Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

Tisková zpráva 15. 6. 2005

 
 
 

Tisková zpráva

15. 6. 2005

Dne 1. 6. 2005 uplynulo pět let od vzniku Úřadu. O své činnosti se za toto období snažil informovat veřejnost soustavně, především prostřednictvím tiskových konferencí, z nichž ta dnešní je 24. v pořadí. V souladu s povinností, kterou mu ukládá zákon, zveřejňoval pravidelně svou výroční zprávu. Za rok 2004 je tato zpráva dostupná na webových stránkách Úřadu na adrese www.uoou.cz/vz_2004.pdf. Tištěnou podobu výroční zprávy předkládá Úřad mj. i na této tiskové konferenci, tentokrát již v plném znění v česko-anglické verzi, aby informace o jeho činnosti byla dostupná nejen občanům České republiky, nového členského státu Evropské unie. Za dobu svého pětiletého působení vydal 37 částek Věstníku s oficiálními dokumenty relevantními pro jeho činnost, 15 čísel informačního bulletinu pro širokou veřejnost, vybudoval oborovou knihovnu, z jejíchž zdrojů za poslední dva roky čerpali studenti pro desítku diplomových prací, vybudoval rozsáhlé webové stránky se soustavně veřejnosti dostupnými a doplňovanými informacemi o ochraně osobních údajů, zodpověděl tisíce dotazů (jak je patrné z jednotlivých výročních zpráv) a poskytl stovky konzultací a přednášek. Pracovníci Úřadu vydali šest ceněných odborných publikací o ochraně osobních údajů. V loňském roce Úřad zahájil vydáním informačního letáku rozsáhle projektovanou informační kampaň pro širokou veřejnost. Především ale v souladu s požadavky plynoucími z blížícího se členství státu v Evropské unii předložil novelu zákona o ochraně osobních údajů, která harmonizovala právní status v oblasti ochrany osobních údajů s právem evropským a rozvíjel (a rozvíjí) svou dozorovou a kontrolní činnost, včetně vytváření právně přípustných kroků maximálního poskytování informací veřejnosti. Nové legislativní kroky přinesly Úřadu i nové kompetence (především v souvislosti se zákonem o některých službách informační společnosti a zákonem o elektronických komunikacích), zároveň však i názory Úřadu ovlivňovaly tvorbu nové legislativy (zejména poté, co se Úřad stal v rámci legislativního procesu povinným připomínkovým místem); zanedbatelný ovšem není ani fakt, že např. argumentace pro novelizaci ustanovení o uvádění rodných čísel na peticích se opírala namnoze o příslušné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktivní pracovní a odborné inherence na mezinárodní úrovni nejen znamenaly pro Úřad významné pozice, které byly jeho pracovníkům svěřeny v evropských expertních orgánech - např. v Radě Evropy, Evropské komisi, společných dozorových orgánech (EUROPOLu, Schengenu), ale také vyústily v pověření českého Úřadu, který bude Bosně a Hercegovině pomáhat harmonizovat zákon o ochraně osobních údajů s evropským právem a organizačně budovat dozorovou instituci pro ochranu osobních údajů (po dobu 14 měsíců bude rovněž jako vedoucí tohoto projektu působit v Sarajevu odborník z českého Úřadu). Úřad se tak stal první českou institucí, která takovou pozici v rámci Evropské unie na základě konkurzu získala.

Ve 2. čtvrtletí roku 2005 se Úřad věnoval kromě jiného několika kauzám a problémům, které široce zaujaly rovněž veřejnost a mediální scénu. Informaci o nich podal předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt.

Z kontrolní činnosti Úřadu byla mediálně sledována kauza Hnutí na obranu majitelů nemovitostí (HOMR); Úřad ukončil kontrolu Hnutí a uložil sankci za porušení zákona. HOMR proti rozhodnutí Úřadu podalo žalobu. Úřad vítá soudní projednání kauzy, která vznikla na základě nevybíravých zásahů do soukromí občanů, arogantního znevažování korektního vztahu k právnímu řádu České republiky.

Ke sledovaným problémům, k nimž se Úřad vyjadřoval, patřil požadavek ověřování bezpečnostní způsobilosti pilotů letadel, prováděného v návaznosti na nařízení vlády č. 31/2005. Úřad poukázal na potřebu zohlednit rozdílnou povahu činností v civilním letectví ve vztahu k různé účelnosti poskytování osobních údajů zaměstnanci a z toho plynoucí odpovídající právní zabezpečení prováděných prověrek zaměstnanců leteckého provozu. Úřad vítá, že dochází k odkladu legislativního řešení a předpokládá, že v dostatečném časovém odstupu se podaří najít mechanismy zabezpečení prověření posádek letadel v podobě, která by vyhověla také ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.

Po nějakém čase se Úřad opět na mediální scéně setkal s hrubě zavádějícím osočením zákona o ochraně osobních údajů, pramenícím ze zřejmé neznalosti právního řádu: Na základě zkreslujících informací o příčinách šíření TBC, které byly bohužel publikovány i odvysílány, aniž si jejich autoři ověřili výroky nekompetentních pracovníků zdravotnictví, vydává Úřad výklad o možnostech předávání informací v daných situacích.

V souvislosti mj. také s množstvím stížností občanů na postup České televize při vymáhaní údajných dlužných částek zahájil Úřad kontrolu, která se soustřeďuje na zpracování osobních údajů plátců televizních poplatků v České televizi a Českou poštou.

Úřad zveřejnil své výhrady k předpokládanému zavedení papírových zdravotních knížek a ve svém bulletinu (1/2005) publikoval informace o postupech, které se ve zdravotnictví, právě vzhledem k potřebě ochrany citlivých údajů, jakožto prevence před jejich zneužitelností jeví jako vhodnější.

Úřad též vyjádřil svůj názor na problematiku zavedení nového osobního identifikátoru. Upozornil rovněž na potřebu zohlednění finančních nákladů změny. Především ale poukázal na primární zásadu ochrany identifikátoru: stanovení pravidel jeho používání a jejich dostatečného právního zakotvení.

K problematice postihu nevyžádaných obchodních sdělení - kompetence plynoucí pro Úřad ze zákona o některých službách informační společnosti - Úřad opakovaně poskytoval informace mnoha médiím. Přehled Úřadem přijímaných a řešených stížností je uveden v přehledové tabulce v příloze této zprávy. To, co je však znovu třeba zdůraznit, je opakující se nedorozumění, s nímž se Úřad při kontrolách setkává: Důrazně je třeba říci, že nákupem databáze nezískává její nabyvatel automaticky předběžný souhlas s rozesíláním nabídek; předběžný souhlas je nutný zákonný předpoklad k tomu, aby nabídky mohly být rozesílány a nedodržení tohoto ustanovení má ze zákona sankční následky.

Na předešlé tiskové konferenci Úřad upozornil na problémy související se zpracováním osobních údajů ve školství. S potěšením lze konstatovat, že v oblasti středního školství dochází k velmi kladným postojům odpovědných pracovníků a situace se v této oblasti dostává do souladu se zákonem.

Úřad v souvislosti se záměrem Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské správy vytvořit spisovnu, v níž by vězňové přepisovali záznamy ze soudních jednání, odpověděl na žádost o posouzení tohoto záměru. Vyjádřil se jednoznačně odmítavě, neboť neshledává možnost dostatečného zabezpečení osobních údajů při výkonu uvedené činnosti odsouzenými.

V posledním týdnu Úřad vyslovil velmi důrazný nesouhlas s postupem vlády při přípravě nové právní úpravy vymahatelnosti identifikačních úkonů Policie zasahujících do soukromí fyzických osob při odběru biologického materiálu (např. pro identifikaci pomocí DNA). Pro bližší osvětlení problematiky je mezi materiály k této tiskové konferenci rovněž český překlad Doporučení č. R (92)1 Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy DNA v rámci systému trestní justice, které Úřad uveřejnil ve svém Věstníku č. 18/2002.

Mezi přílohami jsou pro informaci přiložené i dva materiály, které napomáhají osvětlit problematiku používání biometrických prvků v cestovních pasech a v cestovních dokladech: Rozhodnutí komise o technické specifikaci norem a zpráva německého Spolkového komisaře ochrany dat pro tisk z 1. 6. 2005.

Podrobnější informace o zahraničních aktivitách Úřadu poskytl na stávající tiskové konferenci Ing. Ivan Procházka, ředitel zahraničního odboru Úřadu. Speciální problematiku a práci EUROPOLu (organizace, která pomáhá členským státům EU předcházet závažné mezinárodní trestné činnosti a potírat ji) osvětlila inspektorka Úřadu PhDr. Miroslava Matoušová, která se v prosinci 2004 stala místopředsedkyní Společného kontrolního orgánu (Joint Supervisory Body) EUROPOLu.

Přílohou k tiskové zprávě předkládá Úřad text deklarace, která byla podepsána ve Smolenicích (Slovensko) mezi úřady pro ochranu osobních údajů států V4, Pobaltí a Bulharska na závěr jejich 7. konzultační schůzky v květnu t.r. Jednání tentokrát z popudu české strany vyústila ve zdůraznění potřeby intenzivní informační kampaně zaměřené na širokou občanskou veřejnost.

Dva rovněž ke zprávě přiložené letáky informují o vzniku a pravomocích úřadu Evropského inspektora ochrany údajů i o případech, v nichž se na tohoto inspektora mohou obracet občané.

Za období 9. 3. až 10. 6. 2005 Úřad přijal 96 podnětů a stížností (kromě podání týkajících se nevyžádaných obchodních sdělení - viz zmíněná tabulka jako příloha), 31 podnětů a stížností bylo odborem analytických činností předáno inspektorům s návrhem na zahájení kontroly, 1 podnět byl tímto odborem předán s návrhem na zahájení správního řízení odboru správního rozhodování.

Inspektorky a inspektoři Úřadu od 9. 3. do 10. 6. 2005 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ukončili 37 kontrol, probíhá 37 kontrol a jako nové zahájili 21 kontrol.

Ve stejném období podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zahájili 27 kontrol, probíhá 34 kontrol a ukončeno bylo 37 kontrol.

Odbor správních činností od 9. 3. do 10. 6. obdržel 18 nových podnětů (jak ve věci přestupků, tak správních deliktů), zahájil 11 správních řízení a 3 správní řízení podle § 17 (tj. z vlastního podnětu). Bylo vydáno 11 rozhodnutí ve věci, 8 rozhodnutí je pravomocných (zachycena v přiložené samostatné tabulce) a 1 podnět projednávaný podle zákona o přestupcích byl před zahájením řízení odložen.

Úřad registruje (k 6. 6. 2005) 21 840 správců osobních údajů. Za uvedené období v okruhu zákonem uložené registrační povinnosti poskytl 1 176 konzultací a telefonických odpovědí na dotazy.

Přehled o připomínkovaných právních předpisech, které za období od 11. 3. 2005 zpracoval Právní a legislativní odbor Úřadu zachycuje přiložená tabulka.

Do konce čtvrtletí vydá Úřad částku 38 svého Věstníku, která mj. bude obsahovat novelizované Stanovisko 2/2002 (Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností knihovny), výše zmíněné Sdělení Úřadu k informacím o šíření TBC a výklad k opakovaným dotazům týkajícím se činnosti pojišťovacích agentů a makléřů.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí


Přílohy:

pdf Soubor Přehled připomínkovaných právních předpisů (11. 3 - 10. 6. 2005)

pdf Soubor Statistika Úřadem pro ochranu osobních údajů přijímaných stížností na nevyžádaná obchodní sdělení (stav k 8. 6. 2005)

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém