Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva 1.12.2004

 
 
 

Tisková zpráva

1.12.2004

Dne 29. 9. 2004 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 2. cenu v kategorii "Otevřeno" v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO. Úřad byl oceněn za příkladné poskytnutí informací ze správního řízení. Výsledky druhého ročníku soutěže vyhlásila Otevřená společnost, o.p.s., u příležitosti Mezinárodního dne informací.

V průběhu uplynulého čtvrtletí byly soudním rozhodnutím zamítnuty jako neopodstatněné žaloby proti rozhodnutím Úřadu o udělení pokuty Komerční pojišťovně a personální agentuře Axial. Úřad považuje vznikající judikaturu v oblasti ochrany osobních údajů za důležitou součást posilování právního rámce ochrany soukromí v České republice a za významný odraz výkonu svých dozorových pravomocí.

Úřad v souvislosti s novými kompetencemi uloženými mu zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, které spočívají v postihu šíření nevyžádaných obchodních sdělení, na dotazy médií opakovaně zdůrazňoval, že nelze zobecňovat problém v tom smyslu, že se jedná o postihování spamu jako takového. Úřad jednal se zástupci Ministerstva informatiky, představiteli reklamní sféry i právníky specializujícími se na uvedenou problematiku v zájmu vyvážené aplikace povinností ukládaných zákonem. Do konce letošního roku Úřad důrazně upozorňuje subjekty, které by měly tendenci nadále jednat bez ohledu na přijaté zákonné opatření, že hodlá od příštího roku důsledně uplatňovat sankční postihy, k nimž je zmocněn zákonem. V zájmu dobré informovanosti veřejnosti a zjednodušení možnosti podávat Úřadu stížnosti byla zřízena na jeho webových stránkách samostatná rubrika (http://www.uoou.cz/spam.php3), v níž je možné nalézt kromě potřebného výkladu problematiky a vysvětlení pozice Úřadu také v září avizovaný speciální formulář: jeho vyplnění usnadňuje stěžovatelům učinit podání na Úřad. Kromě možnosti podání stížnosti online je vyplněním formuláře stěžovateli usnadněno rozhodování, jaké informace je třeba poskytnout, aby Úřad mohl konat v souladu se svými povinnostmi. Úřad rovněž otevřel na svých webových stránkách diskusní fórum, které mu vždy příležitostně slouží k operativnímu zodpovídání dotazů veřejnosti na aktuální, novou problematiku, ve chvíli, kdy se stává předmětem soustředěného zájmu občanů. Úřad přijal od 7. září více než 150 stížností na nevyžádaná obchodní sdělení, a jejich množství roste, dá se říci, geometrickou řadou. Z toho 74 podnětů je evidováno jako stížnost, kterou je třeba prošetřit. Z nich vyřízeno bylo 17 stížností a 57 stížností je v šetření. Stížnostní agenda přicházející na Úřad v období od 7. září narostla o více než 100 %.

Vzhledem k soustředěnému zájmu médií se Úřad za uplynulé čtvrtletí vracel k problematice zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstev a rad měst a obcí. Tento zájem byl zřejmě vyvolán několika zavádějícími výklady zákona o ochraně osobních údajů ze strany městských zastupitelů. Přílohou k této tiskové zprávě je výkladové stanovisko Úřadu k dané problematice, vydané a široce poskytnuté jak médiím, tak městským a obecním úřadům už v počátku roku 2004. Je z něj zřejmé, že zákon o ochraně osobních údajů nebrání poskytovat informace občanům prostřednictvím Internetu, jak tvrdí někteří městští zastupitelé a zdůvodňují tak fakt, že odstraňují ze svých webových stránek zápisy z jednání zastupitelstev a rad obce. Ty samozřejmě zveřejňovat lze, pouze je třeba anonymizovat osobní údaje v takovém rozsahu, aby sdělení nepostrádalo smysl, ale zároveň se dostávalo náležité ochrany soukromí občanů, což je jim garantováno Ústavou i zákonem o ochraně osobních údajů. Uvedené stanovisko Úřadu je publikováno trvale na adrese www.uoou.cz/stanovisko_2004_2.pdf.

Pozornost Úřadu byla soustředěna rovněž na problematiku zdravotních registrů, k níž Úřad poskytl své stanovisko také v průběhu osobního jednání předsedy Úřadu RNDr. Karla Neuwirta s ministryní zdravotnictví doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. Jednání proběhlo také s provozovateli elektronické zdravotní knížky IZIP v souvislosti s tím, že tisk zveřejnil zprávu o tom, že tento projekt je schválen Úřadem. Tato zpráva se ovšem nezakládala na pravdě.

Vzrůstající zájem veřejnosti o provoz sledovacích kamerových systémů z hlediska ochrany soukromí byl i v tomto čtvrtletí důvodem několika rozsáhlých rozhovorů a výkladů předsedy Úřadu RNDr. Karla Neuwirta, které byly odvysílány nebo zveřejněny. Opakovaně byla konstatována nedostatečnost regulace využívání sledovacích kamerových systémů v českém právním řádu. K tématu publikovalo několik příspěvků letošní 2. číslo Informačního bulletinu Úřadu, který je zájemcům ještě k dispozici.

Předseda Úřadu informoval o vývoji postoje evropských orgánů k předávání osobních údajů leteckých pasažérů do USA a o postupu Úřadu při povolování přenosu osobních údajů pasažérů ČSA; informoval rovněž o postoji evropských ochránců osobních údajů k záměru využití biometrických údajů v evropských pasech. Zároveň vyjádřil velké znepokojení nad snahami státních orgánů a zejména bezpečnostních služeb usilujících o zpracování stále většího množství osobních údajů.Tyto snahy vesměs ukazují na podceňování a nerespektování ochrany soukromí a osobních údajů občanů. Z tohoto hlediska komentoval poznatky Úřadu.

Legislativní a právní odbor Úřadu za uplynulé čtvrtletí připomínkoval celkem 72 právních předpisů, z toho 20 zákonů, 30 vyhlášek, 10 nařízení vlády a 12 dalších předpisů. Konkrétní přehled je přílohou tiskové zprávy.

V zájmu efektivnějšího zabezpečení dozorových povinností Úřadu došlo k 1. 12. 2004 k reorganizaci složek Úřadu vykonávajících dozor a zabývajících se stížnostní agendou Úřadu. Celá tato oblast je svěřena do pravomocí nově ustavené sekce, o jejímž působení informovala na tiskové konferenci její náměstkyně JUDr. Alena Kučerová.

Úřad registruje (k 29. 11.) 21 525 správců osobních údajů a zaregistroval 25 816 oznámení o zpracování osobních údajů. Úřad opakovaně upozorňuje na to, že novela zákona o ochraně osobních údajů přinesla také změny v povinnosti registrace správců osobních údajů, jejichž nedodržení má sankční následky. Důležité informace pro veřejnost a subjekty, které se chystají zpracovávat osobní údaje jsou k dispozici na adrese http://www.uoou.cz/registr.php3. Je třeba rovněž zdůraznit, že v některých případech registrační povinnost naopak odpadá. Podrobný výklad ve věci je umístěn na výše uvedené adrese.

Odbor kontroly od 15. 9. do 26. 11. přijal celkem (kromě stížností na nevyžádaná obchodní sdělení – k nim viz výše) 57 stížností; 5 případů je ukončených, 53 případů je v šetření.

Inspektorky a inspektoři Úřadu od 15. 9. do 26. 11. 2004 ukončili 8 kontrol, dále probíhá 16 kontrol, zahájeno bylo 7 nových kontrol.

Přílohou tiskové zprávy je mj. přehled pravomocně rozhodnutých případů ve správním trestání. Odbor správního rozhodování za období od 16. 9. obdržel 9 nových podnětů – z toho 6 je řešeno ve správním řízení, 2 v řízení o přestupku, 1 podnět je postoupen ke kontrolnímu šetření. V roce 2004 eviduje odbor 61 správních řízení, z toho za období od 16. 9. bylo uhrazeno 6 uložených pokut (v celkové výši 329 000 Kč), nově bylo zahájeno 6 řízení a bylo vydáno 10 rozhodnutí ve věci; 9 rozhodnutí ve věci je pravomocných. Ze 2 podnětů projednávaných podle zákona o přestupcích (od 16. 9.) je 1 věc odložena před zahájením řízení a 1 věc je projednávána.

Mediálně sledovaná kauza kontroly společnosti HOMR dospěla do stadia rozhodnutí o věci v druhoinstančním řízení: HOMR, jak sdělil Úřad na minulé tiskové konferenci, podal námitky vůči kontrolnímu protokolu, jímž byla kontrola uzavřena; jednání v rozkladové komisi Úřadu bylo ukončeno a následovalo rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci. Rozhodnutí bude odesláno kontrolované společnosti.

Z mezinárodních aktivit Úřadu:

Ve dnech 14. a 15. října proběhla v Praze konference „Práva a povinnosti subjektů údajů“. Úřad pořádal konferenci z pověření Rady Evropy a ve spolupráci s ní. Byla to nejvýznamnější mezinárodní akce, kterou Úřad pořádal od svého vzniku v roce 2000. Konference se setkala s velmi pozitivní odezvou ze strany představitelů Rady Evropy, účastníků konference i hostů účastníků. Výstupem z konference bude sborník příspěvků vydávaný Radou Evropy, který Úřad rád poskytne na vyžádání médiím, která rovněž projevila o problematiku a názory účastníků konference nezanedbatelný zájem.

V listopadu se uskutečnilo pracovní setkání (10th Complaints Handling Workshop) k problematice kontrolní činnosti v oblasti ochrany osobních údajů, kterého se zúčastnili představitelé dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů ve státech Evropské unie. Tato v pořadí již desátá schůzka k dané problematice navazovala na problémy otevřené na předchozích setkáních, která se konala v jiných státech, a byla konzultační výměnou pohledů a názorů na aktuální otázky i problémy při ochraně osobních údajů. Jako nový problém otevřelo pražské setkání ochranu osobních údajů v médiích.

V listopadu se také v Praze uskutečnilo jednání sdružení EPON – European Privacy Officers Network, které sdružuje pracovníky velkých soukromých evropských a světových organizací, kteří se zabývají ochranou soukromí. Na setkání byli pozváni a přednášeli představitelé úřadů pro ochranu osobních údajů z České republiky, Maďarska a Polska.

Český Úřadu pro ochranu osobních údajů zaslal Evropské komisi návrh na účast v twinningovém projektu Phare, jehož cílem je pomoc Bosně a Hercegovině v oblasti ochrany osobních údajů. Návrh byl předložen ve spolupráci se španělským dozorovým úřadem, jehož spoluúčast v projektu se rovněž předpokládá. Předložený návrh bude přijímající straně prezentován 16. prosince v Sarajevu.

O další pravidelné mezinárodní spolupráci Úřadu v evropských orgánech (Rada Evropy, Evropská komise) informoval předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt.

Úřad do konce roku vydá 35. částku svého Věstníku, v níž bude zveřejněno mj. Stanovisko č. 8/2004 Pracovní skupiny pro ochranu dat podle článku 29 směrnice k informacím pro cestující týkajícím se předávání údajů obsažených v PNR (Passenger Name Record – Záznam o knihování zákazníka) u letů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Do konce roku také poskytne veřejnosti i médiím dvojčíslo svého Informačního bulletinu, jehož téma je tentokrát zaměřené na problematiku spamu a australský pohled na ochranu osobních údajů, který za své návštěvy v Praze prezentoval pan Paul Chadwick, šéf úřadu pro ochranu osobních údajů ve státě Victoria v Austrálii.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém