Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Přijímání oznámení - whistleblowing

 
 
 

V souladu se zákonem č. 171/2023Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídil Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) (od 1.8.2023) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určil příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Mgr. Marta Műhlhoferová.

Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal státní nebo jiný zaměstnanec zařazený v Úřadu nebo osoba vykonávající v Úřadu dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, tedy osoba, která pro Úřad jako povinný subjekt vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „oznamovatel“).

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

 

Oznámení lze podat:

 • písemně
 1. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“, na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 2. v listinné podobě vložením do schránky pro příjem oznámení, která je označena „Příjem oznámení podle zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů“, a je umístěna v prostorách vestibulu za vchodem do budovy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 3. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu whistleblowing@uoou.cz

 

 • ústně
 1. telefonicky na telefonním čísle 234 665 241
 2. osobně Mgr. Martě Műhlhoferové


V případě její nepřítomnosti je určen pro příjem oznámení a vyrozumění oznamovatelů o přijetí oznámení Mgr. Tomáš Šimek.

Obsah schránky pro příjem oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dnů od jeho přijetí.

 

V souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Úřadu, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem státní služby, zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Úřadu a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu podle článku 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Úřadu, je určen externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti.


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > O nás > Protikorupční opatření > Přijímání oznámení - whistleblowing

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém