Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Oznamovací povinnost veterinárních lékařů

10. května 2017
 

 
 
Povinnosti veterinárních lékařů - odpověď

ÚOOÚ (dále jen „Úřad“) obdržel dotaz v souvislosti s oznamovací povinností veterinárních lékařů.

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů. Podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů se oznamovací povinnost podle § 16 nevztahuje na zpracování osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Z uvedeného vyplývá, že pokud veterinární lékař zpracovává osobní údaje zaměstnanců nezbytné z pohledu pracovně právního vztahu, např. pro plnění povinností plynoucích ze zákonů z oblasti sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů atp., jedná se o postup v režimu ustanovení § 18 - oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů se na něj nevztahuje.

Obdobnou úpravu lze aplikovat i na zpracování osobních údajů fyzických osob v souvislosti s evidencí nezbytnou pro plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, např. zákony č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů atp.

Rovněž zpracování nezbytných osobních údajů klientů např. v souvislosti s dodáním objednaného zboží, plněním povinností vyplývajících např. ze zákonů z oblasti účetního výkaznictví, reklamačního řízení atp., nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 - je v režimu § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

25. května 2018 však nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“), které nahradí dosud platný zákon o ochraně osobních údajů. Oznamovací povinnost a registrace zpracování ve smyslu ustanovení §§ 16 až 19 a 35 zákona o ochraně osobních údajů pozbude platnosti.

Zároveň je nutné uvést na pravou míru informace o povinnosti zabezpečení osobních údajů formou šifrování či anonymizace. Připomínám, že již i zákon o ochraně osobních údajů upravuje v § 13 povinnost zabezpečit osobní údaje, přičemž se nevyžaduje jako podmínka jejich šifrování či anonymizace. To není ani podmínkou Obecného nařízení. Zabezpečení osobních údajů musí být v rozsahu s kontextem, účelem a rozsahu zpracovávaných osobních údajů.

U veterinárních lékařů nelze předpokládat, že by zpracovávali rizikové osobní údaje a tudíž povinnost zabezpečení by měla být v rozumné míře odpovídající charakteru osobních údajů.

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 10.5.2017 / 10.5.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém