Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2008 > Tisková zpráva 23. 4. 2008

 

Rok 2015

 
 
 


Rok 2015


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 28. prosince 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozsudku Městského soudu v Praze čj. 5A 321/2011-57 ze dne 26. listopadu 2015.

Dne 29. prosince 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. prosince 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-01310/13-16 ze dne 7. června 2013, správní žaloby účastníka řízení ze dne 28. června 2013 a dále vyjádření Úřadu k žalobě čj. UOOU-05977/13-4 ze dne 29. července 2013.

Dne 29. prosince 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. prosince 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí opatření k nápravě, jimiž Úřad uložil Stavebnímu bytovému družstvu Krušnohor, IČO 00043257, splnění povinnosti týkající se plnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů při nahrávání telefonních hovorů. 

Dne 11. prosince 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Inspektorka Úřadu PaedDr. Jana Rybínová vedla se jmenovaným družstvem kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím audiosystémů se záznamem (nahrávání telefonních hovorů) realizovaných v souvislosti s činností družstva. Kontrola byla realizována v období od 27. března 2013 do 23. září 2013. Na základě výsledku kontroly byla družstvu kontrolním protokolem čj. UOOU-02100/13-12 ze dne 25. září 2015 uložena následující opatření k nápravě:

 

1.    Neuchovávat pořízené záznamy telefonních hovorů po dobu přesahující dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, nejdéle 14 dnů.

Lhůta: 1 měsíc

2.    Zlikvidovat dosud pořízené záznamy telefonních hovorů, jejichž stáří přesahuje stanovenou dobu.

Lhůta: 1 měsíc

3.    Umožnit členům SBD Krušnohor vyjádřit souhlas se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím systému pro záznam telefonních hovorů.

Lhůta: 2 měsíce

4.    Podat členům SBD Krušnohor úplnou informaci ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím systému pro záznam telefonních hovorů, a to nejméně prostřednictvím webových stránek a zpravodaje Krušnohor.

Lhůta: 2 měsíce

       5. Uzavřít se společností BussinesCom a.s. smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Lhůta: 14 dnů

6.     Přijmout technicko-organizační opatření pro zabezpečení systému pro záznam telefonních hovorů ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., a to včetně zvýšení úrovně fyzického zabezpečení.

Lhůta: 1 měsíc

7.    Zajistit, aby systém splňoval požadavky dle § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. na pořizování záznamů o přístupu k uloženým záznamům a jejich případném zpracování.

Lhůta: 3 měsíce

8.    Provést registraci zpracovávání osobních údajů prostřednictvím systému záznamu telefonních hovorů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Lhůta: 2 měsíce

 

Družstvo podalo proti kontrolnímu protokolu a některým uloženým opatřením námitky. Rozhodnutím předsedy Úřadu UOOU-02100/13-19 ze dne 30. prosince 2013 bylo námitkám částečně vyhověno a opatření k nápravě č. 5 a č. 6 bylo zrušeno. Ostatní opatření k nápravě byla potvrzena.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. prosince 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-00742/13-83 ze dne 2. května 2013, správní žaloby účastníka řízení a dále vyjádření Úřadu k žalobě čj. UOOU-07578/13-3 ze dne 30. září 2013.

Dne 16. prosince 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí  rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-00363/13-41 ze dne 24. dubna 2013, správní žaloby účastníka řízení ze dne 24. června 2013 a dále vyjádření Úřadu k žalobě čj. UOOU-06202/13-5 ze dne 14. srpna 2013. 

Dne 7. prosince 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Úřadu čj. SPR-5755/12-15 ze dne 5. února 2013, správní žaloby účastníka řízení ze dne 4. dubna 2013 a dále vyjádření Úřadu k žalobě čj. UOOU-11123/13-4 ze dne 30. prosince 2013.

Dne 27. listopadu 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 12. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze usnesení Městského soudu v Praze čj. 7 A 173/2010-51 ze dne 29. září 2015 vydaného v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 20. listopadu 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou vyjádření Úřadu týkající se zpřístupňování informací o příslušnících Policie České republiky. Konkrétně se jednalo o stanoviska Úřadu zn. KNDČ-0421/10-2/NON ze dne 31. ledna 2010 a zn. KNDČ-3925/11-2/NON ze dne 31. května 2011. 

Dne 6. listopadu 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí, které Úřad vydal v řízení se společností Air Bank a.s. ve věci šíření obchodních sdělení, konkrétně se jednalo o rozhodnutí čj. UOOU-07006/14-35 ze dne 12. května 2015. 

Dne 11. listopadu 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. listopadu 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-06514/13-82 ze dne 6. února 2014, žaloby účastníka řízení proti tomuto rozhodnutí ze dne 19. února 2015 a vyjádření Úřadu k žalobě čj. UOOU-03873/15-2 ze dne 9. dubna 2015.

Dne 11. listopadu 2015 byly žadateli požadované dokumenty poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost následně upřesnil dne 5. října 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí všech vyjádření či individuálně poskytnutých stanovisek Úřadu týkajících se zpracování osobních údajů v seznamu akcionářů. 

Dne 19. října 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta, když v požadovaných dokumentech byly anonymizovány údaje osob, které se se žádostí o stanovisko na Úřad obrátily. Stejného dne byly žadateli poskytnuty anonymizované verze požadovaných dokumentů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platu a odměnách některých zaměstnanců Úřadu. 

Dne 30. října 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím a § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované verze usnesení Městského soudu v Praze čj. 4A 60/2014-53 ze dne 14. května 2015, které bylo vydáno v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 2. listopadu 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 21. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o platu a odměnách některých zaměstnanců Úřadu, konkrétně těch, na jejichž pozice bylo v době podání žádosti o informace vyhlášeno výběrové řízení. 

Dne 30. října 2015 byly žadateli požadované informace poskytnuty. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval sdělení informace, zda je s konkrétním subjektem, společností O2 Czech Republic, a.s., vedeno správní řízení pro podezření z porušení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Dne 27. října 2015 bylo žadateli sděleno, že se jmenovanou společností není takové správní řízení vedeno.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 10A 296/2011-27 ze dne 2. února 2015, které bylo vydáno v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 22. října 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o počtu zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem, jež byly Úřadu oznámeny celkově a dále za rok 2015 ke dni podání žádosti.

Dne 22. října 2015 bylo žadateli sděleno, že celkový počet zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systému se záznamem ke dni doručení žádosti činil 13.054 (třináct tisíc padesát čtyři). Za rok 2015 od počátku roku ke dni doručení žádosti o informace bylo registrováno celkem 2.507 (dva tisíce pět set sedm) takových zpracování. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 9Ca 29/2008-46-50 ze dne 27. října 2010, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 16. října 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. října 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žad atel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11Ca 181/2007-31 ze dne 11. září 2007, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 7. října 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 9Ca 228/2007-30 ze dne 21. ledna 2008, které bylo vydáno v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 30. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11Ca 124/2005-36 ze dne 25. května 2006, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 23. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žad atel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 3Ca 3/2006-42 ze dne 10. prosince 2008, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 17. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 10Ca 118/2003-61 ze dne 14. října 2004, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 10. září 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. září 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentů týkajících se případu František Ryneš proti Úřadu, který byl řešen Soudním dvorem Evropské unie.  

Dne 17. září bylo žadateli zasláno vyjádření pana Františka Ryneše k podané předběžné otázce, dále vyjádření Úřadu, České republiky, Španělského království, Italské republiky, Rakouské republiky, Polské republiky, Portugalské republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vyjádření Evropské komise. Žadateli bylo rovněž poskytnuto následně vydané rozhodnutí Úřadu čj. SPR-1995/08-28 ze dne 25. března 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 107/2013-28 ze dne 26. května 2014, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 31. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel  požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 5A 22/2015-31-35  ze dne 13. března 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 12. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Městského soudu v Praze čj. 3A 9/2013-30 ze dne 7. července 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 5. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze požadovaného dokumentu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 10 Ca 246/2009-36 ze dne 27. listopadu 2009, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 19. srpna 2015 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu, jímž byla společnosti společností CERD ČR s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČ: 28493320, v souvislosti s provozováním webových stránek umístěných na internetové adrese www.centralniregistrdluzniku.cz uložena sankce za porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 18. srpna 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze rozhodnutí orgánu prvního stupně čj. UOOU-04913/13-16 ze dne 17. září 2013 a rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu jmenovaného účastníka vydané pod čj. UOOU-04913/13-26 ze dne 15. listopadu 2013, kterým předseda Úřadu podaný rozklad zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 9Ca 248/2008-32 ze dne 19. září 2008, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 27. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného usnesení.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí usnesení Městského soudu v Praze čj. 10A 201/2014-25 ze dne 19. ledna 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 22. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného usnesení.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o správních řízeních vedených Úřadem s Archivem bezpečnostních složek a to včetně příslušných správních rozhodnutí a dále poskytnutí kopií stanovisek či vyjádření poskytnutých tomuto subjektu k aplikaci § 37 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dříve § 37 odst. 6 téhož zákona.

Dne 20. července 2015 byly žadatelce poskytnuty následující informace včetně anonymizovaných verzí následujících dokumentů:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v roce 2008. Úřad s ním v období od roku 2008 vedl celkem tři správní řízení, v současné době žádné správní řízení s Archivem nevede.

První správní řízení bylo Úřadem vedeno pod číslem jednacím INSP3-3663/09. V rámci tohoto řízení Úřad vydal dne 11. srpna 2009 rozhodnutí zn. INSP3-3663/09-11, jímž byl Archiv shledán vinným z porušení § 12 odst. 1 a 2 a § 21 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí bylo napadeno rozkladem, o kterém následně rozhodoval předseda Úřadu jako odvolací orgán. Ten rozhodnutím zn. INSP3-3663/09-17 ze dne 15. října 2009 rozklad zamítl.

Druhé správní řízení bylo vedeno pod číslem jednacím SPR-6601/10. Rozhodnutím zn. SPR-6601/10-21 ze dne 31. ledna 2011 byl Archiv shledán vinným z porušení § 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. I toto rozhodnutí účastník řízení napadl rozkladem. Předseda Úřadu podanému rozkladu ani v tomto případě nevyhověl, zamítl jej rozhodnutím zn. SPR-6601/10-27 ze dne 12. dubna 2011.

Třetí správní řízení bylo vedeno pod číslem jednacím INSP3-3477/11. Dne 21. července 2011 bylo Úřadem vydáno rozhodnutí zn. INSP3-3477/11-9, kterým byl Archiv uznán vinným z porušení § 13 odst. 1 a odst. 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Vůči tomuto rozhodnutí účastník řízení opravný prostředek nepodal.

Úřad dále vyhledal a žadatelce poskytl veškerá stanoviska poskytnutá Úřadem Archivu bezpečnostních složek, konkrétně se jedná o vyjádření zn. OPS-2251/08-2 ze dne 30. dubna 2008, zn. OPS-2251/08-8 ze dne 18. listopadu 2008 a zn. KNDČ-7048/09-2/NON ze dne 18. prosince 2009.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k dozorové činnosti Úřadu. Žadatel svoje otázky formuloval následovně:

1) Jakým způsobem Úřad provádí dohled nad dodržováním povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů?
K tomu mu bylo sděleno, že Úřad provádí dozor nad dodržování plnění povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů obdobně, jako u ostatních povinností uložených subjektům podílejícím se na zpracování osobních údajů. Prvotním aktem je posouzení podaného oznámení postupem podle § 16 zákona. V případě, kdy z podaného oznámení vznikne důvodná obava, že při zamýšleném zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení zákona o ochraně osobních údajů, a tato obava není odstraněna v rámci méně formálního řízení dle § 16 tohoto zákona, v souladu s § 17 zákona Úřad zahajuje správní řízení. Plnění oznamovací povinnosti je rovněž standardně šetřeno v rámci kontrol či správních řízení vedených Úřadem, ať už zahájených na základě stížnosti, plánu kontrol či pokynu předsedy Úřadu k provedení kontroly.

2) Kolik osob se zabývá kontrolou a dozorem nad plněním povinnosti dle § 16 zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k živnostenskému oprávnění pro činnost ubytovací služby, hostinské činnosti a tzv. ubytování v soukromí?

K tomuto mu bylo sděleno, že organizační rozdělení Úřadu není nastaveno tak, že by se jednotlivé útvary zabývaly dozorem nad zpracováním osobních údajů při určité činnosti, např. poskytování ubytovacích služeb či hostinské činnosti. Inspektoři Úřadu i další dotčené útvary, inspektoráty, odbor pro styk s veřejností, oddělení registračních činností, oddělení správních činností atd., se zabývají veškerými podněty, které jsou Úřadu doručeny, bez ohledu na předmět činnosti správce či zpracovatele osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 7A 278/2011-26-32 ze dne 29. dubna 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 1. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného rozsudku.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 11A 77/2012-38 ze dne 19. května 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem.

Dne 1. července 2015 byla žadateli poskytnuta částečně anonymizovaná verze požadovaného rozsudku.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. srpna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Úřadu pro Národní bezpečností úřad, které se týkalo povahy IP adresy při řešení kybernetických incidentů. 

Žadateli bylo dne 4. srpna 2015 požadované stanovisko ze září roku 2014 poskytnuto.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně svoji žádost upřesnil dne 21. července 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se platu předsedy Úřadu a ředitelů sekcí Úřadu za rok 2014 a 2015.  

Požadované informace byly žadateli zaslány dne 3. srpna 2015. S ohledem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. července 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výsledku správního řízení vedeného Úřadem ve věci internetového seznamu "Slavní Židé mezi námi".  

Žadateli bylo dne 9. července 2015 sděleno, že Úřad v této věci správní řízení nevedl a podnět podaný v této souvislosti odložil. Žadateli byla dále zaslána částečně anonymizovaná kopie úředního záznamu o odložení daného podnětu čj. UOOU-04475/14-26 ze dne 9. ledna 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se hospodaření Úřadu za rok 2013 a 2014 a počtu zaměstnanců.

Dne 10. července 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Informace vztahující se k výkazu zisku a ztráty Úřadu za rok 2013 a 2014 v požadované struktuře:

 


v Kč

 

2013

2014

Náklady z činnosti celkem

185 953 561,48

156 792 436,45

z toho mzdové náklady (521)

43 810 146,00

44 762 473,00

ost.náklady z činnosti (549)

 

 

ostatní služby (518)

45 116 556,78

47 840 698,00

    z toho právní služby

363 105,80

117 974,10

konzultační služby

412 358,00

456 718,00

               IT služby

31 594 675,64

39 261 445,17

               reklamní služby

36 413,00

39 960,00

               jiné služby

12 710 004,34

7 964 600,73
Celkový počet zaměstnanců Úřadu ke konci roku 2014 byl 99 (devadesát devět).

Celková výše kapitálu Úřadu ke konci roku 2014 činila 156 430 805,08 Kč (sto padesát šest milionů čtyři sta třicet tisíc osm set pět korun a osm haléřů).


Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel svoji žádost následně dne 12. června 2015 upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o výši vyplaceného platu a vyplacených odměn vedoucích zaměstnanců Úřadu a to za rok 2014. 

Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 23. června 2015. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací přehledu rozhodovací činnosti Úřadu v oblasti zasílání nevyžádaných obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za posledních pět let před podáním žádosti o informace.

Dne 15. června 2015 byla žádost o informace částečně odmítnuta a žadatelce nebyly poskytnuty informace o pokutách uložených fyzickým osobám. Ostatní inforamce byly poskytnuty v přehledech správních řízení vedených inspektorem Úřadu a řízeních vedených odborem správních činností Úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4. června 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozsudku Městského soudu v Praze čj. 9A 1/2011-93 ze dne 31. března 2015, který byl vydán v řízení, jehož byl Úřad účastníkem. 

Dne 12. června 2015 byl žadateli předmětný rozsudek poskytnut. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí správního rozhodnutí Úřadu týkajícího se zpracování osobních údajů společností Národní pokladnice s.r.o.

Dne 15. května 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná kopie předmětného příkazu Úřadu čj. UOOU-11552/14-4 ze dne 8. prosince 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně dne 21. května 2015 svoji žádost o informace upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o výši odměn externích členů rozkladové komise Úřadu. 

Požadované informace mu byly zpřístupněny dne 29. května 2015. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí podnětů adresovaných Úřadu od roku 2010 a navazujících rozhodnutí Úřadu ve věci činnosti kolektivních správců, konrétně OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., a Ochranná asociace zvukařů autorů, o.s. 

V uvedeném období Úřad obdržel jeden podnět týkající se zpracování osobních údajů ze strany subjektů OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTEGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s. Dne 27. dubna 2015 byla žadateli poskytnuta anonymizovaná verze tohoto podnětu včetně jeho příloh a dále sdělení stěžovatele o odložení podnětu zn. VER-2161/12-2/NJD.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel následně dne 14. května 2015 svoji žádost o informace upřesnil.

Žadatel požadoval poskytnutí úředních dokumentů Úřadu týkajících se dozorové činnosti v oblasti neoprávněného zveřejňování osobních údajů v souvislosti s trestním řízením. 

Dne 29. května 2015 byly žadateli poskytnuty anonymizované verze požadovaných dokumentů. S odkazem na § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. května 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se výběrového řízení (jeho podmínky a průběh) na pozici personalisty Úřadu, do kterého se přihlásil. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 25. května 2015.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. května 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných verzí rozhodnutí Úřadu a předsedy Úřadu z roku 2013, která se týkala správního řízení vedeného se subjektem SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. 

Dne 20. května byly žadately poskytnuty oba dokumenty, tedy rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-01652/13-13 ze dne 4. června 2013 a rozhodnutí předsedy Úřadu čj. UOOU-01652/13-20 ze dne 16. srpna 2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí kontrolního protokolu a správního rozhodnutí o uložení opatření k nápravě vydaných ve věci kontroly zpracování osobních údajů Městským úřadem Vejprty. 

Dne 22. dubna 2015 byl žadateli zpřístupněn příslušný kontrolní protokol čj. UOOU-10507/14-10 ze dne 4. března 2015 a příkaz čj. UOOU-04411/15-3 ze dne 13. dubna 2015. Oba dokumenty jsou zpřístupňovány v anonymizované podobě, bez osobních údajů osoby dotčené neoprávněným zpracováním osobních údajů. Z kontrolního protokolu rovněž byla odstraněna kontrolní zjištění, jež jsou chráněna zákonem uloženou mlčenlivostí.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda byla s Úřadem konzultována otázka zpřístupnění údajů o profesní praxi zástupkyň ředitelky Základní školy Řevnice a zda o takové konzultaci existuje písemný záznam. 

Dne 5. května 2015 bylo žadateli sděleno, že ředitelka jmenované školy se na Úřad s dotazem v tomto smyslu obrátila dne 16. dubna 2014. Úřad potom poskytl své vyjádření k dané věci v dopise čj. UOOU-03865/14-2 ze dne 24. dubna 2014. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí konkrétního podnětu zaslaného Úřadu a následného stanoviska Úřadu. 

Oba dokumenty, usnesení Městského úřadu Vsetín ze dne 9. června 2014 včetně jeho přílohy, jímž je záznam o podání vysvětlení č.j. MUVS/2014/OSA/Km pořízený jmenovaným městským úřadem dne 4. června 2014, a dále přípis Úřadu čj. UOOU-06075/14-2 ze dne 20. června, byly žadateli v částečně anonymizované podobě poskytnuty dne 15. dubna 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 24. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí dvou vyjádření Úřadu týkajících se zpracování osobních údajů o akcionářích akciové společnosti. 

Dne 28. dubna 2015 byly žadateli oba požadované dokumenty, tedy stanovisko Úřadu čj. UOOU-08698/14-2 ze dne 11. září 2014 a stanovisko čj. UOOU-08698/14-4 ze dne 12. listopadu 2014, poskytnuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí přehledu všech řízení u správních soudů, která byla či jsou vedena proti Úřadu a to alespoň v rozsahu číslo jednací Úřadu, datum zahájení řízení, datum rozhodnutí Úřadu, spisová značka a označení správního soudu, datum rozhodnutí správního soudu a výše nákladů Úřadu.

Dne 27. dubna 2015 byly žadateli požadované informace poskynuty ve formě tohoto přehledu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 23. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, v jaké výši byla Úřadem udělena pokuta městu Slavkov u Brna v řízení vedeném pod čj. UOOU-02869/15 a v jaké výši bude uvedený účastník hradit náklady řízení. 

Žadateli bylo dne 27. dubna 2015 sděleno, že pokuta byla udělena ve výši 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých) a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1.000,- (jeden tisíc korun českých). Pokuta i náklady řízení již byly jmenovaným účastníkem před podáním žádosti o informace uhrazeny. 

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, zda konkrétní správce, obec Suchonice, Úřadu postupem podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámila zpracování údajů prostřednictvím systému fotopastí s infravideem umístěným v obecním lese.

Žadateli bylo dne 20. dubna 2015 sděleno, že, jak je patrné i z veřejného registru oznámených zpracování osobních údajů, obec Suchonice Úřadu takovéto zpracování osobních údajů neoznámila.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žadatel následně upřesnil dne 14. dubna 2015.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných verzí několika úřednících dokumentů Úřadu týkajících se zpracování osobních údajů ve zdravotnictví. 

Požadované dokumenty, tedy kontrolní protokol zn. INSP2-4239/09-20 ze dne 25. ledna 2010, příkaz čj. UOOU-01893/10-3 ze dne 31. března 2010, rozhodnutí čj. SPR-0496/10-10 ze dne 15. března 2010 a rozhodnutí čj. VER-5718/08-8 ze dne 21. listopadu 2010 byly žadately poskytnuty dne 21. dubna 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 15. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí odpovědi Úřadu na žádost vedoucího Kanceláře prezidenta republiky o stanovisko Úřadu týkající se možného zveřejnění informací o příjmů zaměstnanců Kanceláře.

Žadatel byl dne 17. dubna 2015 postupem dle § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na již zveřejněnou informaci, neboť obsahově totožnou žádost o informace Úřad vyřídil dne 15. dubna 2015 a poskytnuté dokumenty zveřejnil v této rubrice.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí žádosti vedoucího Kanceláře prezidenta republiky o stanovisko Úřadu týkající se možného zveřejnění informací o příjmů zaměstnanců Kanceláře a následnou odpověď Úřad. Žadatel uvedl, že mu postačí anonymizované kopie těchto dokumentů. 

Požadované dokumenty, tedy žádost o stanovisko čj. KPR-2303/2015 ze dne 31. března 2015 a odpověď předsedy Úřadu čj. UOOU-04112/15-2 ze dne 7. dubna 2015, byly žadateli poskytnuty dne 15. dubna 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskynutí informací k odměnám vyplaceným zaměstnancům Úřadu v roce 2014. Dne 7. dubna 2015 mu bylo sděleno následující:

1)    Celková výše všech odměn ve smyslu § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyplacených v roce 2014 zaměstnancům Úřadu činila  3.521.300,- Kč.

2)    Celkový počet zaměstnanců, kterým byly v roce 2014 odměny vyplaceny, byl 95.

3)    Přehled souhrnné celoroční výše odměn zaměstnanců od 30.000,- Kč:

zaměstnanec 1: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.400,- Kč

zaměstnanec 2: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.900,- Kč

zaměstnanec 3: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.300,- Kč

zaměstnanec 4: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 43.900,- Kč

zaměstnanec 5: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 64.100,- Kč

zaměstnanec 6: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 7: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 61.000,- Kč

zaměstnanec 8: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 50.900,- Kč

zaměstnanec 9: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;131.900,- Kč

zaměstnanec 10: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;31.900,- Kč

zaměstnanec 11: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

zaměstnanec 12: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.900,- Kč

zaměstnanec 13: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 44.900,- Kč

zaměstnanec 14: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.900,- Kč

zaměstnanec 15: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 33.900,- Kč

zaměstnanec 16: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 44.900,- Kč

zaměstnanec 17: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014;141.900,- Kč

zaměstnanec 18: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.400,- Kč

zaměstnanec 19: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.450,- Kč

zaměstnanec 20: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 46.800,- Kč

zaměstnanec 21: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.100,- Kč

zaměstnanec 22 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 72.400,- Kč

zaměstnanec 23: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.900,- Kč

zaměstnanec 24: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 42.900,- Kč

zaměstnanec 25 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 48.900,- Kč

zaměstnanec 26: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 41.100,- Kč

zaměstnanec 27: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.900,- Kč

zaměstnanec 28: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

zaměstnanec 29: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 54.900,- Kč

zaměstnanec 30: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 96.900,- Kč

zaměstnanec 31: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 52.900,- Kč

zaměstnanec 32: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.600,- Kč

zaměstnanec 33: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 55.500,- Kč

zaměstnanec 34: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 39.315,- Kč

zaměstnanec 35: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 36: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 37.700,- Kč

zaměstnanec 37: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 71.200,- Kč

zaměstnanec 38: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 76.900,- Kč

zaměstnanec 39: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 133.400,- Kč

zaměstnanec 40 celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 31.400,- Kč

zaměstnanec 41: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 32.900,- Kč

zaměstnanec 42: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 47.400,- Kč

zaměstnanec 43: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 39.200,- Kč

zaměstnanec 44: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 54.450,- Kč

zaměstnanec 45: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 49.900,- Kč

zaměstnanec 46: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.100,- Kč

zaměstnanec 47: celkový souhrn odměn vyplacených v roce 2014; 34.900,- Kč

4)    Zvýšení objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců o 3,5 % bylo použito na zvýšení platových tarifů podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 9. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o tom, kterým zaměstnancům Úřadu, v jaké výši a za jakým účelem Úřad v roce 2014 poskytl náhradu cestovného. Žadatelka dále požadovala poskytnutí informace o tom, s kým Úřad v roce 2014 uzavřel dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, na jaké konkrétní práce a jaká odměna byla za tyto práce vyplacena.

Žádost o informace byla částečně odmítnuta, když v případě některých dohod o provedení práce či o pracovní činnosti bylo shledáno, že předmět této dohody nemá přímý vztah k výkonu kompetencí Úřadu, a právo na ochranu soukromí dotčených osob tudíž v těchto případech převáží. Ostatní informace byly poskytnuty dne 20. března 2015.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k inforamcím Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace o tom, v jakém procesním stadiu je spor mezi Úřadem a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze ve věci zveřejnění jmenného seznamu zaměstnanců spolu s informacemi o jejich příjmech.
Dne 7. dubna 2015 bylo žadateli sděleno následující:

VSZ napadlo příslušné rozhodnutí předsedy Úřadu správní žalobou ze dne 28. 6. 2013, stejného dne požádalo o přiznání odkladného účinku žaloby.
Městský soud v Praze usnesením čj. 10A 147/2013-48-52 přiznal odkladný účinek a řízení přerušil do doby rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu o otázce zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry.
Usnesení o pokračování v řízení bylo vydáno dne 21. listopadu 2014, Úřad se k věci (především k rozhodnutí rozšířeného senátu NSS) vyjádřil přípisem č.j. UOOU-05977/13-7 ze dne 16. prosince 2014.
Další kroky městský soud do okamžiku obdržení žádosti o inforamce neučinil.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. dubna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informací o správním řízení vedeném Úřadem se Společenstvím vlastníků jednotek KD 325, 326, se sídlem Pod Hájem 325, 267 01, Králův Dvůr, IČO: 26496316. Dne 7. dubna 2015 byla žadatelce poskytnuta anonymizovaná kopie příkazu Úřadu čj. UOOU-08168/13-3 ze dne 14. října 2013 spolu s informací, že jmenovaný účastník řízení nepodal proti tomuto příkazu odpor a ten tak dne 25. října 2013 nabyl právní moci.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelka požadovala poskytnutí informace o tom, jak bude vyřízen její podnět nasvědčující možnému nezákonnému zpracování jejích osobních údajů. 

Žadatelce bylo dne 17. března 2015 sděleno, že její poslední podnět bude řešen spolu s těmi předchozími a při hodnocení celé situace bude zohledněna skutečnost, že předchozí kroky Úřadu nevedly k definitivní nápravě protiprávního stavu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 11. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí odůvodnění rozhodnutí Úřadu vydaného v řízení se společností eMarketing s.r.o., rozhodnutí čj. UOOU-11619/14-362 ze dne 16. ledna 2015, a se společností Traffic7 s.r.o., rozhodnutí čj. UOOU-12155/14-699 ze dne 29. ledna 2015. Obě předmětná řízení se týkala zasílání nevyžádaných obchodních sdělení v rozporu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

Dne 13. března 2015 byla žadateli poskytnuta obě předmětná rozhodnutí bez výrokové části obsahující e-mailové adresy osob dotčených zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení, resp. v jednom případě byly tyto e-mailové adresy odstraněny i z odůvodnění rozhodnutí. Ve zbytku byla rozhodnutí poskytnuta bez omezení.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 6. března 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-04948/14-43 ze dne 29. října 2014. 

Požadovaný dokument byl žadateli v anonymizované podobě poskynut dne 9. března 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. února 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka svoji žádost následně doplnila dne 20. února 2015. 

Žadatelka požadovala poskytnutí informací týkajících se registračního řízení vedeného Úřadem a některých dalších otázek právní úpravy a výkladu ochrany osobních údajů.

Požadované informace byly žadatelce poskytnuty dne 20. února 2015 a 24. února 2015. Konkrétně jí bylo sděleno následující:

Oznamovací, registrační, povinnost je upravena částečně odlišně v českém a slovenském zákoně o ochraně osobních údajů. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle jeho § 16, se Úřadu oznamuje každé zpracování osobních údajů. Výjimky z oznamovací povinnosti jsou upraveny v § 18 odst. 1 zákona. Podle tohoto ustanovení oznamovací povinnost nedopadá na: další zpracování oprávněně zveřejněných osobních údajů (např. při využití údajů z veřejné části obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí apod.), dále na takové zpracování, které je správci uloženo zákonem nebo které je nezbytné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona (např. povinnost vést zdravotnickou dokumentaci, povinnost banky identifikovat klienta, povinnost zaměstnavatele vést daňovou, personální a mzdovou agendu atd.) a rovněž na zpracování údajů, prováděné v rámci činnosti sdružení či spolku, přičemž toto zpracování se týká předmětu činnosti spolku a jeho členů nebo osob, se kterými je spolek v pravidelném kontaktu (typicky vedení členské evidence členů spolku, evidence sympatizantů, se kterými je spolek v pravidelném kontaktu, evidence dárců atd.).

Registr oznámených zpracování je veřejně dostupný na internetových stránkách Úřadu v rubrice Registr / Veřejný registr zpracování osobních údajů. Pokud ponecháte všechna textová pole prázdná a stisknete tlačítko Hledat, systém Vám nabídne výpis všech oznámených zpracování osobních údajů, resp. výpis všech správců údajů, kteří jimi prováděné zpracování u Úřadu registrovali. Ke dni 20. února 2015 jich bylo celkem 47.737.

Úřad v současné době využívá jeden registrační formulář. V případě, že správce oznamuje zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamovým zařízením, formulář automaticky doplní další specifické otázky. Formulář je dostupný na internetových stránkách Úřadu v rubrice Registr / Registrační formulář.

V rámci registračního procesu Úřad automaticky neověřuje identitu osoby, která oznámení učinila, a to ani vyžadování použití ověřeného elektronického podpisu. V případě, kdy určitá osoba jedná jménem osoby jiné, je vyžadováno doložení kopie plné moci. K ověření identity určité osoby by tak došlo pouze tehdy, pokud by v rámci registračního řízení vyvstaly pochybnosti o tom, zda je oprávněna jednat za daného správce osobních údajů.

Při vzniku českého zákona o ochraně osobních údajů nebyl institut zmocněnce pro ochranu údajů, odpovědné osoby, běžný. Zřejmě z tohoto důvodu se zákonodárce rozhodl pro využití registračního řízení. Důvodová zpráva k § 16 zákona o ochraně osobních údajů k tomu uvádí pouze toto: „Smyslem oznamovací povinnosti je zajistit výkon dozoru ze strany Úřadu. Ukládá se povinnost informovat Úřad před zahájením zamýšleného zpracování osobních údajů. Tento režim výslovně vyžaduje Směrnice EU, která také stanovuje minimální rozsah údajů v tomto oznámení. Pokud Úřad oznámení zaregistroval, nevydává rozhodnutí podle správního řádu. To se vydává pouze v případě, že Úřad nepovoluje nebo zakazuje osobní údaje zpracovávat. V zájmu právní jistoty oznamovatele se stanoví, jaké následky má sdělení i marné uplynutí lhůty.“

Podle názoru Úřadu, který je aplikován i v jeho praxi, je fotografie jako taková toliko, stejně jako např. záznam z kamery, nosičem údajů, jak osobních, tak obvykle i citlivých. Pro určení, zda se v konkrétním případě bude jednat o zpracování osobních nebo citlivých údajů, je rozhodný účel zpracování a z něj odvozený rozsah zpracovávaných údajů. Jinak řečeno pokud např. zaměstnavatel zveřejňuje fotografie některých svých zaměstnanců na internetových stránkách za účelem usnadnění komunikace se zákazníky, pak smyslem jeho činnosti není zpracovávat citlivé údaje (např. o rasovém či etnickém původu), a proto se v tomto případě o zpracování citlivých údajů nejedná. Pokud by však správce údajů např. na základě záznamů z kamer vytvářel databázi zákazníků a odlišoval by je či by jinak evidoval jejich rasový či etnický původ, o zpracování citlivých údajů by se již jednalo.

Návrh nového nařízení o ochraně osobních údajů je v současné době projednáván v rámci Rady EU. Na této adrese lze najít původní návrh Komise spolu s komentáři Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0212+0+DOC+XML+V0//SK .

Úřadu je z jeho úřední činnosti známa jedna komparativní analýza týkající se využívání institutu zmocněnce pro ochranu údajů, kterou v roce 2012 publikoval CEDPO, Konfederace evropských organizací pro ochranu dat.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. února 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelé požadovali poskytnutí informací z veřejného registru oznámených zpracování osobních údajů, konkrétně informace o zpracování údajů prováděném panem Richardem Benešem, IČO: 41776623.

Požadované informace byly žadatelům poskytnuty dne 18. února 2015.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. února 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se organizační struktury Úřadu, konkrétně pak toho, zda má Úřad vyčleněn samostatný útvar na posuzování podnětů a stížností týkajících se narušení soukromí v oblasti informačních a komunikačních technologí. Žadatel se dále dotazoval, zda v těchto případech Úřad spolupracuje s dalšími orgány zabývajícími se kybernetickou bezpečností. 

Dne 10. února 2015 bylo žadateli sděleno následující:

Dozorové kompetence Úřadu jsou realizovány inspektory Úřadu a dále zaměstnanci zařazenými v sekci dozorových činností (organizační struktura Úřadu je k dispozici na jeho webových stránkách). Samostatný útvar, který by v rámci výkonu dozoru posuzoval pouze technické či IT aspekty dané věci, vytvořen není. Odborník s tímto zaměřením je zařazen v některých útvarech v rámci sekce dozorových činností, typicky v těch útvarech, které častěji řeší související otázky, jako např. rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Zároveň je v rámci odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru zřízení místo test analytika a konzultanta IT, který v konkrétních případech spolupracuje s dalšími útvary Úřadu.

 Při spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, tedy i těmi, které mají dánu působnost v oblasti kybernetické bezpečnosti, Úřad vychází z možností daných právními předpisy. Jestliže určitý zákon Úřadu ukládá či umožňuje s daným orgánem spolupracovat, např. postupovat mu podání, žádat jej o vyjádření či mu naopak své vyjádření poskytnout atd., pak to Úřad rovněž činí.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. ledna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí seznamu členů rozkladové komise Úřadu. 

Dne 12. ledna 2015 byl žadatel odkázán na seznam členů rozkladové komise zveřejněný na internetových stránkách Úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-04948/14-43 ze dne 29. října 2014. 

Požadovaný dokument byl žadateli v anonymizované podobě poskynut dne 29. prosince 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí Úřadu čj. UOOU-07180/14-12 ze dne 24. listopadu 2014. 

Požadovaný dokument byl žadateli v anonymizované podobě poskynut dne 29. prosince 2014.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. ledna 2015 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o registračním řízení vedeném Úřadem. 

Žadateli bylo dne 9. ledna 2015 sděleno následující:

Úřadu jsou kompetence dány především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a několika dalšími zákony. Ze žádného právního předpisu však Úřadu nevyplývá oprávnění povolovat provozování informačních systémů, resp. obecně povolovat zpracování osobních údajů.

 Při zajištění toho, aby nedocházelo ke zneužívání osobních údajů, může Úřad opět využívat pouze kompetence, které mu jsou dány zákonem, především pak § 29 zákona o ochraně osobních údajů.

Jediné řízení částečně obdobné povolovacímu režimu, které Úřad realizuje, je řízení registrační vedené podle § 16 a násl. zákona o ochraně osobních údajů. Toto však není řízením povolovacím, ale toliko evidenčním. Informace o všech subjektech, jejichž oznámení o zpracování osobních údajů Úřad přijal, jsou pak dostupná v registru zpracování, který je dle § 35 veřejně přístupný a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, konkrétně na webové adrese: https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp .

Doba uchování údajů obecně musí odpovídat požadavku § 5 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, který každému správci údajů ukládá, aby osobní údaje uchovával pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tato doba je individuální a v jednotlivých případech je posuzována s ohledem na veškeré relevantní okolnosti daného zpracování. Pro úplnost doplňuji, že subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě zákonného zmocnění, např. Policie České republiky či obecní policie, registrační povinnosti vůči Úřadu na základě § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů nepodléhají.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. prosince 2014 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí Úřadu zn. SPR-5205/11-17 ze dne 2. listopadu 2011, které nabylo právní moci dne 19. listopadu 2011.

Požadovaný dokument byl žadateli poskynut dne 5. ledna 2015.


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém