Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory Úřadu

 

Stanovisko č. 2/2004 - Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů

 

Odkazy


 
 

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

leden 2004, poslední aktualizace únor 2014[1]

 

Úvod

Pro posouzení, jak postupovat při poskytování informací ze zápisů z jednání zastupitelstva a rady a z usnesení těchto orgánů v případě obcí, hl. m. Prahy a krajů, aby nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), jsou východisky příslušná ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), (dále jen „zákon o obcích“), zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), (dále jen „zákon o krajích“).

 

Odůvodnění

1. Nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva jsou, jak stanoví § 93 odst. 3 zákona o obcích, § 60 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze a § 42 zákona o krajích, veřejná a může se jich tedy zúčastnit kdokoliv. O jednání zastupitelstva se vyhotovuje zápis, který je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě. V Praze je situace shodná s tím, že zápis je uložen k nahlédnutí na Magistrátu hl. m. Prahy (§ 65 zákona o hlavním městě Praze). Zápis z jednání zastupitelstva kraje je uložen k nahlédnutí u krajského úřadu (§ 43 zákona o krajích). Nahlížet do zápisů z jednání zastupitelstva a do usnesení zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy mají právo:

a)    občané obce, Prahy nebo městských částí Prahy nebo kraje, od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, hl. m. Prahy nebo kraje [§ 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, § 7 písm. e) a § 8 písm. e) zákona o hlavním městě Praze a § 12 odst. 2 písm. c) zákona o krajích],

b)    fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce, Prahy nebo městské části Prahy či kraje (§ 16 odst. 3 zákona o obcích, § 9 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze, § 12 odst. 3 zákona o krajích),

c)    cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce, Prahy nebo městské části Prahy, kraje nebo vojenského újezdu v územním obvodu kraje, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (§ 17 zákona o obcích, § 9 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, § 13 zákona o krajích).

Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce, hl. m. Prahy nebo městské části Prahy a kraje na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“); při dodržování ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, které upravuje poskytování informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů. Dle tohoto ustanovení povinný subjekt tyto informace poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (jedná se např. o §  81 a následující zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, a § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů). Znamená to tedy, že příslušný orgán, který je podle § 2 odst. 1 a 2 zákona o svobodném přístupu k informacím povinným subjektem, musí před podáním informace zvážit, zda v daném případě nedojde k zásahu do soukromí, tedy zda se na požadované informace nevztahuje ochrana dle výše uvedených právních předpisů. Je zde tedy širší prostor pro uvážení příslušného orgánu, zda jde či nejde o zásah do soukromí a zda lze požadovanou informaci poskytnout, tj. zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí osobních údajů stanovené příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími práva fyzické osoby na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a osobního života. Podle platné právní úpravy nelze poskytnout informace, které by byly s to zasáhnout do soukromí fyzické osoby, o níž má být informace podána. V této souvislosti je ale nutné zmínit i nutnost zvážit speciální úpravu podávání informací zvláštního charakteru, jako je např. ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, které umožňuje bez souhlasu poskytnout osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

     Ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím tedy říká, že při poskytování informace ze zápisu o jednání zastupitelstva podle tohoto zákona je nezbytné osobní údaje v těchto zápisech obsažené redukovat anebo anonymizovat.

     Rozdíl mezi občany, kteří mají na základě zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze nebo zákona o krajích právo nahlížet do zápisů a usnesení zastupitelstva, a ostatními osobami je také v tom, že občané, kterým jsou údaje zpřístupněny podle uvedených zákonů, mají k těmto informacím ze zákona zcela bezplatný přístup (mohou sami nahlížet a sami si pořizovat výpisy); od ostatních osob je obec oprávněna podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím požadovat úhradu nákladů při poskytnutí konkrétní informace (obec musí pořizovat fotokopie, zpracovávat výtahy z materiálů atd.). Obec je povinna také poskytnout informace z jednání zastupitelstva i rady, včetně uváděných osobních údajů, příslušným státním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud k tomu tyto orgány mají při řešení konkrétních úkolů zákonné oprávnění.

2. Nahlížení do zápisů z jednání rady

Naopak zasedání rady jsou neveřejná, může se jich tedy zúčastnit jen okruh osob definovaný zákonem o obcích, zákonem o hlavním městě Praze nebo zákonem o krajích (§ 101 odst. 1 zákona o obcích, § 70 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, § 58 odst. 1 zákona o krajích). Součástí zápisu z jednání rady jsou i přijatá usnesení (§ 101 odst. 3 zákona o obcích, § 70 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze, § 58 odst. 3 zákona o krajích). Zápis ze schůze rady musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce či kraje (§ 101 odst. 3 zákona o obcích, § 58 odst. 3 zákona o krajích a § 70 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze[2]). Nahlížet do usnesení rady a pořizovat si z něho výpisy mají právo výše uvedené okruhy osob, které mají oprávnění nahlížet do zápisů z jednání a usnesení zastupitelstva. Ostatní fyzické osoby a osoby právnické mají právo na informace o jednáních a usneseních rady na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, při dodržení stejných zásad jako při poskytování informací o jednáních a usneseních zastupitelstva.

3. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a rady

Na rozdíl od zpřístupňování zápisů (nahlížení do zápisů) z jednání zastupitelstva nebo usnesení zastupitelstva a z jednání rady nebo usnesení rady za výše uvedených zákony stanovených podmínek zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze ani zákon o krajích nijak neupravují zveřejňování těchto dokumentů.

     Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) dospěl k závěru, že osobní údaje vyskytující se v zápisech z jednání zastupitelstva a v usneseních zastupitelstva, stejně tak jako v zápisech z jednání rady a v usneseních rady, jsou v převážné míře výstupem z různých předchozích zpracování osobních údajů obecními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy nebo krajskými úřady. Jde tudíž o výsledek systematického shromažďování osobních údajů. Z tohoto pohledu ochrana osobních údajů v těchto zápisech a usneseních podléhá režimu zákona o ochraně osobních údajů. Obce, hl. m. Praha ani kraje v tomto případě nemusí plnit oznamovací povinnost podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů, protože se na ně vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, uvedená pod § 18 písm. b) téhož zákona.

     Nahlížení vyjmenovaných subjektů do zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva, zápisů z jednání rady a usnesení rady podle konkrétních ustanovení zákona o obcích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o krajích je umožněním přístupu k informacím obsahujícím osobní údaje, a je tedy v § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů definovaným zpřístupňováním osobních údajů konkrétnímu okruhu subjektů. Toto zpřístupňování se uskutečňuje na základě zákona a není tak v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů. Stejně tak je tomu při zpracování těchto údajů, které nahlédnutí předchází, tj. v souvislosti s jejich projednáním zastupitelstvem a radou, při kterém jsou dány zákonné meze zpracování osobních údajů.

     V čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) je státním orgánům a orgánům územní samosprávy stanovena povinnost “přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti“. Z tohoto ustanovení Listiny vychází § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Obecně lze tedy konstatovat, že zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva, usnesení zastupitelstva, zápisů o jednání rady a usnesení rady platné zákony nebrání; samozřejmě s přihlédnutím k již zmíněnému ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Závěr

S ohledem na osobní údaje obsažené ve výše uvedených dokumentech obce, hl. m. Prahy nebo kraje lze rozlišit dvojí přístup při poskytování informací ze zápisů a usnesení zastupitelstva a rady. Jednak nahlížení do dokumentů okruhem osob definovaných v zákoně a jednak jejich zpřístupnění dalším osobám nebo zveřejňování (např. v tisku, na internetu a v jiných médiích).

     Při nahlížení do dokumentů ze zákona definovaným okruhem osob musí tyto dokumenty obsahovat veškeré projednávané záležitosti včetně osobních údajů souvisejících s jejich projednáváním. Např. u prodeje a dispozice s majetkem obce, hl. m. Prahy nebo kraje musí být v usnesení zastupitelstva nebo rady fyzická osoba (smluvní partner) přesně identifikována, aby právní úkon prodeje nebo dalších dispozic s majetkem byl od počátku jasný a určitý, a aby nikdo nemohl namítnout, že je vzhledem ke své neurčitosti neplatný.  Podle § 5 odst. 2 písm. a) a rovněž § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů lze v těchto případech zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů.

     Jiná situace je u zveřejňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva a z jednání a usnesení rady na internetu, v tisku a jiných médiích, nebo podávání informací dalším osobám podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V těchto případech dochází ke zveřejňování informace obsahující osobní údaje neomezenému okruhu osob. Povinností obce, hl. m. Prahy nebo kraje je zajistit dodržování zákona o ochraně osobních údajů a v této souvislosti je třeba zveřejňované osobní údaje pro daný účel anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu omezit.

     Při zveřejňování upravených verzí (záznamů, výtahů) zápisů z jednání zastupitelstva, jeho usnesení, zápisů z jednání rady a jejího usnesení Úřad doporučuje informovat veřejnost o tom, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

     Za dodržování zákona o ochraně osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a při zveřejňování dokumentů obce v médiích plně odpovídají správci a zpracovatelé osobních údajů, kterými jsou obce, hl. m. Praha nebo městské části Prahy nebo kraje, případně za ně odpovídají i fyzické osoby uvedené v konkrétních ustanoveních těchto zákonů, které se s osobními údaji seznámily.

 

Příklad možné anonymizace:

USNESENÍ č. … ze dne …

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA …

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města … na svém zasedání přijalo následující usnesení:

SCHVÁLILO na návrh … prodej městského pozemku: st. p. č. …, zastavěná plocha a nádvoří o výměře … m2, v obci …, katastrální území …, jedná se o pozemek na kterém stojí objekt k bydlení č.p. … v …. ulici v obci ….

Osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě.

(alternativně se uvedou příslušná ustanovení zákona o hlavním městě Praze nebo krajích)

kupní cena činí …,- Kč za 1 m2 pozemku, to je celkem ...,- Kč, plus správní poplatky, vše se splatností při podpisu kupní smlouvy.

hlasy pro: 10, hlasy proti: 0, zdrželo se: 1

Komentář

Přípustné bude v některých případech uvedení pouze iniciál jmen a příjmení kupujících bez přesnější adresy (uvede se např. část obce nebo ulice). V těchto případech je ovšem třeba brát ohled také na velikost obce, kdy zejména u menších obcí by i uvedením prostých iniciál a ulice již nedošlo k dostatečné anonymizaci.

Údaje není třeba anonymizovat, jestliže je kupujícím osoba právnická.

Místní (nebo oprávněný) občan tak získá např. z internetu dostatečnou informaci o prodeji určitého pozemku a zajímá-li jej jméno kupujícího, má zákonem stanovené právo nahlédnout do originálu písemnosti uloženého na příslušném úřadě. I v tom, že pro získání osobních údajů je v některých případech třeba vyvinout určité úsilí, lze spatřovat prvek jejich ochrany.


[1] Právní stav k 1. lednu 2014.

[2] V tomto případě však zákon neuvádí, kdo může nahlížet do zápisu rady hl. m. Prahy. V souladu s čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze interpretovat toto ustanovení zákona o hlavním městě Praze jako možnost nahlédnutí všem osobám.

 

Odkazy


 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém