Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Předávání osobních údajů do zahraničí

 

Povolovací řízení

 
 
 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) upravuje ve svém § 27 podmínky, za nichž mohou být osobní údaje předávány do jiných států.

Právní úprava předávání osobních údajů do jiných států byla zásadním způsobem změněna novelou zákona účinnou od 26. července 2004 (novela zveřejněna v částce 144 Sbírky zákonů, č. 439/2004 Sb).

Především není dovoleno omezovat volný pohyb osobních údajů, pokud dochází k předání osobních údajů do členského státu Evropské unie.

Do ostatních (tzv. třetích) zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána (např. Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat vyhlášená v č.115/2001 Sb. m. s.) nebo jsou osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Informace o těchto rozhodnutích jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obě výše uvedené skupiny předávání osobních údajů nepodléhají úřednímu schválení podle zákona, v některých případech, za podmínek § 16 a 18 zákona, je však nutno zamýšlené zpracování osobních údajů, v jehož rámci bude k předávání docházet, oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) postupem podle § 16 zákona.

V případech odlišných od dvou uvedených předávání osobních údajů je správce osobních údajů povinen požádat Úřad o vydání povolení k jejich předání. Správce je v žádosti povinen doložit některou z podmínek zákonnosti předávání osobních údajů uvedených v § 27 odst. 3 zákona, současně si však musí být vědom povinnosti dodržovat ostatní podmínky zákona vztahující se na celý proces zpracování osobních údajů, jehož součástí je také předávání.

O podané žádosti o povolení rozhoduje Úřad postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Při posuzování žádosti Úřad vyhodnocuje zejména kriteria uvedená v § 27 odst. 4 zákona. Pokud jsou údaje uvedené v žádosti nedostatečné pro posouzení procesu předání osobních údajů a pro vydání rozhodnutí, je Úřad oprávněn v souladu se správním řádem řízení přerušit a vyžádat si potřebnou informaci včetně jejího doložení.

Níže uvedený zobecněný text žádosti podle § 27 odst. 4 zákona mj. vymezuje základní nezbytné skupiny informací, které je nutno v žádostech zasílaných Úřadu uvést.

K informaci o předávaní osobních údajů do zahraničí lze dodat, že ve vybraných případech zpracování osobních údajů je problematika předávání částečně upravena i dalšími zákony (přehled některých významných právních úprav uvádíme v seznamu).

Zákony upravující předávání osobních údajů do zahraničí:

  • § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 22a odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 23a odst. 2 písm. c) zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 12i odst. 2 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 71a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 35 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 54 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 60 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České Republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 17 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 119 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 80 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 19 odst. 8 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské polici a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • § 9 odst. 6 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

 

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém