Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Kariéra > Nabídka práce > Nabídka služebních míst > Odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru

 

Odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru

 
 
 

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 služební místa

odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru

 

Č.j.:        UOOU-03703/19-1

Datum: 28. srpna 2019

 

Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na 2 služební místa odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru v oboru služby ochrana osobních údajů. Místem výkonu služby je Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. října 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v účasti na výkonu kontrolní a dozorové činnosti Úřadu podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a kontrolního řádu včetně samostatně prováděných úkonů k opatření podkladů pro zahájení kontroly nebo správního řízení a zpracování úředních záznamů z jednotlivých kontrolních úkonů.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. září 2019 , tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu ( posta@uoou.cz ) nebo prostřednictvím datové schránky (IDdatové schránky služebního úřadu:qkbaa2n).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení soukromého sektoru“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.: 

  • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; 
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. 
  • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; 
  • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením; 
  • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1];  
  • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;  
  • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.  

 

 

 

JUDr. Ivana Janů

                        předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů  [1] Podle § 26 odst. 1 zákona j de o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Kariéra > Nabídka práce > Nabídka služebních míst > Odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém