Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Rok 2013

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří správních rozhodnutí vydaných Úřadem.

 Dne 17. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, z požadovaných dokumentů byly odstraněny osobní údaje osob dotčených v daných případech neoprávněným zpracováním osobních údajů.

SPR-0092/12-11
SPR-0092/12-20/NON
SPR-2966/12-13

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2013 od J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií kontrolních protokolů vydaných Úřadem v kontrolách, které vedl s fotbalovými kluby ve věci zajištění bezpečnosti na fotbalových stadionech.  

 Dne 13. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, z požadovaných dokumentů byly odstraněny údaje získané při kontrole, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností mlčenlivosti.

INSP3-0385/10/7
INSP3-1925/11/10
INSP-6905/11-4
INSP-3068/10/5

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 13. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozhodnutí Městského soudu v Praze vydaných v řízení, jichž byl Úřad účastníkem.

 Dne 17. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu.

9Ca 261/2004-43
8Ca 403/2008 - 41-43
1Ca 28/2009 - 57

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozhodnutí Městského soudu v Praze vydaných v řízení, jichž byl Úřad účastníkem.

 Dne 11. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, ze dvou požadovaných dokumentů byly odstraněny osobní údaje osob dotčených v daných případech neoprávněným zpracováním osobních údajů.

5A 62/2010-143
2A 24/2011-34
2A 2/2011-46

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 4. prosince 2013 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří správních rozhodnutí Úřadu.  

 Dne 11. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v omezeném rozsahu, z požadovaných dokumentů byly odstraněny osobní údaje osob dotčených v daných případech neoprávněným zpracováním osobních údajů.

SPR-8012/11-6
SPR-8039/11-6
SPR-8503/11-9

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2013 od J. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie vyjádření Úřadu ve věci záměru České obchodní inspekce zveřejňovat osobní údaje pokutovaných fyzických osob podnikajících.

Dne 12. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 27. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se činnosti Úřadu ve věci tzv. registrů dlužníků za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 a dále za období od 8. října 2013 ke dni podáni žádosti o informace.

Dne 12. prosince 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 1. Úřad za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 obdržel celkem jednu stížnost směřující proti zpracování osobních údajů v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 pak celkem šest takových podnětů.

  V období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 Úřad neobdržel žádné podání směřující proti zpracování osobních údajů v registru provozovaném subjektem CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., v období od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 Úřad obdržel jedno takové podání.

  Za období od 1. ledna 2013 do 30. září 2013 Úřad obdržel celkem 30 podnětů směřujících proti zpracování osobních údajů v registru SOLUS provozovaného správcem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. V období od 8. října 2013 do 27. listopadu 2013 pak Úřad obdržel celkem 27 takových podání.

  Ve vymezeném období Úřad rovněž obdržel 23 stížností týkajících se možného zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, směřujících proti společnosti CERD ČR s.r.o.

 2. Ve vymezeném období byly Úřadem zahájeny dvě kontroly se společností CERD ČR s.r.o., jedna zaměřená na plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, druhá na plnění povinností dle zákona o některých službách informační společnosti.

  Ve stejném období dále byla zahájena jedna kontrola CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., a jedna kontrola společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Obě byly zaměřeny na plnění povinností podle zákona o ochraně osobních údajů.

 3. Ve shora vymezeném období roku 2013 byly Úřadem ukončeny obě výše uvedené kontroly se společností CERD ČR s.r.o.

  Ve stejném období byly pravomocně ukončeny dvě kontroly společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob.

 4. Ve výše uvedené kontrole společnosti CERD ČR s.r.o. zaměřené na plnění povinností dle zákona o ochraně osobních údajů byly této společnosti uloženy čtyři opatření k nápravě.

  V rámci kontroly společnosti SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, byla tomuto kontrolovanému uložena (a následně napadena) tři opatření k nápravě.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 12. listopadu 2013 od M. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu ve věci povolení Dopravnímu podniku města Brna a.s. provozovat kamerový systém se záznamem v prostředcích městské hromadné dopravy.

Dne 19. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Byla mu zaslána kopie rozhodnutí Úřadu čj. REG-6260/07-39 ze dne 9. září 2013 bez informací získaných od účastníka řízení, které jsou chráněny mlčenlivostí podle zvláštních právních předpisů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 8. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se vyjádření nebo závěru Úřadu ve věci záměru zveřejňování údajů, například VIN kódů nebo registračních značek, automobilů, jejichž odkup byl třetími subjekty (např. autobazary) odmítnut.

Dne 15. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu byla zaslána anonymizovaná kopie vyjádření Úřadu k této věci. Úřad se na základě žádosti o stanovisko dne 12. listopadu 2013 vyjádřil následovně:

V případě, že autobazar zjistí, že prodávané automobily mají přetočený tachometr a zveřejní seznam čísel VIN těchto automobilů, jedná se zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem. Podle ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. S ohledem na existenci registru vozidel, který obsahuje čísla VIN a další údaje vztahující se k majiteli či provozovateli vozidla, je možné na základě čísla VIN osobu ztotožnit. Číslo VIN je tedy zejména ve spojení s SPZ osobním údajem a musí s ním být nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) tohoto zákona je možné zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Autobazary neshromažďují čísla VIN za účelem zveřejnění. Takovýto krok je proto z výše uvedených důvodů v rozporu se zákonem.

Pokud by autocentrum navíc zveřejňovalo pouhé „důvodné podezření" o manipulaci s tachometrem konkrétního vozidla, může dojít k zásahu do práv a oprávněných zájmů jeho majitele, a to zejména tehdy, pokud by se takováto manipulace neprokázala.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. listopadu 2013 od M. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie veškeré korespondence mezi Veřejným ochráncem práv, jeho zástupcem či zaměstnanci jeho kanceláře a Úřadem ve věci svého předchozího podnětu. Dále žadatel požadoval poskytnutí soupisu všech písemností ve spise vedeném Úřadem.

Dne 21. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 18. listopadu 2013 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se činnosti Úřadu ve věci. tzv. registrů dlužníků za rok 2012 a za období od 1. do 7. října 2013.

Dne 27. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 1. Úřad za rok 2012 obdržel celkem 3 stížnosti směřující proti zpracování osobních údajů v Bankovním registru klientských informací provozovaným společností CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., 12 stížností směřující proti zpracování osobních údajů v registru SOLUS provozovaného správcem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, a 22 stížností proti zpracování osobních údajů v Centrálním registru dlužníků České republiky provozovaném společností CERD ČR s.r.o. Za vymezené období roku 2013 Úřad žádnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů v dlužnickém registru neobdržel.
  V roce 2012 Úřad rovněž obdržel celkem 30 stížností směřující proti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, směřujících proti společnosti CERD ČR s.r.o.
 2. V roce 2012 byly zahájeny kontroly týkající se plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se společností CERD ČR s.r.o. a SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Ve vymezeném období roku 2013 nebyla žádná kontrola s uvedeným předmětem zahájena.
  V roce 2012 byla rovněž zahájena kontrola společnosti CERD ČR s.r.o. pro podezření z porušení zákona o některých službách informační společnosti.
 3. V roce 2012 byla ukončena výše uvedená kontrola u subjektu SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Kontroly zahájené u společnosti CERD ČR s.r.o. byly ukončeny až v roce 2013, konkrétně kontrola týkající se dodržování zákona o ochraně osobních údajů dne 27. března 2013, kontrola zaměřená na plnění povinností dle zákona o některých službách informační společnosti potom dne 18. října 2013. V období od 1. do 7. října 2013 nebyla žádná takováto kontrola ukončena.
 4. V roce 2012 ani v období od 1. do 7. října 2013 nebyla v rámci výše uvedených kontrol uložena žádná opatření k nápravě.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. listopadu 2013 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se postupu Úřadu ve věci kontroly zahájené na základě jeho předchozího podnětu, resp. plnění opatření k nápravě ze strany kontrolovaného týkající se práva žadatele na přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným kontrolovaným.

Dne 25. listopadu 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Dne 23. září 2013 byla Úřadu kontrolovaným zaslána zpráva o plnění opatření k nápravě, ve které bylo mj. uvedeno, že dne 13. září 2013 byl žadateli zaslán dopis s informací o tom, že předmětné údaje jsou k dispozici k vyzvednutí v konkrétní prodejně kontrolovaného a že za jejich vyhledání a poskytnutí bude kontrolovaný vymáhat náklady ve výši 1.700,- Kč.

Dne 8. října 2013 Úřad od žadatele obdržel oznámení o podezření ze spáchání správního deliktu, přičemž toto podezření žadatel spatřujete v tom, že zpřístupnění údajů bylo podmíněno právě zaplacením výše uvedené částky, kterou považuje za nepřiměřenou.

Z důvodu věcné kompetence Úřad toto podání dne 16. října 2013 postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu k přijetí vlastních opatření.

Dne 24. října 2013 se za účasti zástupkyně kontrolovaného konalo ústní jednání ve věci plnění opatření k nápravě. Během tohoto jednání zástupkyně kontrolovaného mj. uvedla, že zaměstnanci dané prodejny kontrolovaného byli instruováni k vydání požadovaných údajů s tím, že daná částka ponížená o 200,- Kč, které již žadatel kontrolovanému za úhradu nákladů zaslal, bude vymáhána následně. Zástupkyně kontrolovaného rovněž sdělila, že žadatel bude opět vyzván k návštěvě dané prodejny za účelem předání požadovaných informací. Dne 21. listopadu 2013 pak Úřad od kontrolovaného obdržel sdělení o tom, že žadatel byl doporučeným dopisem ze dne 29. října 2013 vyzván k převzetí požadovaných údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. října 2013 od paní A. K. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace týkajících se softwarových produktů využívaných Úřadem včetně některých souvisejících informací.

Žadatelce byly k jednotlivým bodům její žádosti o informace poskytnuty následující odpovědi:

 1. Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?

  Úřad využívá mailserver MS Exchange.

 2. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  AVG, bližší informace v odpovědi na otázku č. 4.

 3. Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?

  Úřad používá celkem 164 e-mailových adres.

 4. Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  Počet koncových stanic vč. serverů: 180
  produkt: AVG
  platnost licence: 3 roky do června roku 2015
  počet licencí: 180
  cena licencí: 165.084,- Kč

  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.

 5. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  Úřad používá služební smartphony pouze autonomně, proto centrálně nevyužívá žádný takovýto produkt.

 6. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  produkt: AreaGuard Neo (Sodat SW)
  platnost licence: 2 roky do prosince roku 2014
  počet licencí: 15
  cena licencí: 20.628, - Kč

  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.

 7. Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

  produkt: CA ARCserve Backup for Windows Agent for Microsoft Exchange
  platnost licence: 3 roky do prosince roku 2013
  počet licencí: 1
  cena licence: 16.884,- Kč

  O obnovení licence dosud nebylo rozhodnuto, proto tuto informaci nelze poskytnout.

 8. Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.

  poskytovatel: TESCO SW a.s.
  činnost: služby systémové integrace (správa informačních technologií)
  cena: 5.083.512,- Kč za rok při dodržení všech podmínek smluvních SLA

 9. Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano, uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byly celkové náklady takového testu?

  Úřad provádí periodické testy zranitelnosti. Bližší informace nebyly v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. října 2013 od pana M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci korespondence mezi obcí Nelahozeves a Úřadem v období během roku 2013. Žadateli bylo sděleno následující:

 1. V uvedeném období Úřad od obce Nelahozeves, její starostky ani právního zástupce neobdržel žádný podnět, dotaz či žádost o vyjádření.
 2. V letošním roce Úřad obdržel jeden podnět směřující proti obci Nelahozeves. Jednalo se o podnět fyzické osoby, který byl Úřadu doručen dne 4. září 2013 a který se týkal neoprávněného zveřejňování osobních údajů žadatelů o informace na internetových stránkách obce. Na základě tohoto podnětu byl Úřadem dne 4. října 2013 vydán příkaz čj. UOOU-07611/13-6. Proti tomuto příkazu nebyl ze strany účastníka řízení, obce Nelahozeves, podán odpor, uvedený účastník se k předmětu řízení ani jinak nevyjádřil. Příkaz proto dne 16. října 2013 nabyl právní moci. Uloženou pokutu účastník řízení uhradil.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. října 2013 od pana J. J (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí anonymizovaných kopií následujících rozhodnutí Úřadu vydaných v řízeních, jejichž účastníkem bylo hlavní město Praha.

příkaz zn. INSP1-0576/08SŘ CJ INSP1-0576/08-2 ze dne 30. ledna 2008
příkaz zn. INSP3-2133/09-2 ze dne 15. dubna 2009
příkaz zn. INSP3-2281/08-2 ze dne 23. dubna 2008
příkaz zn. UOOU-00939/13-25 ze dne 22. března 2013
rozhodnutí zn. 34/04/SŘ-OSR ze dne 16. prosince 2004
rozhodnutí zn. SPR-5651/09-18 ze dne 18. prosince 2009
rozhodnutí zn. SPR-1218/12-10 ze dne 2. května 2012
rozhodnutí zn. UOOU-00939/13-31 ze dne 3. května 2013
rozhodnutí předsedy Úřadu zn. 5060/1956/04-RKP/1664/04-OLP ze dne 28. února 2005
rozhodnutí předsedy Úřadu zn. UOOU-0939/13-37 ze dne 1. července 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. října 2013 od paní D. S. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí nejnovějšího stanoviska Úřadu týkajícího se pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva obce.

Dne 14. října 2013 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta, konkrétně byla odkázána na obecné výkladové stanovisko č. 2/2013, pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, které je přístupné mj. na internetových stránkách Úřadu zde.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. září 2013 od paní J. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí příkazu vydaného Úřadem v řízení vedeném s Českou republikou – Pražskou správou sociálního zabezpečení, čj. SPR-2141/11-3 ze dne 21. dubna 2011.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a žadatelce byl daný příkaz poskytnut v anonymizovaném znění, bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. října 2013 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí rozhodnutí Úřadu, kterým bylo společnosti T- Mobile Czech Republic, a.s., uloženo poskytnout žadateli informace o jeho lokalizačních údajích vedených k jím užívanému telefonnímu číslu.

Žadateli bylo sděleno následující:

Tato povinnost nebyla kontrolovanému uložena samostatným rozhodnutím, ale v rámci kontrolního protokolu čj. UOOU-03668/13-8 ze dne 26. srpna 2013 bylo kontrolovanému uloženo příslušné opatření k nápravě. To bylo formulováno následujícím způsobem:

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému opatření k odstranění zjištěného nedostatku a stanovuje lhůtu pro jeho odstranění: Neprodleně po převzetí kontrolního protokolu předat žadateli informaci o lokalizačních údajích k jeho účastnickému číslu.

Současně ukládá inspektorka Úřadu Kontrolovanému povinnost v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. podat inspektorce písemnou zprávu o provedeném opatření do 15 dnů od převzetí kontrolního protokolu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. září 2013 od Mgr. J. J. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu vydaného v řízení s Hlavním městem Prahou, jež se týkalo zveřejnění panoramatických fotografií zachycujících i fyzické osoby na internetových stránkách jmenovaného účastníka. Úřad v této věci vydal rozhodnutí čj. SPR-5946/10-10 ze dne 30. listopadu 2010. Toto rozhodnutí bylo účastníkem řízení napadeno rozkladem, kterému předseda Úřadu rozhodnutím čj. SPR-5946/10-17 ze dne 30. března 2011 vyhověl, napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. srpna 2013 od RNDr. V. N. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí elektronických verzí Věstníků Úřadu po redakčních úpravách, tedy ve verzi, v jaké byly zaslány tiskárně. Věstníky číslo 1 až 18 byly v souladu s interními předpisy Úřadu již skartovány, žadateli proto byly poskytnuty elektronické verze Věstníku Úřadu číslo 19 až 65.

  Věstník částka 19-45
  Věstník částka 46-57 – poslední korektury
  Věstník částka 58-65

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. srpna 2013 od Mgr. L. H. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí všech stanovisek Úřadu týkajících se zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev obcí a krajů, které Úřad poskytl od počátku roku 2004 ke dni obdržení žádosti. Dne 6. září 2013 byla žádost částečně odmítnuta a informace byly žadateli poskytnuty v omezeném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřadu zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. srpna 2013 od pana Mgr. M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o postupu Úřadu ve věci svého předchozího podnětu proti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681 (dále jen „kontrolovaný“)

Dne 13. srpna 2013 byla žadateli dopisem čj. UOOU-06874/13-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno, že jeho podnět byl ke dni 14. května 2013 postoupen inspektorce Úřadu. Ta po provedení analýzy podnětu dne 5. června 2013 zaslala kontrolovanému vyrozumění o zahájení kontroly, přičemž kontrola byla zahájena doručením oznámení téhož dne. Dne 17. června 2013 se konalo místní šetření a ústní jednání v sídle kontrolovaného. Dne 15. července 2013 pak kontrolovaný kontrolujícím zaslal další podklady a dokumentaci týkající se předmětu kontroly. Žádné další procesní úkony ke dnešnímu dni nebyly učiněny, v současné době jsou zkoumány kontrolou získané podklady a dokumenty a je připravován kontrolní protokol.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. srpna 2013 od společnosti ČEVAK a.s., IČO: 608 49 657, se sídlem Severní 8/2261, 370 10 České Budějovice (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu, jímž byla České poště, s.p., udělena sankce za neoprávněné zpracování osobních údajů poštovních doručovatelů prostřednictvím technologie GPS.

Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut dne 9. srpna 2013 a to v omezené míře, bez informací získaných při výkonu dozoru od kontrolovaného, které jsou chráněny zákonem uloženou povinností mlčenlivosti. Toto omezení bylo provedeno na základě § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. srpna 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jejichž byl Úřad účastníkem. Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 9. srpna 2013. Byly mu zaslány kopie těchto rozsudků Městského soudu v Praze: sp. zn. 3 A 34/2010 ze dne 31. srpna 2011, sp. zn. 6 A 73/2011 ze dne 27. května 2011 a sp. zn. 6 A 85/2011 ze dne 27. května 2011.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. srpna 2013 od Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podnětech či stížnostech, které Úřad obdržel od počátku roku 2013 a které se týkaly činnosti žadatele a to včetně odpovědí Úřadu. Anonymizované kopie předmětných písemností byly žadateli zaslány dne 7. srpna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. července a 19. července 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel následně upřesnil dne 23. července 2013.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o všech podnětech směřujících proti zveřejňování osobních údajů žadatelů o informace, jež Úřad obdržel od 1. ledna 2011 a které odložil.

Dne 5. srpna 2013 byla žadateli poskytnuta následující informace:

Úřad ve vymezeném období odložil tyto podněty směřující proti možnému porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zveřejnění osobních údajů žadatelů o informace povinným subjektem:

Podezřelý subjekt Datum obdržení stížnosti Spisová značka Datum odložení
Obvodní soud pro Prahu 2 30. září 2011 VER-6745/11 19. října 2011
Okresní soud Strakonice 23. listopadu 2011 VER-8246/11 2. prosince 2012
Obec Pavlovice u Kojetína 18. ledna 2012 SPR-0643/12 14. února 2012
Městský soud v Praze 3. prosince 2012 VER-9993/12 17. prosince 2012
Okresní soud v Rakovníku, Okresní soud Praha-západ, Obvodní soud pro Prahu 9 7. ledna 2013 UOOU-00149/13 16. ledna 2013
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Městské státní zastupitelství v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, Nejvyšší správní soud, Obvodní úřad městské části Praha 4 a Praha 10, Česká advokátní komora 4. března 2013 a 13. března 2013 (podnět proti České advokátní komoře) UOOU-01958/13 27. března 2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. července 2013 od pana A. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci rozhodnutí či vyjádření Úřadu k povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací poskytovat zákazníkům přímý přístup k uchovávaným provozním a lokalizačním údajům.

Dne 1. srpna 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři, konkrétně mu byla poskytnuta kopie stanoviska Úřadu čj. UOOU-00159/13-2 ze dne 16. ledna 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. července 2013 od pana M. M. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopií korespondence mezi obcí Nelahozeves a Úřadem v období od dubna 2011 až do dne podání žádosti o informace.

Dne 30. července 2013 byla žadateli dopisem čj. UOOU-06410/13-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři.

Dotaz ze 6. 4. 2011, Nelahozeves
KNDČ-2822/11-2/NON
Žádost o vyjádření ze 29. 3. 2013, Nelahozeves
UOOU-02982/13-2

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. července 2013 od pana M. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci komunikace mezi Úřadem a veřejným ochráncem práv, resp. jeho bývalou zástupkyní, týkající se předchozího podnětu žadatele ve věci tzv. kyberšikany.

Dne 31. července 2013 byla žadateli dopisem čj. UOOU-06450/13-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno, že bývalá zástupkyně veřejného ochránce práv, RNDr. Jitka Seitlová, se na Úřad v této věci obrátila dopisem sp. zn. 424/2013/VOP/VBG ze dne 25. února 2013, jímž Úřad informovala, že s ním zahájila šetření pro jeho postup při vyřizování předchozího podnětu žadatele.

Úřad se k dané záležitosti vyjádřil dopisem zn. UOOU-01939/13-4 ze dne 21. března 2013, ve kterém mj. uvedl, že podnět bude postoupen ke kontrole inspektorovi Úřadu.

Žádná další korespondence mezi veřejným ochráncem práv a Úřadem se v této věci neuskutečnila.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. července 2013 od společnosti GALEOS a.s. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie zápisu z jednání mezi Úřadem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv, které se konalo dne 14. května 2013 a na kterém byla diskutována především problematika registru pro léčivé přípravky s omezením, jeho vztahu k centrálnímu úložišti elektronických receptů a další související otázky.

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 19. července 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. července 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie čtyř rozhodnutí vydaných Úřadem, konkrétně rozhodnutí zn. SPR-10234/12 ze dne 11. ledna 2013, rozhodnutí zn. UOOU-00221/13 ze dne 1. března 2013, rozhodnutí zn. UOOU-1753/13 ze dne 26. března 2013 a rozhodnutí zn. UOOU-2003/13 ze dne 3. dubna 2013.

Dne 16. července 2013 byly žadateli poskytnuty požadované dokumenty v anonymizované podobě.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. června 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopií rozhodnutí Úřadu zn. SPR-0097/09 ze dne 14. ledna 2009 a rozhodnutí zn. SPR-2085/11 ze dne 22. dubna 2011.

Dne 28. června 2013 byla žádost o informace z důvodu ochrany osobních údajů částečně odmítnuta a žadateli byly poskytnuty pouze anonymizované verze požadovaných rozhodnutí.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. června 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o všech řízeních u správních soudů, jichž je Úřad účastníkem, a to v rozsahu číslo jednací Úřadu, datum zahájení řízení a datum rozhodnutí Úřadu, spisová značka a označení soudu, datum rozhodnutí správního soudu, zda je žaloba podána proti rozhodnutí nebo proti nečinnosti Úřadu a výši nákladů Úřadu.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 8. července 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. června 2013 od společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie úředního záznamu, jímž Úřad odložil podnět jednoho z klientů žadatele.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. června 2013, kdy mu byla poskytnuta anonymizovaná kopie předmětného úředního záznamu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. května 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel následně svoji stížnost upřesnil dne 14. června 2013.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o všech řízeních, které Úřad vedl ve věci zveřejňování osobních údajů žadatelů o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 21. června 2013 a to v rozsahu název subjektu (účastníka řízení), spisová značka Úřadu, datum rozhodnutí včetně případného rozhodnutí předsedy Úřadu jako odvolacího orgánu, výše udělené sankce či informaci o tom, že řízení bylo ukončeno se závěrem, že správní delikt nebyl spáchán, a datum doručení podnětu, na jehož základě bylo řízení zahájeno.

Subjekt Spisová značka Datum rozhodnutí Sankce Datum doručení
2006 - 2008        
0        
2009        
městys Okříšky SPR-0097/09 14.1.2009 1.000 Kč 8.1.2009
2010        
0        
2011        
město Pečky SPR-2085/11 22.4.2011 6.000 Kč 14.3.2011
obec Kačice SPR-5447/11 19.8.2011 3.000 Kč 28.7.2011
město Pečky SPR-6082/11 22.9.2011 12.000 Kč 31.8.2011
město Brušperk SPR-6877/11 21.10.2011 5.000 Kč 20.9.2011
hl. město Praha SPR-5205/11 2.11.2011 30.000 Kč 18.7.2011
městská část Praha 4 SPR-5205/11 2.11.2011 35.000 Kč 18.7.2011
městská část Praha 10 SPR-5205/11 2.11.2011 5.000 Kč 18.7.2011
statutární město Frýdek-Místek SPR-8039/11 22.11.2011 5.000 Kč 14.11.2011
město Brušperk SPR-8012/11 28.11.2011 7.000 Kč 15.11.2011
2012        
obec Pavlovice u Kojetína SPR-8503/11 18.1.2012 2.500 Kč 18.11.2011
Okresní soud v Nymburce SPR-7875/11 23.2.2012 nespáchal správní delikt 3.11.2011
Okresní soud Praha – východ SPR-7875/11 23.2.2012
(+ 9.5.2012 II. stupeň)
2.000 Kč 3.11.2011
obec Rajnochovice SPR-0092/12 29.2.2012
(+ 9.5.2012 II. stupeň)
3.000 Kč 27.12.2011
obec Žerčice SPR-2966/12 6.4.2012 8.000 Kč 23.2.2012
hl. město Praha SPR-1218/12 2.5.2012 5.000 Kč 6.2.2012
Obvodní soud pro Prahu 8 SPR-4836/12 29.6.2012 3.000 Kč 1.6.2012
obec Bukvice SPR-5649/12 3.9.2012
(+ 6.11.2012 II. stupeň)
1.000 Kč 18.6.2012
Krajský soud v Plzni SPR-6849/12 3.9.2012 2.000 Kč 17.8.2012
Okresní soud v Pelhřimově SPR-6849/12 4.9.2012 1.000 Kč 14.8.2012
město Mnichovice SPR-7392/12 21.9.2012 2.000 Kč 13.9.2012
městská část Praha 4 SPR-7066/12 25.9.2012 15.000 Kč 27.8.2012
2013        
statutární město Frýdek-Místek SPR-10234/12 11.1.2013 5.000 Kč 3.12.2012
městská část Praha 6 UOOU-00221/13 1.3.2013 2.000 Kč 20.12.2012
město Hulín UOOU-1753/13 26.3.2013 1.000 Kč 25.2.2013
město Lanškroun UOOU-2003/13 3.4.2013 2.000 Kč 5.3.2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. června 2013 od pana Ing. J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace ve věci postupu Úřadu při vyřizování předchozího podnětu žadatele směřujícího proti České advokátní komoře.

Dne 17. června 2013 byla žadateli dopisem požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu bylo sděleno, že jeho podnět byl odložen.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. května 2013 od pana Mgr. V. Š. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o platech zaměstnanců Úřadu.

Dne 22. května 2013 byla žádost o poskytnutí informace částečně odmítnuta a požadované informace byly žadateli poskytnuty jen částečně. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. května 2013 od paní Z. Z. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace ve věci kolektivních smluv uzavřených v rámci Úřadu a o počtu zaměstnanců Úřadu.

Dne 4. června 2013 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Bylo jí sděleno následující:

V rámci Úřadu nepůsobila a v současné době nepůsobí žádná odborová organizace. Úřad neměl a nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu.

Počet zaměstnanců Úřadu k 31. prosinci 2010 činil 96, k 31. prosinci 2011 99 a k 31. prosinci 2012 to bylo 97 zaměstnanců.

Úřad není zřizovatelem či nadřízeným orgánem žádných dalších subjektů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. května 2013 od pana M. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o smlouvách uzavřených s Úřadem za období od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013.

Dne 22. května 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad v daném obdobní mimo pracovně právní oblast uzavřel celkem devět smluv. Jedná se o následující smlouvy:


ČMÚD, s.r.o. Služby v oblasti realizace interního auditu a poradenská a konzultační činnost 2.1.2013
AB PEOPLE, s. r. o. Smlouva o programátorském servisu - převzetí smluvních závazků 9.1.2013
Masarykova univerzita Vydání výroční zprávy Úřadu za rok 2012 28.1.2013
Česká národní banka Smlouvy o běžných účtech 13.2.2013
Francouzský institut v Praze výuka francouzského jazyka - jarní semestr 2013 8.2.2013
SpeedCard s.r.o. Poskytování služby - generování kódů pro nastavení kreditů do výplatního stroje 18.2.2013
Přerost a Švorc, s. r. o. Prodej osobního automobilu 6.3.2013
T-Systems Czech republic a.s. Služby elektronických komunikací 29.3.2013
Přerost a Švorc, s. r. o. Nákup osobního automobilu 29.3.2013

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. května 2013 od pana J. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o kontrolách realizovaných inspektory Úřadu.

Dne 29. května 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byl zaslán přehled kontrol zaměřených na dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů zahájených a ukončených jednotlivými inspektory Úřadu v letech 2011 a 2012. Bylo rovněž doplněno, že inspektor Ing. Josef Vacula rovněž vede řízení ve věcech zasílání nevyžádaných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), přičemž přehledy a statistiky o činnosti v této oblasti, včetně dalších informací o dozorové činnosti Úřadu, jsou dostupné ve výročních zprávách Úřadu umístněných mj. na jeho internetových stránkách na adrese http://www.uoou.cz.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. května 2013 od pana D. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o činnosti rozkladové komise Úřadu.

Dne 28. května 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

 1. Úřad zřizuje pouze jednu rozkladovou komisi pro všechny druhy řízení, které vede.
 2. Rozkladová komise je zřízena jako stálá, ad hoc komise zřizovány nejsou.
 3. Počet členů rozkladové komise ke dni vyřízení žádosti o informace činí 13 členů, z toho 9 externistů a 4 zaměstnanci Úřadu. Rozkladová komise se dále vnitřně nijak nečlení, tzn. jedná vždy jako celek. Jmenné složení rozkladové komise je dostupné na internetových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Úřad / Seznam členů rozkladové komise.
 4. Počet jednání rozkladové komise:
  1. rok 2007 – 15
  2. rok 2008 – 16
  3. rok 2009 – 16
  4. rok 2010 – 18
  5. rok 2011 – 16
  6. rok 2012 – 18
 5. Počet věcí projednaných rozkladovou komisí:
  1. rok 2007 – 39
  2. rok 2008 – 36
  3. rok 2009 – 37
  4. rok 2010 – 54
  5. rok 2011 – 52
  6. rok 2012 – 48
 6. Počet odlišných rozhodnutí předsedy Úřadu od doporučení rozkladové komise (z počtu věcí - viz předchozí bod):
  1. rok 2007 – 4
  2. rok 2008 – 5
  3. rok 2009 – 2
  4. rok 2010 – 1
  5. rok 2011 – 2
  6. rok 2012 – 2
 7. Počet žalob proti rozhodnutí předsedy Úřadu (věci projednané rozkladovou komisí):
  1. rok 2007 – 10
  2. rok 2008 – 11
  3. rok 2009 – 12
  4. rok 2010 – 14
  5. rok 2011 – 10
  6. rok 2012 – 8
 8. Jak bylo soudem rozhodnuto ve věcech uvedených v bodě 7):
  1. rok 2007 – 6x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 3x žaloba zamítnuta; 1x řízení zastaveno
  2. rok 2008 – 3x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena (2x podána kasační stížnost); 6x žaloba zamítnuta (1x kasační stížnost); 2x žaloba odmítnuta;
  3. rok 2009 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena (1x kasační stížnost); 5x žaloba zamítnuta (2x kasační stížnost); 1x rozhodnutí nicotné (1x kasační stížnost); 4x řízení dosud neukončeno
  4. rok 2010 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 3x žaloba zamítnuta; 1x žaloba odmítnuta; 1x rozhodnutí nicotné; 1x řízení zastaveno; 6x řízení dosud neukončeno
  5. rok 2011 – 2x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 1x žaloba zamítnuta; 2x řízení zastaveno; 5x řízení dosud neukončeno
  6. rok 2012 – 1x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena; 1x žaloba zamítnuta; 6x řízení dosud neukončeno

Uvedený přehled vychází z posledních pravomocných rozhodnutí v každé věci (tj. jak rozhodnutí Městského soudu v Praze, tak Nejvyššího správního soudu), přičemž informace o podaných kasačních stížnostech vyplývá z dostupných informací, v některých případech lhůta pro její podání dosud neuplynula.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. března 2013 od pana O. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost dne 7. dubna 2013 upřesnil.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie spisové dokumentace z řízení vedeného Úřadem s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci karty sociálních systémů.

Dne 16. dubna 2013 byly žadateli poskytnuty anonymizované kopie kontrolního protokolu zn. INSP1-9463/12-20 ze dne 21. ledna 2013 a rozhodnutí předsedy o námitkách kontrolovaného proti kontrolnímu protokolu zn. INSP1-9463/12-25 ze dne 7. března 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. dubna 2013 od pana M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost dne 19. dubna 2013 upřesnil.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace o platech a dalších příjmech vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 2. května 2013 byly žadateli poskytnuty informace o příjmech předsedy Úřadu a jeho náměstků za rok 2012 a za první tři měsíce roku 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. dubna 2013 od pana T. M. (dále je „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informace na provozování nákladů systému ORG.

Dne 16. dubna 2013 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Bylo mu sděleno, že provoz základních registrů byl spuštěn ke dni 1. července 2012 a Úřad je provozovatelem Informačního systému ORG v systému základních registrů, jedné z komponent základních registrů. Jeho provoz je hrazen výhradně z finančních prostředků státního rozpočtu.

Měsíční náklady na provoz IS ORG se sestávají z několika komponent, dále jsou uvedeny průměrné částky:

472.000,- Kč datová centra: pronájem datových center, datové propojení center, spotřeba elektrické energie a služby service desku Správy základních registrů
120.000,- Kč komunikační linky
2.395.000,- Kč servis a integrační služby IS ORG.

Vývoj a implementace byly realizovány v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Financování investiční části požadovaného systému bylo zajištěno usnesením vlády č. 1019/2009 a bylo spolufinancováno z projektu Evropské unie ve výši 85 % uznatelných nákladů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. dubna 2013 od paní JUDr. Ing. Š. K. (dále je „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace týkající se registrace obchodní společnosti BEZREKLAMKY s.r.o.

Dne 15. dubna 2013 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta. K její žádosti o informace týkajících se registrace společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. (do 5. ledna 2010 BESTOUDOORS s.r.o.), IČ: 25797778, u Úřadu ve smyslu § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jí bylo sděleno, že pod uvedeným identifikačním číslem je Úřadem v registru oznámených zpracování vedena společnost BEZREKLAMKY s.r.o., která má zapsáno jediné zpracování osobních údajů, které je platné od 20. září 2010 (registrováno bylo 22. září 2010) dosud.

Společnost BESTOUTDOORS s.r.o. nebyla ani podle názvu, ani podle identifikačního čísla v registru nalezena. Z toho vyplývá, že mezi daty 20. října 2008 až 20. října 2009 nebylo v registru zpracování osobních údajů zapsáno žádné oznámení o zpracování osobních údajů podané danou společností.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. března 2013 od pana Mgr. J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kontrolního protokolu a rozhodnutí z řízení vedených Úřadem s Ministerstvem spravedlnosti ve věci zveřejnění seznamu soudců a státních zástupců, kteří byli členy Komunistické strany Československa.

Žádost o poskytnutí dokumentace byla částečně odmítnuta a požadované informace byly žadateli poskytnuty jen částečně, konkrétně mu byla poskytnuta anonymizovaná kopie kontrolního protokolu zn. INSP2-0542/11-25 ze dne 31. května 2011, anonymizovaná kopie příkazu zn. SPR-4584/11-3 ze dne 9. srpna 2011 a anonymizovaná kopie rozhodnutí zn. SPR-4584/11-6 ze dne 5. září 2011.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. března 2013 od paní Ing. I. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace o vyúčtování služebních cest zaměstnance Úřadu.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaná informace byla žadatelce poskytnuta jen v omezeném rozsahu, konkrétně jí byla poskytnuta částečně anonymizovaná kopie cestovního příkazu příslušného zaměstnance. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. února 2013 od paní H. V. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace o platech a odměnách vedoucích zaměstnanců Úřadu.

Dne 8. března 2013 byly žadatelce poskytnuty informace o příjmech předsedy Úřadu a jeho náměstků za rok 2012.

Na základě stížnosti žadatelky jí následně dne 8. dubna 2013 byly poskytnuty i informace o platových podmínkách dalších vedoucích zaměstnanců Úřadu. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a dle § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ Úřad“) obdržel dne 9. dubna 2013 od pana Mgr. J. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-1310/13-10, které bylo vydáno v řízení vedeném s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze pro zveřejnění osobních údajů zaměstnanců včetně údajů o platu na internetu.

Dne 17. dubna 2013 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná kopie předmětného rozhodnutí.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. března 2013 od pana J. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií správních rozhodnutí vydaných Úřadem, konkrétně rozhodnutí zn. SPR-0700/12-15 ze dne 27. dubna 2012 a rozhodnutí zn. SPR-0700/12-21 ze dne 9. července 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 2. dubna 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. března 2013 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 13. března 2013 žadatel svoji žádost na základě výzvy Úřadu upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k některým službám nakoupeným Úřadem v roce 2012 včetně příslušné dokumentace.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 27. března 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. března 2013 od pana D. V. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o dodávkách služeb pro Úřad za rok 2011 včetně příslušné dokumentace.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 29. března 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. února 2013 od paní Ing. O. B. (dále jen „žadatelka“) žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala od Úřadu poskytnutí informace, pod jakou spisovou značkou se projednává správní řízení vedené s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze ve věci zveřejnění osobních údajů zaměstnanců a kdy bude v dané věci vydáno rozhodnutí.

Požadované informace byly žadateli částečně poskytnuty dne 27. února 2013, kdy jí bylo sděleno, že dané správní řízení je vedeno pod číslem jednacím UOOU-01310/13. Informace o tom, kdy bude ukončeno, jí poskytnuta nebyla se zdůvodněním, že touto informací Úřadu v době vyřizování žádosti o informace nedisponoval.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od pana Ing. J. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech některých zaměstnanců Úřad.

Požadované informace byly žadateli částečně poskytnuty dne 6. března 2013, v případě jednoho ze zaměstnanců byla žádost o informace stejného dne odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od paní Ing. I. H. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopií spisové dokumentace týkající se vyřizování jejího předchozího podnětu.

Požadované informace byly žadatelce částečně poskytnuty 27. února a zbytek na základě rozhodnutí předsedy Úřadu byl poskytnut dne 26. března 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od pana Mgr. V. Š. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost na výzvu Úřadu dne 26. února 2013 upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platech některých zaměstnanců Úřadu.

Požadované informace byly žadateli částečně poskytnuty dne 8. března 2013, v případě jednoho ze zaměstnanců byla žádost o informace stejného dne odmítnuta. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. března 2013 od pana Mgr. L. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výši nejvyšší finanční sankce, kterou Úřad udělil střední škole za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 11. března 2013. Konkrétně mu bylo sděleno, že historicky nejvyšší pokutu udělil Úřad Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, Cihelní 410, se sídlem Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00846881 a to ve výši 18.000,- Kč. Pokuta byla udělena příkazem zn. SPR-2106/07-3 ze dne 5. dubna 2007. Úřadem bylo v tomto řízení konstatováno, že jmenovaný účastník řízení v souvislosti se zpracováním osobních údajů studentů školy, jako správce osobních údajů studentů školy podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., nepřijal taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů uvedených na osmnácti vysvědčeních nalezených dne 8. listopadu 2006 u kontejneru na odpad u hřbitova v Ostravě-Proskovicích. Tím došlo k porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnosti správce přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a tím i ke spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. února 2013 od paní MUDr. A. T. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopií konkrétních dokumentů týkajících se kontroly, kterou Úřad vedl s hlavním městem Prahou ve věci zpracování osobních údajů v registru silničních vozidel. 

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 11. března 2013, konkrétně jí byly zpřístupněny následující dokumenty: kontrolní protokol zn. INSP1-5736/12-17 ze dne 12. listopadu 2012, kopie námitek kontrolovaného, které byly Úřadu zaslány dne 3. prosince 2012, a rozhodnutí předsedy Úřadu o námitkách zn. INSP1-5736/12-20 ze dne 15. ledna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje tuto doprovodnou informaci.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. února 2013
od pana Ing. L. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výše platů předsedy Úřadu, jeho náměstků a dalších osob organizačně na roveň náměstkům postaveným za rok 2012. 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 7. března 2013, požadované informace mu byly sděleny u předsedy Úřadu, jeho náměstků a inspektorů Úřadu. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňována pouze tato doprovodná informace.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2013 od pana R. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se řízení vedených Úřad za roky 2009, 2010 a 2012 ve věci porušení tzv. náhubkového zákona, tedy příslušných ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 4. března 2013. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

V roce 2009 Úřad v této věci nevedl žádné řízení.

V roce 2010 Úřad vedl tři správní řízení pro možné porušení tzv. náhubkového zákona, všechna řízení byla zahájena na základě doručených podnětů od třetí osoby. Z toho dvakrát bylo řízení ukončeno s výsledkem, že správní delikt nebyl spáchán, jednou bylo naopak rozhodnuto o spáchání deliktu a účastníku řízení, vydavateli deníku, byla uložena pokuta ve výši 3.000 Kč za zveřejnění údajů umožňujících zjištění totožnosti poškozené v trestní věci loupeže.

V roce 2010 Úřad v této věci rovněž vedl dvě přestupková řízení, obě rovněž zahájil na základě doručeného podnětu. Obě řízení byla ukončena tak, že napadené jednání nebylo přestupkem.  

V roce 2012 Úřad vedl dvě správní řízení pro možné porušení výše odkazované normy, obě zahájil na základě doručeného podnětu. Obě řízení byla ukončena rozhodnutím o spáchání správního deliktu. Za první z nich byla uložena pokuty ve výši 35.000 Kč vydavateli týdeníku za zveřejnění článku o vraždě matky stěžovatele, který obsahoval její fotografii a další podrobnosti trestného činu vraždy, který na ní byl spáchán. Za druhý delikt byla uložena pokuty ve výši 7.000 Kč provozovateli televizního vysílání za zveřejnění části usnesení soudu obsahující osobní údaje umožňující zjistit totožnost 5 nezletilých dětí, poškozených trestným činem týrání svěřené osoby.

V roce 2012 Úřad v této věci vedl jedno přestupkové řízení zahájené na základě doručeného podnětu. Řízení bylo ukončeno s výsledkem, že došlo ke spáchání přestupku a danému účastníku řízení, fyzické osobě, která vyvěsila trestní příkaz obsahující osobní údaje obviněného na oplocení domu, byla uložena pokuta ve výši 500 Kč.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. února 2013 od pana Mgr. M. N. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla následně dne 20. února 2013 upřesněna.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se registrace zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením společnosti OMV Česká republika, s.r.o., resp. jejich stavu a obsahu ke dni 2. června 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 4. března 2013. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. února 2013 od pana Bc. J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících kontroly prováděné Úřadem ve věci zpracování osobních údajů v souvislosti s projektem karty sociálních systémů. 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 15. února 2013. Konkrétně mu bylo sděleno, že Úřad v této věci obdržel několik podnětů a na jejich základě zahájil kontrolu Ministerstva práce a sociálních věcí, jako subjektu v postavení správce údajů, který za jejich zpracování nese hlavní odpovědnost.

Kontrolní šetření již v tuto chvíli bylo ukončeno a kontrolovanému byl předán kontrolní protokol. Kontrolovaný využil svého procesního práva a proti kontrolnímu protokolu podal námitky. O námitkách rozhodne předseda Úřadu a po jeho rozhodnutí bude kontrola pravomocně ukončena. Toto rozhodnutí lze předběžně očekávat v druhé polovině měsíce března.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. února 2013 od pana V. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se postavení Úřadu a jeho rozpočtu a výdajů za rok 2012.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 25. února 2013. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

1)    Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl zřízen na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)    Úřad provozuje jedny webové stránky a to na adrese http://www.uoou.cz.

3)    Úřad není zřizovatelem žádného dalšího subjektu.

4)    Schválený rozpočet Úřadu na rok 2012 činil 146 219 000,00 Kč, konečný rozpočet pak 242 833 257,13 Kč. Čerpáno v roce 2012 bylo celkem 203 555 706,76 Kč, z toho čerpání mimorozpočtových zdrojů na projekty EU činilo 240 293,13 Kč.

Konečný zůstatek rezervního fondu k 31. prosinci 2012 činil 180 210,44 Kč.

Stav nároků k 31. prosinci 2012 činil 1 188 012,00 Kč.

5)    Počet funkčních míst v Úřadu je stanoven státním rozpočtem na 102. Ke dni  1. ledna 2012 měl Úřad 100 zaměstnanců a ke dni 31. prosince 2012 byl jejich počet 97. Včetně zaměstnanců pracujících na částečný úvazek a dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti se jednalo o 118 osob.

6)   Celkový objem prostředků Úřadu na všechny platy a další odměny za vykonanou práci v roce 2012 činil 42 500 360,00 Kč. Povinné pojištění placené zaměstnavatelem činilo 15 624 060,00 Kč, z toho povinné pojištění na sociální zabezpečení 11 487 840,00 Kč a povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění činilo 4 136 220,00 Kč.

7)   Běžné výdaje Úřadu za rok 2012 činily 103 146 730,00 Kč, kapitálové výdaje 100 408 970,00 Kč . Výdaje na pořízení dlouhodobého kapitálového nehmotného majetku činily 56  982 040,00 Kč, na pořízení dlouhodobého kapitálového hmotného majetku pak 43 426 930,00 Kč.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. února 2013 od paní M. D. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie příkazu Úřadu čj. SPR-10234/12-7 ze dne 11. ledna 2013, kterým bylo statutární město Frýdek-Místek shledáno vinným ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla dne 7. února 2013 z důvodu ochrany osobních údajů částečně odmítnuta a žadatelce byla téhož dne poskytnuta anonymizovaná kopie požadovaného dokumentu.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2013 od pana A. H. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o informačních systémech, jejichž zřízení Policie České republiky oznámila Úřadu postupem podle § 86 písm. b) zákona č. 237/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 28. ledna 2013. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém