Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2021

 

SIS - Schengenský informační systém

 
 
 

Co je Schengenský informační systém (SIS)?

Významnou roli při ochraně schengenského prostoru hraje Schengenský informační systém (SIS), který byl zřízen jako nezbytné opatření směřující k omezení bezpečnostních rizik plynoucích z volného pohybu osob a věcí v rámci schengenského prostoru. SIS je rozsáhlá mezinárodní databáze, která umožňuje příslušným útvarům na vnějších hranicích i ve vnitrozemí společného prostoru využívat údaje o osobách a předmětech, které byly do databáze zaneseny v jakékoli jiné členské zemi, a v určitých případech adekvátně reagovat (např. zabránit ve vstupu na území schengenského prostoru osobě, které byl udělen zákaz vstupu v jiné členské zemi, nebo zadržet osobu, která je hledána policií v jiném členském státě). SIS je využíván při provádění hraničních kontrol, policejních a celních kontrol ve vnitrozemí, při řízení o udělování víz, vydávání povolení k pobytu apod.

Za účelem účinnějšího zajištění bezpečnosti v rámci schengenského prostoru, který se od podpisu dohody značně rozrostl, bylo nezbytné dosavadní spolupráci přizpůsobit aktuálnímu stavu a společenskému i technologickému vývoji. Proto byl dne 9. dubna 2013 spuštěn nový Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), který má zvýšit bezpečnost a usnadnit volný pohyb v schengenském prostoru. SIS II umožňuje snadnou výměnu informací mezi orgány hraniční kontroly jednotlivých států, celními a policejním orgány. Nový systém disponuje lepšími funkcemi, zejména možností zadávat biometrické údaje (otisk prstů a fotografie), novým typem záznamů (krádeže letadel, člunů, kontejnerů, platebních prostředků) nebo možnost propojit různé záznamy (např. záznam o osobě a vozidle). Systém rovněž obsahuje přísnější záruky a pravidla pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace naleznete také zde.

 

Jaké záznamy jsou obsaženy v SIS II?


 • záznamy vedené pro účely odepření vstupu nebo pobytu (týkající se státních příslušníků třetích zemí vložené na základě vnitrostátního rozhodnutí přijatého příslušnými správními orgány nebo soudy),
 • záznamy o osobách hledaných za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu,
 • záznamy o osobách hledaných za účelem soudního řízení (svědci, předvolaní, hledaní za účelem předvolání apod.),
 • záznamy o osobách a věcech (vozidla, plavidla, letadla, kontejnery) pořízené pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol,
 • záznamy o věcech hledaných za účelem zabavení nebo za účelem zajištění důkazů v trestním řízení.

 

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Významnou součástí ochrany osobních údajů a soukromí je i garance práv jednotlivců, jejichž uplatněním se tito mohou aktivně na ochraně svých dat a svého soukromí podílet. Nový právní rámec SIS II, stejně jako předtím SPÚ, klade na zajištění těchto práv ve vztahu ke zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému velký důraz.

 • Právo na přístup k údajům

Pod tímto pojmem se rozumí jednak právo na informace o tom, zda a případně jaké osobní údaje dotčené osoby jsou zpracovávány, a jednak právo na opravu či výmaz nepřesných nebo nezákonně zpracovávaných osobních údajů. Tato práva se vykonávají vždy v souladu s vnitrostátní právní úpravou toho státu, kde jsou uplatňována, a v jednotlivých členských státech proto může být postup odlišný (liší se např. orgány, u nichž je třeba právo uplatnit – v některých státech jsou jimi primárně orgány, které osobní údaje v SIS II zpracovávají, v jiných jsou práva uplatňována pouze prostřednictvím národních dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů). Procesní postup stanovený pro uplatnění práv subjektu údajů však nesmí výkon těchto práv v žádném případě omezit.

            Právo na informace

  Každý má právo požadovat poskytnutí informace o tom, zda a případně jaké osobní údaje jsou o něm v SIS II vedeny, dále z jakého důvodu (k jakému účelu) byly zaznamenány a kterým orgánem a ze kterého členského státu.

               Právo na opravu či výmaz údajů

    Každému je zaručeno právo na to, aby fakticky chybné údaje (tj. údaje nesprávně zaznamenané), které se ho týkají a které jsou zpracovávány v SIS II, byly opraveny, a právně chybné údaje (tj. takové, které neměly být zaznamenány vůbec) byly ze SIS II zcela odstraněny.

                 Právo podat stížnost / žádost o ověření zpracování

      V některých členských státech musí subjekt údajů svá práva v první řadě uplatňovat u správce národní součástí SIS II (příslušné policejní orgány) a až v případě, že se následně domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na národní dozorový orgán a žádat o ověření zpracování.

      • Právo podat žalobu

      S právem na informace a na opravu či výmaz údajů úzce souvisí právo podat na území každého schengenského státu žalobu k soudu (nebo jinému příslušnému orgánu) ve věci opravy, výmazu údajů v SIS II nebo poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, případně i náhrady škody vzniklé v souvislosti s nesprávným či nezákonným zpracováním osobních údajů v SIS II.

      Členské státy se rovněž zavázaly uznávat a vykonávat pravomocná rozhodnutí přijatá soudy, popř. jinými orgány, ostatních členských států. Jestliže tedy například francouzský soud pravomocně rozhodne, že je nutné provést opravu či výmaz určitých údajů v SIS II, jsou orgány cizího státu, které příslušný záznam vložily a které ho tedy také jako jediné mohou opravit či odstranit, povinny tuto operaci provést. Dotčené osobě je tak poskytnuta patřičná ochrana, aniž by byla nucena uplatnit své právo u soudu, popř. jiného orgánu, každého členského státu zvlášť.

       

      Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů v České republice?

      V České republice má subjekt údajů právo na přímý přístup k informacím, což znamená, že by měl svá práva ohledně SIS II uplatňovat v první řadě u správce údajů, kterým je Policie ČR.


      Kontaktní adresa:

      Policejní Prezidium České republiky

      P. O. Box 62/K-SOU

      Strojnická 27

      170 89 Praha 7

       

      Každý subjekt údajů má právo na výše uvedenou adresu zaslat písemnou žádost Policii ČR, a uplatnit tak své právo na informace o zpracování osobních údajů či právo na výmaz nebo opravu svých údajů, které jsou v SIS II zpracovávány. Informace o zpracování osobních údajů v SIS II se sdělují pouze dotčenému subjektu údajů nebo jeho právnímu zástupci. Policie je povinna sdělit, zda jsou v SIS II obsaženy údaje týkající se subjektu údajů, jaké údaje to jsou, k jakému účelu byly do systému vloženy a kterým orgánem. Žádost o informace musí obsahovat údaje o totožnosti žadatele – celé jméno, příjmení, datum a místo narození a adresu. Policie má povinnost odpovědět do 60 dnů. Jediný případ, kdy policie nemusí žádostem o informace o zpracování osobních údajů vyhovět, je, pokud by tím došlo k ohrožení plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením, bezpečností státu nebo oprávněných zájmů třetí osoby dle § 28 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Výkon práva na přístup k informacím či na opravu či likvaci zpracovávaných údajů je bezplatný.

      Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách policie (www.policie.cz) a Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz/eu-schengen.aspx), jakož i na internetové stránce věnované Evropské unii (www.euroskop.cz).

       

      V jakých případech kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů?

      Úřad pro ochranu osobních údajů je příslušný k přezkoumání zpracování osobních údajů v rámci vnitrostátní části SIS II v případech, kdy existuje podezření z neoprávněného postupu, nebo v případě, že správce, tedy Policie České republiky, neposkytla uspokojivou odpověď. Proto doporučujeme Úřad pro ochranu osobních údajů kontaktovat až v případě, kdy nastane některá z uvedených situací. Pokud se žádostí o informace či o opravu nebo likvidaci údajů kontaktujete nejdříve Úřad, bude Vaše žádost postoupena přímo Policii České republiky k vyřízení.

      Vzhledem k tomu, že postup při uplatnění výše uvedených práv se v jednotlivých členských státech může lišit, je k dispozici příručka, v níž jsou přehledně shrnuty informace potřebné ke kontaktování příslušných úřadů a informace, jak postupovat. 

      Příručka pro uplatnění práva na přístup k údajům v SIS - česká část

      Úplné znění příručky v angličtině je k dispozici zde.

       

      !! Úřad upozorňuje, že v žádosti adresované Policii ČR (jakožto správci národní součásti SIS) je nutno uvést správnou a aktuální zpáteční adresu. Policie ČR, jakožto správce osobních údajů, zasílá s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů odpovědi na žádosti zásadně písemně, do vlastních rukou. V případě, že je adresa nesprávná, odpověď Vám nebude doručena. !!


      PRÁVNÍ RÁMEC

      I přesto, že SIS II představuje jediný právní systém, je jeho zřízení, provoz a užívaní upraveno, především dvěma právními nástroji, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), které upravuje vedení záznamů o stáních příslušnících třetích zemí za účelem odepření vstupu (dále jen nařízení o SIS II) a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2007/533/SVV ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)1, které upravuje vedení ostatních kategorií údajů (dále jen rozhodnutí o SIS II).

      Nařízení a Rozhodnutí o SIS II nahradily ustanovení hlavy IV (s výjimkou čl. 102A) Schengenské prováděcí úmluvy, na základě kterých byl zřízen původní Schengenský informační systém.   

      Nařízení a Rozhodnutí o SIS II jsou doplněny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II).  

       

      Více informací k oblasti SIS naleznete na oficiálních webových stránkách Koordinační skupiny pro Schengenský informační systém druhé generace. 
      1S Nařízením a Rozhodnutím o SIS II souvisí i Rozhodnutí Komise 2010/261/EU ze dne 4. května 2010 o bezpečnostním plánu pro centrální SIS II a komunikační infrastrukturu a Rozhodnutí Komise 2008/333/Es ze dne 4. března 2008, kterým se přijímá příručka SIRENE a další prováděcí opatření k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II).

       
       

      Rubriky

       
      Rozbalit celý strom složek dokumentů

      Kontext

      Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Schengen (informační systémy EU) > SIS - Schengenský informační systém

      Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

       
       

      Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


      Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
      web & design , redakční systém