Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva 12. 9. 2007

 
 
 

Tisková zpráva

12. 9. 2007

Dne 20. června navštívil Úřad pro ochranu osobních údajů prezident republiky Václav Klaus s chotí. V průběhu setkání prezidenta s vedoucími pracovníky jej předseda Úřadu RNDr. Igor Němec seznámil s pracovní agendou Úřadu. Podrobnou zprávu o setkání přinesl Informační bulletin Úřadu č. 2/2007, který je přílohou k této tiskové zprávě.

Za uplynulé čtvrtletí se Úřad zabýval mj. případy, které byly obzvlášť předmětem zájmu médií: Velká pozornost, kterou vyvolal případ týraného chlapce v Kuřimi, problém úniku osobních údajů poškozeného dítěte. Naléhavost situace je dána především tím, že dítě samo se nedokáže bránit, přestože může být stigmatizováno mj. i zveřejněním citlivých údajů na celý život Přes veškeré úsilí se v rámci kontrolních kompetencí Úřadu nepodařilo zjistit, odkud informace unikaly. Úřad se však v souvislosti s tímto případem zabývá problémem ochrany osobních údajů dětí a připravuje své výkladové stanovisko. Před jeho oficiálním zveřejněním je předpokládána možnost, aby se k názoru Úřadu vyjádřila prostřednictvím diskusního fóru provozovaného na webových stránkách úřadu také veřejnost. Případ z Kuřimi otevřel velký problém zveřejňování osobních údajů v médiích – konkrétně problém zájmu jejich zveřejnění.

Možnosti využívání kamerových systémů zůstávají trvalým úkolem pro Úřad, také vzhledem k tomu, že neexistuje obecná právní úprava, která by sledování pomocí kamerových systémů upravovala. V popředí zájmu Úřadu jsou především sledování soukromí obyvatel bytu policejní kamerou v Plzni a zveřejnění záznamu na Internetu, provozování kamerových systémů v dopravě a využívání webových kamer.

Ve věci využívání kamerového systému v dopravě již proběhla konzultace náměstkyně Úřadu JUDr. Kučerové s náměstkyní ministra dopravy JUDr. Kovalčíkovou. Každá pořizovaná informace o řidiči, tedy i pouhá fotografie, je považována za osobní údaj, neboť účelem jejího pořízení je identifikace řidiče – fyzické osoby, a to i v případě, že jde o vozidlo, jehož provozovatelem je právnická osoba. V pozici správce osobních údajů, odpovídajícího za vznikající databázi, je správní orgán, který vede řízení o přestupku. Za tohoto předpokladu je přípustná existence zpracovatele, odpovídající vymezení definovanému zákonem – tedy i soukromé společnosti shromažďující v souladu s podmínkami ukládanými zákonem osobní údaje (tj. na základě podmínek smluvně stanovených správcem osobních údajů).

V souvislosti s informacemi uváděnými sdělovacími prostředky o pokutách uložených Hnutí na obranu majitelů realit je třeba upřesnit, že částku ve výši 550 000 Kč, která byla stanovena jako výsledek první kontroly provedené Úřadem, ve stanovené lhůtě HOMR neuhradil a podal na rozhodnutí Úřadu žalobu. Na soud se obrátil také se žádostí o odklad zaplacení této částky na dobu až po vynesení rozsudku. Této žádosti o odklad splatnosti částky soud vyhověl. Druhá kontrola provedená u HOMR se zabývala jiným porušením zákona, které bylo shledáno rovněž jako předmětné. V souvislosti s tímto jiným porušením zákona byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč. V této věci podal HOMR na počátku srpna rozklad. Úřad však očekává sdělení o důvodech rozkladu, které dosud nebyly uvedeny.

Probíhá kontrola čipové karty Českých drah a otevřena byla kontrola ve věci karty Pražana (OPENCARD). Probíhá rovněž kontrola databáze DNA vedené Kriminalistickým ústavem a byla otevřena kontrola databáze společnosti GENOMAC. Nadále probíhá kontrola Rádia Svobodná Evropa, jejíž časová náročnost je dána především režimním charakterem chodu tohoto pracoviště, z čehož vyplývají nároky při předkládání požadovaných podkladů.

Kontrola společnosti Reader´s Digest pokračuje vzhledem k prověřování dalších stížností. Úřad opakovaně upozorňuje stěžovatele, že by si ještě před podáním stížnosti měli dobře uvědomit, zda někdy neposkytli své osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním pro další marketingové využití. Při kontrole se často právě tento fakt, který vylučuje možnost postihu, potvrdí, a podání je v souladu se zákonem odloženo.

Na základě opakujících se dotazů především ze strany médií se Úřad zabýval použitím hlasitého odposlechu mobilních telefonů k monitorování osob. K problému vydal Úřad svůj právní výklad, který lze v plném znění nalézt na webových stránkách na adrese Na aktuální téma. V zásadě platí, že o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů by se mohlo jednat v případě, kdy informace ze zvukové stopy bude zachycena na záznamové zařízení nebo jinak zpracována. V opačném případě se sice může jednat o zásah do soukromí, ten je však nutno řešit za použití jiných právních předpisů, např. zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanovení § 11 a násl. upravuje ochranu osobnosti.

V oblasti legislativy se Úřad zevrubně a intenzivně zabýval problematikou připravovaného zákona o sčítání lidu. Ve spojitosti s návrhem vyjádřil své připomínky týkající se ochrany osobních údajů a nadále soustředěně sleduje probíhající legislativní proces v zájmu toho, aby byla respektována ochrana osobních údajů, které jsou klíčem k soukromí občanů.

V souvislosti s novou dohodou mezi EU a USA o předávání osobních údajů leteckých pasažérů Úřad formuloval své připomínky pro MZV ČR a vyjádřil názor, že dochází ke zhoršení v ochraně soukromí občanů. Plné znění připomínek je k dispozici na webových stránkách Úřadu, stejně jako vyjádření Evropského parlamentu k danému problému; oba dokumenty jsou také přílohou stávající tiskové zprávy.

Na Úřadu vznikl odbor věnující se povinnostem vyplývajícím z kompetencí ukládaných legislativou v souvislosti s kontrolními povinnostmi spojenými se Schengenským informačním systémem (SIS), do něhož má ČR přístup od 1. září tr. V uplynulém období Úřad spolupracoval v rámci poradní komise na informační kampani o přistoupení ČR do schengenského prostoru s příslušnými státními orgány, koordinovanými MV ČR. Příloha TZ obsahuje informační leták vydaný v kontextu kampaně k přistoupení ČR do Schengenu. O kompetencích Úřadu informovala podrobně JUDr. Ludmila Nováková, ředitelka odboru pověřeného na Úřadu schengenskou agendou.

Od června 2007 Úřad přijal 108 stížností, ukončil celkem 22 kontrol a zahájil 29 kontrol podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V rámci konzultační činnosti zodpověděl 373 dotazů a poskytl 14 osobních konzultací.

Případy uzavřené ve správním řízení jsou uvedené v přiložené tabulce.

Podle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Úřad zahájil 30 kontrol, 26 kontrol ukončil, z toho 12 představovaly kontroly zahájené před 1. 6. 2007 a 14 bylo kontrol zahájených i ukončených v období 1.6. – 31.8. 2007. Ve 14 správních řízeních byly za toto období uloženy pokuty ve výši 58 000 Kč. Od začátku roku 2007 do 31. 8. 2007 přijal Úřad 927 stížností na nevyžádaná obchodní sdělení a vyřešil 590 stížností (z nich některé podané v roce 2006).

V rámci své vzdělávací a osvětové činnosti Úřad rozvíjí program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho cílem je poskytnout pedagogům dostatečné informace, které by umožňovaly znalosti o ochraně osobních údajů a soukromí začlenit do vzdělávacího procesu. Mezi přílohami k tiskové zprávě je popsán také projekt, který na základě návrhu Úřadu byl na 3 roky akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Projekt byl zahájen v kontextu soutěže pro mládež „Moje soukromí. Nedívat se, nešťourat!“ v květnu 2007.

Úřad si je vědom, že druhou skupinou obyvatel, které je potřeba jako obzvlášť ohrožené věnovat zvláštní pozornost, jsou senioři. Proto se účastní na přípravě semináře Zneužívání osobních údajů a důvěry v starším věku, který proběhne na 3. Lékařské fakultě UK 20. 10. 2007. Podrobná informace i pozvánka jsou přiložené k této tiskové zprávě.

V srpnu oplatil polský komisař ochrany osobních údajů s doprovodem návštěvu českého předsedy v Polsku. Na základě jednání, která proběhla v Praze a byla započata ve Varšavě, bude český úřad předávat své zkušenosti polským kolegům v rámci jejich návštěv v Praze, které jsou součástí vzdělávacích aktivit polské Komise pro ochranu dat.

V Radě Evropy, v konzultační skupině zřízené k Úmluvě 108, probíhají konzultace k novým technologiím, které vyžadují právní zakotvení v zákonodárství týkajícím se ochrany osobních údajů (zejména v souvislosti s předáváním osobních údajů mezi jednotlivými státy a v souvislosti s tzv. profilováním aj.)

Úřad v srpnu vydal 45. částku svého Věstníku, s jejímž obsahem je možné se seznámit na internetových stránkách Úřadu (www.uoou.cz) v rubrice Publikace.

Z dalších úkolů Úřadu

  1. Úřad zveřejní svůj právní výklad problematiky ochrany osobních údajů dětí a bude se zabývat reakcí veřejnosti. Datum otevření diskuse pro veřejnost na svých webových stránkách Úřad předem sdělí prostřednictvím médií.

  2. Předseda Úřadu se spolu se svou náměstkyní a jedním z inspektorů Úřadu zúčastní celosvětové konference ochránců osobních údajů v Montrealu, která bude posuzovat vývoj v ochraně osobních údajů a nově vznikající rizika ohrožení soukromí. Vyhodnocena bude rovněž Deklarace přijatá loni na poslední konferenci ochránců osobních údajů v Montreux.

  3. Na základě opakujících se dotazů a aktuálnosti situace se Úřad rovněž bude zabývat otázkou využívání kamerových systémů, jež se jeví jako prioritní i v souvislosti s velkým zájmem veřejnosti a médií (Téma kamerových systémů bylo za poslední 3 měsíce reflektováno dle monitoringu využívaného Úřadem ve 122 mediálních výstupech.)

  4. Úřad přijme ke studijnímu pobytu polské kolegy.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Úřad pro ochranu osobních údajů: Pravomocně rozhodnuté případy ve správním trestání

Informace Úřadu o připravované nové dohodě o předávání dat PNR do USA

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. července 2007 o dohodě mezi EU a USA o jmenné evidenci cestujících

pdf Soubor Informační leták vydaný v kontextu kampaně k přistoupení ČR do Schengenu

Seminář „Zneužívání osobních údajů a důvěry v starším věku“

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém