Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Obce - zveřejňování osobních údajů při výkonu samosprávy

 

 
 

Zastupitelstvo města a rada města, jako orgány s pravomocí rozhodovat o záležitostech patřících do samostatné působnosti města, ve smyslu § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jsou oprávněni na svém zasedání projednávat otázky dispozic s majetkem města i otázky týkající se nájmu bytů ve vlastnictví města, a to včetně způsobů vymáhání dlužného nájemného. Při projednávání těchto záležitostí mají na základě zvláštních zákonů povinnost účastníky právních vztahů identifikovat, a proto mohou podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje dotčených osob i bez jejich souhlasu. ( čj. 12/04/SŘ-OSR )

O činnosti orgánů obce informuje podle § 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec občany na zasedáních zastupitelstva města a dále jiným způsobem v místě obvyklým. Tímto jiným způsobem může být právě publikace přijatých usnesení v místním tisku nebo na internetových stránkách města. Město je dále povinno poskytovat informace občanům, kteří o ně požádají na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V obou uvedených případech dochází ke zpřístupnění informací obsažených v usnesení rady města neomezenému okruhu osob a povinností města je tedy zajistit dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přičemž při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. je tato povinnost výslovně uvedena v ustanovení § 2 odst. 3. Pokud není možné zveřejňované osobní údaje anonymizovat nebo jejich rozsah omezit tak, aby publikované sdělení ještě plnilo svůj účel, je nutné si pro tuto formu zpracování (tj. zveřejnění) vyžádat souhlas dotčených osob podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. ( čj. 11/03/SŘ-OSR )

Pokud město plní svoji povinnost vůči osobám uvedeným v ustanovení § 16 odst. 1, § 16 odst. 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a umožňuje jim nahlížet do usnesení rady města a do zápisů z jednání a usnesení zastupitelstva města, nelze jeho postup považovat za porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Avšak tím, že usnesení rady a zastupitelstva města obsahující osobní údaje uvedených osob byla publikována na internetových stránkách města, získali přístup k těmto osobním údajům všichni uživatelé Internetu. Vzhledem k tomu, že uživatelem Internetu může být neomezený okruh osob, nejen osoby vymezené zákonem č. 128/2000 Sb. v ustanovení § 16 a § 17, je nutno dojít k závěru, že soukromý život osob, o nichž bylo jednáno na zasedání rady a zastupitelstva města, byl publikováním jejich osobních údajů narušen. ( čj. 12/04/SŘ-OSR )

V případě majetkových dispozic lze považovat za důvodný a účelný, tedy v souladu se zákonem, takový postup, kdy by ve zveřejněné verzi usnesení byla přesně identifikována pouze předmětná nemovitost a uvedeno jak bylo rozhodnuto (např. prodá se, pronajme se). Takto redukované usnesení stále dostatečně informuje o tom, jaké záležitosti byly na zasedání orgánu města projednávány. Ohledně zveřejňování osobních údajů dlužníků (zde konkrétně nájemníků, kteří dluží městu na nájemném) je nutno konstatovat, že tento postup je v podstatě opakovaným postihem těchto osob. Jelikož se jedná o postupy v rámci činností stanovených zákonem, je nutno takové jednání považovat za nedovolené. Zveřejnění osobních údajů uvedených osob by bylo možné, pokud by k tomu předem daly souhlas. Současně je vhodné ve zveřejněné verzi usnesení upozornit na právo osob vymezených v § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na nahlédnutí do úplného znění usnesení nebo zápisu z jednání. ( čj. 12/04/SŘ-OSR )

Právo na ochranu soukromého a rodinného života je jedním ze základních lidských práv, zakotveným v ustanovení čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Cílem ochrany tohoto práva je zamezit jakýmkoli škodlivým zásahům do soukromí osob, ať již ze strany soukromých subjektů nebo veřejné moci. V oblasti ochrany osobních údajů se toto ústavně zakotvené právo promítá právě do § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ( čj. 11/03/SŘ-OSR )

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém