Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2011

 

Rok 2011

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. listopadu 2011 od pana J. Z. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech dokumentů Úřadu, které by obcím zakazovaly zveřejňovat záznamy ze zasedání zastupitelstva na internetu nebo by jejich zveřejňování na internetu jakýmkoliv způsobem omezovaly.

Dne 29. listopadu 2011 byly žadateli poskytnuty anonymizované kopie následujících dokumentů:

 • rozhodnutí PDF soubor zn. REG-0281/09-23 ze dne 20. září 2011, které bylo vydáno v rámci řízení dle § 17 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stanovisko PDF soubor zn. VER-4792/11-2/SEM ze dne 26. června 2011 poskytnutí v rámci konzultační činnosti Úřadu.
 • Stanovisko PDF soubor zn. VER-6207/11-2/SEM ze dne 9. září 2011 poskytnutí v rámci konzultační činnosti Úřadu.
 • Stanovisko PDF soubor zn. VER-6240/11-2/SEM ze dne 12. září 2011 poskytnutí v rámci konzultační činnosti Úřadu.
 • Stanovisko PDF soubor zn. VER-6665/11-2/HEJ ze dne 3. října 2011 poskytnutí v rámci konzultační činnosti Úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. listopadu 2011 od paní A. L. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, kolik Úřad v roce 2010 a 2011 obdržel prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách stížností směřujících proti možnému porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a kolik v této věci vedl řízení.

Žadatelce bylo dne 12. prosince 2011 sděleno, že Úřad za rok 2010 prostřednictvím on-line formuláře obdržel celkem 2 784 (slovy dva tisíce sedm set osmdesát čtyři) stížností na nevyžádaná obchodní sdělení ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti. Ke dni poskytnutí informace pak těchto stížností Úřad za rok 2011 obdržel celkem 3 978 (slovy tři tisíce devět set sedmdesát osm).

Žadatelce bylo dále sděleno, že v roce 2010 Úřad ve věci zasílání nevyžádaných obchodních sdělení zahájil 163 kontrol a vydal 96 správních rozhodnutí o uložení finanční sankce. V letošním roce ke dni poskytnutí informace Úřad zahájil 165 kontrol a vydal 63 správních rozhodnutí o uložení finanční sankce.

K dalším statistikám a bližším údajům o postupu Úřadu ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení byla žadatelka odkázána na veřejně dostupné výroční zprávy Úřadu.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. prosince 2011 od pana J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu PDF soubor zn. SPR-5205/11-17 ze dne 2. listopadu 2011. Požadovaná kopie v anonymizované verzi mu byla dne 16. prosince 2011 poskytnuta.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. prosince 2011 od paní M. D. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie příkazu Úřadu PDF soubor zn. SPR-8039/11-6 ze dne 22. listopadu 2011. Požadovaná kopie jí byla dne 15. prosince 2011 poskytnuta.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. listopadu 2011 od paní M. W. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí obsahu stanoviska Úřadu zn. KNDČ-4408/11-2/NON ze dne 21. června 2011.

Dne 23. listopadu 2011 bylo žadatelce sděleno, že Úřad poskytl výše uvedené stanovisko k otázce přístupu společenství vlastníků jednotek k informacím z evidence obyvatel na základě žádosti fyzické osoby, pověřeného vlastníka. Obsah stanoviska byl následující:

Vážený pane,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 1. června 2011, jímž žádáte Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) o stanovisko k možnému přístupu společenství vlastníků jednotek k informacím z evidence obyvatel vypovídajícím o tom, které osoby mají v daném domě mésto trvalého pobytu, Vám sděluji následující:

Úřadu je dána kompetence v oblasti ochrany osobních údajů. K právním předpisům týkajícím se jiných právních oblastí se může vyjadřovat jen do té míry, pokud jejich aplikace se zpracováním osobních údajů bezprostředně souvisí. Vedení evidence obyvatel je bezesporu zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za zpracování osobních údajů je však nutno považovat i každé (jednotlivé) zpřístupnění či předání osobních údajů z evidence obyvatel třetí osobě.

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů v evidenci obyvatel na místní úrovni, resp. zejména za zápis údajů a za přístup k nim, je obecní úřad. Ten je mj. na základě § 10 odst. 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, povinen vlastníkovi objektu na jeho žádost sdělit jméno, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovédající adrese objektu.

Dle názoru Úřadu je společenství vlastníků jednotek tak, jak je definováno zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictvé bytů), ve znění pozdějších předpisů, takovým subjektem, kterému shora uvedené právo na informace o občanech, k nimž je v evidenci obyvatel veden údaj o adrese trvalého bydliště v daném domě, náleží. Přesněji řečeno v případě, kdyby obecní úřad postupem dle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel sdružení vlastníků jednotek sdělil, které konkrétní osoby jsou v předmětném domě přihlášeny k trvalému bydlišti, Úřad neshledává porušení zákona o ochraně osobních údajů ani jiných právních předpisů, které práva a povinnosti při zpracování osobních údajů upravují.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. listopadu 2011 od paní J. D. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací ke kontrole společnosti ČEZ Měření, s.r.o., IČ: 25938878 (dále jen „kontrolovaný“), kterou Úřad provedl. Konkrétně požadovala zodpovězení následujících otázek:

 1. Zda a jaké konkrétní porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo v činnosti kontrolovaného zjištěno?
 2. Jakou konkrétní činností kontrolovaný porušila zákon, v kolika případech a v jakém rozsahu?
 3. Jaká opatření byla uložena a kdy byla kontrolovaným splněna?
 4. Jednalo se o závažné porušení zákona?
 5. Bylo zahájeno správní řízení směřující k uložení pokuty? Pokud ne, pak z jakého důvodu a kdo o nezahájení správního řízení rozhodl?

Dne 23. listopadu 2011 byly žadatelce poskytnuty následující informace:

Kontrola kontrolované společnosti proběhla v období od 12. února 2009 do 30. května 2011 a byla vedena inspektorem Úřadu Ing. Bc. Oldřichem Ševčíkem, jehož mandát skončil ke dni 31. května 2011.

Kontrolou bylo na straně kontrolovaného konstatováno porušení ustanovení § 11 odst. 1 a § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. Toto porušení bylo konstatováno k datu zahájení kontroly a nebylo specifikováno, kolika osob, subjektů údajů, se přesně týkalo. Vzhledem k charakteru porušených povinností to ani není objektivně možné.

porušení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo konstatováno, neboť kontrolovaný dle závěrů kontroly v informačních cedulích, které upozorňovaly na monitorování jeho prostorů kamerovým systémem, neuvedl všechny informace tímto ustanovením zákona vyžadované, konkrétně subjekty údajů neinformoval o jejich právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo konstatováno i v případě pořizování kamerových záznamů v případě kontroly odběru elektrické energie v místě bydliště zákazníka, kdy ani v tomto případě nebyl zákazník, subjekt údajů, informován o svém právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Kontrolujícím inspektorem bylo dále konstatováno porušení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů a to tím, že kontrolovaný neoznámil Úřadu zpracování osobních údajů v rozsahu zvukových záznamů pořízených kamerovým systémem se záznamem v oznámení o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplněné 19. února 2008 a s datem evidence registrace dne 22. února 2008 a v oznámení o změně zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplnění 19. února 2008 a s datem evidence registrace dne 7. dubna 2008.

Na základě porušení § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo kontrolovanému uloženo následující opatření k nápravě:

Neprodleně zabezpečit, např. organizačním opatřením platným pro kontrolovaného, aby při provádění zpracování osobních údajů oprávněných zákazníků – dlužníků z důvodu neoprávněného odběru elektřiny byli tito oprávnění zákazníci – dlužníci z důvodu neoprávněného odběru elektřiny řádně informováni také o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Lhůta pro splnění opatření k nápravě byla stanovena na dva měsíce ode dne seznámení kontrolovaného s kontrolním protokolem, resp. do dvou měsíců od jeho nabytí právní moci. Kontrolovaný informoval o splnění uloženého opatření k nápravě dopisem doručeným Úřadu dne 26. srpna 2011.

V případě porušení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů bylo kontrolujícím konstatováno, že toto porušení kontrolovaný odstranil podáním oznámení o změně zpracování osobních údajů podle ustanovení § 16 zákona o ochraně osobních údajů s datem vyplnění 24. března 2009 a s datem evidence registrace dne 26. března 2009. Proto kontrolující za předmětné porušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v tomto kontrolním protokolu kontrolovanému žádné opatření k nápravě neuložil.

Ke čtvrté otázce, zda se jednalo o závažná porušení zákona o ochraně osobních údajů, bylo uvedeno, že zákon sám nerozlišuje méně a více důležité povinnosti správce či zpracovatele. Proto nelze říci, zda porušení některé z nich je závažné a některé ne. Obecným kritériem je intenzita zásahu do soukromí subjektu údajů způsobená porušením konkrétní povinnosti stanovené zákonem.

K páté otázce bylo žadatelce sděleno, že dle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Úřad nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán. Správní delikt byl v průběhu kontroly promlčen, a proto příslušné správní řízení nemohlo být zahájeno. O tomto postupu, tedy aplikaci § 46 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů, rozhodl vedoucí inspektorátu 3 Ing. Milan Švajcr.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. října 2011 od pana Mgr. M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu zn. SPR-4162/11-7 ze dne 13. července 2011, které se týkalo správního deliktu spáchaného Ministerstvem financí tím, že na tiskové konferenci byly pracovníky ministerstva neoprávněně zveřejněny osobní údaje třetích osob.

Dne 17. října 2011 Úřad na základě § 8a a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl žádost částečně odmítnout, neboť dané rozhodnutí obsahuje i takové osobní údaje konkrétních třetích osob, které nejsou oprávněně zveřejněny, a proto je Úřad poskytnout nemůže. Žadateli byla dne 17. října 2011 poskytnuta požadovaná kopie rozhodnutí PDF soubor zn. SPR-4162/11-7 v částečně anonymizované formě.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. září 2011 od města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace o oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které Úřadu podal subjekt Zdravý Rožnov – občanské sdružení, IČ: 68898665 (dále jen „správce“). Žadatel byl v této části v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázán na veřejně přístupný registr oznámených zpracování dostupný na webových stránkách Úřadu.

Žadatel dále požadoval poskytnutí kopie osvědčení o provedení registrace uvedeným správcem. K tomu mu bylo sděleno, že správce o toto osvědčení nepožádal, a proto mu Úřadem nebylo vydáno.

Žadatel rovněž požadoval kopie korespondence mezi správcem a Úřadem. Proto mu byly poskytnuty kopie PDF soubor žádosti správce o stanovisko k možnému zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města ze dne 1. března 2011 a PDF soubor odpověď Úřadu zn. KNDČ-1950/11-2/NON ze dne 29. března 2011.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. srpna 2011 od společnosti 3D Production, s.r.o., IČ: 49685473 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval sdělení informace o tom, kým byl Úřadu podán podnět, na jehož základě Úřad zahájil kontrolu žadatele, a jaký byl obsah podnětu.

Dne 24. srpna 2011 rozhodl Úřad danou žádost částečně odmítnout. Úřad ve věci obdržel celkem tři stížnosti, z nichž dvě byly od fyzických osob. Na základě § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad není oprávněn žadateli poskytnout informace o identitě autorů předmětných podnětů. Proto Úřad rozhodl, že tuto informaci žadateli neposkytne.

K věci samé bylo žadateli sděleno, že Úřad obdržel celkem tři podněty. První byl od Městské policie hl. m. Prahy a na jeho základě Úřad zahájil kontrolu. V jejím průběhu potom obdržel dva další podněty od fyzických osob.

Obsahem podnětu Městské policie hl. m. Prahy bylo podezření, že zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením, který byl žadatelem provozován v ulici Mnichovka v Praze 5, nebylo Úřadu předem oznámeno postupem podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. Toto své podezření oznamovatel zdůvodnil tím, že ve veřejném registru oznámených zpracování osobních údajů nebyl žadatel k danému datu zapsán.

Úřad v téže věci obdržel další dva podněty od fyzických osob. V prvním z nich bylo uvedeno, že provozem daného kamerového systému dochází k narušování soukromí stěžovatele, neboť je monitorován každý jeho příchod i odchod z domu, jsou zaznamenávány všechny osoby, které stěžovatele navštěvují, jejich automobily atd. Stěžovatel dále uvedl, že podle jeho názoru je kamerový systém neustále zdokonalován a rozšiřován a jeho provozovatel může získané informace zneužít i k nátlaku na osoby, které jsou jím zaznamenány.

Druhý podnět, který Úřadu adresovala jiná fyzická osoba, rovněž obsahoval tvrzení, že provozovaným kamerovým systémem dochází k zásahu do soukromí obyvatel, neboť žadatel má bez souhlasu a proti vůli obyvatel shromažďovat jejich osobní údaje a tyto dle svého uvážení dále využívat či předávat třetím osobám. Stěžovatel dále uvedl, že podle jeho názoru se žadatel uvedeným jednáním může dopouštět mj. správních deliktů dle § 45 odst. 1 písm. e) a h) a § 45 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. srpna 2011 od pana R. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku kontroly, kterou Úřad v termínu od 27. dubna 2010 do 8. června 2010 vedl s Městem Prostějov. Předmětem dané kontroly bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování osobních údajů získaných pomocí kamerového systému měření rychlosti a průjezdu na červenou.

Žadateli byl dne 19. srpna 2011 poskytnut následující kontrolní závěr:

Stanoviště úsekového měření rychlosti byla stanovena v souladu se zákonem a osobní údaje shromážděné pomocí tohoto zařízení v případě záznamů o průjezdu křižovatkou „na červenou“ a překročení povolené rychlosti kontrolovaným sbírány rovněž na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to bez souhlasu subjektu údajů, a jsou využity v rámci přestupkového řízení. Tato činnost kontrolovaného není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Žadateli bylo rovněž sděleno, že na základě uvedeného kontrolního závěru nebylo s kontrolovaným vedeno správní řízení, ani mu nebyla uložena opatření k nápravě.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. srpna 2011 od pana V. Ž. (dále jen „žadatel“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, od kdy má společnost TRAVELEX CZECH REPUBLIC A.S., IČ: 41693914 u Úřadu registrováno zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením a jakou dobu uchování záznamu oznámila.

Dne 19. srpna 2011 bylo žadateli sděleno, že uvedená společnost Úřadu oznámila úmysl zpracovávat osobní údaje dvěma kamerovými systémy se záznamovým zařízením, které se lišily místem zpracování: Praha Ruzyně, registrace ke dni 13. listopadu 2009, a Rozvadov, registrace ke dni 23. listopadu 2009. Tato oznámení byla platná až do 16. března 2011, kdy společnost oznámila změnu zpracování a předchozí dvě oznámení byla spojena v jedno. Ve všech třech zmíněných oznámeních společnost uvedla, že záznamy z kamerového systému bude uchovávat po dobu 31 dní.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. srpna 2011 od paní B. R. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, kolik správních řízení ve věci porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad ukončil v roce 2010 s tím, že účastníku řízení udělil pokutu, a dále poskytnutí informace o souhrnné výši pokut udělených v roce 2010.

Žadatelce byla dne 19. srpna 2011 požadovaná informace poskytnuta. Bylo jí sděleno, že Úřad v roce 2010 ukončil celkem 127 správních řízení se závěrem, že ze strany účastníka došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů a je mu za to udělena finanční sankce. Celková výše uložených pokut v těchto případech za rok 2010 potom byla 4.942.000,- Kč.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. června 2011 od C.D.S.I., o.s., IČ: 22727965 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání kopie obou rozhodnutí, které Úřad vydal v řízení s Hlavním městem Prahou ve věci projektu Opencard. Žadatel byl dne 23. června 2011 vyzván k upřesnění žádosti. To učinil dopisem doručeným Úřadu dne 11. července 2011, kde upřesnil, že požaduje zaslání kopie příslušného kontrolního protokolu.

Dne 20. července 2011 Úřad rozhodl tuto žádost částečně odmítnout, neboť poskytnutí informací získaných při kontrolní činnosti od kontrolovaného brání § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadateli proto byly zpřístupněny ty PDF soubor části kontrolního protokolu, které informace získané při kontrole neobsahují. Rovněž mu bylo zasláno PDF soubor rozhodnutí předsedy o námitkách kontrolovaného, které byly proti danému kontrolnímu protokolu podány.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. června 2011 od pana Mgr. M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání kopie opatření k nápravě, které Úřad pro ochranu osobních údajů dle své tiskové zprávy ze dne 3. června 2011 uložil Ministerstvu financí.

Žadateli bylo dne 21. června 2011 sděleno, že předmětné opatření k nápravě bylo uloženo jako součást kontrolního protokolu, jehož kopii jako celku mu není možné na základě § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout. Proto byl stěžovateli zaslán textový obsah uložených opatření k nápravě v anonymizované verzi:

Inspektor Úřadu Ing. Jan Zapletal, který kontrolu Ministerstva financí prováděl, tomuto subjektu dne 4. května 2011 uložil toto opatření k nápravě:

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ukládám MF ČR následující opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovuji lhůt pro jejich odstranění:

Likvidovat osobní údaje J. V. a M. V., které jsou zveřejněné na záznamu z tiskové konference ze dne 17. února 2011, zpřístupnění prostřednictvím webových stránek MF ČR na www adrese: www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/vjcr/xsl/analit_cinn_kontr_60606.html, a to včetně jejich osobních údajů uvedených v prezentaci FAÚ MF ČR, která tvoří přílohu k tiskové konferenci.

Lhůta: Neprodleně.

Současně stanovuji MF ČR povinnost, v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., podat inspektorovi Úřadu písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě, a to neprodleně po jeho realizaci.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. května 2011 od společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o., IČ: 00559709 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval zaslání stanovisek Úřadu ke sběru dat společností Google Inc. v rámci její služby StreetView. Žádosti bylo vyhověno a žadateli byla dne 24. května 2011 zaslána rozhodnutí Úřadu v předmětné věci, konkrétně rozhodnutí PDF souborzn. REG-1197/10-21 ze dne 2. září 2009 a rozhodnutí PDF souborzn. REG-1197/10-27 ze dne 12. listopadu 2010.

Žadatel byl dále informován o tom, že společnost Google Inc. podala v návaznosti na uvedené správní řízení nové oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje, které bylo ke dni 24. května 2011 zapsáno do veřejného registru oznámených zpracování.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. května od pana R. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 13. května 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání PDF soubor kontrolního plánu Úřadu na rok 2011.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. dubna od pana S. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti částečně vyhověl a dne 14. dubna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí kopií dokumentů ze správního řízení, které Úřad vedl s Archivem bezpečnostních složek. Žadateli byly poskytnuty anonymizované verze rozhodnutí Úřadu zn. PDF soubor SPR-6601/10-21 ze dne 31. ledna 2011, rozklad účastníka zn. PDF soubor ABS 797/2001 KR ze dne 14. února 2011 a rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu zn. PDF soubor SPR-6601/10-27 ze dne 12. dubna 2011.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. dubna od pana T. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 14. dubna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval zaslání anonymizovaných kopií rozhodnutí Úřadu zn. PDF soubor SPR-0836/08-14 ze dne 30. května 2008 a zn. PDF soubor SPR-3309/09-18 ze dne 7. září 2009.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. března a 30. března 2011 od pana R. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 1. dubna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval sdělení informací o tom, zda společnost Travelex Czech Republic a.s., se sídlem Národní 60/28, IČ: 41693914 oznámila Úřadu úmysl zpracovávat osobní údaje prostřednictvím kamerového systému před datem 11. března 2011, který je ve veřejném registru zpracování uvedeno jako den podání oznámení. Žadatel rovněž požadoval sdělení informace o tom, jakou dobu uchování záznamu z kamerového systému uvedená společnost Úřadu oznámila.

Žadateli bylo sděleno, že uvedená společnost podala oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje kamerovým systémem se záznamovým zařízením v prostoru letiště v Praze – Ruzyni dne 11. listopadu 2009. Toto oznámení bylo Úřadem přijato a do veřejného registru zapsáno dne 13. listopadu 2009. Doba uchování záznamu z kamerového systému byla stanovena na jeden měsíc.

Dne 19. listopadu 2009 podala společnost Travelex Czech Republic, a.s. další oznámení o úmyslu zpracovávat osobní údaje kamerovým systémem se záznamovým zařízením, tentokrát v prostoru Rozvadov. Toto oznámení bylo Úřadem přijato a do veřejného registru zapsáno dne 23. listopadu 2009. I v tomto případě byla doba uchování záznamu stanovena na jeden měsíc.

Dopisem ze dne 2. března 2011 společnost požádala o sloučení obou oznámení v jedno, čemuž bylo vyhověno a zpracování zaregistrováno dne 11. března 2011. Doba uchování záznamu z kamerových systémů zůstala stejná, tedy jeden měsíc.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. února 2011 od pana S. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval sdělení toho, zda Úřad vede šetření s Archivem bezpečnostních složek nebo s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Žadateli bylo dne 25. února a 4. března 2011 sděleno, že Úřad nevede žádné řízení s Ústavem pro studium totalitních režimů. Úřad naproti tomu vede správní řízení s Archivem bezpečnostních složek, nicméně v době vyřizování žádosti toto dosud není pravomocně ukončeno.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. ledna 2011 od pana T. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad žádosti vyhověl a dne 5. ledna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval informace o počtu přijatých a vyřízených stížností ve věci neoprávněných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. K tomu mu bylo sděleno, že tyto informace jsou obsaženy ve výročních zprávách Úřadu, které jsou dostupné mj. na jeho webových stránkách v rubrice Úřad / Výroční zpráva.

Žadatel dále požadoval sdělení informace o tom, kolik zaměstnanců Úřadu se agendou nevyžádaných obchodních sdělení zabývá. K tomu mu bylo sděleno, že tuto problematiku řeší jeden inspektor Úřadu a pět zaměstnanců inspektorátu, přičemž daný inspektor a inspektorát se však zabývají rovněž dozorem nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších zvláštních právních předpisů.

Žadatel dále požadoval poskytnutí informace o tom, jak Úřad při vyřizování stížností na neoprávněná obchodní sdělení postupuje. K tomu mu bylo sděleno, že Úřad po přijetí podnětu provede jeho prvotní analýzu. Na jejím základě je posouzena především otázka, zda podnět obsahuje skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení zákona o některých službách informační společnosti. Pokud tomu tak není, je podnět odložen. Pokud tomu tak je, je podnět dále prověřován v rámci buď již probíhající (kdy dochází k rozšíření předmětné kontroly), nebo nově zahájené kontroly. Kontroly jsou zahajovány obvykle podle pořadí, ve kterém Úřad obdržel dané stížnosti, a probíhají v režimu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kompetence kontrolujících jsou potom upraveny v § 11 tohoto zákona. Stěžovatel je vyrozumíván až po provedené kontrole, případně po na ni navazujícím správním řízení. Určitá specifika kontrol šíření nevyžádaných obchodních sdělení, zejména pokud jde o délku tohoto procesu, byla též popsána ve výroční zprávě Úřadu za rok 2008 v kapitole Nevyžádaná obchodní sdělení.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. prosince 2010 žádost pana V. J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žadatel následně svoji žádost doplnil dne 20. prosince 2010.

Úřad žádosti vyhověl a dne 4. ledna 2011 požadované informace poskytl. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnutých informací:

Žadatel požadoval poskytnutí informací o tom, komu, za jaké služby a jaká částka byla Úřadem vyplacena v roce 2009 a do konce listopadu 2010 v rámci poskytování konzultačních, právních a poradenských služeb.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:

V roce 2009 bylo z rozpočtu Úřadu, položky konzultačních, právních a poradenských služeb, čerpáno následujícím způsobem:

 • Český a moravský účetní dvůr; audity: oběh účetních dokladů, stravenky, zadávání veřejných zakázek, analýza rizik; celková částka 276.080,- Kč,
 • Eunice Consulting a.s.; příprava dokumentů k projektu základních registrů; celková částka 107.100,- Kč,
 • Advokátní kancelář Vlček & partneři, advokát JUDr. Martin Vlček, CSc.; právní služby; celková částka 96.271,- Kč,
 • Advokátní kancelář Havel, advokát JUDr. Jan Havel; právní služby; celková částka 76.500,- Kč,
 • AQE advisors, a.s.; zpracování analýzy projektové žádosti; celková částka 59.500,- Kč,
 • Ing. Jitka Urbanová; seminář o bezpečnosti práce a spamu; celková částka 29.750,- Kč,
 • JUDr. Jiří Navrátil; právní služby; 24.157,- Kč,
 • Mgr. Barbora Ležatková; právní služby; 8.925,- Kč,
 • Michal Hlavačka; zpracování posudku PO-EPS; celková částka 5.831,- Kč,
 • Josef Sekava; konzultace bezpečnosti webových portálů; celková částka 5.000,- Kč,
 • JUDr. Ing. Helena Svatošová; práce v rozkladové komisi; celková částka 4.200,- Kč,
 • PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; odborná konzultace; celková částka 1.785,- Kč,
 • Lenka Pavilková – Channel Crossings; jazyková konzultace; celková částka 794,20,- Kč.

Do konce listopadu roku 2010 bylo z rozpočtu Úřadu, položky konzultačních, právních a poradenských služeb, čerpáno následujícím způsobem:

 • AQE advisors, a.s.; zpracování projektové žádosti; celková částka 114.000,- Kč,
 • Advokátní kancelář Havel, advokát JUDr. Jan Havel; právní služby; celková částka 36.450,- Kč,
 • JUDr. Jiří Navrátil; právní služby; celková částka 32.760,- Kč,
 • Mgr. Barbora Ležatková; právní služby; celková částka 22.328,- Kč,
 • JUDr. Ing. Helena Svatošová; práce v rozkladové komisi; celková částka 22.050,- Kč,
 • PhDr. Michail Odarčenko, CSc.; odborná konzultace; celková částka 12.600,- Kč,
 • Prevent s.r.o.; audit BOZP; celková částka 6.000,- Kč.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém