Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Přestupky podle zákona o ochraně osobních údajů

 

Přestupky podle zákona o ochraně osobních údajů

 
 
 
Porušení některých povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů je přestupkem, za který je povinný subjekt možno potrestat i velmi citelnou pokutou. Přestupky jsou projednávány Úřadem podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


1. Přestupky fyzických osob


Skutkové podstaty přestupků fyzických osob obsahuje zákon o ochraně osobních údajů v § 44 a 44a.

Odpovědnost za přestupek podle zákona o ochraně osobních údajů vzniká fyzické osobě v případě, kdy jako zaměstnanec správce nebo zpracovatele osobních údajů (nebo v jiné obdobné pozici) poruší povinnost mlčenlivosti ohledně osobních údajů, s nimiž přišla při výkonu své pracovní činnosti do styku. Fyzická osoba se může dále dopustit přestupku podle zákona o ochraně osobních údajů, pokud v roli správce či zpracovatele osobních údajů nedodrží některou z povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů nebo pokud poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.

Bylo-li spáchání přestupku v řízení prokázáno, může být obviněnému uložena pokuta až do výše 100 000 Kč (to v případě porušení povinnosti mlčenlivosti) nebo až do 1 000 000 Kč (fyzické osobě jako správci nebo zpracovateli osobních údajů či fyzické osobě, která porušila zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem), resp. až do výše 5 000 000 Kč (v případě, kdy dojde jednáním správce či zpracovatele k většímu zásahu do soukromí subjektů údajů nebo se deliktní jednání týká citlivých údajů, nebo došlo ke kvalifikované formě zveřejnění osobních údajů, u kterých je to zakázáno).


2. Přestupky právnických osob a fyzických osob podnikajících

Skutkové podstaty přestupků právnických osob a fyzických osob podnikajících obsahuje zákon o ochraně osobních údajů v § 45 a 45a.

Důležitým aspektem odpovědnosti za tyto přestupky je to, že právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají tzv. objektivní odpovědnost, tj. odpovídají bez ohledu na zavinění i za protiprávní jednání nebo stav, který při výkonu jejich činnosti nastal. Zákon č. 250/2016 Sb. však v § 21 odst. 1 upravuje i možnost tzv. liberace (zproštění se odpovědnosti) z této odpovědnosti, a to v případě, kdy správce nebo zpracovatel prokáže (tzv. že důkazní břemeno není na straně Úřadu), že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby přestupku zabránil.

Za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů lze právnické osobě a fyzické osobě podnikající uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč a došlo-li v důsledku porušení těchto povinností k většímu zásahu do soukromí subjektů údajů anebo se neoprávněné zpracování týkalo citlivých údajů až do 10 000 000 Kč. V případě porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem jsou sankce stanoveny stejně jako u fyzických osob, které spáchají totožný skutek (tj. až 1 000 000 Kč, resp. až 5 000 000 Kč, pokud dojde ke kvalifikované formě zveřejnění).


3. Výše a splatnost sankce

Pravidla pro stanovení výše sankce za přestupek upravuje podrobně § 37 a násl. zákona č. 250/2016 Sb. Úřad je povinen při ukládání pokuty přihlédnout především k povaze a závažnosti přestupku, k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, u fyzické osoby k jejím osobním poměrům a u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.

Uložené pokuty nejsou příjmem Úřadu (ačkoli ten je pověřen jejich vybíráním), ale příjmem státního rozpočtu. V případě, že není pravomocně uložená pokuta uhrazena dobrovolně, předává Úřad pokutu k vymáhání celnímu úřadu. 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Přestupky > Přestupky podle zákona o ochraně osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém