Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Odborný rada v oddělení vnitřní správy - personalista/ka

 
 
 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
na služební místo odborný rada v oddělení vnitřní správy – personalista/ka

Č.j.: UOOU-02104/21-1
Praha 5. května 2021

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada v oddělení vnitřní správy – personalista/ka v oborech služby: 18 – pracovněprávní vztahy a 63 – Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků. 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červenec 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • Personální správa v ústředním správním úřadu. 
 • Činnosti spojené s výběrem nových zaměstnanců, včetně inzerce a realizace výběrových řízení, se vznikem, průběhem a skončením pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru. 
 • Zajišťování vstupních a průběžných školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 
 • Vyhotovování platových výměrů, rozhodnutí o platu, stanovování výši platového stupně. 
 • Vedení evidencí zaměstnanců a osobních spisů zaměstnanců včetně agendy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. 
 • Koordinace a zajišťování agendy související s poskytováním pracovně lékařských služeb, včetně vysílání zaměstnanců na vstupní, periodické a mimořádné prohlídky. 
 • Zajišťování plnění povinnosti uložené zaměstnavateli § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, o zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením, včetně oznamovací povinnosti. 
 • Vypracovávání statistických výkazů personálního charakteru. 
 • Poskytování údajů uvedených v § 137 odst. 2 zákoníku práce do informačního systému o platech. 
 • Zastupování mzdové účetní v době její nepřítomnosti. 
 • Plnění role zabezpečující osoby v rámci úřednické zkoušky v oboru státní služby č. 60 – Ochrana osobních údajů.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. května 2021, tj. v této lhůtě 
 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, 
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (posta@uoou.cz), nebo 
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: qkbaa2n).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „odborný rada v oddělení vnitřní správy – personalista/ka“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou. 
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením3 ;
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. 


Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti 5;  
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. (vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu); 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;  
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením7. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;


K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.


                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Mgr. Jiří Kaucký
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

1  Formulář žádosti tvoří přílohu tohoto oznámení. V listinné podobě je k dispozici v recepci Úřadu.
2  Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k  tomuto čestnému prohlášení.
3 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
4 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
5 Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením. 
6 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
7 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Kariéra > Nabídka práce > Nabídka služebních míst > Odborný rada v oddělení vnitřní správy - personalista/ka

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém