Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva 2. 12. 2003

 
 
 

Tisková zpráva

2. 12. 2003

Pravidelné čtvrtletní tiskové konference Úřadu se zúčastnil předseda slovenského Úradu na ochranu osobných údajov Ing. Pavol Husár a vedoucí pracovníci slovenské dozorové instituce pro ochranu osobních údajů. Ve dnech 1. a 2. prosince 2003 navštívili slovenští představitelé Úradu na ochranu osobných údajov Prahu v souvislosti s konzultačními jednáními, k nimž se dle potřeby úřady slovenský a český setkávají. Na pražském jednání probíhají konzultace k novelizaci zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti s harmonizací právního řádu Slovenska a Česka s právem Evropské unie. Soustředěná pozornost při aktuálních jednáních je věnována rovněž problematice klientských registrů zřizovaných bankovními a nebankovními subjekty, problematice přímého marketingu, vybraným otázkám předávání osobních údajů do zahraničí, včetně předávání dat pasažérů aerolinií do USA a předávání zaměstnaneckých údajů zahraničním mateřským firmám.

Zástupci obou Úřadů se dohodli, že Úřady budou navzájem spolupracovat intenzivněji, než stanoví Dodatkový protokol k Úmluvě č. 108 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC z důvodů vazeb mezi občany ČR a SR a z toho vyplývajícího množství zpracování osobních údajů.

Český Úřad přislíbil pomoc slovenským partnerům při přípravě a návrhu tzv. „euronovely“ slovenského zákona o ochraně osobních údajů

V oblasti legislativy za 4. čtvrtletí roku Úřad připomínkoval celkem 41 právních předpisů. Detailnější přehled o nich nabízí tabulka, která je přílohou této tiskové zprávy.

K závažným problémům, s nimiž se Úřad v současné době vyrovnává, patří problematika zdravotních registrů a v nich shromažďovaných osobních údajů. Touto problematikou se opakovaně zabývala Poslanecká sněmovna, řešení však dosud přijato nebylo. Úřad zaznamenává v tomto kontextu nesmírně rozsáhlé a zásadní nepochopení a neúctu vůči lidskému soukromí, překvapivé zejména ze strany významných lékařů.

K 1.12. zaregistroval Úřad 20 192 správců, celkově 23 921 oznámení o zpracování osobních údajů, celkový počet nepovolených zpracování je k tomuto datu 274 a zrušeno bylo 557 registrací z podnětu správců a 7 z podnětu Úřadu.

Odbor kontroly ukončil za období od 25. září 17 případů, 2 případy předal inspektorům ke kontrole, 1 případ postoupil Krajskému státnímu zastupitelství a 31 případů má v šetření.

V agendě inspektorů Úřadu je v současné době 33 rozpracovaných kontrol.

Dokončena byla kontrola s. r. o. Provident Financial, která byla zahájena na základě stížnosti na špatné nakládání s osobními údaji a na neoprávněné získávání citlivých údajů. Kontrola dospěla k závěru, že jmenovaná společnost zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s účelem, kterým je poskytování krátkodobých půjček a činností s tím spojených, a že má v současné době vytvořeny systémové mechanismy k zabezpečení osobních údajů před jejich zneužitím. Fakt zabezpečení osobních údajů ovšem nemůže vyloučit možnost jednotlivého osobního selhání některého z pracovníků společnosti. Zprávy obchodních zástupců a manažerů pořizované v rámci postupu proti nedoplatkům nelze, především z nedostatku obligatorního znaku systematičnosti, označit za podléhající zákonu o ochraně osobních údajů. Zpracování citlivých osobních údajů podle ustanovení § 9 u společnosti Provident Financial tedy nebylo zjištěno. Stížnost byla shledána jako neopodstatněná.

V závěrečné fázi jsou kontroly ve sdružení SOLUS a v eBance.

Ve věci zveřejnění dlužníků VZP na Internetu dospěl Úřad ke konstatování, že zveřejňované údaje neměly charakter údajů osobních.

Ve věci dotazníku brněnského odborného učiliště, které požadovalo po rodičích vyplnění dotazníku obsahujícího velký rozsah citlivých údajů, ředitel vzdělávacího zařízení stáhl dotazníky, omluvil se rodičům za chybný postup a předešel tak dalšímu zpracování osobních údajů. Na základě šetření a konzultace Úřadu došlo ke změně v postoji k získávání uvedených údajů; především se vyjasnilo, že vzdělávací zařízení slouží mladistvým vyžadujícím speciální péči; změnil se postoj ke zpracování vyžadovaných citlivých osobních údajů: zpracování (včetně shromažďování) se může dít pouze na základě výslovného souhlasu rodičů, poskytnutí údajů není povinné a jsou poskytovány pouze na dobu studia dítěte; získané informace o studentovi nad zákonný rámec lze předávat pouze s výslovným souhlasem subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce. Tento případ Úřadu potvrdil, že faktické pochopení zákona často vede ke změně postoje a ústí v korektní jednání vůči subjektu údajů.

Odbor správního rozhodování Úřadu do začátku prosince zahájil prošetřování 54 podnětů z hlediska porušení zákona o ochraně osobních údajů a uložení sankce. Ve 4 případech bylo rozhodnuto o uložení pokuty. U 5 projednávaných přestupků fyzických osob byly vydány 2 příkazy o uložení pokuty, které dosud nenabyly právní moci. Je projednáváno 11 případů správních deliktů správců a zpracovatelů a byla vydána 2 rozhodnutí o uložení pokuty (dosud nenabyla právní moci). 8 případů bylo odloženo z toho důvodu, že nebyly zjištěny relevantní skutečnosti, eventuálně z důvodů prošlé lhůty při podání.

Jednání skupiny ochránců osobních údajů ze zemí V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, SR), východoevropských a pobaltských států se tentokrát uskutečnilo na začátku listopadu v Berlíně, za přítomnosti ochránců osobních údajů ze spolkových zemí bývalého východního Německa, na pozvání berlínské Evropské akademie pro svobodný přístup k informacím a ochranu dat. Kromě běžné agendy ke konkrétním problémům byl mj. dojednán společný postup a spolupráce českého a polského Úřadu ve věci šetření společnosti Vegas a ze strany německých kolegů byla poskytnuta obsáhlá informace o činnosti Gauckova úřadu, o jeho vzniku (referoval jeho zakladatel pan Joachim Gauck) i o současnosti a zkušenostech s dnešním zpracováním archivů STASI z hlediska ochrany osobních údajů.

V posledních dnech měsíce listopadu se zúčastnil předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt práce expertů pro ochranu osobních údajů v Radě Evropy. Na výročním plenárním zasedání Výboru pro ochranu dat zřízeného podle Úmluvy č. 108 (T-PD), které se uskutečnilo minulý týden ve Štrasburku, byl předseda Úřadu zvolen 1. místopředsedou tohoto nejvyššího orgánu Rady Evropy zabývajícího se ochranou dat. Začátkem prosince se pak v Nikosii zúčastní jako expert Rady Evropy specializovaného semináře uspořádaného pro vybrané státní zaměstnance Kypru. Z dalších významných úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce Úřadu je třeba zmínit plánovanou prosincovou studijní návštěvu českých odborných pracovníků v madridském partnerském úřadu, která se odehrává v rámci tzv. malého twinningového programu. Předmětem jednání bude agenda týkající se problematiky elektronických komunikací. Z výstupů práce unijních orgánů zřízených pro ochranu osobních údajů (WP29 a Komise č. 31 v Bruselu), v nichž je ČR zastoupena předsedou Úřadu (WP29) a jeho 1. náměstkem (Komise 31), začal Úřad publikovat dokumenty zásadního významu ve svém Věstníku (č. 28). Informace o obsahu Věstníku a příslušné dokumenty jsou dostupné také na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz)


Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém