Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Rok 2014

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost o informace upřesnil dne 19. prosince 2014.

Žadatel požadoval poskytnutí dřívějších vyjádření Úřadu k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2011, které se týkalo poskytování informací o platu či odměně zaměstnance subjektu veřejné sféry.

Stěžovateli bylo dne 30. prosince 2014 sděleno, že tato vyjádření jsou trvale dostupná v archivu rubriky Na aktuální téma (zde) a zároveň mu obě požadovaná vyjádření přímo zaslána.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozsudku Městského soudu v Praze zn. 3A 1/2012-53 ze dne 28. srpna 2014, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Požadovaný dokument byl žadateli v anonymizované podobě poskynut dne 9. prosince 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ž adatel požadoval poskytnutí informace o tom, proč dne 10. prosince 2014 v odpoledních hodinách nebyla otevřena podatelna Úřadu a proč nebyly dostupné ani další útvary Úřadu.

Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 19. prosince 2014. Konkrétně mu bylo sděleno, že dne 10. prosince 2014 se v čase od 14:30 do 15:30 konalo školení zaměstnanců Úřadu s tématem "Bezpečnost informačního systému Úřadu." Vzhledem k omezeným kapacitám v sídle Úřadu se školení konalo v pronajatých prostorách mimo sídlo Úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel následně upřesnil dne 9. prosince 2014.

Žadatel požadoval poskytnutí pracovní náplně náměstka předsedy pro sekci dozorových činností a bezpečnostního ředitele Úřadu.

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 19. prosince 2014. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
Organizačním řádem Úřadu je pracovní náplň uvedených zaměstnanců upravena následovně:
Náměstek
(1) Náměstek řídí sekci a zajišťuje plnění úkolů ve věcech patřících do její působnosti.
(2) Náměstek řídí podřízené vedoucí útvarů a má v působnosti soustavnou personální práci v jím řízené sekci.
(3) Do působnosti náměstka patří zejména: a) komplexně řídit svěřené úseky činnosti, zejména pravidelně kontrolovat včasné plnění úkolů vyplývajících z řídících aktů nebo z pokynů předsedy, předkládat předsedovi podklady a zprávy o činnosti a o záměrech jimi řízených sekcí, b) spolupracovat a koordinovat plnění úkolů v okruhu své působnosti s ostatními vedoucími útvarů, c) schvalovat návrhy dokumentů, zpráv a stanovisek předkládaných mimo sekci, d) kontrolovat a hodnotit výsledky práce jim podřízených vedoucích útvarů, navrhovat v součinnosti s oddělením vnitřní správy platy zaměstnanců zařazovaných do jimi řízených sekcí včetně návrhů na jejich zařazení do platových tříd a návrhů odměn, e) vysílat jemu podřízené vedoucí útvarů na tuzemské pracovní cesty a f) vyjadřovat se k požadavkům jemu podřízeného zaměstnance na přednáškovou nebo publikační činnost jménem Úřadu a předkládat tyto požadavky předsedovi.
(4) Náměstek v době své nepřítomnosti určí své zastupování tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění úkolů.

Členění útvarů sekce dozorových činností Sekci dozorových činností, kterou řídí náměstek sekce dozorových činností, tvoří tyto odbory: a) odbor analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru, b) odbor správních činností, c)  právní odbor, d) odbor pro styk s veřejností, který se člení na oddělení stížností, oddělení konzultací a oddělení příjmu podání, e) registrační odbor,  f)  inspektorát 1, g) inspektorát 2, h) inspektorát 3, i)  inspektorát 4.

Bezpečnostní ředitel
(1) Plní povinnosti stanovené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v oblasti personální bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů.
(2) Zajišťuje: a) jednotnou ochranu utajovaných informací, b) proškolení fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím.
(3) Analyzuje stav ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a navrhuje předsedovi opatření.
(4) Zpracovává odborná stanoviska, vyjádření a podklady pro rozhodnutí v ochraně utajovaných informací.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda Úřad vede registr oznámení podaných dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a od kdy.

Dne 16. prosince 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Bylo mu sděleno, že Úřad daný registr vede, a to od roku 2008.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku řízení, které Úřad vedl s bývalým starostou obce Ostravice, který měl dne 4. března 2013 na zasedání zastupitelstva obce zveřejnit osobní údaje dalších osob v rozporu se zákonem.

Dne 31. října 2014 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná kopie úředního záznamu čj. UOOU-3752/13-2 ze dne 9. května 2013, jímž bylo řízení v této věci ukončeno.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. listopadu 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 5A 166/2010-48 ze dne 24. října 2014, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Požadovaný dokument byl žadateli zaslán dne 24. listopadu 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. listopadu 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku správního řízení, které Úřad vedl se Společenstvím domu č. p. 1770, Praha 3 Žižkov (dále jen "účastník řízení").

Požadované informace byly žadateli zpřístupněny dne 12. listopadu 2014. Konkrétně mu bylo sděleno, že na základě kontroly provedené u účastníka s ním bylo provedeno správní řízení, jímž byl shledán vinným ze spáchání správních deliktů podle § 45 odst. 1 písm. e), f), h) a i) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za toto porušení zákona byla účastníku řízení uložena sankce ve výši 3.000,- Kč spolu s povinností uhradit paušální částkou 1.000,- Kč náhrady správního řízení. Pokuta i úhrada nákladů řízení byly účastníkem zaplaceny ke dni 19. září 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. listopadu 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výsledku kontroly, kterou Úřad vedl s Vysokým učením technickým v Brně.

Dne 10. listopadu 2014 bylo žadateli sděleno, že tato kontrola dosud nebyla ukončena.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí předsedy Úřadu čj. SPR-2166/10-13 ze dne 10. srpna 2010, kopii následné správní žaloby účastníka řízení ze dne 15. října 2010 a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě čj. OPS-0017/11-6 ze dne 1. února 2011.

Všechny požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 10. listopadu 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných kopií závěrů Úřadu přijatých v letošních roce, které se týkaly posuzování podnětů směřujících proti zveřejňování osobních údajů za publicistickým nebo obdobným záměrem.

Dne 3. listopadu 2014 byly žadateli poskytnuty následující dokumenty:
- tři rozhodnutí vydaná v řízení s MUDr. Vladimírem Drymlem a to rozhodnutí čj. UOOU-01998/14-25 ze dne 16. července 2014, rozhodnutí čj. UOOU-01998/14-30 ze dne 25. srpna 2014 a rozhodnutí čj. UOOU-01998/14-35 ze dne 22. září 2014;
-
úřední záznam o odložení podnětu směřujícího proti P. H., čj. UOOU-02286/14-2 ze dne 15. dubna 2014;
-
dva úřední záznamy o odložení podnětů směřujícím proti A. H., konkrétně záznam čj. UOOU-07177/14-6 ze dne 11. srpna 2014 a záznam čj. UOOU-07177/14-8 ze dne 27. srpna 2014;
-
úřední záznam o odložení podnětu čj. UOOU-5237/14-6 ze dne 15. srpna 2014;
-
dvě rozhodnutí vydaná v řízení s účastníkem MAFRA, a.s., a to rozhodnutí čj. UOOU-05185/14-13 ze dne 30. července 2014 a rozhodnutí čj. UOOU-05185/14-20 ze dne 26. září 2014;
-
dvě rozhodnutí vydaná v řízení s účastníkem
MSB Legal, v. o. s., a to rozhodnutí čj. UOOU-04951/13-52 ze dne 8. dubna 2014 a rozhodnutí čj. UOOU-04951/13-59 ze dne 27. května 2014;
-
 
dvě rozhodnutí vydaná v řízení s účastníkem Česká republika – Ministerstvo vnitra a to rozhodnutí čj. UOOU-01670/14-11 ze dne 18. dubna 2014 a rozhodnutí čj. UOOU-01670/14-17 ze dne 23. června 2014;
-
j
edno rozhodnutí vydané v řízení s účastníkem Česká republika – Vězeňská služba České republiky a to rozhodnutí čj. VER-2821/09-34 ze dne 21. května 2014.

Žadatel požadoval poskytnutí správního rozhodnutí Úřadu č.j SPR-5638/09-49 ze dne 28. dubna 2010, pro úplnost bylo zpřístupněno i předcházející rozhodnutí v téže věci č.j. SPR-5638/09-34 ze dne 1. února 2010, a dále správní žaloba účastníka řízení ze dne 16. června 2010 a vyjádření Úřadu k podané žalobě č.j. OPS-0005/10-33 ze dne 13. září 2010.

Všechny uvedené dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 24. října 2014, v souladu s jeho žádostí byl jeden z dokumentů, správní žaloba, anonymizován.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala kompletní spisovou dokumentaci vztahující se k jí podanému podnětu. Požadované inforamce jí byly poskytnuty dne 30. října 2014.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřadu zveřejňuje pouze tuto informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí správního rozhodnutí Úřadu č.j SPR-5638/09-49 ze dne 28. dubna 2010, pro úplnost bylo zpřístupněno i předcházející rozhodnutí v téže věci č.j. SPR-5638/09-34 ze dne 1. února 2010, a dále správní žaloba účastníka řízení ze dne 16. června 2010 a vyjádření Úřadu k podané žalobě č.j. OPS-0005/10-33 ze dne 13. září 2010.

Všechny uvedené dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 24. října 2014, v souladu s jeho žádostí byl jeden z dokumentů, správní žaloba, anonymizován.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou rozhodnutí Úřadu, konkrétně rozhodnutí č.j. UOOU-04741/13-30 ze dne 18. srpna 2014 a rozhodnutí čj. UOOU-04741/13-35 ze dne 23. září 2014. 

Oba požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované verzi poskytnuty dne 6. října 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 5A 134/2010-55-59 ze dne 26. srpna 2014, rozsudek zn. 8A 182/2010-69-77 ze dne 2. září 2014 a rozsudek v řízení vedeném pod č.j. 3A 1/2012.

První dva požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 17. října 2014, třetí z nich mu poskytnut nebyl, neboť tento rozsudek Úřadu dosud nebyl doručen.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 11A 88/2012-33 ze dne 30. července 2013, rozsudek zn. 5Ca 174/2009-47 ze dne 25. září 2013 a rozsudek zn. 10A 180/2010-58 ze dne 12. září 2013.

Všechny požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované formě poskytnuty dne 1. října 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných kopií tří správních rozhodnutí Úřadu, konkrétně se jednalo o rozhodnutí č.j. UOOU-01998/14-25 ze dne 16. července 2014, rozhodnutí č.j. UOOU-01998/14-30 ze dne 25. srpna 2014 a rozhodnutí č.j. UOOU-1998/14-35 ze dne 22. září 2014.

Všechny požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 13. října 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 11A 130/2012-63 ze dne 12. listopadu 2013, rozsudek zn. 3A 86/2011-89 ze dne 27. listopadu 2013 a rozsudek zn. 6A 120/2012-54 ze dne 23. srpna 2013.

Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty 17. září 2014, dva z nich přitom v anonymizované podobě.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. září 2014 a 2. října 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o vozidlech, které Úřad vlastnil či využíval k 1. lednu 2014.

Úřad k uvedenému datu vlastnil celkem šest osobních automobilů, dva z nich byla tzv. ekologicky přátelská vozidla ve smyslu příslušných předpisů.

Konkrétně se jednalo o:

1) Škoda Octavia, první registrace 21. října 2008, kilometrový nájezd k 1. lednu 2014 činil 46.642 km,

2) Škoda Octavia, první registrace 21. října 2008, nájezd 80.262 km,

3) Škoda Octavia, první registrace 21. října 2008, nájezd 78.708 km,

4) Volkswagen TOURAN, první registrace 14. prosince 2005, nájezd 73.738 km.

Ekologicky přátelská vozidla:

5) Škoda Octavia, palivo nafta, první registrace 9. května 2013, nájezd 8.292 km,

6) Škoda Superb, palivo benzín, první registrace 11. října 2012, nájezd 13.350 km.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou vyjádření Úřadu, konkrétně se jednalo o stanovisko čj. UOOU-04958/14-2 ze dne 28. května 2014 a stanovisko čj. OPS-4019/09-4 ze dne 27. srpna 2009.

Oba požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 1. října 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se statistických údajů ve věci ukládání sankcí a provedených kontrol Úřadem v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti.

Dne 24. září 2014 byly žadateli požadované informace poskytnuty. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
V období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti (tj. 16. září 2014):
- nejvyšší pokuta dosáhla částky 1.800.000,- Kč;
- nejnižší pokuta byla uložena ve výši 500,- Kč;
- celkem bylo v předmětném období uloženo 178 pokut;
- průměrná výše pokut v uvedeném období činí 31.289,- Kč.

Pokud jde o otázku realizace kontrol ze strany Úřadu v období od 1. července 2013 do dne doručení žádosti:  
- v uvedeném období došlo k provedení 94 kontrol;
- na základě kontrolního plánu bylo provedeno 17 kontrol;
- na podkladě podnětů a stížností Úřad realizoval 77 kontrol.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. září 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se zpracování osobních údajů, jež je zapsáno ve veřejném registru vedeném Úřadem.

V souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadatel dne 5. září 2014 odkázán na zveřejněnou informaci, tedy na údaje vedené v registru oznámených zpracování.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 14. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu zn. SPR-3927/11-17 ze dne 6. října 2011, kopii následné žaloby účastníka řízení ze dne 8. prosince 2011, která byla Úřadu zaslána dopisem Městského soudu v Praze zn. 8A 375/2011-17 ze dne 22. prosince 2011, a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPS-0003/12-16 ze dne 8. února 2012.

Požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované podobě poskytnuty dne 18. srpna 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie kontrolního protokolu vydaného Úřadem o kontrole Společenství vlastníků jednotek ul. 17. Listopadu, čp. 4790-4792 v Chomutově, IČ 711 69 571.

Požadovaný kontrolní protokol zn. INSP3-3346/12-13/KOS ze dne 13. listopadu 2012 byl žadatelce v omezeném rozsahu (bez některých osobních údajů a bez skutečností zjištěných při kontrole, jež jsou chráněny zákonem uloženou mlčenlivostí) poskytnut dne 8. srpna 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu č.j. SPR-2298/10-22 ze dne 1. listopadu 2010 vydaného v řízení s účastníkem Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále žalobu účastníka řízení, která byla Úřadu zaslána jako příloha dopisu Městského soudu v Praze č.j. 9 A 1/2011-70 ze dne 4. dubna 2011 a je poskytována jako součást tohoto dopisu, a dále vyjádření Úřadu k žalobě č.j. OPS-0017/11-22 ze dne 17. června 2011.

Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty dne 26. srpna 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. července 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu čj. SPR-7292/10-22 ze dne 15. července 2011 vydané v řízení s účastníkem Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví, kopie následné žaloby účastníka řízení ze dne 28. července 2011, která byla Úřadu zaslána dopisem Městského soudu v Praze čj. 7A 278/2011-13 ze dne 7. října 2011 a je poskytována jako součást tohoto dopisu, a kopii vyjádření Úřadu k dané žalobě zn. OPS-0017/11-48 ze dne 14. prosince 2011.

Požadované dokumenty byly žadateli v anonymizované podobě, tedy bez osobních údajů, poskytnuty dne 5. srpna 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se dozoru nad zpracováním osobních údajů při činnosti soudních exekutorů a Exekutorské komory České republiky.

Dne 14. srpna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

Zpracování osobních údajů dle českého práva, především pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá povolování ze strany Úřadu. Dozor nad jejich činností je vykonáván především v rámci kontrolního a správního řízení.

Úřad provedl kontrolu zpracování osobních údajů u následujících soudních exekutorů:  

- Mgr. Čeněk Bělasta, číslo soudního exekutora 5, Exekutorský úřad Bruntál. Kontrola probíhala v období od 20. června 2006 do 3. srpna 2006,
- JUDr. Lubomír Zálešák, číslo soudního exekutora 107, Exekutorský úřad Brno-venkov. Kontrola probíhala v období od 10. prosince 2007 do 25. dubna 2008,
- JUDr. Jan Grosam, číslo soudního exekutora 25, Exekutorský úřad Praha 6. První kontrola tohoto soudního exekutora probíhala v období od 11. června 2007 do 29. června 2007, druhá od 6. února 2012 do 13. března 2012,
- JUDr. Zdeněk Zítka, číslo soudního exekutora 108, Mgr. Martin Tunkl, číslo soudního exekutora 94, Exekutorský úřad Plzeň-město. Kontrola probíhala v období od 13. listopadu 2007 do 14. února 2008,
- Mgr. Richard Bednář, číslo soudního exekutora 3, Exekutorský úřad Praha 10. Kontrola probíhala v období od 5. února 2008 do 30. dubna 2008,
- JUDr. Tomáš Vrána, číslo soudního exekutora 103, Exekutorský úřad Přerov. Kontrola probíhala v období od 4. prosince 2012 do 21. března 2013,
- Mgr. Ing. Jiří Prošek, číslo soudního exekutora 134, Exekutorský úřad Plzeň-město. Kontrola probíhala v období od 24. října 2013 do 4. prosince 2013,
- Mgr. Jaroslav Homola, číslo soudního exekutora 30, Exekutorský úřad Brno-město. Kontrola probíhala v období od 23. dubna 2014 do 28. dubna 2014.    

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. srpna 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkající se správního řízení vedeného Úřadem se společností BSP Lawyer Partners, a.s., IČ: 27218660.

Dne 11. srpna 2014 byla žadateli dopisem požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
Správní řízení vedené Úřadem se společností BSP Lawyer Partners, a.s., IČ: 27218660 (dále jen „účastník“) bylo zahájeno na základě výsledků kontroly, která byla realizována inspektorkou Úřadu JUDr. Jiřinou Rippelovou. Správní řízení bylo zahájeno 29. května 2014 a to pro podezření ze spáchání správního deliktu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Po zahájení řízení byl účastník dne 6. června 2014 vyzván k předložení relevantních podkladů. Dne 3. července 2014 se ve věci konalo ústní jednání a v červenci tohoto roku rovněž byly provedeny výslechy svědků. Jeden z předvolaných svědků se k nařízenému ústnímu jednání nedostavil, za což mu byla udělena pořádková pokuta. Daný svědek byl předvolán znovu a to na výslech nařízený na 26. srpna 2014. V červenci rovněž byly získávány nezbytné podklady a informace od dalších subjektů, odlišných od účastníka řízení.

Vzhledem k rozsahu správního řízení, resp. projednávaného skutku, a nesoučinnosti některých z předvolaných osob, rozhodl předseda Úřadu dne 17. července 2014, že lhůta pro vydání rozhodnutí v této věci bude prodloužena 31. října 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. června 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. SPR-0595/11-21 ze dne 27. října 2011, kopii následné žaloby účastníka řízení ze dne 30. prosince 2011 a kopii vyjádření Úřadu k žalobě č.j. OPS-0003/12-15 ze dne 10. února 2012.

Žádost o informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli dne 1. července 2014 poskytnuty v anonymizované formě, tedy bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním těchto údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. července 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie všech rozhodnutí vedených Úřadem s Ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci provozování karty sociálních systémů (sKarta).

Dne 14. července 2014 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně jí bylo zasláno rozhodnutí prvého stupně č.j. UOOU-2703/13-39 ze dne 12. června 2013 a dále rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu účastníka řízení vydaném pod  č.j. UOOU-2703/13-46 dne 16. srpna 2013, které nabylo právní moci dne 19. srpna 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 26. června 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se předchozího postupu Úřadu vůči její osobě z důvodu podezření z možného odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Požadovaná informace byla žadatelce poskytnuta dne 1. července 2014. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím je zveřejněna pouze tato doprovodná informace.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. června 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace týkající se správního řízení vedeného s obcí Krasov ve věci spáchání správního deliktu a dále informace o tom, zda uvedené obci byla Úřadem uložena opatření k nápravě ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Dne 23. června 2014 byla žadatelce požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně jí bylo sděleno následující: Úřad vedl s obcí Krasov pouze jedno řízení a to řízení správní, pro podezření ze spáchání správního deliktu. Toto podezření bylo v průběhu správního řízení potvrzeno a jmenované obci byla uložena pokuta ve výši 15.000,- Kč a dále povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Toto rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci dne 28. března 2014. Žádné opatření k nápravě ve smyslu § 40 zákona č. 101/2000 Sb. obci Krasov Úřadem uloženo nebylo.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie pravomocných rozhodnutí Úřadu o uložení finanční sankce v řízeních vedených pod čj. SPR-4311/12 a čj. UOOU-04896/13.

Dne 6. června 2014 mu byly oba dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-7261/11-14, kopii následné žaloby účastníka řízení a kopii vyjádření Úřadu k žalobě.

Dne 6. června 2014 mu byly všechny dokumenty v anonymizované podobě poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. června 2014 od P. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 16. června 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:     

1) Společnost BSP Lawyer Partners, a.s. (dále jen „účastník“) podala proti kontrolnímu protokolu, jenž byl pořízen o výsledcích kontroly s ní vedené, námitky, které byly Úřadu doručeny dne 23. dubna 2014. Vzhledem k tomu, že byly doručeny po stanovené lhůtě, byly jako opožděné dne 14. května 2014 zamítnuty.

2) a 3) Kontrolující inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová uvedenému účastníku žádné opatření k nápravě neuložila.

4) Poznatky z kontroly byly po vypořádání námitek proti kontrolnímu protokolu postoupeny věcně příslušnému útvaru Úřadu, odboru správních činností, k provedení správního řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu. Správní řízení bylo zahájeno dne 29. května 2014 a ke dni poskytnutí informací nebylo ukončeno.

5) Vzhledem k odlišnostem každého posuzovaného případu a k povinnosti Úřadu zohlednit veškeré přitěžující a polehčující okolnosti nelze uvést, že existuje nějaká obvyklá výše finanční sankce za porušení určitých uvedených ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

6) Nejvyšší finanční sankce, kterou Úřad v roce 2013 udělil, byla pokuta ve výši 2.500.000,- Kč. Ta byla uložena Ministerstvu práce a sociálních věcí za nezabezpečení osobních údajů v souvislosti s projektem tzv. karet sociálních systémů.

7) Za porušení zákona o ochraně osobních údajů Úřad v roce 2013 uložil celkem 70 pokut, finančních sankcí. Průměrná výše pokuty udělené v tomto období po zaokrouhlení činí 106.764,- Kč.  

8) Veškeré sankce, které Úřad v roce 2013 uložil, byly finanční sankce, pokuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. června 2014 od J. F. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí obecného výkladového stanoviska Úřadu č. 2/2013, Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva.  

Dne 12. června 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. května 2014 od R. P. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí, jímž Úřad udělil pokutu  Ministerstvu vnitra za zveřejnění videozáznamu ze zatýkání paní Mgr. Jany Nečasové.

Dne 6. června 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři, konkrétně mu byla zaslána kopie správního rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-01670/14-11 ze dne 18. dubna 2014. Žadatel byl zároveň informován o tom, že uvedené rozhodnutí není pravomocné, neboť účastník řízení proti němu podal rozklad, o kterém k tomuto dni nebylo rozhodnuto.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. dubna 2014 od P. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie kontrolního protokolu čj. UOOU-5137/13-20 ze dne 2. dubna 2014 pořízeného u společnosti BSP Lawyer Partners, a.s., dále informaci o uložených opatřeních k nápravě a výši uložené finanční sankce.

Dne 7. května 2014 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze příslušného kontrolního protokolu čj. UOOU-5137/13-20 spolu s informací, že tento k danému datu není pravomocný, neboť kontrolovaný proti němu podal námitky. Stěžovateli bylo rovněž sděleno, že ke dni vyřízení jeho žádosti o informace kontrolovanému nebyla uložena opatření k nápravě ani finanční sankce.  

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. května 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-6781/09-105/NON ze dne 11. dubna 2012, kopii správní žaloby účastníka řízení, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ze dne 7. června 2012, která byla Úřadu zaslána dopisem Městského soudu v Praze čj. 9A 103/2012-56 ze dne 25. července 2012 a je poskytována jako jeho součást, a dále kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPP-6055/12-2 ze dne 29. srpna 2012.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. května 2014 od W. V. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace se týkala zpřístupnění kopií několika dokumentů ze spisu vedeného Úřadem.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 20. května 2014. V souladu s § 5 odst. 3 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím Úřadu zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. května 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-8505/11-22/APP ze dne 19. dubna 2012, kopii následné správní žaloby, která byla Úřadu zaslána přípisem Městského soudu v Praze čj. 11A 77/2012-27 ze dne 11. června 2012 a je poskytována jako jeho součást, a dále vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPP-4911/12-2 ze dne 9. července 2012.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval požadoval poskytnutí kopie dvou rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8A 23/2013-73 ze dne 21. srpna 2013 a rozsudek zn. 11A 19/2013-87 ze dne 28. ledna 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP2-4684/12-38 ze dne 12. února 2013, kopii následné žaloby účastníka řízení a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu  zn. INSP2-4684/12-38 ze dne 12. února 2013, žalobu účastníka řízení ze dne 12. dubna 2013 a dále vyjádření Úřadu k podané správní žalobě zn. UOOU-04205/13-5 ze dne 11. června 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. dubna 2014 od O. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o společnostech, kterým byla Úřadem v roce 2013 udělena sankce za spáchání správního deliktu podle § 11 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 28. dubna 2014 byl stěžovateli zaslán požadovaný přehled a to ve formátu xls. Přehled obsahuje výčet všech společností, u kterých bylo v roce 2013 Úřadem shledáno porušení zákona o některých službách informační společnosti a které byly v tomto období pravomocně postiženy za spáchání uvedeného správního deliktu. V prvním sloupci je uveden název společnosti a její identifikační číslo, ve druhém pak výše sankce a případně uložená povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. dubna 2014 od M. K. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o podaném oznámení o zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením, které měla učinit společnost vendue a.s., IČ: 280 62 256.

Dne 23. dubna 2014 bylo stěžovateli sděleno následující: Jak vyplývá i z informací uvedených ve veřejném registru oznámených zpracování na webových stránkách Úřadu, jmenovaná společnost Úřadu oznámila pouze úmysl zpracovávat osobní údaje dlužníků za účelem vymáhání pohledávek. Úmysl zpracovávat osobní údaje kamerovým systémem společnost vendue a.s. Úřadu postupem podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neoznámila. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. dubna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-4965/12-15 ze dne 16. listopadu 2012, kopii následné žaloby účastníka řízení a kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě.

Zádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-4965/12-15 ze dne 16. listopadu 2012, žalobu účastníka řízení ze dne 21. ledna 2013, která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 3A 9/2013-19 ze dne 20. února 2013 a je poskytována jako její součást, a dále vyjádření Úřadu k podané správní žalobě čj. UOOU-01658/13-3 ze dne 15. března 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. dubna 2014 od J. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se kamerových systémů instalovaných v ulicích Rižská, Berlínská a Bratislavská v Praze 10.

Dne 16. dubna byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. Konkrétně mu bylo sděleno, že informace o zpracování osobních údajů oznámené Úřadu jsou veřejně dostupné v registru zpracování na webových stránkách Úřadu. V příslušném informačním systému nelze vyhledávat dle místa zpracování, fulltextovým vyhledáváním byl nalezen jeden subjekt, který u Úřadu registroval zpracování osobních údajů prováděné kamerovým systémem se záznamem ve výše určené oblasti. Konkrétně se jedná o společnost pilates clinic s.r.o., IČ: 24142956, která dne 27. února 2012 oznámila zpracování údajů prostřednictvím kamerového systému v sídle své provozovny na adrese Berlínská 1488/1, Praha 10. Oznámeným účelem zpracování údajů kamerovým systémem se záznamovým zařízením je identifikace klientů provozovny a případná identifikace neoprávněného vniknutí.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. března 2014 od J. J. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-09034/13-20 ze dne 18. února 2014.

Zádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaný dokument byl žadateli poskytnut v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. března 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP-4652/11-70 vydaném ve věci kontroly Ministerstva vnitra, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při vedení Národní kriminalistické databáze DNA, kopii žaloby účastníka řízení podané u správního soudu proti tomuto rozhodnutí a kopii vyjádření Úřadu k žalobě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP-4652/11-70 ze dne 7. listopadu 2012, kopii žaloby účastníka řízení ze dne 3. ledna 2013 (která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 6A 5/2013-32 ze dne 18. ledna 2013 a je poskytována jako jeho součást) a dále kopii vyjádření Úřadu k podané žalobě čj. UOOU-00595/13-3 ze dne 13. února 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. března 2014 od M. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu zaměstnanců Úřadu ke konci roku 2009 a v současné době a dále požadoval informace o tom, jakým způsobem Úřadu v roce 2009 realizoval a v současné době realizuje dohledový systém nad informačními systémy a technologickými zařízeními.

Dne 27. března 2014 byly žadateli dané informace poskytnuty. Konkrétně mu bylo sděleno, že ke konci roku 2009 měl Úřad 93 zaměstnanců, v současné době jich je celkem 100. V roce 2009 byla v rámci Úřadu funkcionalita dohledového systému zajištěna na základě smlouvy o dodávce dohledových služeb externím dodavatelem, tzn. že software i provoz systému byly předmětem dodavatelských služeb. Situace ke dni poskytnutí informace je totožná.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. března 2014 od Š. S. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí kopie stanoviska Úřadu zn. KNDČ-0421/10-2/NON ze dne 21. ledna 2010.

Toto stanovisko jí bylo dne 19. března 2014 poskytnuto.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. března 2014 od L. S. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o správních řízeních vedených Úřadem se společností KLV - Consulting s.r.o., IČO: 248 37 709, se sídlem Václavské náměstí 832/19, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Dne 19. března 2014 byla žadateli dopisem čj. UOOU-02908/14-2 požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Bylo mu sděleno, že Úřad s uvedenou společností KLV - Consulting s.r.o vedl jedno správní řízení. V jeho rámci byl inspektorem Úřadu dne 16. dubna 2012 vydán příkaz zn. INSP4-3666/11-30, jímž byla jmenovaná společnost shledána vinnou spácháním správního deliktu dle § 11 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Jmenovaný účastník proti tomuto příkazu nepodal odpor, příkaz tedy dne 27. dubna 2012 nabyl právní moci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. února 2014 J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie rozhodnutí předsedy Úřadu, kopie žaloby účastníka řízení podané u správního soudu a vyjádření Úřadu k žalobě ve věci řízení vedeného Úřadem s Finančním úřadem v Opavě.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě bez osobních údajů třetích osob. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí předsedy Úřadu zn. INSP1-7017/07-20 ze dne 27. ledna 2009, kopie žaloby účastníka řízení ze dne 24. března 2009 (která je součástí usnesení Městského soudu v Praze čj. 11Ca 91/2009-16 ze dne 3. června 2009 a je poskytována jako jeho součást) a dále kopie vyjádření Úřadu k podané žalobě zn. OPS-2552/09-5 ze dne 4. srpna 2009.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. února 2014 od J. C. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu evidencí vedených Policií České republiky, které byly Úřadu oznámeny postupem podle podle § 86 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dne 17. února 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byly zaslány následující dokumenty:

Přehled všech evidencí Policie České republiky ohlášených Úřadu postupem podle § 86 písm. b) zákon o Policii České republiky (zde);  

Přehled evidencí, které byly Policií České republiky zřízeny ke dni 1. lednu 2009, kdy nabyla účinnosti zákonná povinnost tyto evidence Úřadu oznamovat (zde);

Hlášení o zřízení nebo zrušení evidence zaslaná Úřadu od nabytí účinnosti výše uvedeného ustanovení zákona o Policii České republiky ke dni obdržení této žádosti o informace. Konkrétně se jedná o hlášení o zřízení evidence Poznatkový analytický fond, hlášení o ukončení provozování evidence Fotoalbum a evidence zvláštních znamení a tetování, hlášení o zřízení evidence Foto zájmových osob policie Praha, hlášení o zřízení evidence Centrální databáze objektů a hlášení o ukončení provozování evidence Evidence trestaných osob.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí tří kopií rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízení, jejichž byl Úřad účastníkem. Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované rozsudky byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů dalších účastníků soudního sporu. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8 Ca 468/2008-69 ze dne 29. ledna 2009, rozsudek zn. 8 Ca 470/2008-68 ze dne 30. ledna 2009 a rozsudek zn. 8 Ca 469/2008-64 ze dne 30. ledna 2009.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od T. B. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopie správního rozhodnutí vydaného Úřadem v řízení vedeném s obcí Svojetice pro neoprávněné zveřejnění osobních údajů osob navrhujících místní referendum.

Předmětné rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-08889/13-10 ze dne 2. prosince 2013 bylo žadateli poskytnuto v anonymizované formě, tedy bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním jejich údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří rozsudků Městského soudu v Praze vydaných v řízeních, jichž byl Úřad účastníkem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadované rozsudky byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě, bez osobních údajů dalšího účastníka řízení. Konkrétně se jednalo o rozsudek zn. 8 Ca 468/2008-69 ze dne 29. ledna 2009, rozsudek zn. 8 Ca 470/2008-68 ze dne 30. ledna 2009 a rozsudek zn. 8 Ca 469/2008-64 ze dne 30. ledna 2009.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií tří správních rozhodnutí vydaných Úřadem.

Žádost o poskytnutí informace byla částečně odmítnuta a požadovaná rozhodnutí byla žadateli poskytnuta v anonymizované podobě, bez osobních údajů osob dotčených neoprávněným zpracováním osobních údajů. Konkrétně se jednalo o rozhodnutí zn. SPR-5649/12-13 ze dne 3. září 2012, rozhodnutí předsedy Úřadu zn. SPR-5649/12-22 ze dne 6. listopadu 2012 a rozhodnutí (příkaz) zn. SPR-7392/12-6 ze dne 21. září 2012.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. ledna 2014 od M. D. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se přezkumu námitek proti opatřením k nápravě a správních rozhodnutí ze strany předsedy Úřadu za rok 2013.

Dne 31. ledna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:

V roce 2013 předseda Úřadu vydal celkem 27 rozhodnutí o námitkách kontrolovaných osob, jednalo se jak o námitky proti kontrolnímu protokolu, tak o námitky pro opatření k nápravě. V jednom případě bylo námitkám v plném rozsahu vyhověno, v sedmi případech bylo námitkám vyhověno částečně a v devatenácti případech byly námitky zcela zamítnuty.

V roce 2013 předseda Úřadu rozhodoval o 34 rozkladech proti předchozímu rozhodnutí Úřadu. V šesti případech rozkladu zcela vyhověl, ve dvou případech mu vyhověl zčásti a ve dvaceti šesti případech byl rozklad zamítnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. ledna 2014 od J. L. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kopií správního rozhodnutí Úřadu, správní žaloby účastníka řízení a vyjádření Úřadu k podané žalobě ve věci sledování některých zaměstnanců České pošty, s.p., pomocí technologie GPS.

Dne 31. ledna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu byly poskytnuty následující dokumenty: rozhodnutí předsedy Úřadu čj. INSP1-3568/12-16 ze dne 3. ledna 2013, správní žaloba účastníka řízení, České pošty, s.p., ze dne 4. března 2013, následné vyjádření Úřadu jak k návrhu účastníka řízení na přiznání odkladného účinku žaloby, čj. UOOU-02809/13-3 ze dne 2. dubna 2013 a vyjádření k samotnému předmětu žaloby, čj. UOOU-02809/13-4 ze dne 19. dubna 2013. Žadateli bylo rovněž poskytnutno usnesení správního soudu k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby, čj. 6A 42/2013-26 ze dne 22. dubna 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. ledna 2014 od M. M. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí kopie příkazu vydaného Úřadem v řízení týkajícího se neoprávněného zveřejnění osobních údajů mladistvého v trestním řízení.

Dne 28. ledna 2014 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad nyní zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. ledna 2014 od J. R. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval od Úřadu poskytnutí informací o postupu Úřadu včetně poskytnutí veškeré související písemné dokumentace.

Dne 28. ledna 2014 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plné šíři. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 16. ledna 2014 od M. S. (dále jen „žadatelka“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace týkající se etického kodexu Úřadu a vnitřních pravidel pro posuzování střetu zájmů.

Dne 17. ledna 2014 bylo žadatelce sděleno, že Úřad nepřijal ani nevytvořil žádný interní etický kodex či obdobný dokument, stejně jako nemá zavedena vlastní vnitřní pravidla pro posuzování střetu zájmů.


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále je „Úřad“) obdržel dne 9. ledna 2014 od J. T. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace týkajicí se případů porušení rozpočtové kázně ze strany Úřadu v roce 2012.

Dne 17. ledna 2014 bylo žadateli sděleno, že v roce 2012 nebylo v činnosti Úřadu zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně ve smyslu zvláštních právních předpisů.


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém