Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová činnost > Správní delikty > Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o ochraně osobních údajů

 

Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o ochraně osobních údajů

 
 
 

Porušení některých povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů je deliktním jednáním, za které je povinný subjekt možno potrestat i velmi citelnou pokutou. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje dva druhy deliktů, a to přestupky fyzických osob a jiné správní delikty právnických osob a tzv. fyzických osob podnikajících1).

1. Přestupky

Odpovědnost za přestupek podle zákona o ochraně osobních údajů vzniká fyzické osobě v případě, kdy jako zaměstnanec správce nebo zpracovatele osobních údajů (nebo v jiné obdobné pozici) poruší povinnost mlčenlivosti ohledně osobních údajů, s nimiž přišla při výkonu své pracovní činnosti do styku. Fyzická osoba se může dále dopustit přestupku podle zákona o ochraně osobních údajů, pokud v roli správce či zpracovatele osobních údajů nedodrží některou z povinností stanovených v § 44 tohoto zákonanebo pokud poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.

Ve všech uvedených případech je přestupek projednáván Úřadem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a subsidiárně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád2). Podle zákona o přestupcích je odpovědnost za přestupek založena na principu odpovědnosti za zaviněné jednání, a to buď v podobě úmyslu nebo nedbalosti. Současně se uplatní roční prekluzivní lhůta, která počíná okamžikem spáchání přestupku3), a po jejímž uplynutí odpovědnost za přestupek zaniká (není již tedy možné jej projednat ani uložit sankci).

Bylo-li spáchání přestupku v řízení prokázáno, je obviněnému uložena pokuta do výše 100 000 Kč (to v případě porušení povinnosti mlčenlivosti) nebo až do 1 000 000 Kč (fyzické osobě jako správci nebo zpracovateli osobních údajů či fyzické osobě, která porušila zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem), resp. až do výše 5 000 000 Kč (v případě, kdy dojde jednáním správce či zpracovatele k většímu zásahu do soukromí subjektů údajů nebo se deliktní jednání týká citlivých údajů, nebo došlo ke kvalifikované formě zveřejnění osobních údajů, u kterých je to zakázáno).

2. Jiné správní delikty

Správce či zpracovatel osobních údajů, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, se porušením povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů dopustí tzv. jiného správního deliktu. Skutkové podstaty těchto deliktů obsahuje zákon o ochraně osobních údajů v § 45 a procesní otázky, tj. postup Úřadu, který tyto delikty projednává, i účastníka řízení, jsou upraveny správním řádem. Jiného správního deliktu se dopustí též právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem.

Důležitým aspektem odpovědnosti za jiné správní delikty je to, že právnické osoby a fyzické osoby podnikající mají tzv. objektivní odpovědnost, tj. odpovídají bez ohledu na zavinění i za protiprávní stav, který při výkonu jejich činnosti nastal. Zákon o ochraně osobních údajů však upravuje i možnost liberace (zproštění se odpovědnosti) z této odpovědnosti, a to v případě, kdy správce nebo zpracovatel prokáže (tzv. důkazní břemeno tedy není na straně Úřadu), že vynaložil veškeré úsilí, které od něj bylo v dané situaci možné spravedlivě požadovat, aby k porušení povinnosti nedošlo4).

Odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících zaniká také v případě uplynutí prekluzívních lhůt, tj. pokud Úřad nezahájil o deliktu řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl (tzv. subjektivní prekluzívní lhůta), anebo do tří let od jeho spáchání (tzv. objektivní prekluzívní lhůta).

Za prokázaný správní delikt lze obdobně jako v případě přestupku uložit pouze pokutu, avšak u jiných správních deliktů jsou sazby podstatně vyšší. Za porušení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů tak lze právnické osobě a fyzické osobě podnikající uložit pokutu až 5 000 000 Kč a došlo-li v důsledku porušení těchto povinností k většímu zásahu do soukromí subjektů údajů anebo se neoprávněné zpracování týkalo citlivých údajů až do 10 000 000 Kč. V případě porušení zákazu zveřejnění osobních údajů stanoveného jiným právním předpisem jsou sankce stanoveny stejně jako u fyzických osob, které spáchají totožný skutek (tj. až 1 000 000 Kč, resp. až 5 000 000 Kč, pokud dojde ke kvalifikované formě zveřejnění).

3. Výše a splatnost sankce

Zákon o ochraně osobních údajů upravuje i pravidla pro stanovení výše sankce za správní delikty. Úřad je povinen při ukládání pokuty přihlédnout především k závažnosti deliktu, ke způsobu, jakým byly povinnosti porušeny, k době trvání protiprávního jednání či stavu, k následkům protiprávního jednání a v neposlední řadě i k okolnostem, za nichž k porušení povinností došlo. Úřad dále posuzuje i poměry toho, komu je sankce ukládána, neboť v souladu s ustálenou judikaturou by pokuta neměla být likvidační, ale na druhou stranu by pokuta neměla být „pokutou za úspěch“.

Uložené pokuty nejsou příjmem Úřadu (ačkoli ten je pověřen jejich vybíráním), ale příjmem státního rozpočtu. V případě, že není pravomocně uložená pokuta uhrazena dobrovolně, předává Úřad pokutu k vymáhání celnímu úřadu.1) Porušení povinností fyzickou osobou – podnikatelem v souvislosti s podnikatelskou činností je v českém správním právu standardně posuzováno obdobně jako porušení povinností právnickou osobou.

2) Skutkové podstaty přestupků jsou obsaženy v zákoně o ochraně osobních údajů, avšak základní otázky odpovědnosti za přestupek a některá procesní ustanovení obsahuje zákon o přestupcích. Správní řád upravuje obecné procesní otázky, tj. postup Úřadu a obviněného (jeho práva a povinnosti) v průběhu řízení o přestupku.

3) Zde je nutné uvést, že v případě tzv. pokračujícího deliktu, kdy protiprávní jednání trvá po určitou dobu, je počátek této lhůty shodný až s ukončením tohoto jednání.

4) Hodnocení toho, zda na jednání správce nebo zpracovatele toto liberační ustanovení dopadá či nikoli, je naopak plně v kompetenci Úřadu, který se s touto otázkou musí řádně vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová činnost > Správní delikty > Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o ochraně osobních údajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém