Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Působnost

 
 
 
V primární působnosti Úřadu je ochrana osobních údajů. Ta má mezinárodní základ v úmluvě Rady Evropy č. 108 z roku 1981 a jejích protokolech, článku 8 Charty základních práv EU a článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie. V národním právu je jím článek 7, 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vlastní regulace ochrany osobních údajů spočívá v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (GDPR), a prováděcím (adaptačním) zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ).

Posláním Úřadu je napravit chybné procedury zpracování osobních údajů správci nebo zpracovateli osobních údajů. Nezabývá se proto každým porušením ochrany soukromí; je věcí poškozeného, aby se domohl nápravy žalobou u soudu. Úřad se zabývá nedostatečnou ochranou osobních údajů, která má systémový přesah, tj. z její nápravy bude profitovat větší množství subjektů údajů.

Neřeší tak zvláštní zpracování osobních údajů, které je v působnosti regulátora sektoru – ministerstva. Regulátoři svou radou vedou sektorové zpracování osobních údajů a Úřad nad tím jen dozírá. Nejedná-li se tedy o obecné zpracování osobních údajů, je v takové věci nutné se obrátit na gestora právní oblasti (ministerstvo), který má k tomu zřízeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ministerstvo totiž řídí jím spravovanou oblast i v otázkách ochrany osobních údajů, které jsou různou měrou upraveny zvláštními právními předpisy. Úřad jako dozorový orgán ochrany osobních údajů do toho vstupuje až následně, přičemž se zabývá systémovými selháními, která gestor přes výzvu subjektu údajů opomněl. Neposkytuje tedy detailní vyjádření týkající se ochrany osobních údajů v daných sektorech, aniž by příslušný gestor dostal možnost nápravy, například tvorbou či změnou příruček zohledňujících specifika daného odvětví, jež se promítají do práce s osobními údaji.

Kromě ochrany osobních údajů plní Úřad další úkoly svěřené mu zákonem. Jedná se o tyto oblasti: 
  • elektronické identifikátory podle § 11 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
  • svobodný přístup k informacím podle § 16b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
  • elektronické komunikace podle § 87 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
  • šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), 
  • zvláštní dozor, například § 80b odst. 3 věta druhá a § 80c odst. 4 věta první zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a 
  • zvláštní správní trestání, například §§ 16a–16c zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, § 34a odst. 4 a § 34c odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) a § 25 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Úřad podle toho uzpůsobil svou strukturu: Jeho nejvyšší vedení tvoří předseda a dva místopředsedové. Předseda přímo řídí tři útvary. V působnosti jednoho místopředsedy je Sekce dozoru. Druhý má pak na starosti mezinárodní spolupráci a právo na informace.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > O nás > Působnost

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém