Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Stanovisko č. 2/2001 - Zpracování citlivého osobního údaje o členství v odborových organizacích v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací

 

Odkazy


 
 

říjen 2001, aktualizováno červenec 2006, červen 2007, revize srpen 2009

Úvod

Otázka odvádění členských příspěvků členů odborových organizací (formou srážek ze mzdy) úzce souvisí s oblastí ochrany osobních údajů a současně se dotýká práv a povinností v oblasti pracovněprávních vztahů. Tato oblast zahrnuje jak vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, tak vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jako členem odborové organizace, a v neposlední řadě rovněž vztahy mezi odborovou organizací a členem odborové organizace.

 

Odůvodnění

Mzda nebo plat jsou majetkem zaměstnance, který má právo s nimi nakládat tak jako s jiným svým vlastnictvím. Základním předpokladem k tomu, aby mohlo dojít ke srážce ze mzdy nebo platu podle platných právních předpisů, je, že s tímto postupem musí zaměstnanec vyslovit souhlas, a to formou písemné dohody o srážkách ze mzdy (platu).

     Z hlediska ochrany osobních údajů je podstatné, zda v souvislosti s odváděním členských příspěvků členů odborových organizací bude u zaměstnavatele docházet ke zpracovávání citlivého osobního údaje „členství v odborových organizacích“ a budou se na něj tedy vztahovat práva a povinnosti s tím související, zejména ustanovení § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

     Zákon o ochraně osobních údajů umožňuje v případě odvádění členských příspěvků členů odborových organizací správci – zaměstnavateli zpracovávat citlivý osobní údaj o členství v odborovém hnutí či organizaci pouze v případě, že mu subjekt údajů (zaměstnanec) dal ke zpracování výslovný souhlas, který obsahuje všechny náležitosti ustanovení § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. V tomto případě nelze totiž oprávnění zpracovávat uvedený citlivý údaj dovodit ze zvláštního zákona, ani není splněn některý z předpokladů uvedených v § 9 písm. b) až i) zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel je k osobním údajům svého zaměstnance včetně údaje o výši jeho mzdy či o členství v odborové organizaci vždy v postavení správce.

     Pro realizaci dohody o srážkách ze mzdy však není nutné zpracování citlivého údaje o členství zaměstnance v odborové organizaci. Zaměstnavatel musí zpracovat pouze údaj, že některý zaměstnanec předložil příslušnému odbornému útvaru zaměstnavatele řádně uzavřenou písemnou dohodu o srážkách ze mzdy, ze které vyplývá, že zaměstnanec se srážkami ze mzdy souhlasil, v jaké výši a na jaký účet mají být srážky ze mzdy poukázány.

     Tento souhlas musí zaměstnanec – člen odborové organizace vyjádřit právně relevantním způsobem, v souladu s ustanoveními § 146 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“), případně podle § 18 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o platu“). K realizaci takové řádně uzavřené písemné dohody o srážkách ze mzdy zaměstnavatel nepotřebuje zpracovávat žádné další osobní údaje o zaměstnanci než osobní údaje, které o zaměstnanci již zpracovává v souvislosti s vedením personální evidence zaměstnance a údaje o tom, že zaměstnanec uzavřel dohodu o srážkách ze mzdy, o souhlasu zaměstnance se srážkami ze mzdy, o jejich výši a o určení účtu, na který mají být srážky ze mzdy poukazovány. Pokud se z této jednotlivé dohody o srážkách ze mzdy dozví zaměstnavatel současně i citlivý údaj o členství zaměstnance v odborové organizaci, pak jde o vědomost, kterou obvykle dále nezpracovává a neprovádí s ní systematické operace.

     Ke zpracování „obyčejného“ osobního údaje, k němuž při srážkách dochází, nepotřebuje souhlas subjektu osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, neboť jde o zpracování podle § 5 odst. 2 písm. a) popř. b) zákona o ochraně osobních údajů – zaměstnavatel plní povinnosti vyplývající mu ze zvláštních zákonů nebo povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi ním a zaměstnancem. Ostatně souhlas zaměstnance se srážkami ze mzdy, s jejich výší a s určením účtu, na který mají být srážky ze mzdy poukazovány, je zřejmý z předložené dohody o srážkách ze mzdy.

     Pokud jde o oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, pak zaměstnavateli v souvislosti s realizací dohody o srážkách ze mzdy tato povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů nevzniká. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů zaměstnavatel při realizaci dohod o srážkách ze mzdy potřebné osobní údaje o zaměstnanci zpracovává v souvislosti s plněním povinností uložených mu zákonem, resp. osobní údaje zaměstnance související s realizací dohody o srážkách ze mzdy jsou třeba k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů.

 

Závěr

Zaměstnavatel v souvislosti s prováděním dohody o srážkách ze mzdy nepotřebuje zpracovávat citlivý údaj vypovídající o členství zaměstnance v odborové organizaci. Pokud v souvislosti s prováděním dohody o srážkách ze mzdy nebude docházet k systematickému zpracování tohoto citlivého údaje, není ani nutné splnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

     Úřad pro ochranu osobních údajů zastává toto stanovisko zejména s ohledem na povinnost správce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Výše popsaný postup odvádění členských příspěvků členů odborových organizací prostřednictvím dohody o srážkách ze mzdy je vhodný také z toho důvodu, že číslo účtu a výše srážky nemusí vždy identifikovat údaj o členství v odborové organizaci nebo v jiné společenské organizaci.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém