Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Pro účastníky řízení - archiv dokumentů

 
 
 
V jaké věci se lze obrátit přímo na Úřad?

Podnět na přezkumné řízení proti rozhodnutí nadřízeného orgánu (proti rozhodnutí o odvolání nebo rozkladu)
 • Podnět na přezkumné řízení může podat účastník řízení. Podnět by měl mít formu řádného podání.
 • Úřad přezkoumává zákonnost rozhodnutí – tedy porušení právních předpisů.
 • Na vedení přezkumného řízení není právní nárok, podatel je však písemně informován, pokud není shledán důvod pro zahájení řízení.
Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti může podat žadatel o informace poté, co marně uplynula zákonná lhůta pro: 
 • rozhodnutí o odvolání – tj. 30 dnů ode dne doručení odvolání povinnému subjektu, rozhodnutí o rozkladu – tj. minimálně 35 dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu,
 • rozhodnutí o stížnosti – tj. 22 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému subjektu.

V jaké věci je nezbytné zaslat podání prostřednictvím povinného subjektu (nelze adresovat přímo Úřadu)?
 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu
 • Stížnost proti postupu povinného subjektu
V obou případech se jedná POUZE o rozhodnutí či postup povinných subjektů, pro které je Úřad nadřízeným orgánem!


Jakou formu musí mít podání adresované Úřadu?

Řádné podání musí vždy obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 1 správního řádu a musí být podáno Úřadu buď písemně v listinné podobě (osobně, poštou) nebo elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaslané z datové schránky žadatele do datové schránky Úřadu.

Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje. Podání musí být podepsáno. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně také adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla.

Podání, které je zaslané e-mailem bez kvalifikovaného elektronického podpisu (prostým e-mailem), musí být do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným u řádného podání.


Jaké jsou lhůty a postupy Úřadu?

Přezkumné řízení:
 • Podnět k provedení přezkumného řízení nebyl shledán důvodným – účastník řízení bude do 30 dnů ode dne podání podnětu o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
 • Podnět k provedení přezkumného řízení byl shledán důvodným – do 2 měsíců ode dne shledání zákonného důvodu pro přezkum bude vydáno usnesení o zahájení přezkumného řízení, případně vydáno rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.
Odvolání:
 • O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu bude rozhodnuto do 15 dnů ode dne, kdy bylo Úřadu odvolání povinným subjektem postoupeno.
Rozklad:
 • Rozklad proti rozhodnutí Úřadu jako povinného subjektu bude vyřízen do 15 pracovních dnů ode dne postoupení rozkladu rozkladové komisi, resp. předsedovi Úřadu.
Stížnost proti postupu povinného subjektu:
 • Rozhodnutí o stížnosti bude vydáno do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost povinným subjektem postoupena.
Opatření proti nečinnosti nadřízeného orgánu:
 • O opatření proti nečinnosti Úřad rozhodne nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Právo na informace > Pro účastníky řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém