Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy > Dokumenty > Doporučení č. r (87) 15 Výboru ministrů členským státům upravující používání osobních údajů v policejním sektoru

 

Rada Evropy - archiv dokumentů

 
 
 

Rada Evropy (Council of Europe) je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Jejími členy je celkem 47 demokratických zemí Evropy. Občas bývá zaměňována s Radou Evropské unie (Council of the European Union), v dokumentech EU obvykle pouze „Rada“, což je organizace a orgán (orgány) Evropské unie se sídlem v Bruselu, přičemž Rada má různé složení podle jednotlivých tématických oblastí (obvykle se jednotlivých zasedání účastní příslušný ministr nebo jeho zástupce podle projednávaných bodů na programu). Dále bývá zaměňována s Evropskou radou (European Council), což je název pro pravidelné setkání hlav států nebo předsedů vlád členských zemí Evropské unie a předsedy Evropské komise, které se koná (obvykle 2x ročně) za účelem vymezování politických směrů Evropské unie a organizuje ho Rada Evropské Unie.


Rada Evropy jako jeden z hlavních garantů evropské ochrany osobních údajů

Bezprostředně po Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a jejích Pravidlech ochrany soukromí a přeshraničních toků osobních údajů (Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data) a dávno před vydáním příslušné směrnice Evropské unie (Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data) otevřela Rada Evropy v roce 1981 k přistoupení Úmluvu o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data – ETS 108 dále jen Úmluva 108, (obsah Úmluvy 108 je k dispozici zde v češtině a angličtině). Zatímco Pravidla OECD jsou tezemi, vnášejícími do praxe vyspělých zemí obecně, avšak nezávazně uplatňovaná kritéria ochrany osobních údajů, je Úmluva 108 prvním uceleným evropským dokumentem na toto téma, který je pro přistoupivší státy (tj. státy, které ji ratifikují – blíže URL adresazde) závazný. V současné době ji již naprostá většina evropských států ratifikovala, nebo alespoň podepsala. Myšlenkově navazuje na princip ochrany soukromí obsažený v čl. 8 podstatně starší Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, jejíž obsah je k dispozici zde.

Česká republika Úmluvu 108 podepsala 8. září 2000. Současně byl zahájen proces ratifikace, který byl završen předáním ratifikačních listin ve Štrasburku 9. července 2001. Úřad pro ochranu osobních údajů dále inicioval zahájení procesu ratifikace Dodatkového protokolu k úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108) o dozorčích orgánech a toku údajů přes hranice. Usnesením č. 1036 z 10. října 2001 podpis tohoto dokumentu a návrh na jeho ratifikaci schválila vláda. K ratifikaci došlo až k 24. 9. 2003, nicméně ČR byla čtvrtým státem, který k němu přistoupil (přehled států, které protokol ratifikovaly naleznete URL adresazde). Současně s ratifikací Dodatkového protokolu ČR rozšířila ratifikaci Úmluvy 108 i na neautomatizovaná zpracování osobních údajů.

Tím ovšem aktivita Rady Evropy v oblasti ochrany osobních údajů nekončí. Postupně vydává řadu doporučení, zaměřených na ochranu dat ve zvláště citlivých nebo problémových oblastech, jako jsou např. zdravotnictví a genetika, přímý marketing, sociální zabezpečení, policejní činnost, personalistika, finance, veřejná správa, statistika a nové informační technologie. Rada Evropy rovněž průběžně monitoruje proces přistupování jednotlivých států k Úmluvě 108 a úroveň jejich ochrany osobních údajů, a to zejména podle takových kritérií, jako: zda byla Úmluva 108 podepsána (ratifikována), existence specifické národní legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, rozsah aplikační oblasti (manuální či automatizované zpracování), působnosti legislativy (právnické či fyzické osoby, veřejný a soukromý sektor), dále kritérium provádění oznamovací povinnosti či registrace a v jakém rozsahu, uplatňování institutu žádostí o přenos dat do zahraničí a existence orgánu pro ochranu osobních údajů. Výsledky tohoto monitoringu využívá Úřad pro ochranu osobních údajů pro vyhodnocování přiměřenosti legislativy jednotlivých států při povolovacím řízení pro předávání osobních údajů do zahraničí podle § 27 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - viz též informaci „Předávání osobních údajů do zahraničí“ na internetových stránkách Úřadu.

Spolupráce s Radou Evropy se traduje již od založení Úřadu. Po řadu let předseda Úřadu zastupoval Českou republiku v projektové skupině pro ochranu dat (CJ-PD) a byl rovněž zvoleným členem koordinačního výboru (CJ-PD/CG). Dlouhodobě se podílel na tvorbě dokumentů Rady Evropy v této oblasti a byl pověřen zpracováním dokumentů o ochraně osobních údajů při použití čipových karet. Koncem r. 2003 skupina CJ-PD ukončila svoji činnost a její agenda přešla na Výbor pro ochranu dat, zřízený podle Úmluvy č. 108 (T-PD), který je nejvyšším orgánem Rady Evropy zabývajícím se ochranou dat; při této příležitosti byl tehdejší předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt zvolen prvním místopředsedou T-PD. Tuto funkci vykonával do doby ukončení svého působení v Úřadu v roce 2005. Na žádost a z pověření Rady Evropy Úřad uspořádal v roce 2003 v Praze seminář pro vedoucí pracovníky nově vznikajícího dozorového orgánu ochrany dat Bosny a Hercegoviny. V roce 2004 byla Radou Evropy v Praze pořádána Konference o právech a povinnostech subjektů údajů, kterou Úřad zajišťoval organizačně.

Spolupráce Úřadu s Radou Evropy v současné době dále pokračuje, tradicí se již stala spolupráce Úřadu v souvislosti s Dnem ochrany osobních údajů, který Rada Evropy vyhlásila na 28. ledna. V tento den byla v roce 1981 slavnostně otevřena k podpisu Úmluva o ochraně osob ze zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Úřad při této příležitosti pořádá soutěž pro děti a mládež ve věku 12 – 20 let, ve které mají soutěžící za úkol literární nebo výtvarnou formou ztvárnit téma ochrany soukromí. Hodnocení provádí v rámci věkových kategorií 12 – 15 let a 16 – 20 let odborná porota a vítězové jsou vyhlašováni na přelomu května a června na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Dále ještě Úřad vytvořil vzdělávací program „Ochrana osobních údajů ve vzdělávání“ pro pedagogy všech typů a stupňů škol, který byl na tři roky akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a který byl zařazen do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v letech 2007 - 2010 Úřadem realizován. (Za tento projekt byl Úřad v roce 2007 vyhodnocen Agenturou pro ochranu osobních údajů v Madridu za „Nejlepší službu veřejnosti v oblasti ochrany osobních údajů“ a poctěn plaketou).

Podrobnější informace o činnosti Rady Evropy v oblasti ochrany osobních údajů je možné získat na adrese http://www.coe.int/dataprotection/.


Překlady dalších dokumentů Rady Evropy týkající se ochrany dat


Internetové stránky Rady Evropy vztahující se k ochraně dat

Archiv mezinárodních dokumentů Rady Evropy

Evropský soud pro lidská práva

 

Rubriky

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Rada Evropy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém