Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Rezoluce o přípravě společných kroků zaměřených na informovanost a vzdělávání mladých lidí na evropské a mezinárodní úrovni

 
 
 

přijatá

Konferencí evropských komisařů ochrany dat a soukromí 29. – 30. dubna 2010, Praha

Přestože Úmluva Spojených národů o právech dítěte z 20. listopadu 1989 právě oslavila dvacáté narozeniny, je třeba si přiznat, že výzva Spojených národů vytvářet „svět vhodný pro děti“ zůstává nenaplněna. To platí zejména v oblasti zabezpečení ochrany soukromí dětí v současné „digitální éře“.

V dnešní době mladí lidé v Evropě a všude po celém světě denně užívají internet a další komunikační prostředky, aby si vyměňovali zprávy, fotky, videa a jiné informace, což jsou údaje, které se mohou týkat přímo jich samotných nebo například jejich kamarádů, rodičů anebo učitelů. Tyto nové komunikační prostředky mohou přispívat k lepšímu šíření nápadů a znalostí. Mladí lidé (stejně jako dospělí) si ale většinou neuvědomují, že osobní údaje, které sdělují, zanechávají stopy odhalující jejich životní zvyky a chování. Takové osobní údaje mohou být využity ke komerčním účelům, k profilování a v některých případech dokonce k trestné činnosti.

Je důležité si také uvědomit, že i když některé sociální sítě vyžadují pro registraci minimální věk 13 let, je na těchto sítích zaregistrováno hodně mladých lidí pod touto věkovou hranicí.

Čelit těmto závažným problémům, které se objevily v souvislosti s novými vývojovými trendy, znamená pro naše úřady nutnost vykonávat dozor a dohled nad činností sociálních sítí a dalších hráčů ve světě informačních a sdělovacích technologií. Obvyklá praxe poskytovatelů sociálních sítí se příliš často zakládá na tzv. „svobodném a informovaném souhlasu“ zahrnujícím informace, které jsou především pro mládež složité a nesrozumitelné. Takový postup neposkytuje odpovídající úroveň ochrany dětských práv. Nadto by měla být přijata mnohem účinnější opatření, která zajistí, že mladým lidem v jejich běžném životě bude dostatečným způsobem zaručeno právo „být zapomenut“, a to zejména prostřednictvím práva na vymazání osobních údajů.

Zároveň naše úřady musejí orientovat svou činnost na mládež samotnou. Podpora povědomí mladých generací o nebezpečích ukrytých v nových technologiích a o využívání těchto technologií společensky odpovědným způsobem při respektování sebe i druhých, zejména jejich soukromí (a jejich osobních údajů), se pro naši evropskou civilizaci musí stát cílem nejvyšší důležitosti.

V tomto směru již byly na mezinárodních i na národních úrovních podniknuty různé aktivity.

Během třicáté Mezinárodní konference komisařů ochrany dat a soukromí, v říjnu 2008 ve Štrasburku, schválilo 60 zástupců dozorových orgánů ze všech světadílů dvě rezoluce, o službách sociálních sítí a o soukromí dětí na síti. V březnu 2008 přijala Mezinárodní pracovní skupina pro ochranu dat v telekomunikacích (tzv. Berlínská skupina) „Římské memorandum“ o službách sociálních sítí1. Výbor ministrů Rady Evropy2, složený ze 47 členských států a Pracovní skupina WP 29 Evropské unie3 jsou do této problematiky také zapojeny.

Kromě toho Evropská komise vedle uvedeného vytvořila program Bezpečnější internet4, který si klade za cíl financovat projekty k vytvoření ochranného rámce pro komunikační služby, jako jsou “network sites“. Také vypracovala „Zásady pro bezpečnější sociální sítě v Evropské unii“5. Zavedení těchto principů na dobrovolné bázi a prostřednictvím prohlášení o souladu je pozitivní krok. Je třeba dál pokračovat tak, aby se tato pravidla stala obsahovým základem závazných pravidel platných pro všechny společenské sítě.

Mnohé země v Evropě, i mimo ni, již zavedly na národní úrovni novátorské, netradiční postupy v oblasti edukativních a osvětových aktivit zaměřených na děti. Takové iniciativy je nezbytné podporovat a učit se z nich a v rámci mezinárodní spolupráce tyto pro-aktivní postupy rozšiřovat. Proto Evropská konference komisařů ochrany dat a soukromí znovu potvrzuje své rozhodnutí učinit všechna potřebná opatření k zajištění skutečné a účinné ochrany soukromí dětí na internetu, především na jeho sociálních sítích. Evropská konference dále podporuje:

  • evropské úřady pro ochranu osobních údajů k vyvinutí nástrojů, které zohlední specifika ochrany soukromí mladých lidí; především vyzývá správce dat k přijímání takových zásad ochrany soukromí, kterým budou mladí lidé při čtení skutečně rozumět;

  • vládní iniciativy k vytvoření zvláštních předpisů, které výrazným způsobem posílí zabezpečení ochrany osobních údajů a soukromí mladých lidí;

  • vládní iniciativy zavádějící propagaci základních principů ochrany osobních údajů jako povinnou součást školních vzdělávacích programů;

  • vytvoření školicích modulů věnovaných ochraně osobních údajů ve vyšším vzdělávání, vyškolení kompetentních pracovníků pro vzdělávání mládeže a také vytvoření specifických struktur pro zvyšování povědomí mezi mladými, které budou jasně identifikované a viditelné pro veřejnost;

  • spolupráci a výměnu informací mezi úřady pro ochranu osobních údajů na evropské a globální úrovni za účelem rozvinout opatření ke vzdělávání mladých lidí a sestavit přehled nástrojů pro zvyšování povědomí, které byly v různých evropských zemích vytvořeny.

Poznámka:


1 Viz. URL adresa http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt/working-papers-and-common-positions-adopted-by-the-working-group;

2 Viz. Deklarace o ochraně důstojnosti, bezpečí a soukromí dětí na internetu ze dne 20. února 2008;
URL adresa https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(20.02.2008)&Language=lanEnglish&Ver=0001

3 Viz. Stanovisko 2/2009 ze dne 11. února 2009 k ochraně osobních údajů dětí
(URL adresa http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_en.pdf) a Stanovisko 5/2009 ze dne 12. června 2009 k internetovým sociálním sítím (URL adresa http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf);

4 Rozhodnutí č. 854/2005/CE z 11. května 2005 a Rozhodnutí č. 1351/2008/EC Evropského parlamentu a Rady o vytvoření víceletého programu Společenství na ochranu dětí užívajících internet a jiné komunikační technologie;

5 URL adresa http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5565

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Mezinárodní aktivity Úřadu > Konference komisařů ochrany dat a soukromí > Evropské konference komisařů ochrany dat a soukromí > Praha 2010 > Rezoluce o přípravě společných kroků zaměřených na informovanost a vzdělávání mladých lidí na evropské a mezinárodní úrovni

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém