Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Neplnění evropských směrnic může vést až k soudnímu řízení - archiv dokumentů

 
 
 

Francie se v loňském roce ocitla u Evropského soudního dvora kvůli nesplnění lhůty pro transpozici směrnice 97/66/ES do národní legislativy.

Směrnice 97/66/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v telekomunikačním sektoru doplňuje a rozšiřuje základní právní podklad EU pro oblast ochrany dat, kterým je směrnice 95/46/ES.

Směrnice 97/66/ES v paragrafu 15 uložila členským státům, aby do 24. října 1998 harmonizovaly svou legislativu s jejími ustanoveními. V dubnu roku 2000 podala Evropská komise žádost u Evropského soudního dvora v Lucemburku, aby prohlásil, že Francie nesplnila povinnosti vyplývající z výše uvedeného paragrafu.

Této žádosti předcházela snaha Evropské komise přimět francouzskou vládu ke splnění přijatých závazků. Již v únoru 1999 vyzvala Komise (když do té doby neobdržela žádnou zprávu v dané věci) formálním dopisem francouzskou stranu, aby do dvou měsíců informovala o stavu transpozice dané Směrnice. Francie ve své reakci z dubna 1999 oznámila, že Směrnice již částečně převedena byla a sdělila, kdy a jak budou transponovány zbývající části. K tomu však nedošlo, a tak Komise v červenci téhož roku opět vyzvala francouzskou vládu, aby celý proces dovedla do konce. V říjnu pak podala Francie informaci o postupu transpozice. Když ovšem Komise neobdržela žádnou následnou zprávu o kompletním převodu Směrnice do národní legislativy, obrátila se v dubnu 2000 k Evropskému soudnímu dvoru.

Během soudního projednávání Francie své závazky nezpochybnila a uznala zpoždění v dané věci. Poukázala však na skutečnost, že úplné transponování Směrnice vyvolalo potřebu revidovat Zákon o poštách a telekomunikacích, a uvedla, že celý proces má být zanedlouho dokončen.

V říjnu 2000 byl vynesen rozsudek. Soud v něm došel k závěru, že žádost Evropské komise byla opodstatněná, a že tedy Francie svým závazkům plynoucím z paragrafu 15 Směrnice nedostála. V rozsudku jsou, kromě jiného, uvedeny paragrafy, které nebyly ve stanovených termínech transponovány do francouzské národní legislativy. Ve zjednodušené formě zde uvádíme jejich obsah:

Par. 4(2): Tento článek ukládá poskytovatelům veřejně dostupných telekomunikačních služeb, aby své zákazníky informovali o konkrétním riziku narušení bezpečnosti komunikační sítě a možném způsobu nápravy včetně nákladů s tím spojených.

Par. 6(1), (3) a (4): Tyto články pojednávají o shromažďování a zpracování dat klientů (samostatná příloha ke Směrnici taxativně uvádí o jaká data se jedná). Zejména se v tomto paragrafu praví, že poskytovatel telekomunikačních služeb smí pro marketingové účely zpracovávat osobní data svých zákazníků výlučně s jejich souhlasem.

Par. 7: Tento paragraf dává uživatelům telekomunikací právo požadovat vyúčtování služeb bez uvedení podrobného rozpisu položek, což je v souladu s právem na soukromí jak volajícího, tak volaného účastníka.

Par. 8(2), (3), (4) a (6): Tyto články přiznávají uživatelům telekomunikací bezplatné právo volby ve věci zobrazení linky volajícího resp. volaného během hovoru. Volaný má mít rovněž možnost odmítnout příchozí hovor, pokud volající zablokoval funkci zobrazení své identifikace.

Par. 11(2): Tento článek dává členským státům EU možnost povolit operátorům, aby vyžadovali od klientů poplatek za neuveřejnění jejich osobních údajů v seznamech.

Par. 12: Podle tohoto paragrafu se nevyžádané hovory prostřednictvím automatických zařízení pro účely přímého marketingu považují za přípustné pouze tehdy, jsou-li uskutečněny po předchozím souhlasu klienta.

Součástí rozsudku ze dne 18. ledna 2001 je i nařízení, aby Francie uhradila soudní výlohy. Celé řízení bylo uzavřeno prohlášením, které Evropský soudní dvůr na základě rozsudku učinil.

Zde je přeložený text tohoto prohlášení:

SOUD (Čtvrtá komora)

tímto:

1. Prohlašuje, že nesplněním předepsané lhůty na prosazení opatření vedoucích k transpozici paragrafů 4(2), 6(1), (3) a (4), 7, 8(2), (3), (4) a (6), 11(2) a 12 směrnice 97/66/ES Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v telekomunikačním sektoru, Francouzská republika nesplnila své závazky podle paragrafu 15 této směrnice;

2. Nařizuje, aby Francouzská republika zaplatila náklady.

La Pergola
Edward
von Bahr

Vyneseno při veřejném řízení v Lucemburku dne 18. ledna 2001.

A.La Pergola, Prezident Čtvrté komory
R.Grass, zapisovatel

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Neplnění evropských směrnic může vést až k soudnímu řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém