Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Působnost

 

Právo na informace

Právo na informace je od 2. ledna 2020 novou působností ÚOOÚ.

 
 
 
Od 2. ledna 2020 jsou účinná některá ustanovení zákona č. 111/2019 Sb., kterými byl novelizován i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“ nebo „Informační zákon“). Konkrétně se jedná o ustanovení § 16, § 16a, § 16b a § 20 Informačního zákona.

Ustanovení s odloženou účinností upravují novou působnost ÚOOÚ pro oblast práva na informace. Jedná se o následující činnosti/oprávnění:

     1. Přezkumné řízení u rozhodnutí nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 1 a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je oprávněn přezkoumat rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace – rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu. Přezkumné řízení se zpravidla zahajuje na základě podnětu, který je zaslán příslušnému orgánu, v daném případě tedy ÚOOÚ. Při přezkumném řízení ÚOOÚ postupuje s odkazem na § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

S ohledem na skutečnost, že Informační zákon odkazuje na správní řád pouze v rozsahu postupů dle § 16b odst. 1 a odst. 2, přezkumné řízení není oprávněn vést, ani na základě podnětu, nadřízený orgán, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno.

      2. Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu (§ 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je oprávněn, zpravidla na základě podnětu žadatele o informace, posoudit, zda je nadřízený orgán nečinný a případně rozhodnout o opatření proti jeho nečinnosti. I v tomto případě postupuje ÚOOÚ s odkazem na § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., dle správního řádu.

ÚOOÚ je oprávněn posuzovat nečinnost nadřízených orgánů, jedná se o nečinnost podle Informačního zákona v následujících řízeních o:
  • odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud uplynula lhůta 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu (povinný subjekt do 15 dnů předloží odvolání nadřízenému orgánu, ten do 15 dnů o odvolání rozhodne).
  • rozkladu proti rozhodnutí povinného subjektu, pokud uplynula lhůta delší než 35 dnů ode dne doručení rozkladu (povinný subjekt je povinen předložit rozklad příslušnému orgánu do 15 dnů, o rozkladu je nutno rozhodnout do 15 pracovních dnů). Přesné uplynutí lhůty bude v tomto případě záležet na dni předání rozkladu příslušnému orgánu, od kterého se bude počítat 15 pracovních dnů pro vyřízení rozkladu.
  • stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, pokud uplynula lhůta 22 dnů ode dne doručení stížnosti (povinný subjekt předloží stížnost do 7 dnů nadřízenému orgánu, nadřízený orgán do 15 dnů stížnost vyřídí).

     3. Nadřízený orgán některých povinných subjektů (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.)

ÚOOÚ je odvolacím orgánem pro povinné subjekty, u kterých dosud rozhodoval o odvolání a stížnostech ten, kdo stojí v čele povinného subjektu – ustanovení § 20 odst. 5 Informačního zákona, a to s ohledem na skutečnost, že není možno určit nadřízený orgán dle ustanovení § 178 správního řádu. Taxativní výčet povinných subjektů, pro které je ÚOOÚ nadřízeným orgánem, není stanoven.

Vždy bude nezbytné individuálně posoudit, zda pro povinný subjekt nelze určit nadřízený orgán podle ustanovení § 178 správního řádu. Teprve v případě, že takto nadřízený orgán určit nelze, bude nadřízeným orgánem ÚOOÚ. 
 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém