Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Oznamovací povinnost v souvislosti s činností územních samosprávných celků

 
 
 

Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) bývají často ze strany územních samosprávných celků doručovány oznámení o zpracování osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Ve většině případů se však jedná o zpracování osobních údajů, na které se oznamovací povinnost nevztahuje, neboť je takové zpracování nezbytné pro dodržení právních povinností uložených zvláštními zákony, a tudíž podřazeno pod výjimku z oznamovací povinnosti podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Postavení veřejnoprávních korporací územního charakteru je v právním řádu České republiky upraveno v čl. 99 až 102 a 104,105 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále rozvedeno třemi základními předpisy: zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. V nich jsou těmto subjektům stanoveny práva a povinnosti, které musí plnit při výkonu státní správy a samosprávy.

Kromě těchto základních právních přepisů, kterými je oblast veřejné správy upravena, postupují územní samosprávné celky při vyřizování své agendy také podle dalších zvláštních předpisů, které jim zpracování osobních údajů přímo ukládají, nebo z nich vyplývá nutnost zpracovávat osobní údaje pro dodržení práv a povinností správce.

Pro lepší orientaci v této problematice uvádíme níže několik příkladů, které byly v poslední době ze strany oznamovatelů (územních samosprávných celků) mylně považovány za důvody k registraci.


Zpracování a zveřejňování údajů o kandidátech a zvolených členech orgánů obce (funkcionářích obce)

Tato oblast je upravena především zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Oprávnění zpracovávat a zveřejňovat osobní údaje občanů, kteří se účastní voleb do zastupitelstev obcí, vyplývá pro registrační úřad (§ 21 odst. 3) např. z ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) nebo § 25 zákona. Registračnímu úřadu je tak stanovena povinnost zpracovávat a zveřejňovat údaje o jménu a příjmení kandidátů, jejich věku, povolání a politické příslušnosti. Jelikož je tato činnost vykonávána na základě zvláštního právního předpisu, nevztahuje se na registrační úřad kvůli liberačnímu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů oznamovací povinnost.

Správa majetku

Územní samosprávné celky jsou povinny účelně a hospodárně využívat svůj majetek. Tato povinnost je upravena např. v § 38 zákona č. 128/2000 Sb., nebo § 17 zákona č. 129/2000 Sb. K dodržení litery zákona je tedy nutné (např. za účelem pronájmu a správy bytů, prodeje bytových jednotek a pozemků), aby územní samosprávný celek měl možnost zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném tak, aby byl schopen řádně pečovat o svůj majetek. Typickým příkladem je např. zajišťování bytové náhrady a dalších úkonů v souvislosti s bytovou problematikou. Tuto činnost obec vykonává v samostatné působnosti. Dle § 35 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. pečuje obec ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů, mj. také o uspokojování potřeby bydlení. Tato oblast bývá obvykle upravena obecně závaznou vyhláškou, kterou je obec (prostřednictvím svého zastupitelstva) na základě § 84 odst. 2 písm. h) zmíněného zákona oprávněna vydat. Tou se zpravidla stanoví základní kritéria, metodika výběru a postup při rozhodování. Je zřejmé, že by nebylo možné rozhodovat o přidělení bytu, jeho směně, rozdělení apod., aniž by příslušné orgány obcí měly k dispozici osobní údaje uchazečů (žadatelů) v nezbytně nutném rozsahu.

Vyřizování peticí

Zpracování osobních údajů v rámci této agendy je upraveno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Dle § 4 odst. 1 tohoto zákona musí občan k podpisu pod petici uvést také své jméno, příjmení a bydliště. Dále je stanoveno, že na podpisových arších musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. Dle § 5 odst. 1 tohoto zákona musí být pod peticí uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Dopravněsprávní agenda

Osobní údaje v rámci této agendy jsou zpracovávány obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Ty postupují podle tří základních právních předpisů: zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 25 zákona č. 247/2000 Sb. je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazečů o řidičské oprávnění v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo řidičského průkazu (a některé další údaje).

Podle § 5 odst. 1 a s ohledem na § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. obec s rozšířenou působností zapisuje do registru silničních vozidel údaje a jejich změny týkající se vozidel, jejich vlastníků a provozovatelů (jméno, příjmení, adresu pobytu, rodné číslo, případně datum narození a některé další údaje).

Dle § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn zpracovávat osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu a další údaje.

Oblast sociální péče

Jedná se o velmi širokou oblast, ve které jsou osobní údaje zpracovávány za nejrůznějšími účely – např. poskytování dávek a služeb sociální péče, poskytování náhradní rodinné péče, umísťování do účelových zařízení sociální péče, poskytování příspěvků a půjček apod. Zákonná úprava je dána zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů (§ 10, § 22, § 51, § 54); zákonem č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů se nevztahuje na územní samosprávní celky v tom případě, jestliže zpracovávají nezbytné osobní údaje v souvislosti s výkonem činností v přenesené a samostatné působnosti, které jsou subjektům veřejné správy uloženy zvláštními zákony. Na takové zpracování osobních údajů se totiž vztahuje § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, tedy liberační ustanovení ve vztahu k oznamovací povinnosti.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Registr > K problémům z praxe > Oznamovací povinnost v souvislosti s činností územních samosprávných celků

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém