Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Nakládání se zdravotnickou dokumentací

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Ze spisového materiálu je zřejmé, že účastník řízení předal XY zdravotní karty obsahující zdravotnickou dokumentaci jeho manželky a matky, a to bez jejich předchozího souhlasu.

Zdravotnická zařízení jsou povinna dle § 67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy a informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí dle § 67b odst. 9 zákona č. 20/1966 Sb. zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb.

K předmětu správního řízení lze konstatovat, že údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou nepochybně osobní údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., neboť se týkají určeného subjektu údajů a podléhají tak režimu zákona č. 101/2000 Sb., a že účastník řízení je správcem osobních údajů svých pacientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a proto je podle § 13 odst. 1 citovaného zákona povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Správní orgán musí v dané věci konstatovat, že předáním zdravotnické dokumentace došlo k neoprávněnému přístupu třetí osoby k záznamům (včetně osobních údajů) v ní obsaženým. Jak vyplývá z § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., má správce povinnost zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, k jinému účelu pouze pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas. Ze strany účastníka řízení by tedy bylo nezbytné disponovat souhlasem osoby, které se předmětná dokumentace týká, s jejím předáním třetí osobě. V daném případě není tudíž rozhodné, zda byla zdravotnická dokumentace vydána na základě žádosti stěžovatele, nebo zda k vydání došlo ze strany účastníka řízení dobrovolně, jelikož skutková podstata správního deliktu je naplněna samotným aktem předání a pohnutka jednání zde není právně relevantní skutečností. Stejně tak není pro samotné spáchání správního deliktu relevantní to, že dokumentace byla předána blízkému příbuznému pacientek. (čj. VER-5718/08-8)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém