Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Rezoluce k problematice dalšího vývoje v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí

 
 
 

přijatá

Konferencí evropských komisařů ochrany dat a soukromí

29. - 30. dubna 2010, Praha

Konference připomíná pozitivní výsledky v oblasti ochrany osobních údajů a zejména oceňuje, že Lisabonská smlouva výslovně uznává ochranu dat jako základní právo. Vývoj v této oblasti prohloubí důvěru v informační společnost.

Nad výše uvedené Konference bere v úvahu, že:

 • ochrana osobních údajů čelí zásadním výzvám souvisejícím se zaváděním nových informačních technologií a s globalizací;
 • roste poptávka, především v souvislosti s bojem proti závažné trestné činnosti a terorismu, po druhotném užívání osobních údajů, které původně byly shromážděny k jiným účelům.

Maje na zřeteli, že tyto skutečnosti opakovaně staví do popředí potřebu vhodného systému úpravy ochrany osobních údajů, který by zaručoval vysokou a odpovídající úroveň ochrany. Přihlížeje k riziku úprav právního systému v oblasti ochrany osobních údajů, které by snížily úroveň ochrany nebo dokonce opomíjely nebo obcházely etablované zásady:

 • zásada zákonného a korektního shromažďování a zpracování dat,
 • zásada přesnosti,
 • zásada stanovení a omezení účelu,
 • zásada proporcionality,
 • zásada transparentnosti,
 • zásada účasti, zejména záruka práva subjektu údajů na přístup k údajům a na informaci,
 • zásada nediskriminace,
 • zásada bezpečnosti dat,
 • zásada odpovědnosti,
 • zásada nezávislého dozoru a zákonných sankcí,
 • zásada přiměřené úrovně ochrany pro mezinárodní přenosy osobních údajů.

Konference:

 • prohlašuje, že ochrana osobních údajů a soukromí zůstává významným výdobytkem naší civilizace. Je nezbytné zachovávat ochranu základních práv také v budoucnu. Zásady ochrany osobních údajů proto musejí být účinně a důsledně dodržovány, aby se předešlo následkům pramenícím z neustálého sledování a neomezeného profilování občanů, což může mít nežádoucí dopady včetně nepatřičné kategorizace jednotlivců;
 • dále prohlašuje, že základní principy ochrany osobních údajů by se měly nadále uplatňovat i přes výše uvedené výzvy;
 • vybízí naléhavě zákonodárce a další zainteresované strany, aby nepřetržitě pracovali na vyváženém přístupu k aktuálním problémům a zajišťovali ochranu osobních údajů jako základní právo;
 • připomíná znovu své prohlášení z krakovské Jarní konference v roce 2005, že takovým výzvám by se mělo čelit na míru šitými pravidly ochrany dat pro oblast prosazování práva;
 • vítá a potvrzuje doporučení Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 s ohledem na současné diskuze o budoucnosti ochrany soukromí směřující k dosažení vyšší efektivity v oblasti ochrany osobních údajů v globálním prostředí.

Zejména je nezbytné:

 • trvat na úrovni národní i v EU na jasném stanovení, kdo nese odpovědnost za zpracování a ochranu osobních údajů. Dále trvat na tom, že souhlas subjektu údajů je jedním ze základních předpokladů zákonného zpracování dat, a dále trvat na přísných, zákonem stanovených ochranných opatřeních pro druhotné využívání osobních údajů. A také usilovat o to, aby rozsah veškerých byrokratických opatření souvisejících s ochranou osobních údajů zůstal omezený;
 • vyžadovat, aby před přijetím nových zákonných opatření nebo nasazením nových informačních technologií byl vzat v úvahu koncept „privacy by design“ nebo, v případě nutnosti, bylo provedeno náležité a prokazatelné posouzení dopadů v takové míře, aby případné narušení soukromí nepřevážilo nad zamýšlenou účinností chystaného právního opatření nebo informační technologie;
 • usilovat na národní i evropské úrovni o vytvoření úplné soustavy pravidel pro ochranu osobních údajů ve všech oblastech (včetně boje proti zločinu a terorismu);
 • usilovat o přijetí celosvětových závazných standardů ochrany osobních údajů založených na mezinárodních standardech vypracovaných v roce 2009 na Konferenci o ochraně dat v Madridu a dále také podporovat úsilí Rady Evropy prosadit přistoupení zemí třetího světa k Úmluvě 108 a jejímu dodatkovému protokolu.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Mezinárodní aktivity Úřadu > Konference komisařů ochrany dat a soukromí > Evropské konference komisařů ochrany dat a soukromí > Praha 2010 > Rezoluce k problematice dalšího vývoje v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém