Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Rodné číslo jako variabilní symbol u plateb na tzv. „transparentní účet“

 

 
 

Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že účastník řízení rozhodl o využívání služby transparentní účet, což znamená, že jsou vždy zpětně za stanovený časový úsek k dispozici jednotlivé peněžní operace provedené na účtu včetně údajů o poznámce, názvu účtu, variabilním, konstantním a specifickém symbolu, částce apod. Z údajů zveřejňovaných tímto způsobem dále vyplývá, že u některých plateb je variabilní symbol tvořen rodným číslem bez uvedení lomítka; tato skutečnost také vyplývá z pokynu účastníka řízení pro provádění plateb členských příspěvků, který stanovuje u nových členů jako variabilní symbol jejich rodné číslo. Ze spisového materiálu dále vyplývá, že o tomto zpracování nejsou členové strany nijak informováni, tedy že jim účastník řízení žádným způsobem nesdělil skutečnost, že jejich rodná čísla budou v podobě variabilního symbolu zveřejněna na internetových stránkách.

Podle § 13c odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby. Podle § 13 odst. 7 zákona č. 133/2000 Sb. je rodné číslo oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno, jinak lze rodné číslo využívat v mezích § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. Toto ustanovení umožňuje taxativně vymezeným orgánům, a dále v případě výslovného zákonného pokynu, využívat rodné číslo bez souhlasu jeho nositele. Ani jeden z těchto případů nelze na daný případ aplikovat, správní orgán tedy konstatuje, že účastník řízení byl povinen nakládat s rodným číslem svých členů pouze s jejich souhlasem. Souhlasem s využitím rodného čísla je, s ohledem na absenci zvláštní úpravy, nutno rozumět souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (srov. § 4 písm. n) a § 5 odst. 4). Jelikož se v daném případě jednalo o zveřejnění více rodných čísel, posuzoval správní orgán skutek účastníka řízení podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., které dopadá na neoprávněné využívání rodných čísel, tedy na větší množství rodných čísel (srov. nakládá s rodným číslem oproti využívá rodná čísla).

Rodné číslo je současně osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Jeho využití pro potřeby identifikace přijaté platby a jeho další zveřejňování na internetu je třeba považovat za zpracování ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., přičemž správcem osobních údajů (§ 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb.), a tedy tím, kdo určil účel zpracování, je v daném případě účastník řízení.

Jednou z povinností správce je povinnost vyjádřená v § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost informovat subjekt údajů o účelu a způsobu zpracování jeho osobních údajů, o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, a také o právech subjektu údajů vyjádřených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Pouze na základě těchto informací se totiž subjekt údajů může kvalifikovaně rozhodnout, zda udělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, resp. v jakém rozsahu tento souhlas udělí. V relevantních předpisech a pokynech, které se vztahují k placení členských příspěvků, zákonem požadované informace uvedené nejsou a je tedy nepochybné, že účastník řízení výše uvedenou povinnost porušil.
(čj. SPR-2753/08-15)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém