Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2009

 

Rok 2009

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. prosince 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od Agentury pro evropské projekty a management EPMA. Úřad žádosti vyhověl a požadované informace dne 6. ledna 2010 poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení informace o tom, zda jsou si pracovníci Úřadu odpovědní za poskytování informací vědomi institutu tzv. výhradních dohod ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES a zda Úřad při poskytování informací o své činnosti institut výhradních dohod využil.

Žadateli bylo sděleno, že pracovníci Úřadu odpovědní za poskytování informací o jeho činnosti si jsou platné právní úpravy v této oblasti vědomi, ať už jde o úpravu vnitrostátní, nebo komunitární.

K druhé otázce bylo žadateli sděleno, že Úřad ve své praxi při poskytování informací dosud institutu výhradních dohod nevyužil.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana Mgr. Ing. D. S. Úřad žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení toho, v jakém stavu je vyřizování jeho předchozího podnětu.

Žadateli bylo sděleno, že příslušný inspektor Úřadu provádí šetření podnětu a předpokládá, že šetření bude ukončeno do konce měsíce října roku 2009.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana S. P. Úřad žádosti částečně vyhověl a některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval sdělení toho, zda Úřad k jeho osobě shromažďuje informace, zda vůči němu vede šetření a případně v jaké fázi toto šetření je.

Žadateli bylo sděleno, že Úřad v současné době proti jeho osobě žádné šetření nevede a žádné informace o něm sám z vlastní iniciativy nevyhledává. Úřad uchovává pouze ty osobní údaje žadatele, které mu žadatel sám poskytl v rámci této žádosti o informace, případně při předchozích podáních.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. září 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní J. S. Úřad žádosti částečně vyhověl a některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatelka požadovala sdělení informace, kdy a jakým způsobem proběhla kontrola na základě jejího předchozího podnětu, a dále sdělení, zda je v této věci Úřadem veden spis.

Žadatelce bylo sděleno, že na základě jejího podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů fyzickou osobou M. Š. Kontrola byla provedena v termínu od 22. července 2009 do 14. srpna 2009 s tím, že dne 13. srpna 2009 v této věci proběhlo místní šetření.

Žadatelce bylo dále sděleno, že Úřad vede spis v každé věci, kterou se zabývá, tedy i ve věci této kontroly.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. srpna 2009 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní Mgr. Ing. V.D. Úřad žádosti částečně vyhověl a některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatelka požadovala zaslání seznamu zaměstnanců Úřadu. PDF soubor Následující seznam platný ke dni 4. srpna 2009, kdy byla její žádost Úřadu doručena, jí byl zaslán.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana T. M. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o zaslání kopie stanoviska Úřadu č. 1/2001 a dále zaslání stanoviska, které se týká ochrany osobních údajů nežijících osob. Žadateli tedy bylo zasláno stanovisko PDF Souborč. 1/2001 a vyjádření Úřadu k problémům z praxe č. 7/2002.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. března 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana J.H. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, jaké osobní údaje Úřad zpracovává na základě zvláštních právních předpisů.

Úřad na základě zvláštních zákonů zpracovává následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

Úřad v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání. Tyto osobní údaje Úřad nepředává dalším subjektům a zpracovává je po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Úřad dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti. Tyto osobní údaje Úřad předává orgánům finanční či sociální správy pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon, a zpracovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu zpracování stanovenému zákonem.

Osobní údaje o dalších osobách

Úřad v některých případech pro potřebu kontrolního, správního nebo registračního řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, pokud jsou tyto v postavení správce, zpracovatele, jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Pro potřeby uvedených řízení Úřad zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení. Zpracovává je po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. S výjimkou postupování věci jiným orgánům veřejné správy Úřad tyto osobní údaje nikomu nepředává.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. března 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana J.S. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o informace o tom, ve kterých případech a s jakým výsledkem Úřad provedl či provádí státní kontroly u subjektů, jež provádějí vyšetření DNA a s tím související zpracování osobních údajů. Žadatel dále svoji žádost upřesnil v tom smyslu, že žádá o informace o všech těchto kontrolách kromě kontroly společnosti Genomac International, s.r.o., IČ: 26475821.

Žadateli bylo sděleno, že Úřad provedl kontrolu České republiky, zastoupené Ministerstvem vnitra ČR, Policií České republiky, Kriminalistickým ústavem Praha, se sídlem Strojnická 935/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Tato kontrola byla pravomocně ukončena se závěrem, že kontrolovaný subjekt při shromažďování a dalším zpracování citlivých údajů porušil ustanovení § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto porušení se kontrolovaný dopustil tím, že citlivé údaje shromažďoval a dále zpracovával bez souhlasu subjektů údajů i bez řádného zákonného podkladu.

Žadatel byl dále informován, že v současné době pak Úřad provádí kontrolu společnosti Forenzní DNA servis, s.r.o., IČ: 27227529. Tato kontrola dosud pravomocně ukončena nebyla.

Kontrolu jiných subjektů, které by prováděly vyšetření DNA, Úřad neprováděl a v současné době neprovádí.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. ledna 2009 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana M.J. Úřad žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požádal o rozhodnutí ze správního řízení, které Úřad vedl se společností CYRRUS, a.s. Žadateli bylo zasláno rozhodnutí zn. 40/05/SŘ-OSČ, CJ07478/05UOOU ze dne 12. října 2005, kterým byla jmenované společnosti udělena sankce za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále rozhodnutí zn. CJ00251/06UOOU (cs01305/05) ze dne 11. ledna 2006, kterým bylo rozhodnuto o rozkladu společnosti proti předchozímu rozhodnutí.

Úřad dále zveřejňuje obě uvedená rozhodnutí:

  1. pdf Soubor Rozhodnutí o uložení pokuty z 12.10. 2005
  2. pdf Soubor Rozhodnutí předsedy o potvrzení napadeného rozhodnutí – 11.1. 2006
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém