Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Archiv

 

Stanovisko č. 1/2012 – Nepřípustné propojování databází pro marketingové účely

 

Odkazy


 
 

březen 2012, aktualizováno (původně K problémům z praxe č. 6/2001)

 

Úvod

Mezi společnostmi, které zpracovávají osobní údaje pro účely marketingu, dochází někdy na základě uzavřených smluv k situaci, v níž jedna ze společností v postavení zpracovatele osobních údajů zpracovává osobní údaje pro několik jiných společností, které jsou z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, správci osobních údajů. Přitom se může u tohoto zpracovatele projevit tendence k propojování jednotlivých databází a ke sdružování osobních údajů zákazníků.

     Ve smlouvě uzavřené mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů však není možné dohodnout slučování databází jednotlivých správců, jelikož každý správce může pověřit zpracovatele zpracováním osobních údajů maximálně v takovém rozsahu, v jakém sám zpracování provádí.

Podmínky nabízení obchodu a služeb

Pro účel nabízení obchodu a služeb zákon o ochraně osobních údajů umožňuje § 5 odst. 5 použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů (adresu trvalého bydliště či jinou kontaktní adresu, nikoli však adresu elektronickou – využívání elektronické adresy pro účely zasílání obchodních sdělení upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), jestliže byly tyto údaje získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností správce nebo zpracovatele. Tyto údaje lze používat i bez souhlasu subjektu údajů a to až do doby, kdy subjekt údajů vysloví s tímto zpracováním písemný nesouhlas.

Pokud však správce hodlá předat osobní údaje zpracovávané podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů jinému správci, platí ustanovení § 5 odst. 6 tohoto zákona, ze kterého vyplývá, že správce může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění následujících podmínek:

  1. údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,
  2. údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,
  3. subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem písemně nesouhlas.

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny současně. Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů, nesmí tyto údaje dle § 5 odst. 7 citovaného zákona dále předávat jiné osobě.

Pouze za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou použity k nabídce obchodu a služeb opakovaně, je správce dle § 5 odst. 9 zákona o ochraně osobních údajů oprávněn dále zpracovávat pro svoji potřebu osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu i přesto, že subjekt údajů vyjádřil písemně svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů. Zákon tak umožňuje vytváření seznamů tzv. „robinsonů", který slouží pouze k tomu účelu, aby nedocházelo ke kontaktování s obchodní nabídkou těch subjektů údajů, které s tímto vyjádřily svůj nesouhlas.

Je třeba zdůraznit, že účel, pro nějž lze použít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, je v § 5 odst. 5 a násl. zákona o ochraně osobních údajů přesně definován jako „nabízení obchodu a služeb". Pojem „marketingové účely" je však výrazně širší a zahrnuje i zpracování osobních údajů pro účely výzkumu a ovlivňování trhu či stanovování koncepcí podnikatelské politiky, která vychází z potřeb a požadavků trhu a reaguje na ně opatřeními, kterými jej ovlivňuje. Pro tyto širší marketingové účely, než je nabízení obchodu a služeb, je pak zřejmě nutné přiřazovat ke jménu, příjmení a adrese zákazníka i další osobní údaje, což § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů neumožňuje. Z toho vyplývá, že pro takový způsob zpracování nelze ustanovení § 5 odst. 5 a násl. zákona o ochraně osobních údajů aplikovat a pro takové zpracování je nutno v § 5 odst. 2 zákona najít jiný právní titul.

Závěr

Aby tedy správce mohl zpracovávat osobní údaje zákazníků pro účely marketingu, musí k tomu získat souhlas subjektu údajů splňující náležitosti uvedené v § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů. Před zahájením takového zpracování je pak správce povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů postupem podle ustanovení § 16 citovaného zákona. Propojování databází zpracovatelem při zpracování osobních údajů prováděných pro různé správce, a tedy vytváření „megadatabází", zákon neumožňuje. Pokud zpracovatel zpracovává osobní údaje pro více správců, musí být jednotlivé klientské databáze striktně oddělené.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém