Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Stanovisko č. 6/2006 - Nahlížení do kandidátních listin a poskytování informací o kandidátech voleb do obecních zastupitelstev

 

Odkazy


 
 

říjen 2006, poslední aktualizace únor 2014[1]


Jednou z otázek, která také souvisí s ochranou osobních údajů, je poskytování informací o kandidátech ve volbách do obecních zastupitelstev a nahlížení do kandidátních listin.

     Obecně lze říci, že souhlasem s kandidaturou se kandidát částečně vzdává svého soukromí. Tento zásah do soukromí je však nezbytné omezit v souladu s platnou právní úpravou. Informace ve věci kandidátů či kandidátních listin jsou požadovány na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), který byl několikrát novelizován.

     Ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví, že „informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.“ Uvedenými předpisy jsou především ustanovení § 81 a následujících zákona č. 89/2012  Sb., Občanský zákoník, a ustanovení § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

     Poskytování informací o jednotlivých kandidátech a nahlížení do kandidátních listin, kdy se nepochybně jedná o zpracování osobních údajů, podléhá úpravě podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů. V daném případě ovšem nelze aplikovat žádné z ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) až g) tohoto zákona, ani ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o informace o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Informace se týkají osobních údajů konkrétní osoby a lze je poskytnout či umožnit nahlédnutí v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů pouze se souhlasem této osoby.

     V této souvislosti je nezbytné uvést, že je vždy třeba určit okamžik, kdy je již možné osobní údaje poskytnout bez souhlasu osoby, jejíž údaje mají být poskytnuty. Takto je míněn právě okamžik, kdy se požadované osobní údaje stávají údaji zveřejněnými a je možné je jako takové poskytovat. Vyplývá to z ustanovení § 23 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“).

     Podle ustanovení § 23 odst. 3 uvedeného zákona registrační úřad rozhodne ve lhůtě 48 dnů před dnem voleb do zastupitelstva obce o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle téhož zákona. Současně toto rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí den vyvěšení. Registrace je rovněž podle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků. Tento postup je také v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého „povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“.

     Zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny je provedeno dle platné právní úpravy, neboť je naplněno ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, které správci umožňuje zpracovávat, v souladu s ustanovením § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů (tedy i zveřejňovat), osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce.

     Úřad pro ochranu osobních údajů zastává názor, že právě den vyvěšení je dnem, kdy již lze údaje považovat za údaje zveřejněné ve smyslu ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních údajů, a od tohoto data mohou být informace o kandidátech uvedené na registrované kandidátní listině poskytovány. Při poskytování informací musí příslušné úřady splňovat příslušná ustanovení zákona o ochraně osobních údajů týkající se např. rozsahu poskytovaných informací. Úřady by měly při poskytování informací vycházet z rozsahu údajů, které obsahuje hlasovací lístek. Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev hlasovací lístek obsahuje následující údaje kandidáta: jméno, příjmení, věk, povolání, část obce či obec, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany, nebo politického hnutí, jejímž členem kandidát je, případně údaj o tom, že je bez politické příslušnosti.

     Před zveřejněním rozhodnutí o registraci kandidátní listiny se žadatelé mohou obracet s žádostmi o informace přímo na politické strany a samotné kandidáty. Registrační úřady, jak výše uvádíme, mohou v této době poskytovat informace pouze na základě souhlasu uděleného jim samotným kandidátem a v rozsahu, ke kterému byl souhlas kandidátem dán. Souhlas však musí splňovat veškeré náležitosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů a registrační úřad je jako správce osobních údajů povinen splnit i další ustanovení, která zákon o ochraně osobních údajů správci osobních údajů ukládá.

Závěr
Ustanovení výše uvedených právních předpisů znamenají, že informace o kandidátech lze poskytovat až po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí v souladu se zvláštní právní úpravou, tj. zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.


[1] Právní stav k 1. lednu 2014.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém