Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Právní předpisy

 

Oblasti zpracování osobních údajů

 
 
 

Na této stránce naleznete výčet významných zvláštních zákonných agend a s nimi souvisejících postupů týkajících se zpracování osobních údajů, které musí být v souladu se zásadami ochrany osobních údajů uvedených zejména v Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jak jsou ostatně promítnuty i v nejširší obecné podobě do zákona č. 101/2000 Sb.

Tato rubrika uvádí platné právní předpisy. Máte-li zájem o výklad některých postupů, příp. dotaz na postup v konkrétní záležitosti, podívejte se prosím do názorů Úřadu, příp. nám napište na e-mail E-mail posta@uoou.cz.

Texty níže uvedených právních předpisů naleznete na webových stránkách Portálu veřejné správy České republiky, příslušných ústředních správních úřadů, příp. na webových stránkách Sbírky zákonů. Právní předpisy ne starší než 4 týdny naleznete na serveru Sbírka předpisů.


Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Pojišťovnictví
Archivnictví Policejní postupy, veřejný pořádek, vnitřní a vnější bezpečnost
Bankovnictví, finance Poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence
Daňové řízení Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost
Doprava Předávání osobních údajů do zahraničí
Elektronická veřejná správa (e-government) Rodná čísla
Elektronické komunikace Rozhlasové a televizní poplatky
Evidence obyvatel, matriky a notáři Sociální zabezpečení
Kamerové systémy Statistická zjišťování
Kasina Školství
Katastr nemovitostí Územní samospráva
Nevyžádaná obchodní sdělení Volby
Osobní doklady Zdravotnictví

Oblasti zpracování osobních údajů

 • ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí

  usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

  • právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 odst. 1)
  • právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2)
  • právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10 odst. 3)

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • jméno a bydliště člověka (§ 77 až § 80)
  • osobnost člověka (§ 81 až 117)

 • archivnictví

  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

  • zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení (§ 35)
  • pravidla pro nahlížení do archiválií, ochrana osobních údajů žijících osob, pořizování opisu, výpisu nebo kopie archiválie (§ 37, § 38, § 40, § 41)
  • pravidla pro nahlížení do spisů uložených ve spisovně nebo správním archivu správního úřadu nebo soudu (§ 68 odst. 2)

  zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

  • svazek s osobními údaji [§ 3 písm. c)]
  • zpřístupnění a zveřejnění dokumentů vzniklých činností bezpečnostních složek (§ 4 až § 7)
  • způsob zpřístupnění (§ 10)
  • ochrana osobních údajů (§ 10a)
  • žádost o sdělení pravých jmen (§ 10b)
  • vydání kopie dokumentu (§ 10c)
  • informační systém dokumentů (§ 10d)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti (§ 10e a § 10f)

 • bankovnictví, finance

  zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

  • povinnost banky vyžadovat prokázání totožnosti klienta a stanovení rozsahu zpracovávaných osobních údajů (§ 37)
  • předávání informací o klientovi třetím subjektům (§ 38)
  • registr dlužníků (§ 38a)

  zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  • identifikační údaje pro účely zákona (§ 5)
  • povinnost identifikace (§ 7)
  • provádění identifikace (§ 8)
  • kontrola klienta (§ 9)
  • identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem (§ 10)
  • převzetí identifikace (§ 11)
  • uchovávání informací (§ 16 a § 17)

  zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

  • označení osob a věcí (§ 11)
  • obsah dražební vyhlášky (§ 43 odst. 1)

 • daňové řízení

  zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

  • nahlížení do spisů (§ 23)
  • povinnost mlčenlivosti pracovníků správce daně a třetích osob (§ 24)
  • rozsah osobních údajů při plnění registrační nebo oznamovací povinnosti (§ 33 odst. 6)
  • daňové identifikační číslo (§ 33 odst. 13)
  • rozsah součinnosti třetích osob se správcem daně, předávání osobních údajů správci daně (§ 34)

 • doprava

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

  • zákaz používat řidičský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektu či na pozemek (§ 103 odst. 2)
  • údaje zapisované do řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, změna údajů (§ 105 až § 108)
  • registr řidičů a centrální registr řidičů (§ 119, § 122 a § 122b)
  • poskytování údajů z registru řidičů, centrálního registru řidičů a z informačního systému evidence obyvatel (§ 121 a § 122a)
  • poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a z centrální evidence paměťových karet řidiče (§ 122c)
  • evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod (§ 123)

  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

  • registr vozidel a centrální registr vozidel (§ 4 a § 5)

  zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

  • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
  • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)

 • elektronická veřejná správa (e-government)

  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

  • uchovávání kopií předložených osobních dokladů podepisující osoby nebo dokladů, na jejichž základě byla ověřena identita označující osoby [§ 6 odst. 5 písm. c)]

  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

 • elektronické komunikace

  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

  • oprávnění Českého telekomunikačního úřadu stanovit všeobecným oprávněním konkrétní podmínky ochrany osobních údajů a soukromí [§ 10 odst. 1 písm. f)]
  • osobní údaje v telefonních seznamech nebo databázích, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech účastníků, právo odmítnout uveřejnění těchto údajů (§ 41 a § 95)
  • identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání (§ 67)
  • ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací (§ 87 až § 97)
  • zneužití elektronické adresy odesílatele (§ 93)
  • zákaz nabídky zboží a služeb, zákaz poskytovat údaje, které nejsou obsaženy ve veřejném seznamu (§ 96)
  • odposlech a záznam zpráv (§ 97)
  • správní delikty (§ 118 až § 121)

 • evidence obyvatel, matriky a notáři

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  • informační systém evidence obyvatel, jeho zdroje, poskytování osobních údajů z evidence obyvatel, uchovávání a archivování údajů v registru (§ 1 až § 9)
  • rodné číslo, jeho definice a struktura, přidělení, doklad o přidělení, registr rodných čísel, rámec oprávnění k jeho užívání nebo rozhodování o jeho využívání (§ 13 až 17c)
  • přestupky a jiné správní delikty spočívající v neoprávněném nakládání s rodným číslem nebo v neoprávněném využívání rodných čísel (§ 17d a § 17e)
  • povinnost mlčenlivosti (§ 19)
  • poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti (§ 22)
  • možnost pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů (§ 22b)
  • poskytování údajů Českou správou sociálního zabezpečení Ministerstvu vnitra (§ 22c)
  • podoba zpracovávaných údajů (§ 22d)
  • využití údajů vedených v informačních systémech provozovaných policií o cizincích s povolením pobytu na území České republiky Ministerstvem vnitra (§ 23a)

  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  • zápisy do matričních knih (§ 5 až § 8a)
  • povinnost mlčenlivosti (§ 9 odst. 5)
  • rozsah osobních údajů v matričních knihách (§ 14 až § 23)
  • zpřístupnění informací (§ 25)
  • obsah rodného listu (§ 29), obsah oddacího listu (§ 30), obsah úmrtního listu (§ 31) a obsah vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (§ 46 odst. 1)

  zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

  • centrální evidence závětí (§ 35a)

  zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti se zdravotnickou péčí (§ 67g až § 67i)

  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti s prováděním sociálního zabezpečení (§ 11a)

  zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům zeměměřičským a katastrálním pro výkon jejich působnosti (§ 6a odst. 3 až 5)

  zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Vězeňské služby (§ 23a odst. 3 až 7)

  zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti státního zastupitelství (§ 12j)

  zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti zpravodajských služeb (§ 11a)

  zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Rejstříku trestů (§ 6a)

  zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

  • oprávnění Českého statistického úřadu k přístupu k údajům informačního systému evidence obyvatel pro výkon jeho působnosti (§ 9a)

  zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti (§ 10e a § 10f)

  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům veřejného zdraví (§ 47b)

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvu dopravy pro výkon jeho působnosti (§ 122a)

  zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Národnímu bezpečnostnímu úřadu (§ 138a)

  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel pro účely příspěvku na péči (§ 30 odst. 3 a 4)

  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům pomoci v hmotné nouzi (§ 53)

 • kamerové systémy

  zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

  • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)

  zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

  • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • zákaz podrobovat zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 odst. 2 a 3)

  zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

  • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
  • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)

  zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

  • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15)

  zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

  • povinnost kasina být vybaveno monitorovacím zařízením, podmínky provozu tohoto zařízení (§ 37)

 • kasina

  zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

  • povinnost prokázat totožnost při návštěvě kasina, evidence návštěvníků kasina (§ 36)
  • povinnost kasina být vybaveno monitorovacím zařízením, podmínky provozu tohoto zařízení (§ 37)

 • katastr nemovitostí

  zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

  • účel, ke kterému lze použít údaje z katastru nemovitostí (§ 1 odst. 3 a § 21a)
  • údaje zapisované do katastru nemovitostí (§ 3) a porovnávání těchto údajů s ostatními informačními systémy veřejné správy, přejímaní údajů z těchto evidencí (§ 6a)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům zeměměřičským a katastrálním pro výkon jejich působnosti (§ 6a odst. 3 až 5)
  • veřejnost katastru nemovitostí, získávání údajů z katastru nemovitostí, evidence osob, kterým byly tyto údaje poskytnuty (§ 21)
  • správce a zpracovatel osobních údajů v katastru nemovitostí (§ 21b)
  • poskytování údajů z katastru nemovitostí (§ 22 a § 22a)

 • nevyžádaná obchodní sdělení

  zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

  • definice a náležitosti obchodního sdělení [§ 2 písm. f) a § 7 odst. 4]
  • podmínky šíření obchodních sdělení (§ 7)
  • dozor a správní delikty (§ 10 a § 11)

  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

  • zákaz nabídky zboží a služeb (§ 96)

 • osobní doklady

  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

  • zákaz používat občanský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 5)
  • zákaz pořizovat kopie občanského průkazu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 6)
  • údaje zapisované do občanského průkazu (§ 3)
  • evidence občanských průkazů a poskytování informací z této evidence (§ 17 až §18b)

  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

  • zákaz používat cestovní doklad jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 2)
  • zákaz pořizovat kopie cestovního dokladu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 3)
  • zpracování biometrických údajů v cestovním dokladu (§ 2 odst. 4, § 5 odst. 2, § 21a, § 21b)
  • údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění údajů (§ 6 až § 10)
  • evidence cestovních dokladů a poskytování údajů z této evidence (§ 29 až § 30b)

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

  • zákaz používat řidičský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektu či na pozemek (§ 103)
  • údaje zapisované do řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, změna údajů (§ 105 až § 108)

  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  • obsah rodného listu (§ 29), obsah oddacího listu (§ 30) a obsah úmrtního listu (§ 31)

  zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  • možnost pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů (§ 22b)

  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

  • uchovávání kopií předložených osobních dokladů podepisující osoby nebo dokladů, na jejichž základě byla ověřena identita označující osoby [§ 6 odst. 5 písm. c)]

  zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

  • předkládání dokladů k žádosti o uznání odborné kvalifikace (§ 22)

 • pojišťovnictví

  zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

  • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
  • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)

  zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

  • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až § 24c)

  zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

  • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

  zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

  • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

  zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
  • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
  • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až § 123)
  • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
  • sdělování údajů (§ 114 až § 119)
  • informační systémy pojištění (120 až § 123)

 • policejní postupy, veřejný pořádek, vnitřní a vnější bezpečnost

  zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

  • vyžadování informací včetně osobních údajů policistou (§ 18)
  • práva a povinnosti Policie České republiky při zpracování osobních údajů (§ 60, § 79 až § 88)
  • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)
  • oprávnění Policie České republiky požadovat prokázání totožnosti (§ 63)
  • získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace (§ 65)
  • oprávnění Policie České republiky požadovat poskytnutí údajů z ostatních evidencí vedených podle zvláštního právního předpisu a poskytnutí dat souvisejících s telekomunikační činností a pravidla pro nakládání s těmito údaji (§ 66 až § 68, § 71)
  • zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním krycího dokladu (§ 75)
  • poskytování informací z evidencí vedených Policií České republiky (§ 78, § 80 a § 81)
  • oprávnění Policie České republiky předat nebo zpřístupnit údaje do zahraničí (§ 80)
  • zpracování údajů v Schengenském informačním systému (§ 84)

  zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

  • oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a)
  • oprávnění strážníka požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
  • pravidla pro zpracování osobních údajů obecní policií (§ 24a)
  • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

  zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky

  • zpracování osobních údajů celními orgány (§ 5b až § 5j)
  • přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému (§ 5e)

  zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

  • zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím, evidence stíhaných osob (§ 12i)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti státního zastupitelství (§ 12j)

  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

  • poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných (§ 8a až § 8c)
  • odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 a § 88a)

  zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

  • vedení evidence odsouzení, podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení návrhu na potrestání (§ 3, § 7 až § 9a)
  • doba uchovávání osobních údajů (§ 6)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Rejstříku trestů (§ 6a)
  • opis, výpis a jiné informace z evidence rejstříku trestů (§ 10 až § 16b)
  • úschovna dokumentace (§ 16c)
  • předávání informací o odsouzeních se členskými státy Evropské unie (§ 16d až 16f)

  zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

  • oprávnění zjišťovat totožnost (§ 13)
  • vedení evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, poskytování údajů z této evidence (§ 23a)

  zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

  • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
  • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)
  • evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence (§ 39)

  zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

  • evidence vedené Ministerstvem vnitra (§ 71)
  • předávání osobních údajů do jiných států (§ 71a)
  • přístup k informačnímu systému členských států (§ 71b)

  zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

  • domovní kniha, její obsah a podmínky vedení (§ 101)
  • informační systémy, poskytování údajů z informačních systémů, doba uchovávání, přístup k informačním systémům smluvních států (§ 158 až § 160a)

  zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  • poskytování osobních údajů Národním bezpečnostním úřadem při vedení řízení (§ 111)
  • oprávnění Národního bezpečnostního úřadu, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 138)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Národnímu bezpečnostnímu úřadu (§ 138a)
  • oprávnění zpravodajských služeb, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 140)
  • oprávnění Ministerstva vnitra a Policie České republiky, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 141)

  zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

  • přístup zpravodajských služeb k údajům z informačních systémů veřejné správy (§ 11)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti zpravodajských služeb (§ 11a)

  zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

  • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až § 14a)
  • vedení evidencí Bezpečnostní informační službou (§ 16)

  zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

  • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až § 15)
  • vedení evidencí Vojenským zpravodajstvím (§ 17 až § 20)

  zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

  • vojenská evidence, ohlašovací povinnost a vojenské doklady (§ 31 až § 33)

  zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

  • informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích (§ 71 až § 73)

 • poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence

  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • poskytování a zveřejňování informací, povinnost odkázat na zveřejněnou informaci (§ 4 až § 6)
  • ochrana osobních údajů při poskytování informací (§ 8a a § 8b)

  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

  • pravidla pro poskytování informací z hlediska ochrany osobních údajů [§ 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 5, 6 a 9]

  zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  • evidence oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, její vedení (§ 13 a § 14)

  zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

  • zveřejňování osobních údajů (§ 81)

  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

  • poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných (§ 8a až § 8c)

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

  • zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým majetkem (§ 39 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)

  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

  • zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým majetkem (§ 18 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)

  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

  • zveřejnění informace o záměru hlavního města Prahy nebo městské části nakládat se svým majetkem (§ 36 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 60 a § 65)

  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

  • obchodní rejstřík (§ 27 až § 34)

  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

  • živnostenský rejstřík (§ 60)

  zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

  • informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti (§ 370 a § 382)
  • insolvenční rejstřík (§ 419 až § 425)

  zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

  • seznam znalců a tlumočníků (§ 7)

  zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

  • seznam advokátů, advokátních koncipientů a evropských advokátů (§ 55d)

 • pracovněprávní vztahy, zaměstnanost

  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • oprávnění zaměstnavatele vyžadovat údaje od fyzické osoby, která se uchází o práci (§ 30 odst. 2)
  • povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 105 odst. 2, 3, 4, 6 a 7), poskytnutí údajů z těchto evidenci odborové organizaci [§ 108 odst. 6 písm. b)]
  • osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až § 314)
  • ochrana osobních práv zaměstnance, např. před sledováním, odposlechem nebo záznamem telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty zaměstnavatelem; zákaz vyžadovat od zaměstnance citlivé osobní údaje v neodůvodněných případech (§ 316)

  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  • identifikační údaje pro účely zákona [§ 5 písm. a)]
  • evidence vedené úřady práce a poskytování informací z nich [§ 8 odst. 1 písm. i), j) a n)]
  • zákaz vyžadovat některé informace při výběru zaměstnanců (§ 12 odst. 2)
  • některá pravidla pro zpracování osobních údajů o fyzických osobách (§ 17)
  • evidence zájemců o zaměstnání (§ 23), evidence uchazečů o zaměstnání (§ 27), evidence
  • osob se zdravotním postižením (§ 68), evidence občanů Evropské unie a cizinců (§ 102)
  • zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem o zaměstnání [§ 30 odst. 1 písm. d)]
  • povinnost úřadu práce blokovat osobní údaje po vyřazení z evidence zájemců nebo uchazečů o zaměstnání (§ 32 odst. 2)

  zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

  • informační systém o pracovních úrazech (§ 4 odst. 3 a 4)
  • povinnost mlčenlivosti inspektora [§ 8 písm. d) a j)]

 • předávání osobních údajů do zahraničí

  výjimku z povinnosti podle § 27 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o vydání povolení upravují tato ustanovení:

  • § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
  • § 22a odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • § 23a odst. 2 písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
  • § 12i odst. 2 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
  • § 71a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
  • § 35 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • § 54 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců
  • § 5b odst. 3 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky
  • § 17 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • § 119 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
  • § 80 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • rodná čísla

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  • rodné číslo, jeho definice a struktura, přidělení, doklad o přidělení, registr rodných čísel, rámec oprávnění k jeho užívání nebo rozhodování o jeho využívání (§ 13 až 17c)
  • přestupky a jiné správní delikty spočívající v neoprávněném nakládání s rodným číslem nebo v neoprávněném využívání rodných čísel (§ 17d a § 17e)

 • rozhlasové a televizní poplatky

  zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

  • evidence poplatníků (§ 8 odst. 1 až 9)
  • předání údajů České televizi a Českému rozhlasu dodavatelem zajišťujícím dodávku elektřiny o odběratelích, se kterými má uzavřenou smlouvu na dodávku elektřiny (§ 8 odst. 10)
  • předávání údajů z evidence poplatníků mezi Českou televizí a Českým rozhlasem (§ 8 odst. 11)

 • sociální zabezpečení

  zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

  • náležitosti průkazu mimořádných výhod (§ 86)
  • ohlašovací povinnost občanů (§ 106)

  zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • povinnost mlčenlivosti, poskytování informací (§ 11 až § 16a)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti s prováděním sociálního zabezpečení (§ 11a)
  • registr pojištěnců (§ 16c)

  zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • uschovávání účetních záznamů (§ 22c)

  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  • informační systém o příspěvku na péči (§ 30)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel pro účely příspěvku na péči (§ 30 odst. 3 a 4)

  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

  • informační systém pomoci v hmotné nouzi (§ 52)
  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům pomoci v hmotné nouzi (§ 53)

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  • poskytování údajů Českou správou sociálního zabezpečení Ministerstvu vnitra (§ 22c)

 • statistická zjišťování

  zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

  • vymezení pojmů týkajících se osobních údajů a identifikace (§ 2)
  • rozsah osobních údajů shromažďovaný při statistickém zjišťování (§ 8)
  • využití administrativních zdrojů údajů (§ 9)
  • oprávnění Českého statistického úřadu k přístupu k údajům informačního systému evidence obyvatel (§ 9a)
  • povinnost mlčenlivosti a poskytování osobních údajů jiným subjektům (§ 16 a § 17)
  • statistické registry (§ 19a až § 20b)

 • školství

  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  • dokumentace škol a rozsah osobních údajů vedený ve školní matrice (§ 28 odst. 1 až 4)
  • sdružování údajů z dokumentace škol a školních matrik Ministerstvem školství (§ 28 odst. 5)

  zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

  • náležitosti přihlášky ke studiu na vysoké škole (§ 50 odst. 1)
  • matrika studentů a rozsah zde vedených údajů, sdělování údajů z matriky (§ 88)

  zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

  • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15)

 • územní samospráva

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

  • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm. e)]
  • zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým majetkem (§ 39 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)
  • nahlížení do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 3)

  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

  • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 12 odst. 2 písm. c)]
  • zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým majetkem (§ 18 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)
  • nahlížení do zápisu ze schůze rady kraje (§ 58 odst. 3)

  zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

  • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, do usnesení rady hlavního města Prahy, výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a komisí rady hlavního města Prahy a pořizovat si z nich výpisy [§ 7 písm. e)]
  • zveřejnění informace o záměru hlavního města Prahy nebo městské části nakládat se svým majetkem (§ 36 odst. 1)
  • informování o programu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 60 a § 65)
  • nahlížení do zápisu ze schůze rady hlavního města Prahy (§ 70 odst. 3)

  zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

  • oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a)
  • oprávnění strážníka požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
  • pravidla pro zpracování osobních údajů obecní policií (§ 24a)
  • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

  • obsah petice voličů podporujících kandidaturu volební strany a obsah kandidátní listiny (§ 21 a § 22)
  • stálý seznam voličů (§ 28)

 • volby

  zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

  • zvláštní seznam voličů (§ 6)
  • náležitosti kandidátní listiny (§ 32)

  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

  • obsah petice voličů podporujících kandidaturu volební strany a obsah kandidátní listiny (§ 21 a § 22)
  • stálý seznam voličů (§ 28)

 • zdravotnictví

  zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

  • informace o zdravotním stavu (§ 31 až § 33)
  • souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (§ 34 až § 36)
  • rodné číslo (§ 52)
  • zdravotnická dokumentace (§ 53 až § 69)
  • národní zdravotnický informační systém (§ 70 až § 78)

  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům veřejného zdraví (§ 47b)
  • předávání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví v souvislosti s očkováním (§ 51 a § 52)
  • povinnost zdravotnického zařízení hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví osobní údaje fyzických osob trpících infekčními onemocněními, která vylučují choroboplodné zárodky (§ 54)
  • hlášení infekčních nemocí (§ 62 odst. 1)
  • sběr a zpracování osobních údajů orgány ochrany veřejného zdraví (§ 79)

  zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

  • ochrana subjektů hodnocení (§ 52 odst. 1)
  • centrální úložiště elektronických receptů (§ 81)

  zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

  • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až § 24c)

  zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

  • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

  zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

  • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

  zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

  • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
  • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
  • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

  zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až § 123)
  • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
  • sdělování údajů (§ 114 až § 119)
  • informační systémy pojištění (120 až § 123)

  zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

  • národní zdravotní registry související s transplantacemi (§ 18)

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy > Oblasti zpracování osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém