Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2019 > Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů - 2. pololetí > Telekomunikace > Kontrola zpracování osobních údajů telefonním operátorem

 

Právo na informace

Právo na informace je od 2. ledna 2020 novou působností ÚOOÚ.

 
 
 
Od 2. ledna 2020 jsou účinná některá ustanovení zákona č. 111/2019 Sb., kterými byl novelizován i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“ nebo „Informační zákon“). Konkrétně se jedná o ustanovení § 16, § 16a, § 16b a § 20 Informačního zákona.

Ustanovení s odloženou účinností upravují novou působnost ÚOOÚ pro oblast práva na informace. Jedná se o následující činnosti/oprávnění:

     1. Přezkumné řízení u rozhodnutí nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 1 a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je oprávněn přezkoumat rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace – rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu. Přezkumné řízení se zpravidla zahajuje na základě podnětu, který je zaslán příslušnému orgánu, v daném případě tedy ÚOOÚ. Při přezkumném řízení ÚOOÚ postupuje s odkazem na § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

S ohledem na skutečnost, že Informační zákon odkazuje na správní řád pouze v rozsahu postupů dle § 16b odst. 1 a odst. 2, přezkumné řízení není oprávněn vést, ani na základě podnětu, nadřízený orgán, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno.

      2. Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je oprávněn posuzovat nečinnost nadřízených orgánů, jedná se o nečinnost podle Informačního zákona v následujících řízeních o: 
  • odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud uplynula lhůta 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu (povinný subjekt do 15 dnů předloží odvolání nadřízenému orgánu, ten do 15 dnů o odvolání rozhodne),
  • rozkladu proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud uplynula lhůta 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu,
  • stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 22 dnů ode dne doručení stížnosti (povinný subjekt předloží stížnost do 7 dnů nadřízenému orgánu, nadřízený orgán do 15 dnů stížnost vyřídí), pokud není povinný subjekt ústředním orgánem státní správy (např. jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy),
  • stížnosti na postup povinného subjektu, který je ústředním orgánem státní správy, při vyřizování žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 15 pracovních dnů ode dne doručení stížnosti.

     3. Nadřízený orgán některých povinných subjektů (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je odvolacím orgánem pro povinné subjekty, u kterých dosud rozhodoval o odvolání a stížnostech ten, kdo stojí v čele povinného subjektu – ustanovení § 20 odst. 5 Informačního zákona, a to s ohledem na skutečnost, že není možno určit nadřízený orgán dle ustanovení § 178 správního řádu. Taxativní výčet povinných subjektů, pro které je ÚOOÚ nadřízeným orgánem, není stanoven.

Vždy bude nezbytné individuálně posoudit, zda pro povinný subjekt nelze určit nadřízený orgán podle ustanovení § 178 správního řádu. Teprve v případě, že takto nadřízený orgán určit nelze, bude nadřízeným orgánem ÚOOÚ. 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém