčenlivosti o uvedených skutečnostech, která trvá i po skončení příslušných prací. Tyto smlouvy by měly obsahovat také rozsah zpracování osobních údajů a podmínky, za nichž bude ke zpracování docházet. Ve smlouvách by mělo být například vymezeno, že student bude povinen pracovat se spisy o klientech, účastnit se rozhovorů s klienty, účastnit se návštěv v rodinách klientů apod.

Jestliže taková smlouva mezi výše uvedenými stranami není uzavřena, může být zpracování údajů o klientech prováděné studenty považováno za neoprávněné. Student by v případě, že není smluvně vázán povinností mlčenlivosti, měl mít možnost seznamovat se v průběhu své praxe pouze nahodile s některými osobními údaji pacientů nebo klientů, nemůže však mít přístup k dokumentům, v nichž dochází k systematickému zpracování osobních údajů těchto pacientů nebo klientů.

Poučení studentů sdělené již ve škole a jejich závazek zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, s nimiž se seznámí v souvislosti se svou praxí, uskutečňovanou na základě smlouvy ve výše uvedených institucích, má velký význam morální, a to zejména proto, že právní následky porušení tohoto závazku jsou z hlediska ochrany osobních údajů často citelné nejen pro pacienta nebo klienta, o jehož údaje se jedná, ale také pro osobu, která tuto povinnost poruší. Odpovědnost by v případě porušení povinností podle citovaného zákona měl současně také správce, kterým je příslušná instituce, v níž student praxi vykonává.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > K problémům z praxe > č. 5/2001 - Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém