Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Porušení povinností při zpracování osobních údajů

 

Porušení povinností při zpracování osobních údajů

 
 
 
Za porušení některých povinností stanovených nařízením (EU) 2016/679 je povinný subjekt možno potrestat i velmi citelnou pokutou. Porušení jsou projednávána Úřadem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

1. Povinnosti podle nařízení (EU) 2016/679

Povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2016/679 dopadají především na správce osobních údajů, obdobně pak také na zpracovatele.

Správce a zpracovatel jsou v první řadě jako subjekty provádějící zpracování osobních údajů povinni postupovat v souladu se základními zásadami upravenými v čl. 5 nařízení (EU) 2016/679. Jejich porušení je sankcionováno vyšší sazbou (viz níže), což vypovídá o jejich významu v kontextu povinností při zpracování osobních údajů jako celku. Jsou jimi:
  • zásada zákonnosti (souhlas nebo jiný právní důvod pro zpracování), korektnosti a transparentnosti,
  • zásada účelového omezení zpracování,
  • zásada minimalizace údajů,
  • zásada přesnosti,
  • zásada omezení uložení,
  • zásada integrity a důvěrnosti a
  • zásada odpovědnosti, tedy odpovědnosti za prokázání souladu zpracování se všemi pravidly stanovenými v nařízení. 

2. Výše a splatnost sankce

Pravidla pro stanovení výše sankce za porušení nařízení upravuje podrobně čl. 83 nařízení (EU) 2016/679. Úřad je povinen při ukládání pokuty přihlédnout především k povaze, závažnosti a délce trvání porušení, krokům podniknutým ke zmírnění škod, k tomu, zda k porušení došlo úmyslně či z nedbalosti a dalším v nařízení vyjmenovaným kritériím.

Sankce jsou ukládány tak, aby byly účinné, přiměřené a odrazující, nikoliv však likvidační. Současně musí být v obdobných případech srovnatelné a nediskriminující.

Za porušení povinností správce a zpracovatele podle čl. 8, 11, 25 až 39, 42 a 43 a za porušení povinností subjektu pro vydávání osvědčení podle čl. 41 odst. 4 a čl. 42 a 43 nařízení (EU) 2016/679 může Úřad uložit pokutu až do výše 10.000.000 eur nebo až do výše 2 % celkového celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok.

Za porušení základních zásad pro zpracování, včetně podmínek týkajících se souhlasu [čl. 5, 6, 7 a 9 nařízení (EU) 2016/679], dále za porušení práv subjektů údajů [čl. 12 až 22 nařízení (EU) 2016/679], za porušení při předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci podle čl. 44 až 49 nařízení (EU) 2016/679, může Úřad uložit pokutu až do výše 20.000.000 eur nebo až do výše 4 % celkového celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok. Stejnou sankci může Úřad uložit za nesplnění příkazu nebo omezení uloženého již dříve Úřadem.

Uložené pokuty nejsou příjmem Úřadu (ačkoli ten je pověřen jejich vybíráním), ale příjmem státního rozpočtu. V případě, že není pravomocně uložená pokuta uhrazena dobrovolně, předává Úřad pokutu k vymáhání celnímu úřadu.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Porušení povinností při zpracování osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém