Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Archiv

 

Stanovisko č. 3/2006 - Dálkový (elektronický) přístup obecní policie k osobním údajům z informačního systému evidence obyvatel, registru silničních vozidel a registru řidičů

 

Odkazy


 
 

květen 2006, poslední revize duben 2013

 

Úvod

V souvislosti s činností obecní či městské policie se opakovaně objevuje otázka oprávněnosti přístupu do nejrůznějších úředních evidencí (informačních systémů), a to i formou dálkového přístupu. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že pozice a úkoly obecní policie – jakožto orgánu obce zřizovaného obecní vyhláškou, tj. v rámci samostatné působnosti obce – jsou poněkud jiné než v případě Policie České republiky, z čehož vyplývá i odlišný režim přístupu do státem vedených evidencí.

 

Odůvodnění

Zmocnění obecní policie požadovat poskytnutí informací z evidencí vedených příslušnými státními orgány je obecně upraveno v § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Dle tohoto ustanovení je obecní policie v rozsahu nezbytném k plnění svých zákonem stanovených úkolů oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů vedených Policií České republiky, obecními úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvem vnitra. Současně je v citovaném ustanovení výslovně vymezen rozsah údajů, resp. subjektů údajů, o kterých může obecní policie údaje požadovat.

     Dle § 11a odst. 7 zákona o obecní policii v této souvislosti platí, že dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle zvláštních právních předpisů. Pokud jsou na straně obecní policie a dožádaných orgánů splněny technické podmínky, lze v případě, že dožádaný orgán je zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup. Platí zde však zásadní omezení, že údaje mající povahu osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) nebo citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů lze poskytnout pouze v rozsahu, který je nutný ke ztotožnění osoby, na níž je dotaz obecní policií vznesen – okruh osob, vůči nimž má obecní policie oprávnění požadovat prokázání totožnosti je vymezen v § 12 zákona o obecní policii, stejně tak jako pojem „prokázání totožnosti“.

     Z hlediska zákona o ochraně osobních údajů je k uvedenému dále třeba poznamenat, že i přes existenci citované právní úpravy se zde uplatňují základní zásady ochrany osobních údajů i v jiném směru – zejména pak princip nezbytnosti a minimalizace zásahu. Jak již bylo zmíněno, pokud má obecní policie dálkový a nepřetržitý přístup do databází, je její povinností (nejen ze zákona o ochraně osobních údajů, ale i ze zákona o obecní policii atd.), resp. povinností obce, tento přístup minimalizovat pouze na nezbytné případy, což mimo řečeného předpokládá i interní vymezení okruhu osob, které budou mít k užití přístupu oprávnění (např. velitel obecní policie, operační středisko – současně je žádoucí i proškolení příslušných zaměstnanců v problematice), interní vymezení případů, kdy bude možné oprávnění realizovat, jakož i uložení povinnosti speciálně evidovat datum, důvod a identitu strážníka, který práva přístupu využil, tzn. logovat přístupy do systému – konkrétně lze v tomto směru odkázat na § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů, tj. úpravu zabezpečení zpracovávaných dat. Řečené v tomto odstavci platí pro všechny následně uvedené případy.

 

1. Informační systém evidence obyvatel

V případě informačního systému evidence obyvatel se poskytování osobních údajů z tohoto systému primárně řídí ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V tomto ustanovení se uvádí, že Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Z § 11a odst. 7 zákona o obecní policii pak vyplývá, že obecní policii lze, jsou-li pro to splněny technické a bezpečnostní podmínky a pokud je dožádaný orgán zároveň správcem informačního systému, údaje poskytnout způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

     Obecně zde však platí již shora zmíněné omezení, že osobní údaje lze obecní policii poskytnout pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osob, které jsou vymezeny v § 12 zákona o obecní policii. Součinnost s Policií České republiky není vyloučena.

 

2. Registr silničních vozidel

Podle § 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vede Ministerstvo dopravy na základě údajů předaných mu obecními úřady obcí s rozšířenou působností centrální registr silničních vozidel. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností pak na základě § 4 zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích vedou registr silničních vozidel, v němž evidují informace o silničních motorových vozidlech, přípojných vozidlech a provozovatelích těchto vozidel v rozsahu vymezeném ve zmíněném ustanovení.

     Ministerstvo dopravy, jako správce údajů vedených v centrálním registru silničních vozidel, nemá povinnost údaje o provozovateli nebo vlastníkovi vozidla na požádání poskytovat, s výjimkou Policie České republiky. Do jednotlivých registrů vedených obecními úřady obcí s rozšířenou působnostní je nicméně na základě ustanovení § 4 odst. 3 zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích oprávněn nahlížet a požadovat opis nebo výpis zapsaných údajů ten, kdo prokáže právní zájem, což - s ohledem na absenci zvláštní právní úpravy – platí i pro poskytování údajů z tohoto registru obecní policii.

 

3. Registr řidičů

Registr řidičů, sdružující údaje o řidičských průkazech a řidičích v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je upraven v § 119 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu). Tuto „místní“ evidenci vedou z pozice správce osobních údajů obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Přístup obecní policie k údajům z registru řidičů v rámci konkrétní obce je umožněn na základě § 121 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu, jež stanoví, že správce registru je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti mimo jiné obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Takovým případem je pak rovněž činnost obecní policie (orgánu obce). Obecní policii může být s ohledem na § 11a odst. 7 zákona o obecní policii zřízen pro tyto účely dálkový a nepřetržitý přístup.

     Obdobně, jako u informačního systému evidence obyvatel, vede Ministerstvo dopravy v souladu s § 122 zákona o silničním provozu na základě údajů z jednotlivých registrů řidičů centrální registr řidičů. Přímý (tedy dálkový) přístup do centrálního registru musí být zajištěn podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona o silničním provozu Ministerstvu vnitra, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Policii České republiky, Vojenské policii, obecní policii a Bezpečnostní informační službě.

 

Závěr

Obecní policie je orgánem obce zřizovaným v oblasti samostatné působnosti obce (viz § 1 odst. 1 zákona o obecní policii), a to především za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Obecní policie proto nemůže mít a nemá stejnou pozici jako státní orgány příslušné k zajištění veřejného pořádku, tedy především Policie České republiky, a proto má dálkový (tj. elektronický či přímý) přístup jen do vybraných centrálních informačních systémů veřejné správy. V ostatních případech je tak obecní policie v pozici orgánu, který je oprávněn, existuje-li relevantní důvod, ad hoc  požadovat poskytnutí osobních údajů nezbytných k řádnému plnění činností v rámci své zákonné působnosti a pravomoci.
 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém