Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Stanovisko č. 4/2004 - Aplikační výklad k části zákona o evidenci obyvatel týkající se rodného čísla

 

Odkazy


 
 

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

červenec 2004, poslední revize duben 2013


Úvod

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), patří k zásadním normám upravujícím nakládání s osobními údaji. Mezi nejvýznamnější novelizace tohoto zákona z hlediska problematiky ochrany osobních údajů patří změna z roku 2004, která byla provedena zákonem č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel. Předmětná novelizace přinesla pravidla pro nakládání s rodným číslem a jeho využívání a Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) zákon svěřil novou působnost spočívající v ukládání sankcí za tzv. jiné správní delikty[1] při neoprávněném nakládání s rodným číslem, resp. při neoprávněném využívání rodných čísel.

     Rodné číslo (dále také „RČ“) je identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle zákona, a je pro každou fyzickou osobu, vedenou v evidenci obyvatel, jedinečné. Z pohledu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) se tedy jedná o osobní údaj, jehož zpracování je upraveno zvláštním zákonem.

 

Odůvodnění

Zcela základním ustanovením zákona o evidenci obyvatel je § 13 odst. 9[2], který svěřuje nositeli RČ nebo jeho zákonnému zástupci právo výlučně rozhodovat o jeho užívání (zejména pro své potřeby) a o jeho využívání (jinými subjekty).

     Ustanovení § 13 odst. 9 zákona o evidenci obyvatel odkazuje na § 13c odst. 1 tohoto zákona, který stanoví způsoby, jak lze RČ využívat. Využívat je tedy mohou, v souladu s § 13c odst. 1 písm. a) citovaného zákona, subjekty zde uvedené, jimiž jsou ministerstva a jiné správní úřady, dále orgány pověřené výkonem státní správy, soudy při činnostech vyplývajících z jejich zákonem stanovené působnosti a v mezích této zákonem stanovené působnosti a notáři pro potřeby vedení Centrální evidence závětí. Do této skupiny patří i soudní exekutoři, kteří mohou využívat rodná čísla na základě ustanovení § 33a, 33b a 33c zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Dále budou do této kategorie patřit i orgány obce při výkonu přenesené působnosti, ne však již při výkonu samostatné působnosti. V samostatné působnosti se obce budou při využívání RČ řídit ustanovením § 13c odst. 1 písm. b), popřípadě ustanovením § 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.

     Státní orgány uvedené v § 13c odst. 1 písm. a) zákona o evidenci obyvatel musí při výkonu své působnosti vycházet ze zákonů a řídit se i dalšími právními předpisy vztahujícími se k jejich působnosti a mohou činit pouze to, co jim zákon ukládá, proto musí všude tam, kde zákon umožňuje volbu využívat jako identifikační údaj RČ nebo jiný osobní údaj, tuto volbu nositeli rodného čísla umožnit. Existuje řada zákonů, kde se zejména pro přiznání určitého práva, žádosti či jiného úkonu fyzická osoba musí identifikovat nejen jménem, příjmením a adresou bydliště, ale také datem narození nebo RČ. V těchto předpisech toto bývá vyjádřeno různým způsobem; buď jsou vyžadovány oba údaje, nebo je použita dikce alternativního typu (např. „… datum narození, nebo rodné číslo“). V souladu s článkem 2 odst. 3 a 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod nikdo nesmí být nucen činit to, co mu zákon neukládá, resp. státní moc může být uplatňována jen v případech, v mezích a způsoby, které zákon stanoví. S přihlédnutím k této ústavní zásadě je nutno dospět k závěru, že pokud fyzické osobě zákon přímo neukládá povinnost identifikovat se rodným číslem (což je i případ alternativní volby mezi identifikací rodným číslem nebo jiným osobním údajem), nelze po ní identifikaci rodným číslem požadovat. O této možnosti volby je takový orgán nebo instituce povinna informovat nositele RČ v souladu s ustanovením § 11 zákona o ochraně osobních údajů.

     V souladu s ustanovením § 13c odst. 1 písm. b) zákona o evidenci obyvatel mohou RČ ke své činnosti využívat i jiné orgány, instituce nebo osoby v případě, že je k tomu zmocní zvláštní zákon. Jde nepochybně o takové osoby nebo instituce jako je Policie České republiky, státní zastupitelství, ale i o řadu soukromých právnických osob, které vykonávají svoji činnost nebo případně vedou evidence na základě zvláštního zákona (banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři, zdravotnická zařízení, veřejnoprávní korporace jako jsou různé profesní komory, zdravotní pojišťovny apod.).

     Pokud zvláštní zákon stanoví možnost volit mezi údaji (např. dikcí „datum narození, nebo RČ“), je opět na vůli nositele RČ, který z údajů uvedených ve zvláštním zákoně poskytne [např. § 10 odst. 5 písm. b) bod 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]. Ani v těchto případech nemohou tyto subjekty vnutit nositeli rodného čísla své přesvědčení, že se „bez využívání RČ neobejdou“.

     Jak v případě praktické aplikace § 13c odst. 1 písm. a) zákona o evidenci obyvatel, tak i při postupu dle § 13c odst. 1 písm. b) tohoto zákona se bude v případě možnosti volby z hlediska orgánu, instituce nebo osoby jednat o situaci, kdy jeden z údajů mít musí, a tedy ani nositel RČ nemá možnost neuvést, nesdělit nebo neposkytnout žádný údaj z alternativní dvojice zvláštním zákonem stanovených údajů. Jak je patrné, obě výše uvedené situace předpokládají, že existuje právní úprava, a tedy jsou dány zákonné meze pro využívání RČ.

     Posledním právním titulem pro využívání RČ je souhlas jeho nositele nebo zákonného zástupce [§ 13c odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel]. Souhlas podle tohoto ustanovení je pak třeba chápat jako svobodný a vědomý projev vůle nositele RČ, jehož obsahem je svolení s využíváním RČ.

     Konstrukce jiných správních deliktů v ustanovení § 17e zákona o evidenci obyvatel je upravena tak, že nižší sankcí je penalizováno pokutou až do výše 1 mil. Kč neoprávněné nakládání s rodným číslem (§ 13 odst. 9 zákona o evidenci obyvatel), tedy jednotlivý zásah do práva nositele rodného čísla výlučně rozhodovat o jeho využívání. Naopak „systémová“ pochybení jsou penalizována pokutou výrazně vyšší (až do výše 10 mil. Kč), kdy touto sankcí bude potrestána každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která v rozporu s ustanovením § 13c odst. 1 zákona o evidenci obyvatel neoprávněně využívá rodná čísla, tedy je buď osobou rozdílnou od těch, jež předpokládají ustanovení § 13c odst. 1 písm. a) a b) citovaného zákona, nebo tak činí bez souhlasu nositele RČ, když se nepochybně mohou vyskytnout i různé kombinace „neoprávněných využívání“.

     Projednání přestupku spočívajícího v neoprávněném nakládání s rodným číslem [§ 17d odst. 1 písm. d) zákona o evidenci obyvatel] je poté svěřeno do kompetence obecních úřadů s rozšířenou působností a nikoliv Úřadu.

 

Závěr

Při využívání RČ je tedy třeba primárně přihlížet k povinnostem stanoveným v zákoně o evidenci obyvatel. Současně ovšem nelze přehlížet, že rodné číslo je osobním údajem, a proto s výjimkou § 5 odst. 2 se ostatní ustanovení zákona o ochraně osobních údajů budou aplikovat i při zpracování RČ a Úřad nebude činit rozdíly mezi RČ a jinými osobními údaji.


[1] Kompetence trestat přestupky v této oblasti byla svěřena obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

[2] „Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.“

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém