Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv > Tiskové zprávy - 2001

 

Tisková zpráva 22. 9. 2004

 
 
 

Tisková zpráva

22. 9. 2004

Dnem 26. července 2004 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů; od 1. ledna 2005 vstupují v platnost sankční ustanovení tohoto zákona. Novelizovaný zákon především harmonizoval ochranu osobních údajů s evropskou legislativou a zpřesnil definiční ustanovení týkající se subjektu osobních údajů, práv subjektu údajů a registrační povinnosti správců osobních údajů. Mezi citlivé údaje byly zařazeny jakékoliv biometrické nebo genetické údaje subjektů údajů. Znění zákona zpřesňuje rovněž dosud často mylně vykládaný pojem osobní údaj ve vztahu k veřejně činné osobě: Novela výslovně stanoví, že o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy lze poskytnout ty osobní údaje, které „vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení“.

Současně s novelou zákona o ochraně osobních údajů došlo ke změně zákona o bankách: Mezi osobními údaji shromažďovanými bankami v souladu s jejich činností nadále nejsou citlivé údaje o fyzických osobách, a zákon o bankách tak byl z hlediska ochrany osobních údajů harmonizován s evropskou legislativou, jak dlouho požadoval Úřad pro ochranu osobních údajů.

Novou dozorovou povinnost přinesl Úřadu zákon o některých službách informační společnosti. Týká se sankcionování těch případů, kdy dochází k šíření nevyžádaných obchodních sdělení. Úřad přijímá stížnosti občanů na šíření spamu uvedeného charakteru zatím v podobě pro podání stížnosti obvyklé - tj. ve formě písemného nebo elektronického podání, případně stížnost zaznamená odpovědný pracovník Úřadu v průběhu předem domluvené konzultace. Podstatné v každém z takových podání je doložit text nevyžádaného obchodního sdělení a rovněž internetové záhlaví původní zprávy, na niž je podávána stížnost. Úřad v současné době pracuje spolu se zainteresovanými partnery na aplikačních postupech vyplývajících ze zákona o některých službách informační společnosti a připravuje speciální formulář, který by měl stěžovatelům usnadnit pochopení oprávněnosti stížnosti a shromáždit podstatné informace, potřebné k tomu, aby mohl Úřad v rámci svěřené kompetence konat. K problematice aplikace své nové kompetence otevře diskusní fórum v týdnu od 18. 10. Přesný termín otevření internetového diskusního fóra Úřad oznámí.

Legislativní a právní odbor Úřadu za uplynulé čtvrtletí připomínkoval celkem 53 právních předpisů, z toho 18 zákonů, 16 vyhlášek, 9 nařízení vlády a 10 dalších předpisů. Konkrétně šlo o právní předpisy Ministerstva informatiky (3), Ministerstva dopravy (2), Ministerstva zdravotnictví (5), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (1), Ministerstva obrany (1), Úřadu vlády (2), Ministerstva životního prostředí (10), Ministerstva práce a sociálních věcí (4), Ministerstva financí (4), Ministerstva vnitra (10), Ministerstva pro místní rozvoj (2), Ministerstva spravedlnosti (5), Ministerstva kultury (2), Českého statistického úřadu (1), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (1).

Hlubší informaci o práci odboru legislativního a právního poskytl jeho ředitel JUDr. Václav Bartík.

Úřad registruje (k 15. 9. 2004) 21 410 správců osobních údajů (nárůst od 9.6. o 272 správců) a zaregistroval 24 212 oznámení (nárůst o 297). Na webových stránkách Úřadu (www.uoou.cz ) nalezne zainteresovaná veřejnost nové podrobné informace týkající se registrační povinnosti, které byly mj. zpracovány v návaznosti na novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů. Změny, ke kterým dochází, se týkají především předávání osobních údajů do zahraničí – v souvislosti se vstupem ČR do EU je řada případů, kdy k předávání údajů může docházet zjednodušeně, bez povolení Úřadem.

Odbor kontroly od 9. 6. do 15. 9. přijal celkem 80 stížností; 14 případů je ukončených, 48 případů je v šetření, 15 případů bylo postoupeno inspektorům Úřadu, 2 případy byly postoupeny odboru správního rozhodování, 1 případ byl postoupen okresnímu státnímu zastupitelství.

Inspektorky a inspektoři Úřadu od 9. 6. do 15. 9. 2004 ukončili 18 kontrol, dále probíhá 11 kontrol, zahájeno bylo 11 nových kontrol.

Přílohou tiskové zprávy je mj. přehled pravomocně rozhodnutých případů ve správním trestání. Odbor správního rozhodování za toto období obdržel 17 nových podnětů – z toho 10 je řešeno ve správním řízení, 3 v řízení o přestupku (z toho 1 věc je odložena před zahájením řízení, vydáno je 1 rozhodnutí o uložení pokuty, které nenabylo právní moci, a 1 řízení probíhá), 1 podnět je vyřízen úředním záznamem, 1 pokuta byla postoupena finančnímu úřadu k vymáhání. V roce 2004 eviduje odbor 56 správních řízení, z toho za období do 15. 9. bylo uhrazeno 14 uložených pokut v celkové výši 846 000 Kč, nově bylo zahájeno 14 řízení a bylo vydáno 13 rozhodnutí ve věci; 13 rozhodnutí ve věci je pravomocných (12 o uložení pokuty, 1 o zastavení řízení), 3 podání rozkladu jsou řešena předáním odvolacímu orgánu, u 6 případů odvolací orgán rozhodl.

Řada z případů uzavřených pokutou byla od počátku předmětem značně soustředěného zájmu médií. Kontrola zájmového sdružení právnických osob SOLUS, jak patrno z přílohy tiskové zprávy, byla uzavřena uložením pokuty a uložením nápravných opatření, která byla realizována.

Uzavřena byla rovněž kontrola společnosti HOMR, která se proti závěrům kontroly odvolala. Kontrola společnosti TESCO Store ČR a.s. byla uzavřena. Z důvodu shromažďování osobních údajů osob a jejich zpracování bez souhlasu subjektů údajů, pro nedostatečné zabezpečení této databáze před možným neoprávněným vstupem do ní byla uložena pokuta ve výši 230 000 Kč.

Úřad se setkal za poslední čtvrtletí s řadou dotazů týkajících se využívání kamerových sledovacích systémů, opakovaně rovněž odpovídal na otázky spojené s osobními údaji požadovanými po uchazečích o zaměstnání. Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt v několika interview hovořil mj. také o zkušenosti s využíváním kamerových systémů ve Velké Británii a opakovaně apeloval na potřebu legislativy, která by využívání kamer uspokojivě regulovala. Jako princip u požadování údajů o uchazečích o zaměstnání Úřad zastává stanovisko vycházející z požadavku stanovení účelu, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány, jak plyne z dikce zákona o ochraně osobních údajů: Tedy požadovat lze pouze ty údaje, které jsou relevantní pro výkon dané profese. Je třeba v tomto kontextu zdůraznit, že aplikace tohoto principu by i v celé řadě dalších případů a oblastí dávala možnost předejít závadnému, vůči soukromí občanů nepřístojnému chování.

Za zásadní průlom soukromí by Úřad považoval registr veškerých bankovních účtů, jehož vznik hodlá dle informací médií iniciovat ministr vnitra.

Z mezinárodních aktivit Úřadu

Předseda Úřadu RNDr. Karel Neuwirt informoval o celosvětové konferenci ochránců osobních údajů, která proběhla v polské Wroclawi v týdnu 13.-16. 9. 2004.

V říjnu tr. pořádá Úřad z pověření Rady Evropy a ve spolupráci s ní konferenci „Práva a povinnosti subjektů údajů“. Úřad si je vědom, že tato významná mezinárodní událost, jejíž organizací byl shodou okolností pověřen v době, kdy v České republice vstoupil v platnost novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů, který výrazně precizoval práva a povinnosti subjektů údajů, bude velkou příležitostí prohloubit znalosti o právech na ochranu osobních údajů v členských státech RE, posílit spolupráci v oblasti tvorby práva v této oblasti. V zájmu občanů vítá spolupráci médií při šíření znalostí o právu na ochranu soukromí. Podrobné informace o konferenci jsou samostatnou přílohou k této tiskové zprávě.

V listopadu proběhne v Praze jednání k problematice kontrolní činnosti v oblasti ochrany osobních údajů za účasti odborníků ze zemí EU, které rovněž organizuje Úřad. Podrobněji bude informovat média v době před konáním setkání.

V listopadu se také v Praze uskuteční jednání sdružení EPON – European Privacy Officers Network, které sdružuje pracovníky velkých soukromých evropských a světových organizací, kteří se zabývají ochranou soukromí. Setkání je tentokrát zaměřeno na problematiku ochrany osobních údajů v zemích střední a východní Evropy. K jednání byli pozváni ochránci osobních údajů z České republiky, Maďarska a Polska.

Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková
vedoucí samostatného oddělení tiskového,
tisková mluvčí

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém