Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás

 

Odborný rada v oddělení legislativním

 
 
 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
na služební místo odborný rada v oddělení legislativním

                                                                                                                                                       Č.j.: UOOU-01819/22-1
                                                                                                                                                           Praha 17. května 2022

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení legislativním v oborech služby 22 – Legislativa a právní činnost a 60 – Ochrana osobních údajů, ID 30000077. 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je červenec 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

Náplň činnosti:
 • připomínkování návrhů právních předpisů, 
 • sledování činnosti Parlamentu s významem pro úřad, 
 • připomínkování návrhů unijních právní aktů v rámci resortních koordinačních skupin, zejména návrhů rámcových pozic ČR a návrhů instrukcí pro gestora, 
 • tvorba čistopisu interního aktu řízení.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. května 2022, tj. v této lhůtě 
 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, 
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@uoou.cz), nebo 
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: qkbaa2n).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení legislativním“.


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel/ka, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. 
 • dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením3;
 • je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen/na výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. 

Není-li žadatel/ka státním občanem/státní občankou České republiky, je povinen/na doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti5;  
 • dosáhl/la vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. (vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu); 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;  
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením7. U nejvhodnějšího žadatele/žadatelky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě služebním předpisem – směrnice č. 10/2021, o požadavcích na služební a pracovní místa, kterým je zaměření odborné vzdělání - magisterský studijní program v oboru právo.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny (vysokoškolský diplom v oboru právo);


Úřad pro ochranu osobních údajů podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.


K žádosti dále žadatel/ka přiloží strukturovaný profesní životopis.


                                                                                                            Mgr. Jiří Kaucký
                                                                                                                     předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

1Formulář žádosti tvoří přílohu tohoto oznámení. V listinné podobě je k dispozici v recepci Úřadu.
2Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
3Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
4Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
5Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. 
6Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
7Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Kariéra > Nabídka práce > Nabídka služebních míst > Odborný rada v oddělení legislativním

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém