Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Stanovisko č. 1/2001 - Zveřejňování jmen dlužníků

 

Odkazy


 
 

duben 2001, revize srpen 2009


Úvod

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zaujal toto stanovisko ve věci zveřejnění jmen fyzických osob, které nezaplatily pohledávky vzniklé na základě pravomocných rozhodnutí, ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). K uvedené problematice se Úřad vyjádřil mimo jiné v souvislosti s probíhajícím soudním řízením, kdy se občan domáhal ochrany před neoprávněným zveřejňováním svých osobních údajů.

 

Odůvodnění

Úřad vychází ve svém přístupu k této problematice zejména z článku 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo každého na ochranu před neoprávněným zveřejňováním údajů o své osobě. Úřad má za to, že ke zveřejnění osobních údajů dlužníků může dojít pouze se souhlasem subjektu údajů, přičemž tento názor opírá zejména o tato ustanovení zákona o ochraně osobních údajů:

 

1.    Definice pojmu „zpracování osobních údajů“ v § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, ze které je patrné, že i zveřejňování osobních údajů je považováno za zpracování osobních údajů.

 

2.    Definice pojmu „zveřejněný osobní údaj“, uvedená v ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních údajů, dle které se tímto pojmem rozumí údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.

 

3.    Ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů obsahující úpravu práv a povinností správce při zpracovávání osobních údajů; v této souvislosti zejména odstavec 2 citovaného ustanovení, kde je obsažena zásada, že zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. V tomtéž ustanovení jsou sice obsaženy výjimky z této zásady, ale žádná z nich se na uvedený případ nevztahuje.

Obecně lze k této problematice uvést, že Úřad považuje zveřejnění osobních údajů dlužníků za nátlakové jednání, kterým jsou obvykle porušována i další ustanovení článku 10 Listiny základních práv a svobod.


Závěr

Zveřejňování osobních údajů v souvislosti se vznikem pohledávek (bez předchozího souhlasu subjektu údajů, který musí splňovat veškeré požadavky zákona o ochraně osobních údajů) považuje Úřad za nepřípustné zasahování do soukromí osob, neboť zpřístupněním takového údaje, který byl získán na základě soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození dobrého jména takové osoby v mnoha dalších vztazích, a to jak soukromoprávních, tak i veřejnoprávních.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém