Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Rok 2010

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. prosince 2010 žádost pana P. J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 22. prosince 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání rozhodnutí Úřadu, jimiž byla právnické osobě udělena sankce vyšší než jedno sto tisíc korun českých, a to od počátku roku 2009.

Žadateli byly zaslány kopie následujících rozhodnutí:


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. listopadu 2010 žádost pana T. H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 24. listopadu 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí informací dokládajících průběh kontroly provedené Úřadem u Celního ředitelství Hradec Králové.

Bylo mu sděleno, že uvedenou kontrolu provedla inspektorka Úřadu PhDr. Miroslava Matoušová v termínu od 13. července do 19. července 2010. S kontrolním protokolem byl kontrolovaný subjekt seznámen dne 30. července 2010 a nepodal proti němu opravný prostředek, námitky.

Kontrolou bylo prověřeno zpracování osobních údajů zaměstnanců kontrolovaného subjektu a současně pořizování zvukových a obrazových záznamů z jednání konaných v objektu kontrolovaného. Ani v jednom z uvedených nebylo kontrolou zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, případně jiného zákona upravujícího povinnosti při zpracování osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. října 2010 žádost pana M. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 20. října 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání stanoviska Úřadu ke stížnostem, které se týkaly pořizování obrazových záznamů na veřejných shromážděních České strany sociálně demokratické v březnu roku 2010. Žadateli bylo sděleno, že Úřad všechny stěžovatele, kteří se na něj v této věci obrátili, odkázal na své veřejné sdělení ze dne 12. března 2010.

Obsah tohoto sdělení je následující:

Dne 9. března 2010 byla mediálně zpřístupněna informace o tom, že v souvislosti s pořizováním fotodokumentace akcí pořádaných ČSSD je pořizována databáze oponentů této politické strany.

Úřad považuje za účelné v této souvislosti upozornit na povinnosti vyplývající pro správce a zpracovatele osobních údajů ze zákona o ochraně osobních údajů.

Jde zejména o to, že stejně jako právo EU i výše citovaný zákon respektuje právo na zpracování osobních údajů, které sleduje politické, filosofické, náboženské nebo odborové cíle, prováděné v rámci oprávněné činnosti politické strany, pokud se týká pouze členů sdružení nebo osob, s nimiž je ono sdružení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s jeho oprávněnou činností; to vše za podmínky, že zpracovávané osobní údaje nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů.

Toto oprávnění musí vždy respektovat ústavní princip, že subjekt údajů nesmí utrpět újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

Závěrem lze tedy uvést, že pokud jsou „pouze“ zpřístupňovány záběry účastníků akcí pořádaných nebo spoluorganizovaných určitým (i politickým) subjektem, nejedná se o zpracování osobních údajů, které by vybočovalo z mezí zákona o ochraně osobních údajů, který za zpracování považuje operaci nebo soustavu operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. V tomto kontextu je třeba respektovat právo každého na šíření informací, které je využíváno jako jedno ze základních demokratických práv zejména v mediální oblasti.

Na rozdíl od výše popsané situace platí, že kdyby byly tyto informace dále využívány pro účely identifikace účastníků těchto akcí, pak by se o zpracování osobních údajů jednalo a na takto vytvářenou databázi osobních informací by se zákon o ochraně osobních údajů aplikoval v celém rozsahu.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. října 2010 žádost pana Ing. V. B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 21. října 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání informace o rozsahu veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných Úřadem v letech 2007, 2008 a 2009. Údaje jsou uvedeny v tabulce níže.

Rok Počet zakázek Hodnota v tis. Kč (bez DPH)
2007 12 1.530,9
2008 7 3.625,8
2009 5 3.838,0

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. srpna 2010 žádost pana P. J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 7. září 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání TIF soubor kontrolního plánu Úřadu pro rok 2010.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. července 2010 žádost pana E.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 27. července 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o tom, jakým způsobem je řešen jeho předchozí podnět. Bylo mu sděleno, že jeho předchozí podněty ze dne 15. a 24. února 2010 byly předány inspektorovi Úřadu Ing. Janu Zapletalovi. Jmenovaný inspektor na jejich základě dne 25. května 2010 zahájil kontrolu. Kontrolní protokol o jejím výsledku by měl být kontrolovanému předán dne 4. srpna 2010.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. července 2010 žádost pana Ing. J. Ř. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 23. července 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání rozhodnutí Úřadu ve věci zveřejnění fotografií domů a informací o jejich vlastnících na webových stránkách obce Vážany nad Litavou. Žadatel požadoval zaslání PDF soubor rozhodnutí správního orgánu prvního stupně i PDF soubor rozhodnutí předsedy Úřadu jako orgánu druhého stupně.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. června 2010 od pana E. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, jak je řešen jeho předchozí podnět.

Žadateli bylo dne 29. června 2010 sděleno, že jeho předchozí podnět byl předán inspektorovi Úřadu, který na jeho základě dne 25. května 2010 zahájil kontrolu podle příslušných procesních předpisů. Žadateli bylo rovněž sděleno, že o výsledku kontroly bude vyrozuměn.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. června 2010 žádost pana Ing. Bc. J. P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 7. června 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o tom, zda Ministerstvo vnitra jako účastník řízení vedeného Úřadem napadlo správní žalobou rozhodnutí Úřadu ve věci neoprávněného zpracování osobních a citlivých údajů v Národní databázi DNA.

Žadateli bylo sděleno, že Ministerstvo vnitra uvedené rozhodnutí napadlo správní žalobou ze dne 9. února 2010.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel žádost pana E. B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 21. května 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o tom, jakým způsobem je řešen jeho předchozí podnět. Bylo mu sděleno, že jeho předchozí podněty ze dne 15. a 24. února 2010 byly kolegiem inspektorů dne 23. března 2010 předány inspektorovi Úřadu Ing. Janu Zapletalovi, který v současné době provádí jejich analýzu před zahájením kontroly.

Žadateli bylo dále sděleno, že v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude o vyřízení svých podnětů informován.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. března 2010 žádost pana JUDr. V. B., CSc. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 14. dubna 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí jednacího řádu rozkladové komise předsedy Úřadu. Žadateli byla poskytnuta kopie Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 5/2008 ze dne 29. srpna 2008, kterým se vydává PDF soubor statut a PDF soubor jednací řád rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žadatel dále požadoval sdělení informace, zda je rozkladová komise stálá. K tomu mu bylo sděleno, že složení rozkladové komise je stálé a nemění se ad hoc k jednotlivým projednávaným případům.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. března 2010 žádost paní M. H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a dne 31. března 2010 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatelka požadovala sdělení informace, kdy končí funkční období inspektora Úřadu Ing. Jana Zapletala. Bylo jí sděleno, že uvedený inspektor byl do své funkce jmenován ke dni 1. června 2001, jeho výkon funkce proto skončí ke dni 31. května 2011, neboť funkční období inspektorů Úřadu je desetileté.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. března 2010 ústní žádost paní V. M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad žádosti vyhověl a téhož dne požadované informace poskytl.

Žadatelce byly poskytnuty kopie rozhodnutí Úřadu zn. 1/04/SŘ-OSR, jež se týkalo spáchání správního deliktu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Univerzitou Hradec Králové, a dále kopie rozhodnutí zn. 35/04/SŘ-OSR, jež se týkalo spáchání správního deliktu Městem Litvínov.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. března 2010 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od České lékárnické komory (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti zčásti vyhověl a dne 9. března 2010 některé požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

 1. Žadatel požadoval informaci o tom, jestli rozhodnutí Úřadu z října roku 2009, jež se týkalo zpracování osobních údajů Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL) v centrálním úložišti receptů, bylo jmenovaným účastníkem napadeno správní žalobou.

  Úřad k tomu sdělil, že ke dni poskytování informace mu není známo, že by SÚKL uvedené rozhodnutí správní žalobou napadl.

 2. Žadatel dále požadoval sdělení informace o tom, jaký je stav správního řízení vedeného se SÚKL pro podezření ze spáchání správního deliktu v souvislosti s provozováním centrálního úložiště receptů.

  K této části žádosti Úřad žadateli sdělil, že v předmětném správním řízení bylo dne 10. února 2010 vydáno nepravomocné rozhodnutí, které účastník, SÚKL, napadl včas podaným rozkladem k předsedovi Úřadu. O rozkladu ke dni poskytnutí informace nebylo rozhodnuto.

 3. Žadatel dále požadoval poskytnutí obsahu uvedeného rozhodnutí.

  K této části žádosti byla žadateli poskytnuta následující informace:

  Úřad rozhodl o tom, že SÚKL v souvislosti se zpracováním osobních údajů v centrálním úložišti elektronických receptů (dále jen „centrální úložiště“) v době od ledna 2009 do září 2009 spáchal správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť nestanovil účel, prostředky nebo způsob zpracování, nebo stanoveným účelem zpracování porušil povinnost nebo překročil oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona, dále správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., neboť zpracovával osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně, a správní delikt podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., neboť nepřijal nebo neprovedl opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

  Za spáchání uvedených správních deliktů Úřad SÚKL uložil pokutu ve výši 2.300.000 Kč (slovy dva miliony tři sta tisíc korun českých) a dále povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

 4. Žadatel dále požadoval poskytnutí kopie oznámení o zahájení správního řízení.

  Úřadem byla žadateli poskytnuta PDF soubor kopie dokumentu zn. SPR-6781/09-68 ze dne 9. prosince 2009, oznámení o zahájení správního řízení se SÚKL.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. února 2010 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana I. L. (dále jen „žadatel“).

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, z čeho vycházelo předchozí tvrzení inspektora Úřadu, že žadatel Úřadu adresoval více stížností, ve kterých si mj. stěžoval na existenci a výši bankovních poplatků.

Úřad žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Předmětné vyjádření inspektora Úřadu vzniklo záměnou stížnosti žadatele adresované předsedovi představenstva a generálnímu řediteli České spořitelny, a.s., přičemž kopie této stížnosti byla zaslána i Úřadu.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. února 2010 žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od Ing. T. M.

Úřad žádosti vyhověl a požadované informace poskytl.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:

Žadatel požadoval poskytnutí kopie předchozího PDF soubor vyjádření Úřadu zn. KNDČ-5505/09-3/NON ze dne 1. října 2009, které bylo zasláno Pozemkovému úřadu Příbram.


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém