Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Přehled případů předávání osobních údajů do zahraničí, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení

 

Oblasti zpracování osobních údajů

 
 
 

Na této stránce naleznete výčet významných zvláštních zákonných agend a s nimi souvisejících postupů týkajících se zpracování osobních údajů, které musí být v souladu s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými v Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a GDPR.

Tato rubrika uvádí platné právní předpisy. Máte-li zájem o výklad některých postupů, příp. dotaz na postup v konkrétní záležitosti, podívejte se prosím do názorů Úřadu, příp. nám napište na e-mail E-mail posta@uoou.cz.

Texty právních předpisů naleznete na webových stránkách Sbírky zákonů a úplná znění na Zákonech pro lidi.


Archivnictví
Pracovní právo
Bankovnictví &  pojišťovnictví
Poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence 
Daňové řízení
Rodná čísla
Doprava Sociální zabezpečení
Elektronická veřejná správa 
Školství
Elektronické komunikace
Veřejný pořádek & národní bezpečnost
Kamerové systémy
Zdravotnictví 


Archivnictví

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

 • zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení (§ 35)
 • pravidla pro nahlížení do archiválií, ochrana osobních údajů žijících osob, pořizování opisu, výpisu nebo kopie archiválie (§ 37, § 38, § 40, § 41)
 • pravidla pro nahlížení do spisů uložených ve spisovně nebo správním archivu správního úřadu nebo soudu (§ 68 odst. 2)

zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 • svazek s osobními údaji [§ 3 písm. c)]
 • zpřístupnění a zveřejnění dokumentů vzniklých činností bezpečnostních složek (§ 4 až § 7)
 • způsob zpřístupnění (§ 10)
 • ochrana osobních údajů (§ 10a)
 • žádost o sdělení pravých jmen (§ 10b)
 • vydání kopie dokumentu (§ 10c)
 • informační systém dokumentů (§ 10d)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti (§ 10e a § 10f) 


Bankovnictví & pojišťovnictví

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

 • povinnost banky vyžadovat prokázání totožnosti klienta a stanovení rozsahu zpracovávaných osobních údajů (§ 37)
 • předávání informací o klientovi třetím subjektům (§ 38)
 • registr dlužníků (§ 38a)

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 • identifikační údaje pro účely zákona (§ 5)
 • povinnost identifikace (§ 7)
 • provádění identifikace (§ 8)
 • kontrola klienta (§ 9)
 • identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem (§ 10)
 • převzetí identifikace (§ 11)
 • uchovávání informací (§ 16 a § 17)

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

 • označení osob a věcí (§ 11)
 • obsah dražební vyhlášky (§ 43 odst. 1) 

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
 • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)

zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až 24c)

zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
 • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
 • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až 123)
 • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
 • sdělování údajů (§ 114 až 119)
 • informační systémy pojištění (120 až 123) 


Daňové řízení

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • nahlížení do spisů (§ 66 až 69b)
 • povinnost mlčenlivosti (§ 52 až 55)
 • daňové identifikační číslo (§ 130) 


Doprava

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 • zákaz používat řidičský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů nebo na pozemky (§ 103 odst. 2)
 • údaje zapisované do řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, změna údajů (§ 105 až § 108)
 • registr řidičů a centrální registr řidičů (§ 119, § 122 a § 122b)
 • poskytování údajů z registru řidičů, centrálního registru řidičů a z informačního systému evidence obyvatel (§ 121 a § 122a)
 • poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a z centrální evidence paměťových karet řidiče (§ 122c)
 • evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod (§ 123)

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

 • registr vozidel a centrální registr vozidel (§ 4 a § 5)

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
 • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)


Elektronická veřejná správa 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS) 

zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zvláštní seznam voličů (§ 6)
 • náležitosti kandidátní listiny (§ 32)
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • obsah petice voličů podporujících kandidaturu volební strany a obsah kandidátní listiny (§ 21 a § 22)
 • stálý seznam voličů (§ 28) 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm. e)]
 • zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým majetkem (§ 39 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 3)

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 12 odst. 2 písm. c)]
 • zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým majetkem (§ 18 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady kraje (§ 58 odst. 3)

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, do usnesení rady hlavního města Prahy, výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a komisí rady hlavního města Prahy a pořizovat si z nich výpisy [§ 7 písm. e)]
 • zveřejnění informace o záměru hlavního města Prahy nebo městské části nakládat se svým majetkem (§ 36 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 60 a § 65)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady hlavního města Prahy (§ 70 odst. 3)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a)
 • oprávnění strážníka požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • pravidla pro zpracování osobních údajů obecní policií (§ 24a)
 • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

 • obsah petice voličů podporujících kandidaturu volební strany a obsah kandidátní listiny (§ 21 a § 22)
 • stálý seznam voličů (§ 28) 

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

 • zákaz používat občanský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 5)
 • zákaz pořizovat kopie občanského průkazu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 6)
 • údaje zapisované do občanského průkazu (§ 3)
 • evidence občanských průkazů a poskytování informací z této evidence (§ 17 až 18b)

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

 • zákaz používat cestovní doklad jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 2)
 • zákaz pořizovat kopie cestovního dokladu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 3)
 • zpracování biometrických údajů v cestovním dokladu (§ 2 odst. 4, § 5 odst. 2, § 21a, § 21b)
 • údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění údajů (§ 6 až 10)
 • evidence cestovních dokladů a poskytování údajů z této evidence (§ 29 až 30b) 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4) 

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

 • předkládání dokladů k žádosti o uznání odborné kvalifikace (§ 22) 

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 • zápisy do matričních knih (§ 5 až 8a)
 • povinnost mlčenlivosti (§ 9 odst. 5)
 • rozsah osobních údajů v matričních knihách (§ 14 až 23)
 • zpřístupnění informací (§ 25)
 • obsah rodného listu (§ 29), obsah oddacího listu (§ 30), obsah úmrtního listu (§ 31) a obsah vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (§ 46 odst. 1)

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

 • centrální evidence závětí (§ 35a) 

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti s prováděním sociálního zabezpečení (§ 11a) 

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Vězeňské služby (§ 23a odst. 3 až 7)

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti státního zastupitelství (§ 12j)

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti zpravodajských služeb (§ 11a)

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Rejstříku trestů (§ 6a) 

zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti (§ 10e a § 10f)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům veřejného zdraví (§ 47b) 

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Národnímu bezpečnostnímu úřadu (§ 138a)

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel pro účely příspěvku na péči (§ 30 odst. 3 a 4)

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům pomoci v hmotné nouzi (§ 53) 


Elektronické komunikace

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • oprávnění Českého telekomunikačního úřadu stanovit všeobecným oprávněním konkrétní podmínky ochrany osobních údajů a soukromí [§ 10 odst. 1 písm. f)]
 • osobní údaje v telefonních seznamech nebo databázích, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech účastníků, právo odmítnout uveřejnění těchto údajů (§ 41 a 95)
 • identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání (§ 67)
 • ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací (§ 87 až 97)
 • zneužití elektronické adresy odesílatele (§ 93)
 • zákaz nabídky zboží a služeb, zákaz poskytovat údaje, které nejsou obsaženy ve veřejném seznamu (§ 96)
 • odposlech a záznam zpráv (§ 97)
 • správní delikty (§ 118 až 121) 


Kamerové systémy

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákaz podrobovat zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 odst. 2 a 3)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

 • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
 • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15) 


Obchodní sdělení

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

 • definice a náležitosti obchodního sdělení [§ 2 písm. f) a § 7 odst. 4]
 • podmínky šíření obchodních sdělení (§ 7)
 • dozor a správní delikty (§ 10 a § 11)

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • zákaz nabídky zboží a služeb (§ 96) 


Pracovní právo

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • oprávnění zaměstnavatele vyžadovat údaje od fyzické osoby, která se uchází o práci (§ 30 odst. 2)
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 105 odst. 2, 3, 4, 6 a 7), poskytnutí údajů z těchto evidenci odborové organizaci [§ 108 odst. 6 písm. b)]
 • osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až 314)
 • ochrana osobních práv zaměstnance, např. před sledováním, odposlechem nebo záznamem telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty zaměstnavatelem; zákaz vyžadovat od zaměstnance citlivé osobní údaje v neodůvodněných případech (§ 316)

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 • identifikační údaje pro účely zákona [§ 5 písm. a)]
 • evidence vedené úřady práce a poskytování informací z nich [§ 8 odst. 1 písm. i), j) a n)]
 • zákaz vyžadovat některé informace při výběru zaměstnanců (§ 12 odst. 2)
 • některá pravidla pro zpracování osobních údajů o fyzických osobách (§ 17)
 • evidence zájemců o zaměstnání (§ 23), evidence uchazečů o zaměstnání (§ 27), evidence osob se zdravotním postižením (§ 68), evidence občanů Evropské unie a cizinců (§ 102)
 • zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem o zaměstnání [§ 30 odst. 1 písm. d)]
 • povinnost úřadu práce blokovat osobní údaje po vyřazení z evidence zájemců nebo uchazečů o zaměstnání (§ 32 odst. 2)

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • informační systém o pracovních úrazech (§ 4 odst. 3 a 4)
 • povinnost mlčenlivosti inspektora [§ 8 písm. d) a j)] 


Poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • poskytování a zveřejňování informací, povinnost odkázat na zveřejněnou informaci (§ 4 až 6)
 • ochrana osobních údajů při poskytování informací (§ 8a a § 8b)

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • pravidla pro poskytování informací z hlediska ochrany osobních údajů [§ 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 5, 6 a 9]

zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 • evidence oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, její vedení (§ 13 a § 14)

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • zveřejňování osobních údajů (§ 81)

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných (§ 8a až 8c)

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým majetkem (§ 39 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 • zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým majetkem (§ 18 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • zveřejnění informace o záměru hlavního města Prahy nebo městské části nakládat se svým majetkem (§ 36 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 60 a § 65) 

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 • živnostenský rejstřík (§ 60)

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 • informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti (§ 370 a § 382)
 • insolvenční rejstřík (§ 419 až 425)

zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

 • seznam znalců a tlumočníků (§ 7)

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

 • seznam advokátů, advokátních koncipientů a evropských advokátů (§ 55d) 
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 


Rodná čísla

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 • rodné číslo, jeho definice a struktura, přidělení, doklad o přidělení, registr rodných čísel, rámec oprávnění k jeho užívání nebo rozhodování o jeho využívání (§ 13 až 17c)
 • přestupky a jiné správní delikty spočívající v neoprávněném nakládání s rodným číslem nebo v neoprávněném využívání rodných čísel (§ 17d a § 17e) 
 • možnost pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů (§ 22b) 
 • informační systém evidence obyvatel, jeho zdroje, poskytování osobních údajů z evidence obyvatel, uchovávání a archivování údajů v registru (§ 1 až 9) 
 • rodné číslo, jeho definice a struktura, přidělení, doklad o přidělení, registr rodných čísel, rámec oprávnění k jeho užívání nebo rozhodování o jeho využívání (§ 13 až 17c) 
 • přestupky a jiné správní delikty spočívající v neoprávněném nakládání s rodným číslem nebo v neoprávněném využívání rodných čísel (§ 17d a § 17e) 
 • povinnost mlčenlivosti (§ 19) 
 • poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti (§ 22) 
 • možnost pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů (§ 22b) 
 • poskytování údajů Českou správou sociálního zabezpečení Ministerstvu vnitra (§ 22c) 
 • podoba zpracovávaných údajů (§ 22d) 
 • využití údajů vedených v informačních systémech provozovaných policií o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky Ministerstvem vnitra (§ 23a) 
 • poskytování údajů Českou správou sociálního zabezpečení Ministerstvu vnitra (§ 22c)


Sociální zabezpečení

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

 • náležitosti průkazu mimořádných výhod (§ 86)
 • ohlašovací povinnost občanů (§ 106)

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování informací (§ 11 až 16a)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti s prováděním sociálního zabezpečení (§ 11a)
 • registr pojištěnců (§ 16c)

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • uschovávání účetních záznamů (§ 22c)

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • informační systém o příspěvku na péči (§ 30)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel pro účely příspěvku na péči (§ 30 odst. 3 a 4)

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

 • informační systém pomoci v hmotné nouzi (§ 52)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům pomoci v hmotné nouzi (§ 53) 


Školství

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • dokumentace škol a rozsah osobních údajů vedený ve školní matrice (§ 28 odst. 1 až 4)
 • sdružování údajů z dokumentace škol a školních matrik Ministerstvem školství (§ 28 odst. 5)

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

 • náležitosti přihlášky ke studiu na vysoké škole (§ 50 odst. 1)
 • matrika studentů a rozsah zde vedených údajů, sdělování údajů z matriky (§ 88)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15) 


Veřejný pořádek & národní bezpečnost

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • vyžadování informací včetně osobních údajů policistou (§ 18)
 • práva a povinnosti Policie České republiky při zpracování osobních údajů (§ 60, § 79 až 88)
 • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)
 • oprávnění Policie České republiky požadovat prokázání totožnosti (§ 63)
 • získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace (§ 65)
 • oprávnění Policie České republiky požadovat poskytnutí údajů z ostatních evidencí vedených podle zvláštního právního předpisu a poskytnutí dat souvisejících s telekomunikační činností a pravidla pro nakládání s těmito údaji (§ 66 až 68, § 71)
 • zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním krycího dokladu (§ 75)
 • poskytování informací z evidencí vedených Policií České republiky (§ 78, § 80 a § 81)
 • oprávnění Policie České republiky předat nebo zpřístupnit údaje do zahraničí (§ 80)
 • zpracování údajů v Schengenském informačním systému (§ 84)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a)
 • oprávnění strážníka požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • pravidla pro zpracování osobních údajů obecní policií (§ 24a)
 • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky

 • zpracování osobních údajů celními orgány (§ 5b až 5j)
 • přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému (§ 5e)

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

 • zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím, evidence stíhaných osob (§ 12i)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti státního zastupitelství (§ 12j)

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
 • odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 a § 88a)

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 • vedení evidence odsouzení, podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení návrhu na potrestání (§ 3, § 7 až 9a)
 • doba uchovávání osobních údajů (§ 6)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Rejstříku trestů (§ 6a)
 • opis, výpis a jiné informace z evidence rejstříku trestů (§ 10 až 16b)
 • úschovna dokumentace (§ 16c)
 • předávání informací o odsouzeních se členskými státy Evropské unie (§ 16d až 16f)

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 • oprávnění zjišťovat totožnost (§ 13)
 • vedení evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, poskytování údajů z této evidence (§ 23a)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

 • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
 • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)
 • evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence (§ 39)

zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

 • evidence vedené Ministerstvem vnitra (§ 71)
 • předávání osobních údajů do jiných států (§ 71a)
 • přístup k informačnímu systému členských států (§ 71b)

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

 • domovní kniha, její obsah a podmínky vedení (§ 101)
 • informační systémy, poskytování údajů z informačních systémů, doba uchovávání, přístup k informačním systémům smluvních států (§ 158 až 160a)

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • poskytování osobních údajů Národním bezpečnostním úřadem při vedení řízení (§ 111)
 • oprávnění Národního bezpečnostního úřadu, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 138)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Národnímu bezpečnostnímu úřadu (§ 138a)
 • oprávnění zpravodajských služeb, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 140)
 • oprávnění Ministerstva vnitra a Policie České republiky, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 141)

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

 • přístup zpravodajských služeb k údajům z informačních systémů veřejné správy (§ 11)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti zpravodajských služeb (§ 11a)

zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

 • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až 14a)
 • vedení evidencí Bezpečnostní informační službou (§ 16)

zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

 • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až 15)
 • vedení evidencí Vojenským zpravodajstvím (§ 17 až 20)

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 • vojenská evidence, ohlašovací povinnost a vojenské doklady (§ 31 až 33)

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

 • informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích (§ 71 až 73)


Zdravotnictví

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 • informace o zdravotním stavu (§ 31 až 33)
 • souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (§ 34 až 36)
 • rodné číslo (§ 52)
 • zdravotnická dokumentace (§ 53 až 69)
 • národní zdravotnický informační systém (§ 70 až 78)

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům veřejného zdraví (§ 47b)
 • předávání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví v souvislosti s očkováním (§ 51 a § 52)
 • povinnost zdravotnického zařízení hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví osobní údaje fyzických osob trpících infekčními onemocněními, která vylučují choroboplodné zárodky (§ 54)
 • hlášení infekčních nemocí (§ 62 odst. 1)
 • sběr a zpracování osobních údajů orgány ochrany veřejného zdraví (§ 79)

zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

 • ochrana subjektů hodnocení (§ 52 odst. 1)
 • centrální úložiště elektronických receptů (§ 81)

zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až 24c)

zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
 • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
 • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až 123)
 • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
 • sdělování údajů (§ 114 až 119)
 • informační systémy pojištění (120 až 123)

zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

 • národní zdravotní registry související s transplantacemi (§ 18)

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy > Oblasti zpracování osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém