Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Rodné číslo nájemce ve znaleckém posudku na nemovitost

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Jako jeden z podkladů zpracování znaleckého posudku předložilo ministerstvo také nájemní smlouvu k nájmu domu; tato nájemní smlouva je na straně 3 posudku uvedena jako jeden z výchozích podkladů pro zpracování znaleckého posudku. Účelem uvedení smlouvy v přehledu použitých podkladů nebylo zveřejnění informací osobní povahy, ale snaha uvedení do problému s citováním veškerých podrobně popsaných podkladů. Účastník řízení uvádí, že jednal v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, kdy se snažil podrobně popsat všechny náležitosti znaleckého posudku, a dle § 12 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno, že svolení fyzické osoby není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy pro úřední potřebu, protože znalecký posudek slouží úředním účelům.

Podle § 13c odst. 1 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb. lze rodné číslo využívat, jen jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí; účastník řízení není ani jedním z výše uvedených orgánů státní správy a toto ustanovení proto nelze na tento případ aplikovat. K aplikaci postupu podle § 13c odst. 1 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., tedy využití rodného čísla, stanoví-li tak zvláštní zákon, je nezbytné, aby takový zvláštní právní předpis výslovně stanovil povinnost identifikovat účastníky určitého právního vztahu rodnými čísly. Ani v tomto případě žádný zvláštní zákon (ani zákon č. 36/1967 Sb.) nestanoví, že by bylo možné v ocenění nemovitosti uvádět rodná čísla nájemců oceňované nemovitosti.

Jediným právním titulem, na jehož základě může účastník řízení použít rodné číslo nájemce v rámci zpracování ocenění nemovitosti, je tedy souhlas nositele rodného čísla, v daném případě XY, ve smyslu § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. Souhlasem s využitím rodného čísla podle tohoto ustanovení je, s ohledem na absenci zvláštní úpravy, nutno rozumět souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (čj. SKO-6844/07)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém