Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Přehled případů předávání osobních údajů do zahraničí, u nichž není nutné žádat Úřad o povolení

 

Oblasti zpracování osobních údajů

 
 
 

Obecným předpisem regulujícím zpracování osobních údajů je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ). 

Článek 6 odst. 1 GDPR ukládá, že každé zpracování osobních údajů má mít právní základ. V soukromém sektoru jím často bývá písmeno c) – splnění právní povinnosti – a ve veřejném sektoru písmeno e) – splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. 

ÚOOÚ proto zmapoval nejdůležitější oblasti, kde právní předpisy poskytují tyto právní základy zpracování osobních údajů, přičemž upozorňuje na to, že podrobnější návody a metodiky poskytnou regulátoři jednotlivých oblastí:

 1. doprava
 2. sociální zabezpečení
 3. spisová služba
 4. školství: základní a střední, vysoké
 5. zdravotnictví: obecné a ambulantní
Ostatní metodiky shrnuje ÚOOÚ v rubrice Zveřejněné metodiky.

Na regulátory se prosím obracejte v případě nejasností v konkrétním regulovaném zpracování osobních údajů. Východiskem by přitom pro správce a zpracovatele osobních údajů měla být obecná část důvodové zprávy nebo odůvodnění právního předpisu, partie zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (DPIA).


Archivnictví Pracovní právo
Bankovnictví &  pojišťovnictví Sociální zabezpečení
Daňové řízení
Školství
Doprava Veřejná správa
Fotografie ve veřejnoprávních rejstřících Veřejnoprávní rejstříky
Identifikace včetně rodného čísla Veřejný pořádek & národní bezpečnost
Kamery Zdravotnictví


Archivnictví

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

 • zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení (§ 35)
 • pravidla pro nahlížení do archiválií, ochrana osobních údajů žijících osob, pořizování opisu, výpisu nebo kopie archiválie (§ 37, § 38, § 40, § 41)
 • pravidla pro nahlížení do spisů uložených ve spisovně nebo správním archivu správního úřadu nebo soudu (§ 68 odst. 2)

zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

 • svazek s osobními údaji [§ 3 písm. c]
 • zpřístupnění a zveřejnění dokumentů vzniklých činností bezpečnostních složek (§ 4 až § 7)
 • způsob zpřístupnění (§ 10)
 • ochrana osobních údajů (§ 10a)
 • žádost o sdělení pravých jmen (§ 10b)
 • vydání kopie dokumentu (§ 10c)
 • informační systém dokumentů (§ 10d)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti (§ 10e a § 10f) 


Bankovnictví & pojišťovnictví

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

 • povinnost banky vyžadovat prokázání totožnosti klienta a stanovení rozsahu zpracovávaných osobních údajů (§ 37)
 • předávání informací o klientovi třetím subjektům (§ 38)
 • registr dlužníků (§ 38a)

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 • identifikační údaje pro účely zákona (§ 5)
 • povinnost identifikace (§ 7)
 • provádění identifikace (§ 8)
 • kontrola klienta (§ 9)
 • identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem (§ 10)
 • převzetí identifikace (§ 11)
 • uchovávání informací (§ 16 a § 17)

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

 • označení osob a věcí (§ 11)
 • obsah dražební vyhlášky (§ 43 odst. 1) 

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
 • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)

zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až 24c)

zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
 • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
 • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až 123)
 • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
 • sdělování údajů (§ 114 až 119)
 • informační systémy pojištění (120 až 123) 


Daňové řízení

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • nahlížení do spisů (§ 66 až 69b)
 • povinnost mlčenlivosti (§ 52 až 55)
 • daňové identifikační číslo (§ 130) 


Doprava

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 • zákaz používat řidičský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů nebo na pozemky (§ 103 odst. 2)
 • údaje zapisované do řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu, změna údajů (§ 105 až § 108)
 • registr řidičů a centrální registr řidičů (§ 119, § 122 a § 122b)
 • poskytování údajů z registru řidičů, centrálního registru řidičů a z informačního systému evidence obyvatel (§ 121 a § 122a)
 • poskytování údajů z evidence paměťových karet řidiče a z centrální evidence paměťových karet řidiče (§ 122c)
 • evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod (§ 123)

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

 • registr vozidel a centrální registr vozidel (§ 4 a § 5)

zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

 • povinnost pojištěného doložit poškozenému nezbytné údaje (§ 8 odst. 3)
 • evidence pojištění odpovědnosti, informační středisko České kanceláře pojistitelů (§ 15 a § 15a)


Fotografie ve veřejnoprávních rejstřících

Právní tituly registrů osobních údajů, podle kterých je možná identifikace osob pomocí fotografie.

Občanské průkazy

zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
§ 17


Údaje o občanských průkazech a jejich držitelích jsou zpracovávány v evidenci občanských průkazů, jejímž správcem je ministerstvo. 

zákon o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. (Informační systém evidence obyvatel)
§ 3

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož správcem je ministerstvo. Tento informační systém je agendovým informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.


Řidičské průkazy

zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
§ 119


Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče.

Cestovní pasy 

zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
§ 29


Údaje o cestovních dokladech a jejich držitelích s výjimkou diplomatických a služebních pasů jsou zpracovávány v evidenci cestovních dokladů, jejímž správcem je ministerstvo.

§ 29a

Údaje o diplomatických a služebních pasech a jejich držitelích jsou zpracovávány v informačním systému evidence diplomatických a služebních pasů (dále jen "evidence diplomatických a služebních pasů"), jehož správcem je Ministerstvo zahraničních věcí. 


Identifikace včetně rodného čísla

a) zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

b) zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 • obsah rodného listu (§ 29), obsah oddacího listu (§ 30), obsah úmrtního listu (§ 31) a obsah vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (§ 46 odst. 1)

c) zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

d) zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

e) zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

 • rodné číslo, jeho definice a struktura, přidělení, doklad o přidělení, registr rodných čísel, rámec oprávnění k jeho užívání nebo rozhodování o jeho využívání (§ 13 až 17c)
 • přestupky a jiné správní delikty spočívající v neoprávněném nakládání s rodným číslem nebo v neoprávněném využívání rodných čísel (§ 17d a § 17e) 
 • možnost pořizovat kopie občanských průkazů a cestovních dokladů (§ 22b) 
 • informační systém evidence obyvatel, jeho zdroje, poskytování osobních údajů z evidence obyvatel, uchovávání a archivování údajů v registru (§ 1 až 9) 
 • povinnost mlčenlivosti (§ 19) 
 • poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti (§ 22) 
 • poskytování údajů Českou správou sociálního zabezpečení Ministerstvu vnitra (§ 22c) 
 • podoba zpracovávaných údajů (§ 22d) 
 • využití údajů vedených v informačních systémech provozovaných policií o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky Ministerstvem vnitra (§ 23a)

f) zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech

 • zákaz používat občanský průkaz jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 5)
 • zákaz pořizovat kopie občanského průkazu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 6)
 • údaje zapisované do občanského průkazu (§ 3)
 • evidence občanských průkazů a poskytování informací z této evidence (§ 17 až 18b)

g) zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)

 • zákaz používat cestovní doklad jako zástavu nebo jej odebírat při vstupu do objektů či na pozemek (§ 2 odst. 2)
 • zákaz pořizovat kopie cestovního dokladu bez souhlasu jeho držitele (§ 2 odst. 3)
 • zpracování biometrických údajů v cestovním dokladu (§ 2 odst. 4, § 5 odst. 2, § 21a, § 21b)
 • údaje zapisované do cestovního dokladu, změny a doplnění údajů (§ 6 až 10)
 • evidence cestovních dokladů a poskytování údajů z této evidence (§ 29 až 30b)

h) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)

i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (eIDAS)

Kamery 

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákaz podrobovat zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (§ 316 odst. 2 a 3)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

 • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
 • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15) 


Obchodní sdělení

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

 • definice a náležitosti obchodního sdělení [§ 2 písm. f) a § 7 odst. 4]
 • podmínky šíření obchodních sdělení (§ 7)
 • dozor a správní delikty (§ 10 a § 11)

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • zákaz nabídky zboží a služeb (§ 96) 


Pracovní právo

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • oprávnění zaměstnavatele vyžadovat údaje od fyzické osoby, která se uchází o práci (§ 30 odst. 2)
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 105 odst. 2, 3, 4, 6 a 7), poskytnutí údajů z těchto evidenci odborové organizaci [§ 108 odst. 6 písm. b)]
 • osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až 314)
 • ochrana osobních práv zaměstnance, např. před sledováním, odposlechem nebo záznamem telefonických hovorů, kontrolou elektronické pošty zaměstnavatelem; zákaz vyžadovat od zaměstnance citlivé osobní údaje v neodůvodněných případech (§ 316)

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 • identifikační údaje pro účely zákona [§ 5 písm. a)]
 • evidence vedené úřady práce a poskytování informací z nich [§ 8 odst. 1 písm. i), j) a n)]
 • zákaz vyžadovat některé informace při výběru zaměstnanců (§ 12 odst. 2)
 • některá pravidla pro zpracování osobních údajů o fyzických osobách (§ 17)
 • evidence zájemců o zaměstnání (§ 23), evidence uchazečů o zaměstnání (§ 27), evidence osob se zdravotním postižením (§ 68), evidence občanů Evropské unie a cizinců (§ 102)
 • zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem o zaměstnání [§ 30 odst. 1 písm. d)]
 • povinnost úřadu práce blokovat osobní údaje po vyřazení z evidence zájemců nebo uchazečů o zaměstnání (§ 32 odst. 2)

zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • informační systém o pracovních úrazech (§ 4 odst. 3 a 4)
 • povinnost mlčenlivosti inspektora [§ 8 písm. d) a j)] 


Sociální zabezpečení

zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

 • náležitosti průkazu mimořádných výhod (§ 86)
 • ohlašovací povinnost občanů (§ 106)

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování informací (§ 11 až 16a)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel v souvislosti s prováděním sociálního zabezpečení (§ 11a)
 • registr pojištěnců (§ 16c)

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • uschovávání účetních záznamů (§ 22c)

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • informační systém o příspěvku na péči (§ 30)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a registru rodných čísel pro účely příspěvku na péči (§ 30 odst. 3 a 4)

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

 • informační systém pomoci v hmotné nouzi (§ 52)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům pomoci v hmotné nouzi (§ 53) 


Školství

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 • dokumentace škol a rozsah osobních údajů vedený ve školní matrice (§ 28 odst. 1 až 4)
 • sdružování údajů z dokumentace škol a školních matrik Ministerstvem školství (§ 28 odst. 5)

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 

 • náležitosti přihlášky ke studiu na vysoké škole (§ 50 odst. 1)
 • matrika studentů a rozsah zde vedených údajů, sdělování údajů z matriky (§ 88)

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

 • audiovizuální systémy, možnosti jejich využití (§ 15)


Veřejná správa

a) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 16 odst. 2 písm. e)]
 • zveřejnění informace o záměru obce nakládat se svým majetkem (§ 39 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 93 a § 95)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady obce (§ 101 odst. 3)

b) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva a komisí rady a pořizovat si z nich výpisy [§ 12 odst. 2 písm. c)]
 • zveřejnění informace o záměru kraje nakládat se svým majetkem (§ 18 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 42 odst. 1 a § 43)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady kraje (§ 58 odst. 3)

c) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 • právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, do usnesení rady hlavního města Prahy, výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a komisí rady hlavního města Prahy a pořizovat si z nich výpisy [§ 7 písm. e)]
 • zveřejnění informace o záměru hlavního města Prahy nebo městské části nakládat se svým majetkem (§ 36 odst. 1)
 • informování o programu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, veřejnost zasedání, zápis o průběhu zasedání (§ 60 a § 65)
 • nahlížení do zápisu ze schůze rady hlavního města Prahy (§ 70 odst. 3)

d) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

 • oprávnění Českého telekomunikačního úřadu stanovit všeobecným oprávněním konkrétní podmínky ochrany osobních údajů a soukromí [§ 10 odst. 1 písm. f)]
 • osobní údaje v telefonních seznamech nebo databázích, podle nichž se poskytují informace o telefonních číslech účastníků, právo odmítnout uveřejnění těchto údajů (§ 41 a § 95)
 • identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání (§ 67)
 • ochrana osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací (§ 87 až 97)
 • zneužití elektronické adresy odesílatele (§ 93)
 • zákaz nabídky zboží a služeb, zákaz poskytovat údaje, které nejsou obsaženy ve veřejném seznamu (§ 96)
 • odposlech a záznam zpráv (§ 97)
 • správní delikty (§ 118 až 121)

e) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • poskytování a zveřejňování informací, povinnost odkázat na zveřejněnou informaci (§ 4 až 6)
 • ochrana osobních údajů při poskytování informací (§ 8a a § 8b)

f) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • pravidla pro poskytování informací z hlediska ochrany osobních údajů [§ 8 odst. 1 písm. b), § 8 odst. 5, 6 a 9]

g) zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • zveřejňování osobních údajů (§ 81)

h) zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

 • poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných (§ 8a až 8c)


Veřejnoprávní rejstříky

a) zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

 • seznam znalců a tlumočníků (§ 7)
b) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
 • živnostenský rejstřík (§ 60)
c) zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • centrální evidence závětí (§ 35a)
d) zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
 • seznam advokátů, advokátních koncipientů a evropských advokátů (§ 55d)
e) zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • evidence oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, její vedení (§ 13 a § 14)
f) zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • insolvenční rejstřík (§ 419 až 425)
g) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)


Veřejný pořádek & národní bezpečnost

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

 • vyžadování informací včetně osobních údajů policistou (§ 18)
 • práva a povinnosti Policie České republiky při zpracování osobních údajů (§ 60, § 79 až 88)
 • oprávnění Policie České republiky k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 62)
 • oprávnění Policie České republiky požadovat prokázání totožnosti (§ 63)
 • získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace (§ 65)
 • oprávnění Policie České republiky požadovat poskytnutí údajů z ostatních evidencí vedených podle zvláštního právního předpisu a poskytnutí dat souvisejících s telekomunikační činností a pravidla pro nakládání s těmito údaji (§ 66 až 68, § 71)
 • zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním krycího dokladu (§ 75)
 • poskytování informací z evidencí vedených Policií České republiky (§ 78, § 80 a § 81)
 • oprávnění Policie České republiky předat nebo zpřístupnit údaje do zahraničí (§ 80)
 • zpracování údajů v Schengenském informačním systému (§ 84)

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 • oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů (§ 11a)
 • oprávnění strážníka požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
 • pravidla pro zpracování osobních údajů obecní policií (§ 24a)
 • oprávnění obecní policie k pořizování zvukových, obrazových nebo jiných záznamů (§ 24b)

zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky

 • zpracování osobních údajů celními orgány (§ 5b až 5j)
 • přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému (§ 5e)

zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

 • zpracování osobních údajů státním zastupitelstvím, evidence stíhaných osob (§ 12i)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti státního zastupitelství (§ 12j)

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
 • odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88 a § 88a)

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

 • vedení evidence odsouzení, podmíněného zastavení trestního stíhání a podmíněného odložení návrhu na potrestání (§ 3, § 7 až 9a)
 • doba uchovávání osobních údajů (§ 6)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti Rejstříku trestů (§ 6a)
 • opis, výpis a jiné informace z evidence rejstříku trestů (§ 10 až 16b)
 • úschovna dokumentace (§ 16c)
 • předávání informací o odsouzeních se členskými státy Evropské unie (§ 16d až 16f)

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

 • oprávnění zjišťovat totožnost (§ 13)
 • vedení evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, poskytování údajů z této evidence (§ 23a)

zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů

 • oprávnění trvale sledovat chovance s využitím kamerového systému (§ 35 odst. 4)
 • kontrola chovance, vůči němuž byly omezovací prostředky použity po delší dobu, s využitím kamerového systému (§ 37 odst. 5)
 • evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence (§ 39)

zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)

 • evidence vedené Ministerstvem vnitra (§ 71)
 • předávání osobních údajů do jiných států (§ 71a)
 • přístup k informačnímu systému členských států (§ 71b)

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

 • domovní kniha, její obsah a podmínky vedení (§ 101)
 • informační systémy, poskytování údajů z informačních systémů, doba uchovávání, přístup k informačním systémům smluvních států (§ 158 až 160a)

zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

 • poskytování osobních údajů Národním bezpečnostním úřadem při vedení řízení (§ 111)
 • oprávnění Národního bezpečnostního úřadu, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 138)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel Národnímu bezpečnostnímu úřadu (§ 138a)
 • oprávnění zpravodajských služeb, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 140)
 • oprávnění Ministerstva vnitra a Policie České republiky, včetně oprávnění zpracovávat osobní údaje (§ 141)

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

 • přístup zpravodajských služeb k údajům z informačních systémů veřejné správy (§ 11)
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel pro výkon působnosti zpravodajských služeb (§ 11a)

zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

 • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až 14a)
 • vedení evidencí Bezpečnostní informační službou (§ 16)

zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství

 • oprávnění k používání zpravodajských prostředků (§ 7 až 15)
 • vedení evidencí Vojenským zpravodajstvím (§ 17 až 20)

zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 • vojenská evidence, ohlašovací povinnost a vojenské doklady (§ 31 až 33)

zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

 • informační systémy o zbraních, střelivu a provozovaných střelnicích (§ 71 až 73)


Zdravotnictví

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 • informace o zdravotním stavu (§ 31 až 33)
 • souhlas s poskytnutím zdravotních služeb (§ 34 až 36)
 • rodné číslo (§ 52)
 • zdravotnická dokumentace (§ 53 až 69)
 • národní zdravotnický informační systém (§ 70 až 78)

zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel orgánům veřejného zdraví (§ 47b)
 • předávání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví v souvislosti s očkováním (§ 51 a § 52)
 • povinnost zdravotnického zařízení hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví osobní údaje fyzických osob trpících infekčními onemocněními, která vylučují choroboplodné zárodky (§ 54)
 • hlášení infekčních nemocí (§ 62 odst. 1)
 • sběr a zpracování osobních údajů orgány ochrany veřejného zdraví (§ 79)

zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

 • ochrana subjektů hodnocení (§ 52 odst. 1)
 • centrální úložiště elektronických receptů (§ 81)

zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

 • informační systém Všeobecné zdravotní pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 24 až 24c)

zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

 • informační systém zaměstnanecké pojišťovny, povinnost mlčenlivosti (§ 21 a § 22)

zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • povinnost mlčenlivosti, poskytování údajů zdravotní pojišťovnou (§ 23)

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 • náležitosti průkazu pojištěnce (§ 40 odst. 3 a 4)
 • seznam nositelů výkonů (§ 40 odst. 5)
 • informační centrum zdravotního pojištění (§ 41)

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 • sdělování údajů a informační systémy pojištění (§ 113 až 123)
 • povinnost zachovávat mlčenlivost (§ 113)
 • sdělování údajů (§ 114 až 119)
 • informační systémy pojištění (§ 120 až 123)

zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

 • národní zdravotní registry související s transplantacemi (§ 18)

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právní předpisy > Oblasti zpracování osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém